Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-08 PRAVOSLAVNI VJERNICI SLAVE BOŽIĆ, MITROPOLIT AMFILOHIJE POZVAO NA SLOGU I PORUČIO
Mitropolit pričešćivao vjernike u Podgorici Sveti Vasilije zaslužio hram u Podgorici Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Podgorici je umnoženje dobre volje i blagoslova Božjeg. Nadam se da neće biti nerazumnog gradonačelnika ili vlasti koja je protiv dobre volje u ovom prestonom gradu, poručio je mitropolit
Dan - novi portal
Na­la­ga­njem bad­nja­ka i sve­tim li­tur­gi­ja­ma u svim kra­je­vi­ma Cr­ne Go­re vjer­ni­ci pra­vo­slav­ne vje­ro­i­spo­vi­je­sti pro­sla­vi­li su Bad­nji dan i pr­vi dan Bo­ži­ća. Hra­mo­vi ši­rom dr­ža­ve bi­li su pre­pu­ni vjer­ni­ka, a cen­tral­na pro­sla­va Bo­ži­ća upri­li­če­na je u Pod­go­ri­ci, gdje je Sve­tu ar­hi­je­rej­sku li­tur­gi­ju u Hra­mu Hri­sto­vog vas­kre­se­nja slu­žio mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je sa sve­šten­stvom. Mi­tro­po­lit je po­zvao na­rod na slo­gu i lju­bav, a vlast da slu­ži gra­đa­ni­ma, a ne da bu­de obr­nu­to. On je is­ta­kao da je Pod­go­ri­ca kao pre­sto­ni grad za­slu­ži­la da do­bi­je Hram Sve­tog Va­si­li­ja Ostro­škog, či­ju su grad­nju za­tra­ži­li mje­šta­ni na­se­lja Ko­nik, gdje po­sto­ji i lo­ka­ci­ja na ko­joj se bo­go­mo­lja mo­že sa­gra­di­ti.
– Sve­ti otac Va­si­li­je je du­hov­ni otac na­še­ga na­ro­da, ko­ji svo­jim očin­stvom gr­li sve lju­de ko­ji mu do­la­ze. Sve­ti Va­si­li­je je za­slu­žio da ima svoj hram u pre­sto­nom gra­du. Na­ža­lost, oni ko­ji­ma je sa­da pri­pa­la vlast mi­sle da su vi­ši od Sve­to­ga Va­si­li­ja Ostro­ško­ga i da je zna­čaj­ni­je ono što oni od­lu­ču­ju od ono­ga što od­lu­ču­je on – is­ta­kao je mi­tro­po­lit u be­sje­di na­kon bo­žić­ne li­tur­gi­je, do­da­ju­ći da je na­rod sa Ko­ni­ka za­že­lio da se sa­gra­di hram i da mu tu že­lju tre­ba is­pu­ni­ti.
Osvr­ću­ći se na na­vo­de da bi na mje­stu gdje tre­ba da se gra­di hram tre­ba­lo da se otvo­ri pe­ri­o­ni­ca ko­la, Am­fi­lo­hi­je je is­ta­kao da je „to mje­sto pri­zva­no da bu­de pe­ri­o­ni­ca du­ša od mr­žnje, zlo­be i sa­mo­lju­blja”.
– Onaj ko­ji je sa­da za­du­žen za ovaj grad du­žan je da is­po­štu­je na­rod svoj, ako mu slu­že. Vlast ni­je da se njoj slu­ži, ne­go ona tre­ba da slu­ži na­ro­du. Hram Sve­tog Va­si­li­ja Ostro­škog u Pod­go­ri­ci je umno­že­nje do­bre vo­lje i bla­go­slo­va Bož­jeg. Na­dam se da ne­će bi­ti ne­ra­zum­nog gra­do­na­čel­ni­ka ili vla­sti ko­ja je pro­tiv do­bre vo­lje u ovom pre­sto­nom gra­du i ko­ja je pro­tiv Hra­ma Sve­tog Va­si­li­ja i bi­lo kog dru­gog – po­ru­čio je mi­tro­po­lit.
On je osu­dio oza­ko­nji­va­nje če­do­mor­stva, na­vo­de­ći da to ni­je do­bro za hri­šćan­ske na­ro­de.
