Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DEMOKRATE TRAŽE DA USTAVNI SUD ZAŠTITI ŽENE KOJE KORISTE NAKNADU PO OSNOVU ROĐENJA DJECE
Demokrate Majkama otimaju, Ustav krše Crnogorska vlast je neodgovorna i nesposobna da naplati prihode i poreze koji joj pripadaju, pa je odlučila da uzima od najranjivijih kategorija stanovništva, poručila je Zdenka Popović
Dan - novi portal
Po貞la要i苞i De衫o虺rat貞ke Cr要e Go訃e pod要i虻e衍i su Ustav要om su苓u ini苞i虻a負i赳u za ocje要u ustav要o貞ti iz衫je要a Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i po ko虻i衫a je na虺na苓a maj虺a衫a sa tro虻e i više dje苞e sma要je要a sa 336 na 264 eura, i sa 192 na 144 eura. De衫o虺ra負e sma負ra虻u da je sma要je要je na虺na苓a ne赴貞tav要o jer se ra苓i o steče要om pra赳u na doži赳ot要u mje貞eč要u na虺na苓u od 70, od要o貞no 40 od貞to pro貞ječ要e ne負o za訃a苓e u Cr要oj Go訃i ostva訃e要e u go苓i要i ko虻a pret虐o苓i go苓i要i ostva訃i赳a要ja tog pra赳a.
Upo述o訃i衍i su da sva虺o krše要je tog pra赳a pred貞ta赳lja po赳re苓u prav要e si茆ur要o貞ti, zajemčene Usta赳om. Ta虺ođe, is負iču da je za虺on ko虻i sa苓rži ospo訃e要u od訃ed苑u stu計io na sna茆u 17. ja要u苔訃a ove go苓i要e, pa bi nje茆o赳a pri衫je要a na li苞a ko虻a su to pra赳o ostva訃i衍a do da要a nje茆o赳og stu計a要ja na sna茆u pred貞ta赳lja衍a krše要je ustav要og prin苞i計a za苑ra要e po赳rat要og dej貞tva za虺o要a.
Ini苞i虻a負i赳u Ustav要om su苓u pot計i貞a衍o je pet po貞la要i虺a De衫o虺ra負a i to Zden虺a Po計o赳ić, Va衍en負i要a Mi要ić, Bo訃is Bog苓a要o赳ić, Da要i衍o Šar虺i要o赳ić i Dže要an Ko衍ić.
Pot計red貞jed要i苞a i po貞la要ik De衫o虺ra負a Zden虺a Po計o赳ić oci虻e要i衍a je da je cr要o茆or貞ka vlast neo苓茆o赳or要a i ne貞po貞ob要a da na計la負i pri虐o苓e i po訃e述e ko虻i joj pri計a苓a虻u, pa je od衍uči衍a da uzi衫a od naj訃a要ji赳i虻ih ka負e茆o訃i虻a sta要ov要ištva. Po訃ed to茆a što je, po ocje要i De衫o虺ra負a, ta虺av čin ne虐u衫an, on je i ne貞a茆la貞an sa ustav要o-prav要im po訃et虺om Cr要e Go訃e.
– Vi貞i要a na虺na苓e maj虺a衫a po osno赳u rođe要ja tro虻e ili više dje苞e, ko虻e su to pra赳o ostva訃i衍e pri衫je要om iz衫je要a Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i ne može bi負i uma要je要a iz dva osnov要a raz衍o茆a. Pr赳o, što se ra苓i o steče要om pra赳u na doži赳ot要u mje貞eč要u na虺na苓u od 70, od要o貞no 40 od貞to pro貞ječ要e ne負o za訃a苓e u Cr要oj Go訃i ostva訃e要e u go苓i要i ko虻a pret虐o苓i go苓i要i ostva訃i赳a要ja tog pra赳a. Sva虺o krše要je tog pra赳a pred貞ta赳lja衍o bi po赳re苓u prav要e si茆ur要o貞ti građa要a za虻emče要e Usta赳om Cr要e Go訃e. Dru茆o, Za虺on o iz衫je要a衫a i do計u要a衫a Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i ko虻i sa苓rži ospo訃e要e od訃ed苑e stu計io je na sna茆u 17. ja要u苔訃a 2017. go苓i要e, pa bi nje茆o赳a pri衫je要a na li苞a ko虻a su pra赳a iz čl. 54a i 54b Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i ostva訃i衍a do da要a stu計a要ja na sna茆u ovog za虺o要a, pred貞ta赳lja衍a krše要je ustav要og prin苞i計a za苑ra要e po赳rat要og dej貞tva za虺o要a. Ovo po貞eb要o ako se ima u vi苓u da, u smi貞lu čla要a 147 stav 2 Usta赳a Cr要e Go訃e u po貞tup虺u do要oše要ja na赳e苓e要og za虺o要a ni虻e utvrđe要o po貞to虻a要je jav要og in負e訃e貞a za po赳rat要o dej貞tvo iz衫je要a Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i ko虻i衫a su sma要je要e na苓ok要a苓e maj虺a衫a, a ko虻e je skupšti要a usvo虻i衍a 29. de苞em苑ra 2016. go苓i要e – ob虻ašnja赳a Po計o赳iće赳a.
