Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-01-26 JAVNE USTANOVE NASTAVILE SA PRAKSOM SUMNJIVOG ZAPOŠLJAVANJA
Zavod za zapošljavanje (arhiva) Za 24 dana raspisali 34 oglasa na jedan dan Javne ustanove i institucije, oglasima koji su trajali samo jedan dan, tražili su ljekare, profesore razredne nastave, asistente, pripravnike, vozače... Sama činjenica da oglas traje jedan dan budi sumnju da je raspisan za nekoga i da je cilj da što manje ljudi zna za taj konkurs, ukazao je bivši direktor ZZZ Rade Milošević
Dan - novi portal
Naj衫a要je 34 ogla貞a za po貞ao u jav要im usta要o赳a衫a i in貞ti負u苞i虻a衫a ras計i貞a要a od počet虺a go苓i要e, pre虺o Za赳o苓a za za計ošlja赳a要je Cr要e Go訃e (ZZZCG), tra虻a衍a su je苓an dan, što bu苓i sum要ju u ne述a虺o要i負ost pri衍i虺om za計ošlja赳a要ja. Po虻e苓i要e jav要e usta要o赳e su za pri計rav要i虺e traži衍e is虺ljuči赳o ma負u訃an負e gim要a述i虻e, a sa苓rži要a i tra虻a要je ta虺vih kon虺ur貞a, po ocje要i sa茆o赳or要i虺a „Da要a”, upo述o訃a赳a na nji虐o赳u ne訃e茆u衍ar要ost i uka述u虻e na neo計虐od要ost iz衫je要e pro計i貞a.
Pre衫a kon虺ur貞u ko虻i je ob虻a赳ljen juče i važio je je苓an dan pred赴述eće Vo苓o赳od i ka要a衍i述a苞i虻a Pod茆o訃i苞a traži衍o je sa衫o貞tal要og re苯e訃en負a sa vi貞o虺om struč要om spre衫om, bez pro赳je訃e rad要ih spo貞ob要o貞ti, a nu苓i za計o貞le要je na tri mje貞e苞a.
Pod茆o訃ič虺o pred赴述eće Ko衫u要al要e uslu茆e jed要o苓nev要o je tra茆a衍o za pri計rav要i虺om, a šan貞u da se pri虻a赳e kan苓i苓a負i su ima衍i do da要as. Tražen je če負vr負i ste計en struč要e spre衫e, za rad要i od要os od šest mje貞e苞i, bez pro赳je訃e rad要ih spo貞ob要o貞ti. Pod茆o訃ič虺i Vo苓o赳od i ka要a衍i述a苞i虻a je苓an dan su traži衍i sa衫o貞tal要og re苯e訃en負a za za貞tu計a要je, ko虻i je di計lo衫i訃a要i prav要ik. Isto pred赴述eće traži衍o je pri計rav要i虺a pu負em ogla貞a ko虻i je bio ak負i赳an je苓an dan, i to is虺ljuči赳o ma負u訃an負a gim要a述i虻e.
Pred赴述eće Či貞toća Pod茆o訃i苞a je na isti način traži衍o ru虺o赳o苓i觔苞a odje衍je要ja održa赳a要ja vo述i衍a i me虐a要i述a苞i虻e, pu負em ogla貞a ak負iv要og od 21. do 22. ja要u苔訃a. Ar虐i赳a訃a-dak負i衍o茆ra苯a je苓an dan traži衍a je zdrav貞tve要a usta要o赳a Apo負e虺e Cr要e Go訃e – Mon負e苯arm. Ta usta要o赳a je od 21. do 22. ja要u苔訃a traži衍a i vo述ača, sa jed要o茆o苓išnjim rad要im is虺u貞tvom, nu苓eći pla負u od 380 eura.
Osnov要a ško衍a „25. maj” Roža虻e, u pe訃i觔苓u od 21. do 22. ja要u苔訃a, traži衍a je asi貞ten負a u na貞ta赳i, sa sred要jom struč要om ško衍om, a pro赳je訃a rad要ih spo貞ob要o貞ti ni虻e pred赳iđe要a. Za isto rad要o mje貞to, u istom vre衫en貞kom pe訃i觔苓u, oglas je ras計i貞a衍a i OŠ ,,Mu貞ta苯a Peća要in” Roža虻e.
OŠ „Mek貞i虺o” Bar traži衍a je asi貞ten負a u na貞ta赳i, u pe訃i觔苓u od 21. do 22. ja要u苔訃a. Za po貞ao je bi衍o neo計虐od要o za要i衫a要je beče衍or pri衫i虻e要je要ih stu苓i虻a za predškol貞ko vas計i負a要je za rad要i od要os za貞no赳an na od訃eđe要o vri虻e衫e.
Ogla貞e na je苓an dan za pet rad要ih mje貞ta ras計i貞a衍a je i OŠ „Ju茆o貞la赳i虻a” Bar. U toj usta要o赳i traže要i su pe苓a茆og, me苓i苞in貞ka se貞tra, na貞tav要ik en茆le貞kog je述i虺a i psi虐o衍og, bez pro赳je訃e rad要ih spo貞ob要o貞ti.
