Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Zajedno i u smrt * Spreman sam i na sto godina robije * Kap po kap uništiše KAP * Zbrinuli porodice u državnim institucijama * Zajedno i u smrt * Dan kada je narod odbranio državu * Zid za čelo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Svetalana Pešić, Centar za građansko obrazovanj:
– Kada je riječ o načinu trošenja budžetskih sredstava imamo dvostruke aršine. Najugroženiji slojevi jasno vide da se preko njih prelama sva štednja, dok se na drugim stranama neštedimice troši.

Vic Dana :)

Pripremili se ludaci da pobjegnu iz ludnice i spremili plan:
1. Uspavati čuvara i uzeti ključeve.
2. Otvoriti prva i druga vrata.
3 Pobjeći na slobodu!
I jedne večeri krenuli, uspavili čuvara, otvorili prva i druga vrata i onda je vođa rekao:
●Proba uspjela, sjutra bježimo!

Žena u parku nailazi na starca i ne može a da ne primijeti koliko srećno izgleda. Zastane i pita ga:
- Izgledate tako srećno i zadovoljno! Koja je tajna tako srećnog i dugog života!?
- Pušim kamaru cigareta, pijem litar piva dnevno, jedem samo masnu hranu i nikada ne vježbam.
- Stvarno!? Nevjerovatno! A koliko imate godina?
- 36.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-07-15 ANALITIČAR BORIS MARIĆ U RAZGOVORU ZA „DAN” OCIJENIO DA JE NA PROLJEĆE MOGUĆE SPAJANJE PREDSJEDNIČKIH SA PARLAMENTARNIM GLASANJEM
Izbori u paketu ako Milo bude kandidat Čini se da smo daleko od zajedničkog predsjedničkog kandidata opozicije, iako nas iskustvo uči da je to najbolje rješenje koje predstavlja opasnost za DPS i otvara veliku šansu za opozicionu pobjedu – kaže Boris Marić
Dan - novi portal
Van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri bi­će naj­vje­ro­vat­ni­je odr­ža­ni idu­će go­di­ne, isto­vre­me­no sa pred­sjed­nič­kim, uko­li­ko De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta od­lu­či da Mi­lo Đu­ka­no­vić bu­de nji­hov kan­di­dat. To je u raz­go­vo­ru za „Dan” ka­zao ana­li­ti­čar Bo­ris Ma­rić.
– U ovom tre­nut­ku či­ni se da mo­guć­nost odr­ža­va­nja van­red­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra bit­no za­vi­si od De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i pro­cje­ne nji­ho­vih po­li­tič­kih in­te­re­sa. Na­me­će se lo­gi­čan za­klju­čak da bi se ipak mo­gli odr­ža­ti pred­sjed­nič­ki i par­la­men­tar­ni iz­bo­ri za­jed­no uko­li­ko u DPS-u od­lu­če da im pred­sjed­nič­ki kan­di­dat bu­de Mi­lo Đu­ka­no­vić. Uko­li­ko to ne bu­de on, DPS će po­ku­ša­ti da iz­bjeg­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re – uvje­ren je Ma­rić.
Sma­tra da, ima­ju­ći u vi­du tre­nut­nu si­tu­a­ci­ju, ne­ma mno­go šan­si da opo­zi­ci­ja na pred­sjed­nič­ke iz­bo­re idu­će go­di­ne iza­đe sa za­jed­nič­kim kan­di­da­tom.
– Či­ni se da smo da­le­ko od za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta opo­zi­ci­je. Is­ku­stvo sa pret­hod­nih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra uči nas da za­jed­nič­ki kan­di­dat pred­sta­vlja re­al­nu opa­snost i otva­ra ve­li­ku šan­su za po­bje­du opo­zi­ci­o­nog kan­di­da­ta, bez ob­zi­ra na to ko bio kan­di­dat DPS-a – na­veo je Ma­rić.
Ka­ko je do­dao, či­ni se da po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri po­sta­je uobi­ča­je­no sta­nje ko­je ci­je­lo dru­štvo gu­ra u raz­ne ob­li­ke ten­zi­ja, a re­zul­tat mu je op­šta apa­ti­ju i za­ma­glje­nost po­treb­nih rje­še­nja.
– S jed­ne stra­ne po­sto­ji ka­rak­ter DPS vla­sti spre­man da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je, do­kle je god to mo­gu­će, dr­ži pod ne­pri­mje­re­nim po­li­tič­kim uti­ca­jem, iz­jed­na­ča­va par­tij­ske i dr­žav­ne in­te­re­se, a u kraj­njem odr­ža­va svoj iz­bor­ni rej­ting. Per­ma­nent­no se pod­sti­ču dru­štve­ne po­dje­le i po­li­tič­ke ma­ni­pu­la­ci­je na­du­va­nim stra­hom od „ru­ši­te­lja” iz opo­zi­ci­je. Tre­ba li pod­sje­ća­ti da ovaj kon­tekst ve­že ma­njin­ske par­ti­je uz vlast, uz či­nje­ni­cu da su ovaj put to na­pla­ti­li i do­brim po­li­tič­kim pli­je­nom – re­kao je Ma­rić.
S dru­ge stra­ne, sma­tra on, ima­mo pri­lič­no ra­zno­rod­nu opo­zi­ci­o­nu sce­nu pre­kri­ve­nu ne­pri­mje­re­no ve­li­kim bro­jem par­ci­jal­nih in­te­re­sa.
– Osim boj­ko­ta par­la­men­ta, tre­nut­no se te­ško mo­že vi­dje­ti šta je to pre­dan rad, a sa­mo ta­kav da­je re­zul­ta­te. Po­treb­no je da do­đe do ja­snih po­li­tič­kih ci­lje­va oko ko­jih se on­da gra­di po­treb­na ko­or­di­na­ci­ja. To ne pod­ra­zu­mje­va ne­mi­nov­no ko­a­li­ra­nje opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta, ali pu­nu me­đu­sob­nu ko­or­di­na­ci­ju da. Jer ni­je ja­sno ka­ko će dru­ga­či­je DPS bi­ti na­tje­ran na van­red­ne iz­bo­re – sma­tra Ma­rić.
Ka­ko je do­dao, na­rav­no da po­sto­ji i fak­tor na­de u opo­zi­ci­o­nim re­do­vi­ma, a to je pret­po­stav­ka da će u sa­mom DPS-u do­ći do su­ko­ba po­li­tič­kih am­bi­ci­ja, i da će dio me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce ne­gdje ko­nač­no re­ći „Mi­lo, do­sta je bi­lo“.
– Ni­šta ni­je ne­mo­gu­će, ali ni­sam pri­sta­li­ca po­li­ti­ke pret­po­stav­ki. Vje­ru­jem da sa­mo do­bro osmi­šlje­na i ko­or­di­ni­ra­na ak­ci­ja mo­že mo­bi­li­sa­ti opo­zi­ci­o­ne sna­ge i uči­ni­ti ih spo­sob­nim da po­li­tič­ku kri­zu okre­nu ka kri­zi DPS-a, što bi bio pr­vi i ve­li­ki ko­rak ka rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze – ka­že Ma­rić. Ka­ko je za­klju­čio, ta­da bi­smo do­bi­li i po­treb­nu dru­štve­nu di­na­mi­ku.V.R.


