Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTARSTVO ODBRANE POD LUPOM TUŽILAŠTVA ZBOG SUMNJIVOG UGOVORA
Vučinić i Samardžić Oficiri bez stanova zbog tenderskih akrobacija Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju istražuje tendersku proceduru za gradnju stanova za vojsku u kojoj je nestalo 1.500 kvadrata, a desetine porodica ostale bez krova nad glavom
Dan - novi portal
U
to­ku sa­mo tri da­na, ko­li­ko je tre­ba­lo da se obo­ri je­dan, a ras­pi­še dru­gi ten­der za iz­grad­nju voj­nih sta­no­va, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne Cr­ne Go­re je osta­lo bez 1.500 kva­dra­ta stam­be­nog pro­sto­ra na eks­klu­ziv­noj lo­ka­ci­ji To­lo­ši u Pod­go­ri­ci. Vri­jed­nost iz­gu­blje­nih kva­dra­ta pro­cje­nju­je se na naj­ma­nje 1,6 mi­li­o­na eura, jer je u tre­nut­ku ras­pi­si­va­nja ten­de­ra pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta u iz­grad­nji u tom di­je­lu Pod­go­ri­ce iz­no­si­la 1.100 eura.
Is­tra­ži­va­nje CIN-CG/BIRN je po­ka­za­lo da je Mi­ni­star­stvo od­bra­ne 26. de­cem­bra 2008. go­di­ne po­ni­šti­lo ten­der, jer iza­bra­na fir­ma ni­je mo­gla da po­nu­di ban­kar­sku ga­ran­ci­ju, da bi is­toj fir­mi, na ten­de­ru ras­pi­sa­nom 29. de­cem­bra iste go­di­ne, do­di­je­li­lo po­sao iz­grad­nje sta­no­va, kao je­di­nom po­nu­đa­ču.
Do­bit­nik u ovom ten­der­skom po­du­hva­tu je kom­pa­ni­ja „Ci­jev­na ko­merc” iz Pod­go­ri­ce, u vla­sni­štvu Da­ni­la Pe­tro­vi­ća, ko­ji je u tom tre­nut­ku bio pod kri­vič­nom is­tra­gom zbog sum­nje u iza­zi­va­nje op­šte opa­sno­sti. Ova gra­đe­vin­ska fir­ma je umje­sto 4.999 kva­dra­ta, ko­li­ko je po­nu­di­la mi­ni­star­stvu da iz­gra­di na pr­vom ten­de­ru, is­po­ru­či­la 3.500 kva­dra­ta, ko­li­ko se oba­ve­za­la na dru­gom.
Ci­je­nu ove ten­der­ske akro­ba­ti­ke, ko­ju od ju­la pro­šle go­di­ne is­pi­tu­je Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i ko­rup­ci­ju, pla­ti­li su broj­ni ofi­ci­ri i po­do­fi­i­ci­ri, još uvi­jek pod­sta­na­ri. Mi­ni­star­stvo od­bra­ne je do­bi­lo 46 sta­no­va, umje­sto mo­gu­ćih 70, ali je sa­mo 31 za­po­sle­ni do­bio stan na kon­kur­su, dok su osta­li sta­no­vi po­di­je­lje­ni po dru­gim osno­va­ma, pa i li­ci­ma iz­van od­bram­be­nog re­so­ra.
Ve­li­ki broj za­po­sle­nih u Voj­sci ne­ma ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje, a u Sin­di­ka­tu voj­ske se pro­cje­nju­je da je naj­ma­nje 20 po­ro­di­ca osta­lo bez sta­na.