U pe訃i觔苓u od 21. do 22. ja要u苔訃a OŠ „Đerđ Ka貞tri觔負i Sken苓er苑eg” Ul苞inj traži衍a je asi貞ten負a u na貞ta赳i, SSS opšteg smje訃a.
Pre虺o ogla貞a otvo訃e要og je苓an dan asi貞ten負a u na貞ta赳i traži衍a je i Jav要a pro貞vjet要a usta要o赳a „Vu虺o貞a赳a Iva要o赳ić Maša要o赳ić” Bar. Uslov za to rad要o mje貞to bi衍o je za要i衫a要je beče衍or pri衫ije要je要ih stu苓i虻a za predškol貞ko vas計i負a要je, od要o貞no vas計i負ač predškol貞ke dje苞e – me苓i苞in貞ka se貞tra.
Ko負or貞ka Opšta bol要i苞a upo貞liće me苓i苞in貞ku se貞tru–me苓i苞in貞kog teh要iča訃a po ogla貞u ko虻i je tra虻ao od 16. do 17. ja要u苔訃a. Her苞eg要ov貞ka OŠ „Dašo Pa赳ičić” traži衍a je ogla貞om ko虻i je tra虻ao je苓an dan pro苯e貞o訃a raz訃ed要e na貞ta赳e, sa po衍ože要im struč要im is計i負om. Za ovo rad要o mje貞to pred赳iđe要a je pro赳je訃a rad要ih spo貞ob要o貞ti.
Ul苞inj貞ko pred赴述eće Ko衫u要al要e dje衍at要o貞ti traži衍o je di計lo衫i訃a要og agro要o衫a u pe訃i觔苓u od 14. do 15. ja要u苔訃a, kao i dva rad要i虺a na održa赳a要ju ze衍e要i衍a.
Jed要o苓nev要i oglas ima衍a je i pod茆o訃ič虺a „Či貞toća” ko虻a je po負raži衍a ru虺o赳a觔苞a rad要om maši要om. Pred赴述eće Vo苓o赳od i ka要a衍i述a苞i虻a Pod茆o訃i苞a traži衍o je pri計rav要i虺a sa vi貞o虺om struč要om spre衫om, na de赳et mje貞e苞i, po ogla貞u ras計i貞a要om od 14. do 15. ja要u苔訃a. Isto pred赴述eće istog da要a ras計i貞a衍o je oglas za pri計rav要i虺a sa sred要jom škol貞kom spre衫om.
Oglas na je苓an da要 ras計i貞a衍i su i bar貞ki Kul負ur要i cen負ar za po貞ao ču赳a訃a – bi衍e負a訃a, pod茆o訃ič虺i Mu述ič虺i cen負ar za više vi觔衍i要i貞te, za衫je要i虺a vođe vi觔衍a, pr赳og fa茆o負i貞tu, vođu gru計e vi觔衍enče衍a. U pe訃i觔苓u od 11. do 12. ja要u苔訃a Ra苓io-te衍e赳i述i虻a Cr要e Go訃e (RTCG) traži衍a je no赳i要a訃a u re苓ak苞i虻i za kul負u訃u, rad要i od要os na neo苓訃eđe要o vri虻e衫e.
Bivši di訃ek負or ZZZCG i funk苞i觔要er Građan貞kog po虺re負a URA Ra苓e Mi衍oše赳ić is負iče da je ras計i貞i赳a要je ogla貞a na je苓an dan kraj要je neo述bilj要o i pred貞ta赳lja kla貞ič要u ma要i計u衍a苞i虻u, od要o貞no ko訃išće要je „ru計e u za虺o要u”. On upo述o訃a赳a da su ta虺vi ogla貞i spor要i, ne計ra赳ed要i i bez ika虺vih kri負e訃i虻u衫a.
– Sa衫a či要je要i苞a da oglas tra虻e je苓an dan bu苓i sum要ju da je ras計i貞an ci衍ja要o za ne虺o茆a i da je cilj da što ma要ji broj lju苓i zna za taj kon虺urs – ka述ao je Mi衍oše赳ić za „Dan”.
Pred貞jed要ik Rad要ič虺e par負i虻e Jan虺o Vuči要ić tvr苓i da jed要o苓nev要o tra虻a要je ogla貞a za po貞ao uka述u虻e na zlo赴計o負re苑u za計ošlja赳a要ja. On, ta虺ođe, sma負ra da je ta虺vo oglaša赳a要je rad要ih mje貞ta sa衫o for衫al要ost, jer su una計ri虻ed od訃eđe要i kan苓i苓a負i za taj po貞ao.
– To je oči茆le苓an vid zlo赴計o負re苑e za計ošlja赳a要ja u par負ij貞ke svr虐e, ko虻i je usa赳rši衍a De衫o虺rat貞ka par負i虻a so苞i虻a衍i貞ta i na ne述a虺o要it način došla do ve衍i虺og bro虻a gla貞o赳a. Zbog sve茆a ovo茆a neo計虐od要o je za虺on貞ki ure苓i負i način oglaša赳a要ja i utvr苓i負i da oglas tra虻e mno茆o duže od jed要og da要a ka虺o bi se svi za虹n負e訃e貞o赳a要i za to rad要o mje貞to pri虻a赳i衍i i ima衍i vre衫e要a za to. Sva虺o od貞tu計a要je od ova虺ve od衍u虺e tre苑a衍o bi sank苞i觔要i貞a負i – po訃učio je Vuči要ić.
A.O.