Na­kon na­la­ga­nja bad­nja­ka u Ma­na­sti­ru Ko­stri­ko­va­ča – u Mr­tvom Du­bo­kom, Rov­ca, mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je sti­gao je i u Pod­go­ri­cu da bla­go­slo­vi broj­ne vjer­ni­ke oku­plje­ne oko sve­ti­nje u Pod­go­ri­ci. Vla­di­ka je, če­sti­ta­ju­ći Bad­nje ve­če re­kao da je Bo­žić dan u ko­jem se sa­bi­ra­ju svi da­ni do nje­ga, sve go­di­ne i sva vre­me­na.
– Dje­cu vo­li Hri­stos, di­je­te je i On po­stao. Ni­je po­stao od­ra­sli čo­vjek, ne­go je po­stao di­je­te. Eto, ta­ko i on bla­go­si­lja svu dje­cu svi­je­ta, a po­seb­no vas ov­dje ko­ji ste se ve­če­ras sa­bra­li kod ove div­ne sve­ti­nje i ov­dje pro­sla­vlja­te Go­spo­da i pje­va­te pje­smu Hri­stu Bo­gu na­še­mu – ka­zao je mi­tro­po­lit.
Ve­li­ki broj vjer­ni­ka pri­su­stvo­vao je na­la­ga­nju bad­nja­ka ko­je su i ove go­di­ne pred Ce­tinj­ski ma­na­stir tra­di­ci­o­nal­no pr­vi do­ni­je­li pred­stav­ni­ci Ba­ji­ca – Mar­ti­no­vi­ći i Bo­ri­lo­vi­ći, a na­kon njih i dru­gi pred­stav­ni­ci na­hi­ja i ple­me­na iz svih kra­je­va Cr­ne Go­re. I ove go­di­ne pred Ce­tinj­ski ma­na­stir sti­gli su bad­nja­ci s Ko­so­va i Me­to­hi­je i iz Mo­skve.
Mi­tro­po­lit je Ce­ti­nja­ni­ma po­ru­čio da je va­žno da se ob­no­vi cr­kva Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog na Lov­će­nu i sa­gra­di sa­bor­ni hram na Ce­ti­nju i da se u taj hram smje­ste tri ve­li­ke sve­ti­nje ko­je su na Ce­ti­nje ču­dom Bo­ž­jem do­šle, a to su ru­ka Jo­va­na Kr­sti­te­lja, ko­ja je Hri­sta kr­sti­la u Jor­da­nu, če­sti­ca Ča­snog Kr­sta, na koj­me je Hri­stos ra­za­pet, i iko­na Bo­go­ro­di­ce Fi­ler­mo­se.
– Upu­tio sam pi­smo i pre­mi­je­ru Mar­ko­vi­ću za po­di­za­nje ka­te­dral­nog hra­ma po­sve­će­nog Bo­gu lju­ba­vi Sve­toj Tro­ji­ci da pri­zi­va i na­še bli­žnje i dalj­nje, da lju­bav ob­je­di­nju­je i da po­mi­ri nas, na­ža­lost, za­va­đe­ne Cr­no­gor­ce, pr­vo nas ov­dje na Ce­ti­nju. Ja sam već obe­ćao da će­mo ono ka­me­nje od cr­kve sa Lov­će­na ko­je je po­hra­nje­no na Iva­no­vim ko­ri­ti­ma vra­ti­ti go­re – re­kao je mi­tro­po­lit do­dav­ši da će on pr­vi uze­ti ka­men da ga no­si na Lov­ćen.
Mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je bla­go­si­ljao je bad­nja­ke i u ma­na­sti­ru Sve­tog Ni­ko­la­ja Mir­li­kij­skog na Obo­du iz­nad Ri­je­ke Cr­no­je­vi­ća.
Vi­še sto­ti­na pra­vo­slav­nih vjer­ni­ka na­lo­ži­lo je bad­njak is­pred Sa­bor­nog hra­ma Sve­tog Jo­va­na Vla­di­mi­ra u Ba­ru. Pro­to­je­rej Slo­bo­dan Ze­ko­vić če­sti­tao je vjer­ni­ci­ma Bad­nje ve­če i Bo­žić, po­že­ljev­ši da se „u lju­ba­vi brat­skoj i slo­zi uvi­jek sa­bi­ra­mo oko ovog sve­tog hra­ma, i dru­gih na­ših sve­ti­nja i ma­na­sti­ra, da pro­sla­vlja­mo Hri­sto­vo ro­žde­stvo i da se gri­je­mo oko ovog bla­go­slo­ve­nog og­nja, ko­ji nas uvi­jek i iz­no­va pod­sje­ća na ne­iz­re­ci­vi oganj lju­ba­vi bo­žan­ske ko­jom nas Go­spod sve ob­u­hva­ta, i iz­o­bil­nu lju­bav svo­ju ša­lje na sva­kog čo­vje­ka”.