U Mi­ni­star­stvu od­bra­ne ne vi­de ni­šta spor­no u po­slu sa gra­đe­vin­skom fir­mom „Ci­jev­na ko­merc”. U pi­sa­nom od­go­vo­ru pi­še da mi­ni­star­stvo ni­je mo­glo da uti­če na ne­pred­vi­di­ve uslo­ve na ban­kar­skom i tr­ži­štu ne­kret­ni­na, ko­je kri­ve za gu­bi­tak 1.500 kva­dra­ta.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i voj­ske Cr­ne Go­re Ne­nad Čo­be­ljić mi­sli dru­ga­či­je. On je po­slao pri­ja­vu u ma­ju pro­šle go­di­ne Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu sum­nja­ju­ći na ko­rup­ci­ju i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.
– Ko su uče­sni­ci u sve­mu to­me i ko je ko­li­ki ko­lač do­bio ja ne znam i ni­je mo­je da znam, to tre­ba da pro­vje­re Spe­ci­jal­no i Vr­hov­no tu­ži­la­štvo ko­ji­ma sam pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu i tra­žio da utvr­de či­nje­nič­no sta­nje – na­vo­di Čo­be­ljić u raz­go­vo­ru za CIN-CG/BIRN.
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo, na če­lu sa Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem, po­tvr­di­lo je za CIN-CG/BIRN da su pri­mi­li pri­ja­vu Sin­di­ka­ta od­bra­ne i voj­ske, za­tra­ži­li i do­bi­li po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju, te da je u to­ku ana­li­za. De­ta­lje iz­vi­đa­ja, ka­ko se u tu­ži­la­štvu na­zi­va­ju pred­is­tra­žne rad­nje, ni­je bi­lo mo­gu­će do­bi­ti.
Ko­li­ko je dra­ma­ti­čan pro­blem stam­be­nog zbri­nja­va­nja u Voj­sci Cr­ne Go­re, po­ka­zu­ju po­da­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne za 2016. go­di­nu. Od ukup­no 2.000 za­po­sle­nih u mi­ni­star­stvu i voj­sci, 1.159 uop­šte ne­ma stan, a 244 ne­ma od­go­va­ra­ju­ći stam­be­ni pro­stor. Na krov nad gla­vom če­ka još naj­ma­nje 250 voj­nih pen­zi­o­ne­ra ko­ji su ka­ri­je­ru za­vr­ši­li kao pod­sta­na­ri.
Da bi pro­blem voj­nih pod­sta­na­ra bar dje­li­mič­no ri­je­ši­la, cr­no­gor­ska Vla­da je 3. ju­la 2008, dvi­je go­di­ne po­što je Voj­ska osno­va­na, za­du­ži­la Mi­ni­star­stvo od­bra­ne da na jav­nom kon­kur­su iza­be­re naj­po­volj­ni­jeg su­in­ve­sti­to­ra za iz­grad­nju stam­be­no-po­slov­nih obje­ka­ta u Blo­ku 15 u To­lo­ši­ma. Po toj od­lu­ci, Vla­da je pre­ci­zi­ra­la da su­in­ve­sti­tor mo­ra obez­bije­di­ti da naj­ma­nje 3.200 kva­dra­ta pri­pad­ne Mi­ni­star­stvu od­bra­ne.
U slu­ča­ju To­lo­ša Mi­ni­star­stvo od­bra­ne je pri­lo­ži­lo par­ce­lu na ko­joj je ne­kad bi­lo voj­no skla­di­šte.
Ta­da­šnji mi­ni­star od­bra­ne Bo­ro Vu­či­nić je 30. ju­la 2008. pot­pi­sao rje­še­nje o ime­no­va­nju Ko­mi­si­je za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da, na či­jem če­lu je bio vi­ce­ad­mi­ral i ta­da­šnji na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba Dra­gan Sa­mar­džić. Dan na­kon for­mi­ra­nja ko­mi­si­je ras­pi­san je jav­ni po­ziv za su­in­ve­sti­to­ra.
Pre­ma po­zi­vu za ten­der, sva­ki su­in­ve­sti­tor-po­nu­đač bio je du­žan da uz po­nu­du do­sta­vi i ga­ran­ci­ju ban­ke, na­pla­ti­vu na pr­vi po­ziv, na iz­nos od 100.000 eura.
