Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo POMOĆ TROGODIŠNJOJ SELENI MANDIĆ STIŽE SA SVIH STRANA
Porodica Mandić Humanost će pobijediti bolest Ne postoji ništa, ali ništa što može da bude toliko teško kao kad vam doktor kaže da vaše dijete, vaša predivna, pametna, plavooka, vesela, mudra djevojčica ima rak, napisala je Aida Ramusović, majka male Selene
Dan - novi portal
Vi­jest da je tro­go­di­šnjoj Se­le­ni Man­dić neo­p­hod­na po­moć za li­je­če­nje pro­bu­di­la je hu­ma­nost u Cr­noj Go­ri. Broj­ne or­ga­ni­za­ci­je, ali i mno­gi gra­đa­ni po­zi­va­li su ju­če da sva­ko u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma po­mog­ne li­je­če­nje dje­te­ta ko­je je tek po­če­lo da upo­zna­je svi­jet.
Tro­go­di­šnjoj dje­voj­či­ci di­jag­no­sti­fi­ko­van je ne­u­ro­bla­stom, kan­cer u sto­mač­noj du­plji ko­ji je me­ta­sta­zi­rao na ko­šta­nu srž. Tro­ško­vi za višemjecečno li­je­če­nje u Sinsinatiju, SAD, ko­šta­će oko 200.000 eura. Nov­ča­na sred­stva za po­kri­va­nje di­je­la tro­ško­va Se­le­ni­nog li­je­če­nja gra­đa­ni mo­gu upla­ti­ti i na ži­ro ra­čun 565-0100100035876-65, Lov­ćen ban­ka AD Pod­go­ri­ca na ime Aida Ra­mu­so­vić, ili sla­njem SMS-a u ko­ji tre­ba na­pi­sa­ti 3 i po­sla­ti na broj 14543. Sva­kom po­ru­kom se do­ni­ra je­dan euro.
KIC „Bu­do To­mo­vić” se pri­dru­žio hu­ma­ni­tar­noj ak­ci­ji, pa od si­noć svi po­sje­ti­o­ci mo­gu, u ku­ti­ju po­sta­vlje­nu na ula­sku u sa­lu, do­ni­ra­ti sred­stva. U uto­rak, 31. ja­nu­a­ra, u 20 sa­ti u KIC-u bi­će pri­ka­zan film „Dvi­je po­vrat­ne Ti­to­grad–Pod­go­ri­ca”, a ula­zni­ca će bi­ti pri­log za do­na­tor­sku ku­ti­ju.
No­vi­na­ri TVCG po­zva­li su ko­le­ge iz me­dij­ske za­jed­ni­ce da da­nas, udru­že­ni, or­ga­ni­zu­ju pr­vu u ni­zu ak­ci­ja ka­ko bi po­mo­gli li­je­če­nju kćer­ke na­ših ko­le­ga no­vi­na­ra Bra­na Man­di­ća i Aide Ra­mu­so­vić. Ra­dio vo­di­telj­ka Jo­va­na Bo­ža­rić ob­ja­vi­la je ju­če na fej­sbuk pro­fi­lu da će u pe­tak, 3. fe­bru­a­ra bi­ti or­ga­ni­zo­va­na hu­ma­ni­tar­na žur­ka u Pod­go­ri­ci u lo­ka­lu „Li­ber­tas”.
Maj­ka ma­le Se­le­ne, Aida ob­ja­vi­la je pi­smo u ko­jem, iz­me­đu osta­log, po­ru­ču­je da „vi­še ne mi­sli da je ži­vot do­bar, ali sma­tra da mo­že da bu­de opet, jed­nog da­na”.
– Po­sto­je tre­nu­ci u ži­vo­tu zbog ko­jih po­mi­sli­te da je do­bro što ste se ro­di­li: pr­vi po­lju­bac i pr­vo za­lju­blji­va­nje, pa on­da i pra­vo za­lju­blji­va­nje, pr­va di­plo­ma, za­gr­lja­ji ne­ko­li­ko do­brih pri­ja­te­lja u pra­vom tre­nut­ku, ro­đe­nje dje­te­ta. Vje­ru­jem da sva­ko od nas no­si ove mo­men­te du­bo­ko u sr­cu, za­klju­ča­ne kao ma­li pod­sjet­nik da je ži­vot do­bar. I po­sto­je mo­men­ti ka­da ne po­mi­sli­te, ne­go za­i­sta, du­bo­ko osje­ti­te da je bo­lje da ni­ste ži­vi, da ne po­sto­ji­te i da vas jed­no­stav­no ne­ma. Vje­ru­jem da je sva­ko od nas is­ku­sio i ta­kve mo­men­te. Te­žak je bio za me­ne mo­me­nat ka­da mi je ta­ta umro, te­ško mi je bi­lo i ka­da je moj muž pr­vi put za­pla­kao, te­ško mi je bi­lo ka­da su mi bli­zan­ki­nje, tek ro­đe­ne mr­vi­ce za­vr­ši­le na neo­na­to­lo­gi­ji dva mje­se­ca. Te­ško je bi­lo i ka­da su mi se­stru uda­ri­la ko­la, i za­i­sta je po­ne­kad te­ško što je mo­ja maj­ka u lo­šem zdrav­stve­nom sta­nju. Ipak, ne po­sto­ji ni­šta, ali ni­šta što mo­že da bu­de to­li­ko te­ško kao kad vam dok­tor ka­že da va­še di­je­te, va­ša pre­div­na, pa­met­na, pla­vo­o­ka, ve­se­la, mu­dra dje­voj­či­ca ima rak. Ne po­sto­ji ni­šta go­re ne­go kad vam dok­tor ka­že da su šan­se za iz­lje­če­nje ma­le – na­pi­sa­la je Ra­mu­so­vi­će­va.
Ona is­ti­če da se „sje­ća ja­sno sva­kog tre­nut­ka ko­ji je bio te­žak za nju i ko­ji joj se jed­na­ko du­bo­ko ure­zao u sr­cu kao i oni li­je­pi mo­men­ti”.
– Ali, ni­če­ga se ne sje­ćam od tre­nut­ka ka­da je Se­le­na do­bi­la zva­nič­nu di­jag­no­zu. Moj mo­zak, mo­je ti­je­lo, ru­ke, oči, moj ži­vot ne­ma­ju sna­ge da pri­me to­li­ko te­šku vi­jest. Ne­u­ro­bla­sto­ma, če­tvr­ti ste­pen, da­kle ma­lig­ni kan­cer, vr­lo ri­je­dak i te­žak za li­je­če­nje na­se­lio je sto­mak mo­je dje­voj­či­ce. Ona već te­ško ho­da, re­dov­no je bo­li sto­mak i kop­ni, kao ne­ki ma­li, pla­vi cvi­jet ko­ji ži­vi bez sun­ca. Na­še sve nam ne­sta­je pred oči­ma, ši­ri se to cr­ni­lo po ti­je­lu, i je­di­ni li­jek je za­pra­vo otrov – naj­te­ža vr­sta he­mo­te­ra­pi­je ko­ja pr­vo tre­ba da sma­nji taj mon­stru­o­zno ve­li­ki rak, pa on­da ope­ra­ci­je, no­ve he­mo­te­ra­pi­je. U naj­bo­ljem slu­ča­ju, pred na­ma je te­ška te­ra­pi­ja du­ga naj­ma­nje go­di­nu i po. Po­ma­žu mi po ma­lo oni do­bri mo­men­ti za­klju­ča­ni u sr­cu sa po­čet­ka mo­je pri­če, ali ne pu­no. Po­ma­že i Ni­ka, Se­le­ni­na se­stra i nje­no to­tal­no ne­zna­nje o du­bi­ni lu­di­la u ko­jem smo se na­šli. Po­ma­že po­ne­kad, za sa­da ri­jet­ko, na­da da će Se­le­na us­pje­ti da bu­de van lo­še sta­ti­sti­ke, da će se nje­no ma­lo ti­je­lo iz­bo­ri­ti sa te­ra­pi­jom ko­ju ni­jed­no di­je­te ne za­slu­žu­je. I po­ma­žu mi to­li­ki do­bri lju­di ko­je smo ne­na­da­no sre­li na po­čet­ku ovog na­šeg pu­ta, nji­ho­va do­bro­ta i vo­lja da po­mog­nu – ka­za­la je Aida.
U hu­ma­nu ak­ci­ju za po­moć u li­je­če­nju tro­go­di­šnje Se­le­ne Man­dić od ju­če su se uklju­či­li stu­den­ti Fi­lo­zof­skog i Fi­lo­lo­škog fa­kul­te­ta u Nik­ši­ću.
M.S.