Ve­li­čan­stve­no, kao i sva­ke go­di­ne, Bad­nje ve­če pro­sla­vlje­no je is­pred Cr­kve Sve­tih apo­sto­la Pe­tra i Pa­vla u Bi­je­lom Po­lju i ši­rom Lim­ske do­li­ne. Epi­skop bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki Jo­a­ni­ki­je po­ru­čio je da je ro­đe­nje Hri­sto­vo ču­de­sni mo­me­nat u isto­ri­ji ro­da hri­šćan­sko­ga i u tra­ja­nju pla­ne­te ze­mlje i svih svje­to­va. Vla­di­ka je pod­sje­tio na Bož­ju za­po­vi­jest: „Ra­đaj­te se, mno­ži­te se i vo­li­te se i na­pu­ni­te ze­mlju”.
– To je Bož­ja za­po­vi­jest ko­joj tre­ba da se vra­ti­mo, a ko­ju smo u ovo vri­je­me re­la­ti­vi­zo­va­li, uda­lji­li se od nje. Ne­ka se mla­di mom­ci i dje­voj­ke na vri­je­me že­ne i uda­ju, da bu­du od­go­vor­ni i for­mi­ra­ju po­ro­di­ce, da dje­cu ra­đa­ju. I na taj na­čin lju­bav svo­ju utvr­đu­ju i do­mo­ve okre­plju­ju. Da osna­že svo­je do­mo­ve i po­ro­di­ce. Ra­đa­njem će se osna­ži­ti i po­ro­di­ca i na­rod ko­ji po­su­sta­je, za­to što se uda­ljio od Bož­je za­po­vi­je­sti i od Bož­je lju­ba­vi – po­ru­čio je epi­skop Jo­a­ni­ki­je.
Uz po­ru­ku - Mir Bož­ji, Hri­stos se ro­di – pra­vo­slav­ni vjer­ni­ci iz her­ceg­nov­ske op­šti­ne pro­sla­vi­li su pr­vi dan naj­ra­do­sni­jeg hri­šćan­skog pra­zni­ka. Pa­roh Ži­van Vu­ko­je­vić je na­gla­sio da je naj­ve­ća sra­mo­ta ko­ja je pa­la na na­šu dr­ža­vu od­lu­ka da se uđe u NA­TO, što je uvod u no­vo rop­stvo.
U or­ga­ni­za­ci­ji star­je­ši­ne ma­na­sti­ra Sve­te Tro­ji­ce u Bre­zo­je­vi­ca­ma kod Pla­va, oca Ge­or­gi­ja, i vje­ru­ju­ćeg na­ro­da Plav­ske žu­pe, is­pred Sve­to­sav­skog do­ma, uz pri­su­stvo ve­ćeg bro­ja pri­če­sni­ka, na­la­ga­ni su bad­nja­ci i pro­sla­vlje­no Bad­nje ve­če. Bo­žić­nu li­tur­gi­ju slu­žio je otac Ge­or­gi­je. Uz po­zdrav „Mir bož­ji, Hri­stos se ro­di”, is­ta­kao je da je ovo dan iz­mi­re­nja, sje­di­nje­nja i po­bra­tim­stva, „ka­ko bi za­vla­dao mir u na­šim du­ša­ma”.
Eki­pa „Da­na”


Zlat­nik za Ni­ko­li­nu

Zlat­nik u če­sni­ci, ko­ja se pr­vi put ju­če lo­mi­la u plje­valj­skom hra­mu Sve­tog mu­če­ni­ka Ge­or­gi­ja, pro­na­šla je dje­voj­či­ca Ni­ko­li­na To­pa­lo­vić. Lo­mlje­nju bo­žić­ne če­sni­ce pri­su­stvo­va­lo je oko 400 vjer­ni­ka, a če­sni­cu su sa pro­to­je­re­jom-sta­vro­fo­rom Og­nje­nom Per­ko­vi­ćem lo­mi­la dje­ca.