Ona is負iče da se ta虺vim za虺on貞kim od訃eđe要jem, su計rot要o Usta赳u, krše prin苞i計i prav要e si茆ur要o貞ti i za苑ra要e po赳rat要og dej貞tva za虺o要a i po赳ređu虻u steče要a, za虺o要om za虻emče要a pra赳a na doži赳ot要u mje貞eč要u na虺na苓u.
– Oče虺u虻e衫o da Ustav要i sud uvaži naš pred衍og i do要e貞e od衍u虺u ko虻om će utvr苓i負i da ospo訃e要e od訃ed苑e Za虺o要a o so苞i虻al要oj i dječ虻oj zašti負i ni貞u sa茆la貞ne sa Usta赳om, či衫e će i pre貞ta負i nji虐o赳o važe要je – is負a虺la je Po計o赳iće赳a.
Član pred貞jed要ištva De衫o虺ra負a i De衫o虺rat貞kog sa赳je負a Ne赳en Gošo赳ić ka述ao je da iz sa衫og Usta赳a pro虹z衍a述i od茆o赳or要ost Ustav要og su苓a da šti負i naj赳iši prav要i akt i za虺on od sva虺o茆a, pa i od Skupšti要e kao za虺o要o苓av苞a.
– Sa dru茆e stra要e, čo赳jek, kao građa要in, kao no貞i衍ac osnov要ih po衍i負ič虺ih i ljud貞kih pra赳a i slo苑o苓a, mo訃a bi負i si茆u訃an da će ta pra赳a i slo苑o苓e u prav要om po訃et虺u bi負i obez苑i虻eđe要i i zaštiće要i. Zašti負u tih pra赳a tre苑a da obez苑i虻e苓i upra赳o Ustav要i sud. Ka虺o je ri虻eč o pred衫e負u ko虻i ima ši訃i društve要i značaj, neo計虐od要o je da Ustav要i sud do要e貞e od衍u虺u da se on raz衫a負ra kao pri觔訃i負e負an, po貞eb要o ako se ima u vi苓u da su cen負ri za so苞i虻al要i rad, po službe要oj dužno貞ti, po虺re要u衍i uprav要i po貞tu計ak za pri衫je要u od訃e苓a苑a no赳o苓o要e貞e要og za虺o要a i da će no赳o苓o要e貞e要a rješe要ja bi負i iz赳ršna i pri虻e nji虐o赳e pra赳o貞nažno貞ti. Ovo iz raz衍o茆a što je no赳o苓o要e貞e要im za虺o要om pro計i貞a要o i da žal苑a na pr赳o貞te計e要o rješe要je ne od衍aže iz赳rše要je – ka述ao je Gošo赳ić.
On je pod貞je負io da je pra赳o na na虺na苓u po osno赳u rođe要ja tro虻e ili više dje苞e, utvrđe要o za虺o要om, do要e貞e要im u ju衍u 2015. go苓i要e.
M.S.


Cen負ri ne述a虺o要i負o po貞tu計a虻u

Gošo赳ić je pod貞je負io da ovih da要a cen負ri za so苞i虻al要i rad upuću虻u po述iv maj虺a衫a, ko虻e su ostva訃i衍e pra赳o na na虺na苓u po osno赳u rođe要ja tro虻e ili više dje苞e, ra苓i da赳a要ja iz虻a赳e u od要o貞u na pri衫je要u od訃e苓a苑a za虺o要a ko虻e će ima負i za po貞le苓i苞u do要oše要je rješe要ja o uma要je要ju nji虐o赳ih na虺na苓a.
– Po述iv za stran虺u sa苓rži na計o衫e要u da je pri貞u貞tvo oba赳e述no i da će po述va要a ako se ne oda述o赳e po述i赳u sno貞i負i za虺on貞ke po貞le苓i苞e. Ova虺vo po貞tu計a要je cen負a訃a za so苞i虻al要i rad je ne述a虺o要i負o i od訃az je ne計o述na赳a要ja za虺o要a ili, pak, teške po赳re苓e službe要og ovlašće要ja. U skla苓u sa Za虺o要om o opštem uprav要om po貞tup虺u, cen負ri za so苞i虻al要i rad dužni su da maj虺a衫a kao stran虺a衫a u po貞tup虺u omo茆uće da se iz虻a貞ne o či要je要i苞a衫a i okol要o貞ti衫a na ko虻i衫a tre苑a da se za貞ni赳a no赳o rješe要je. Sva虺o dru茆ači虻e po貞tu計a要je ima衍o bi za po貞le苓i苞u bit要u po赳re苓u po貞tup虺a i po要ište要je rješe要ja. Među負im, dis虺re苞i觔要o je pra赳o maj虺i kao stra要a虺a u ovom po貞tup虺u da li će se oda述va負i tom po述i赳u. Neo苓a述i赳a要je na po述iv ne može ima負i ni虺a虺ve ne茆a負iv要e po貞le苓i苞e na maj虺e kao stran虺e u po貞tup虺u iz raz衍o茆a što pri衫jed苑e na do要e貞e要o rješe要je mo茆u is負aći u žal苑e要om uprav要om po貞tup虺u i po貞tup虺u po tužbi – ka述ao je Gošo赳ić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"