– Iza­bra­na kom­pa­ni­ja na ten­de­ru bi­la je du­žna da pri za­klju­če­nju ugo­vo­ra o su­in­ve­sti­ra­nju do­sta­vi ban­kar­sku ga­ran­ci­ju na­pla­ti­vu na pr­vi po­ziv na iz­nos od 5.120.000 eura – na­vo­di se u po­zi­vu za ten­der.
Po­nu­de su se pre­da­va­le do 1. sep­tem­bra 2008. i na ten­der su se ja­vi­le tri kom­pa­ni­je, i to „Ze­ta­grad­nja“ i „Grad­nja pro­met“ za ko­je je u za­pi­sni­ku o jav­nom otva­ra­nju po­nu­da na­ve­de­no da „ne­ma­ju ne­do­sta­ta­ka“, dok je tre­ća bi­la „Ci­jev­na ko­merc“ za ko­ju je na­ve­de­no da „ne­ma bit­nih ne­do­sta­ta­ka, osim što je je­dan broj ate­sta do­sta­vljen u jed­nom pri­mjer­ku, od­no­sno ne­ma dvi­je ko­pi­je po­red do­sta­vlje­nog ori­gi­na­la“.
Na otva­ra­nju po­nu­da kon­sta­to­va­no je da „Ze­ta­grad­nja“ dr­ža­vi nu­di 4.410 kva­dra­ta stam­be­nog pro­sto­ra i da po­sao za­vr­ši za 14 mje­se­ci, „Grad­nja pro­met“ nu­di­la je 4.000 kva­drat­nih me­ta­ra i pro­ci­je­ni­la da zgra­du mo­že sa­gra­di­ti za go­di­nu i po. Tre­ći po­nu­đač, od­no­sno je­di­ni ko­ji ni­je imao kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju na ten­de­ru, „Ci­jev­na ko­merc“, po­nu­di­la je čak 4.999 kva­dra­ta stam­be­nog pro­sto­ra i rok od 13 mje­se­ci za iz­grad­nju zgra­de.
Ten­der­ska ko­mi­si­ja Mi­ni­star­stva od­bra­ne utvr­đu­je 18. sep­tem­bra da su sve tri po­nu­de is­prav­ne, iako je to­kom otva­ra­nja po­nu­da „Ze­ta­grad­nja“ upo­zo­ri­la da „Ci­jev­na ko­merc” ni­je do­sta­vi­la ko­pi­je ne­kih ori­gi­nal­nih do­ku­me­na­ta, ali ni po­tvr­du iz Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci da se pro­tiv od­go­vor­nog li­ca ne vo­di kri­vič­ni po­stu­pak.
„Ze­ta­grad­nja” ipak ni­je ulo­ži­la for­mal­ni pri­go­vor Ko­mi­si­ji za kon­tro­lu po­stu­pa­ka jav­nih na­bav­ki, ko­ja ima ovla­šće­nje i da po­ni­šti ten­der uko­li­ko utvr­di ne­za­ko­ni­to­sti.
Da­nas Mi­ni­star­stvo od­bra­ne u pi­sa­nom od­go­vo­ru ka­že da je Ko­mi­si­ja za otva­ra­nje i vred­no­va­nje po­nu­da oci­je­ni­la da je po­nu­da fir­me „Ci­jev­na ko­merc“ sa­dr­ža­la „ma­nja od­stu­pa­nja, od­no­sno ne­do­stat­ke ko­ji ni­je­su od bit­nog uti­ca­ja na po­nu­du.”
Ta­ko­đe, iz mi­ni­star­stva ka­žu da ni­je bi­la od zna­ča­ja či­nje­ni­ca da se u tom tre­nut­ku vo­dio kri­vič­ni po­stu­pak pro­tiv Pe­tro­vi­ća po­što je uslov za ten­der bio da od­go­vor­no li­ce ni­je osu­đi­va­no. Pe­tro­vić je 2012, ka­ko je po­tvr­dio Op­štin­ski sud u Pod­go­ri­ci, oslo­bo­đen op­tu­žbe.