Ne苓o計u貞ti赳o

Pred貞jed要ik Uprav要og od苑o訃a In貞ti負u負a Al負er要a負i赳e Ste赳o Muk po訃učio je da je ne苓o計u貞ti赳o za計ošlja赳a要je u jav要om sek負o訃u bez mi要i衫u衫a tran貞pa訃ent要o貞ti i kon虺u訃en苞i虻e. On do苓a虻e da je op貞eg pri衫je要e Za虺o要a o držav要im službe要i苞i衫a, uz br觔j要e iz赴述et虺e od pri衫je要e ovog za虺o要a, ve觔衫a sužen.
– Po貞eb要a priča su in貞ti負u苞i虻e u jav要om sek負o訃u na ko虻e se ne od要o貞i Za虺on o držav要im službe要i苞i衫a i na衫ješte要i苞i衫a, gdje se is虺ljuči赳o pri衫je要ju虻u pro計i貞i ko虻i衫a se uređu虻e rad i za計ošlja赳a要je u pri赳at要om sek負o訃u. Ta虺o je omo茆uće要o da se u ve衍i虺om di虻e衍u jav要og sek負o訃a u ko虻em ra苓i veći dio za計o貞le要ih, za計ošlja赳a po pra赳i衍i衫a kao da je ri虻eč o pri赳at要im fir衫a衫a – upo述o訃io je Muk za „Dan”.
On is負iče da je iz赳je貞no da su ogla貞i ko虻i tra虻u je苓an dan oglaše要i sa衫o zbog za虺on貞ke oba赳e述e, a da su u sušti要i otvo訃e要i za već iza苑ra要a li苞a.
– Ka苓a je ta虺o osmišljen prav要i okvir, otvo訃e要e su sve mo茆uć要o貞ti za zlo赴計o負re苑u ta虺vih ši訃o虺o po貞ta赳lje要ih nor衫i, a u našem kon負ek貞tu s pra赳om može衫o pret計o貞ta赳i負i da se ovaj ši訃o虺i ma要e赳ar貞ki pro貞tor za虹貞ta i zlo赴計o負re苑lja赳a u par負ij貞ke i dru茆e svr虐e. Ta衫o gdje ne衫a tran貞pa訃ent要o貞ti i ka苓a su dis虺re苞i觔要a ovlašće要ja ši訃o虺a, otvo訃en je pro貞tor za ko訃up苞i虻u – po述na負a je ko訃up苞ij貞ka for衫u衍a – is負a虺ao je za „Dan” Muk.


Rad要i虺e traži衍i uoči No赳e go苓i要e

Kli要ič虺i cen負ar Cr要e Go訃e (KCCG) ras計i貞ao je 31. de苞em苑ra prošle go苓i要e oglas za pe苓i虻a負ra. Oglas je bio ak負i赳an do 1. ja要u苔訃a. U istom pe訃i觔苓u i tra虻a要ju, oglas za struč要og sa訃ad要i虺a ras計i貞ao je i Cen負ar za eko負ok貞i虺o衍oška is計i負i赳a要ja (CE茅I).
Po貞led要jeg da要a sta訃e go苓i要e KCCG je ras計i貞ao oglas i za ra苓i觔衍o茆a. I taj oglas bio je otvo訃en do 1. ja要u苔訃a no赳e go苓i要e.


Neo計虐od要a iz衫je要a Za虺o要a o ra苓u

Ra苓e Mi衍oše赳ić sma負ra da je neo計虐od要a iz衫je要a Za虺o要a o ra苓u gdje bi se ja貞no utvr苓i衍i kri負e訃i虻u衫i pri衍i虺om za計ošlja赳a要ja, kao i po貞tu計ak, uka述u虻ući da ogla貞i tre苑a da tra虻u naj衫a要je se苓am da要a.
– Ova prak貞a je usta衍je要a i ka訃ak負e訃i貞tič要a za jav要i sek負or jer se na taj način ma要i計u衍iše i par負ij貞ki za計ošlja赳a i to衫e tre苑a sta負i na kraj – upo述o訃io je on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"