Ve­li­ko sr­ce Pa­vi­će­vi­ća i Mor­na­ra

Tro­go­di­šnjoj Se­le­ni Man­dić, ko­ja se bo­ri sa te­škom bo­le­šću na kli­ni­ci u Sin­si­na­ti­ju, upla­će­na je vri­jed­na do­na­ci­ja KK Mor­nar i tre­ne­ra ovog klu­ba Đor­đi­ja Pa­vi­će­vi­ća. U ak­ci­ju pri­ku­plja­nja sred­sta­va za po­moć tro­go­di­šnjoj Se­le­ni, Mor­nar se uklju­čio ta­ko što se od­re­kao nov­ca od pro­da­tih ula­zni­ca za meč FI­BA li­ge šam­pi­o­na pro­tiv Stra­zbu­ra. Od pro­da­tih ula­zni­ca, ko­je su ko­šta­le dva eura, sa­ku­plje­no je 900 eura. U bi­le­tar­ni­ci dvo­ra­ne To­po­li­ca, me­đu­tim, ni­je osta­la ni­jed­na ula­zni­ca za ovaj meč jer je sve ne­pro­da­te ot­ku­pio tre­ner Mor­na­ra Đor­đi­je Pa­vi­će­vić. Ta­ko je na ra­čun na­mi­je­njen pri­ku­plja­nju po­mo­ći ma­loj Se­le­ni upla­će­no još 5.000 eura.


Mi­ni­stra­stvo o pro­ce­du­ra­ma

Mi­ni­star­stvo zdra­vlja ape­lo­va­lo je na gra­đa­ne da zdrav­stve­ne pro­ble­me rje­ša­va­ju is­klju­či­vo kroz re­dov­ne me­di­cin­ske pro­ce­du­re, na­vo­de­ći da cr­no­gor­ski osi­gu­ra­ni­ci mo­gu o tro­šku dr­ža­ve da do­bi­ju neo­p­hod­ne me­di­cin­ske uslu­ge u zdrav­stve­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re ili van nje­ga. Iz tog re­so­ra pod­sje­ća­ju da cr­no­gor­ski osi­gu­ra­ni­ci, bez ob­zi­ra na ži­vot­nu dob, kroz re­gu­lar­ne struč­ne me­di­cin­ske pro­ce­du­re, mo­gu o tro­šku dr­ža­ve da do­bi­ju neo­p­hod­ne me­di­cin­ske uslu­ge u zdrav­stve­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re ili van nje­ga.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"