Sve­ča­nom na­la­ga­nju bad­nja­ka na Ža­blja­ku, osim Ža­blja­ča­na, pri­su­stvo­vao je i ve­li­ki broj go­sti­ju ko­ji zi­mu­ju na pla­ni­ni. Do­ma­ći­ni ovo­go­di­šnjih sve­ča­no­sti bi­li su Spa­so­je i Vlat­ko Mu­min. Pro­to­je­re­j Mi­li­vo­je Jo­vo­vi­ć je po­že­lio vjer­nom na­ro­du da „Bo­žić sla­ve sr­ca oči­šće­nog od sva­ke mr­žnje, ne­i­sti­ne, gor­do­sti i se­bič­no­sti ka­ko bi u nje­mu no­vo­ro­đe­ni Bo­go­mla­de­nac mo­gao da na­đe svo­je mje­sto, da naj­ra­do­sni­ji pra­znik pro­sla­ve sa svo­jim naj­bli­ži­ma u lju­ba­vi, mi­ru i bla­go­sta­nju”.


Ro­đen u si­ro­ma­štvu da bi nas obo­ga­tio

Be­ran­ci i An­dri­je­vi­ča­ni tra­di­ci­o­nal­no su do­če­ka­li Bo­žić oku­plja­ju­ći se oko svo­jih sve­ti­nja i sla­ve­ći lju­bav pre­ma Hri­stu. Bad­nja­ke je bla­go­slo­vio epi­skop bu­di­mljan­sko-nik­šić­ki Jo­a­ni­ki­je, re­kav­ši da se u ovoj bo­žić­noj no­ći vjer­ni na­rod oku­plja oko sve­ti­nja ka­ko bi se po­klo­nio Bo­go­mla­den­cu Hri­stu i pro­sla­vio si­la­zak Bo­ga u ovaj svi­jet.
– Bo­go­mla­de­nac Hri­stos se ro­dio u Vi­tle­jem­skoj pe­ći­ni u kraj­njem si­ro­ma­štvu kao onaj ko­ji ne­ma gdje gla­vu za­klo­ni­ti. Na ta­kav na­čin Bog se iz svo­je pre­ve­li­ke lju­ba­vi pre­ma čo­vje­ku sje­di­nio sa na­ma, sje­di­nio se sa oni­ma ko­ji su po­ni­že­ni, od­ba­če­ni, si­ro­ma­šni, za­bo­ra­vlje­ni, gre­šni... Sa na­ma se sje­di­nio u na­šoj bi­je­di, da bi nas uz­vi­sio, obo­ga­tio, ople­me­nio, da bi nas uzeo u na­ruč­je oca na­še­ga ne­be­sko­ga, da bi nam da­ro­vao svo­je vječ­no i ne­pro­la­zno car­stvo, da bi nam dao bo­žan­sko do­sto­jan­stvo. A vi, dra­ga bra­ćo i se­stre, uži­va­ju­ći u mi­lo­sti Bož­joj, pje­va­ju­ći za­jed­no sa an­đe­li­ma ne­be­skim, sla­ve­ći sa pa­sti­ri­ma ze­malj­skim ro­đe­nje Hri­sto­vo, sa Pre­sve­tom Dje­vom Bo­go­ro­di­com, tre­ba jed­ni dru­ge da za­gr­li­mo u lju­ba­vi, da se mir­bo­ža­mo, da se cje­li­va­mo, jed­ni dru­gi­ma opro­sti­mo, da lju­bav Bož­ja za­hva­ti na­ša sr­ca, da se iz­li­je na na­še do­mo­ve i po­ro­di­ce, da se sje­di­ni­mo u lju­ba­vi i da na sva­ki na­čin is­pu­ni­mo Bož­ju za­po­vi­jest – ka­zao je vla­di­ka Jo­a­ni­ki­je na na­la­ga­nju bad­nja­ka kod Đur­đe­vih stu­po­va.
An­dri­je­vi­ča­ni su se oku­pi­li is­pred Cr­kve Sve­tog Ar­han­ge­la Mi­ha­i­la.