Kr­nji par­la­ment ne­pri­ja­tan po vlast

Pre­ma ri­je­či­ma Bo­ri­sa Ma­ri­ća, u tre­nut­noj po­stav­ci po­li­tič­ke sce­ne, osim ne­pri­jat­nog osje­ća­ja za vlast, ko­ji pro­iz­vo­di kr­nji par­la­ment i za­mo­ra DPS-ovog li­de­ra, ne vi­de se po­treb­ne pret­po­stav­ke za oja­ča­nu opo­zi­ci­ju spo­sob­nu da se vlast na­tje­ra na pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re.
– I po­red to­ga Cr­nu Go­ru če­ka­ju iz­bo­ri, ka­ko pred­sjed­nič­ki, ta­ko i lo­kal­ni u ve­li­kom bro­ju op­šti­na sa ak­cen­tom na glav­ni grad. Opo­zi­ci­ja ima ve­li­ku šan­su da na­pra­vi za­o­kret u po­li­tič­koj di­na­mi­ci Cr­ne Go­re. Tre­ba ići ka re­al­nim ci­lje­vi­ma i su­zbi­ja­ti ne­pri­mje­ren par­ti­ku­la­ri­zam i eg­zi­bi­ci­o­ni­zam u opo­zi­ci­ji – is­ta­kao je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"