Od­lu­ka da se iza­be­re „Ci­jev­na ko­merc” do­ni­je­ta je 22. sep­tem­bra, ali već u no­vem­bru 2008. go­di­ne do­la­zi do obr­ta. Pre­ma tvrd­nja­ma Mi­ni­star­stva od­bra­ne, „Ci­jev­na ko­merc” je 28. no­vem­bra oba­vi­je­sti­la mi­ni­star­stvo da Pod­go­rič­ka ban­ka, zbog uslo­va na­sta­lih na ban­kar­sko-fi­nan­sij­skom tr­ži­štu, ni­je u mo­guć­no­sti da joj iz­da či­nid­be­nu ga­ran­ci­ju na 5.120.000 eura.
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne 26. de­cem­bra 2008. go­di­ne do­no­si Od­lu­ku o po­ni­šta­va­nju jav­nog nad­me­ta­nja, a „Ci­jev­na ko­merc” je ka­žnje­na sa 100.000 eura zbog do­sta­vlja­nja po­nu­de ko­ja ni­je bi­la u skla­du sa Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma.
Na no­vom kon­kur­su ra­pi­sa­nom tri da­na ka­sni­je „Ze­ta­grad­nja” i „Grad­nja ko­merc” se ne pri­ja­vlju­ju na ten­der, pa se „Ci­jev­na ko­merc” po­ja­vlju­je kao je­di­ni po­nu­đač i nu­di da iz­gra­di 1.500 kva­dra­ta ma­nje. Od­lu­ka o do­dje­li ugo­vo­ra „Ci­jev­ni ko­merc” do­ni­je­ta je 6. fe­bru­a­ra 2009. go­di­ne.
Ines Mr­do­vić iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) ka­že da je vi­še­go­di­šnje is­ku­stvo ove or­ga­ni­za­ci­je u pra­će­nju jav­nih na­bav­ki po­ka­za­lo da se „ne­ri­jet­ko de­ša­va da se vi­še po­ve­za­nih po­nu­đa­ča po­ja­vi na ten­de­ru, od ko­jih po­je­di­ni tu fi­gu­ri­ra­ju bez stvar­ne na­mje­re da do­bi­ju po­sao”. Ka­ko po­ja­šnja­va, fir­ma ko­ja je već od­re­đe­na za ne­ki po­sao da­je po­nu­du ko­ju je te­ško od­bi­ti, dok je osta­li sa­mo pra­te i ka­sni­je od­u­sta­nu.
Da li se i u ovom slu­ča­ju de­si­lo ne­što slič­no, ni­je bi­lo mo­gu­će ne­za­vi­sno po­tvr­di­ti, jer vla­snik fir­me „Ci­jev­na ko­merc” ni­je od­go­va­rao na broj­ne te­le­fon­ske po­zi­ve no­vi­na­ra, kao ni na pi­ta­nja po­sla­ta u mej­lu po­čet­kom i kra­jem de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Ni iz fir­mi „Ze­ta­grad­nja” i „Grad­nja ko­merc” ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje za­što ni­je­su kon­ku­ri­sa­li na no­vom ten­de­ru, iako su pi­ta­nja upu­će­na mej­lom na adre­se tih kom­pa­ni­ja ta­ko­đe u de­cem­bru.
Mi­lan SE­KU­LO­VIĆ


Na­da po­sled­nja umi­re

Čo­be­lji­ću se na­da da će Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo br­zo ri­je­ši­ti ovaj slu­čaj, a na­du ne di­je­le pred­stav­ni­ci ci­vil­nog dru­štva, po­zi­va­ju­ći se na broj­ne is­tra­ge ko­je ri­jet­ko re­zul­ti­ra­ju op­tu­žni­ca­ma. MANS je re­dov­ni kri­ti­čar ra­da tu­ži­la­šta­va, ko­ja, po nji­ho­vim na­la­zi­ma, ima­ju 80 od­sto ne­ri­je­še­nih slu­ča­je­va, a po­je­di­ne pri­ja­ve ko­je im je pod­ni­je­la ova or­ga­ni­za­ci­ja sto­je u fi­o­ka­ma de­set go­di­na.