Da­li za­vjet da će se sje­ća­ti Du­ška Jo­va­no­vi­ća

Tra­di­ci­o­nal­no na­la­ga­nje bad­nja­ka Pi­pe­ri su or­ga­ni­zo­va­li pred Će­li­jom Pi­per­skom, a do­ma­ći­ni ove go­di­ne bi­li su Ro­ga­mlja­ni. U ime do­ma­ći­na skup je po­zdra­vio Zo­ran Raj­ko­vić, ko­ji je po­že­lio do­bro­do­šli­cu, ka­ko Pi­pe­ri­ma ta­ko i go­sti­ma me­đu ko­ji­ma su bi­li pred­stav­ni­ci Bra­to­no­ži­ća, Spu­ža, Ze­te i Va­so­je­vi­ća. Pred­stav­ni­ci svih se­la Pi­pe­ra na tom mje­stu na­lo­ži­li su bad­njak. Bad­njak su na Ce­ti­nje od­ni­je­li Đor­đi­je Vu­ka­no­vić i Go­ran Raj­ko­vić. Do­ma­ćin­stvo za sle­de­ću go­di­nu pre­u­ze­li su mje­šta­ni Sta­nje­vi­ća Ru­pe.
U ime Pi­pe­ra obra­tio se Mi­tar Vu­ko­vić ko­ji je ka­zao da se i da­nas kao i mno­go go­di­na ra­ni­je, ka­da su se pre­ci oku­plja­li pred Će­li­jom Pi­per­skom, mo­ra­ju sje­ti­ti pre­da­ka.
– Pr­ven­stve­no Jo­la Pi­le­ti­ća i Sa­vi­ća Ra­do­je Bo­žo­vi­ća. Ali da­li su za­vjet da će se uvi­jek sje­ti­ti Du­ška Jo­va­no­vi­ća ko­ji je pri­je 20 go­di­na oku­pio Pi­pe­re i vra­tio pra­đe­dov­skim vri­jed­no­sti­ma i obi­ča­ji­ma. Pi­pe­ri su bi­li i osta­li ple­me ko­je se di­či­lo pra­đe­do­vi­ma, a to­me svje­do­če i po­dig­nu­te bi­ste. Pi­per­ski bad­nja­ci ko­ji zna­če ro­đe­nje Hri­sta, ali i pla­men po­zi­va­ju na brat­sku slo­gu, mir i je­din­stvo, a pre­vas­hod­no tra­di­ci­ju na­ših pre­da­ka, kao i obi­ča­je ko­je mo­ra­mo ču­va­ti kao ze­ni­cu oka svo­ga – po­ru­čio je Vu­ko­vić.


Sa­bra­ni oko sve­te va­tre i pri­če­šća

U svim cr­kva­ma i ma­na­sti­ri­ma Ar­hi­je­rej­skog na­mje­sni­štva nik­šić­kog li­tur­gij­ski i sa­bor­no obi­lje­žen je naj­ra­do­sni­ji hri­šćan­ski pra­znik, Ro­đe­nje Isu­sa Hri­sta. Na Bad­nje ve­če na­la­ga­ni su bad­nja­ci i slu­že­ne po­noć­ne li­tur­gi­je, a Sa­bor­na cr­kva Sv. Va­si­li­ja Ostro­škog Ču­do­tvor­ca bi­la je mje­sto sa­bra­nja na hi­lja­de vjer­ni­ka oku­plje­nih oko sve­te va­tre i ča­še pri­če­šća. Be­sje­de­ći na Bad­nje ve­če, pro­to­je­rej Mi­o­drag To­do­ro­vić is­ta­kao je da je Hri­stos pro­bu­dio na­ša sr­ca, pro­bi­strio umo­ve, otvo­rio, sluh i vid, a da je sve ono što je do­mi­nan­to u evrop­skoj i svjet­skoj kul­tu­ri na­sta­lo na tvr­dom Hri­sto­vom kul­tu.
– Ni­jed­na si­ro­va si­la ko­ja je pro­tiv Bo­ga ni­je du­go­ga vi­je­ka, je­di­no je si­la Bož­ja sve­ta, sa­vre­me­na i sve­vre­me­na. Si­la Hri­sto­va na ovaj dan oba­sja­la je Vi­tle­jem­sku pe­ći­nu i ne­ka oba­sja i sr­ca i du­še na­še, ne­ka otvo­ri sluh i vid naš da bi­smo vi­dje­li šta je do­bro i da ono do­la­zi od Bo­ga, od Hri­sta ro­đe­nog, ras­pe­to­ga i vas­kr­slo­ga za nas gre­šne na ze­mlji ko­jom ho­di­mo – re­kao je pro­to­je­rej To­do­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"