U me­đu­vre­me­nu, se­kre­tar Udru­že­nja voj­nih pen­zi­o­ne­ra Ra­di­vo­je Zdrav­ko­vić na­vo­di da je 2012. go­di­ne, ka­da je zgra­da u To­lo­ši­ma na­po­kon za­vr­še­na, Mi­ni­star­stvo pot­pu­no is­klju­či­lo nji­ho­ve čla­no­ve iz ras­po­dje­le, iako su ra­ni­je ima­li ne­zva­nič­na usme­na obe­ća­nja da će i oni bi­ti uklju­če­ni.
– Mi ima­mo mno­go lju­di ko­ji če­ka­ju 20 go­di­na na stan, ne­ki i 30. Do­dat­na je tu­ga ka­da voj­nog pen­zi­o­ne­ra is­pra­ća­mo na vječ­ni po­či­nak iz tu­đe ku­će – re­kao je Zdrav­ko­vić.
Pre­ma ugo­vo­ru iz­me­đu Mi­ni­star­stva od­bra­ne i „Ci­jev­ne ko­me­rc” voj­ni re­sor je tre­ba­lo da do­bi­je 46 sta­na, od če­ga 14 tro­sob­nih, 25 dvo­sob­nih i se­dam jed­no­sob­nih.
Sin­di­kat voj­ske se ža­li da je na kra­ju za ras­po­dje­lu bio na ras­po­lo­ga­nju sa­mo 31 stan. Pre­o­sta­lih pe­ta­nest su do­di­je­lje­ni bez jav­nog kon­kur­sa, a ne­ki su da­ti i dru­gim vla­di­nim re­so­ri­ma.


Ga­ran­ci­je ima, pa ne­ma

Čo­be­ljić ka­že da je ne­vje­ro­vat­no i ne­pri­hva­tlji­vo da gra­đe­vin­ska kom­pa­ni­ja po­bi­je­di na ten­de­ru sa po­nu­dom od 4.999 kva­dra­ta stam­be­ne po­vr­ši­ne, a da se taj ten­der po­ni­šti jer ni­je bi­lo ga­ran­ci­ja ban­ke. Po­sli­je to­ga, ka­ko ka­že, na dru­gom ten­de­ru uče­stvu­je sa­mo ta kom­pa­ni­ja i nu­di 3.500 kva­dra­ta i do­bi­ja po­sao. Pi­ta­nje je, is­ti­če Čo­be­ljić, ka­ko je ban­ka da­la či­nid­be­ne ga­ran­ci­je na dru­gom ten­de­ru, a ni­je na pr­vom.
– Ni­je pro­blem pla­ća­ti ka­znu 100.000 eura, ako kroz na­red­ni ten­der do­bi­ja­te oko 1,5 mi­li­ona – ko­men­ta­ri­še Čo­be­ljić. On sma­tra da je Dra­gan Sa­mar­džić, kao na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba i pred­sjed­nik ten­der­ske ko­mi­si­je, tre­ba­lo da spri­je­či zlo­u­po­tre­bu.
Dra­gan Sa­mar­džić i Bo­ro Vu­či­nić, ko­ji je bio mi­ni­star od­bra­ne u vri­je­me ras­pi­si­va­nja ten­de­ra, od­bi­li su da da­ju od­go­vo­re na pi­ta­nja CIN-CG/BIRN, upu­ću­ju­ći na Mi­ni­star­stvo od­bra­ne ko­je ras­po­la­že sa svim po­da­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"