Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OŠTRE REAKCIJE ZBOG POVEĆANJA NAKNADA ZA MINI- HIDROELEKTRANE
Đukanović Pored sina plaćamo kumove i drugove Izgradnju malih hidroelektrana na crnogorskim rijekama uglavnom realizuju biznismeni bliski vrhu vladajuće partije ili povezani rodbinski i prijateljski sa porodicom bivšeg premijera Mila Đukanovića. Ove objekte između ostalih grade sin bivšeg premijera Blažo Đukanović, njegov kum Vuk Rajković, i firme u vlasništvu građevinskih tajkuna Tomislava Čelebića ili Blagote Radovića, kazala je Ines Mrdović (MANS)
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je i ne­vla­di­nog sek­to­ra osu­di­li su po­ve­ća­nje na­kna­de za pod­sti­ca­je pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra (OIE) od sko­ro če­ti­ri pu­ta i po­zva­li Vla­du da oslo­bo­di gra­đa­ne pla­ća­nja sub­ven­ci­ja za po­slo­ve pri­vi­le­go­va­nih DPS taj­ku­na. Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je je do­ni­je­lo od­lu­ku da na­kna­da, ko­ja se pla­ća pre­ko ra­ču­na za stru­ju, u ovoj go­di­ni iz­no­si 0,47316 euro­cen­ti po ki­lo­vat-sa­tu (kVh), zbog če­ga će fir­me ko­je pro­iz­vo­de elek­trič­nu ener­gi­ju iz mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na (mHE) i vje­tro­e­lek­tra­na pri­ho­do­va­ti oko 15 mi­li­o­na eura. Gra­đa­ni će pre­ko ra­ču­na za stru­ju od tog iz­no­sa pla­ti­ti sko­ro de­vet mi­li­o­na.
U SDP-u tra­že od Vla­de da oslo­bo­di gra­đa­ne od pla­ća­nja sub­ven­ci­ja za pri­vi­le­go­va­ne DPS taj­ku­ne, jer se do­sti­gao na­ci­o­nal­ni cilj od 33 od­sto udje­la OIE u ukup­noj pro­iz­vod­nji elek­trič­ne ener­gi­je.
– Na­kon do­sti­za­nja na­ci­o­nal­nog ci­lja bi­lo je oče­ki­va­no da se pre­sta­ne sa da­ljom sub­ven­ci­jom „taj­kun­ske” elek­trič­ne ener­gi­je. Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku je is­ta­kla u svo­joj ana­li­zi da je udio elek­trič­ne ener­gi­je iz OIE u ukup­noj 50,84 od­sto, dok je di­rek­tor Se­kre­ta­ri­ja­ta Ener­get­ske za­jed­ni­ce Ja­nez Ko­pač na­veo da pred­nja­či­mo sa 43 od­sto udje­la. Po­što je po ocje­ni nad­le­žnih u Cr­noj Go­ri i van nje, ne­dvo­smi­sle­no po­stig­nut na­ci­o­nal­ni cilj, či­me se pot­pu­no obe­smi­šlja­va­ju da­lje sub­ven­ci­je za mHE, tra­ži­mo od Vla­de da hit­no pre­sta­ne sa spro­vo­đe­njem još jed­ne skan­da­lo­zne mje­re ko­jom se uzi­ma od na­ro­da a sli­va u dže­po­ve pri­vi­le­go­va­nih DPS taj­ku­na – is­ta­kao je član pred­sjed­ni­štva SDP-a Adis Ba­lo­ta.
Ko­or­di­na­tor­ka Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a Ines Mr­do­vić je na­ve­la da su ener­get­ske kom­pa­ni­je u zna­čaj­noj mje­ri pri­la­go­di­le in­ve­sti­ci­o­ne pla­no­ve po­tre­ba­ma pri­vat­nih in­ve­sti­to­ra, dok se Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku (RAE) me­to­do­lo­gi­ja­ma za ob­ra­čun ci­je­na stru­je po­tru­di­la da pri­vat­ni bi­znis sti­mu­li­še na šte­tu kraj­njih ku­pa­ca. Ta­ko su, ka­ko je na­ve­la, pro­iz­vo­đa­či elek­trič­ne ener­gi­je ko­ji su pri­klju­če­ni na di­stri­bu­tiv­ni si­stem, me­đu ko­ji­ma su i vla­sni­ci mHE, su­štin­ski oslo­bo­đe­ni pla­ća­nja teh­nič­kih gu­bi­ta­ka.
– Ti­me ih je RAE sta­vi­la u pri­vi­le­go­van po­lo­žaj u od­no­su na osta­le, po­seb­no do­ma­ćin­stva i ma­lu i sred­nju pri­vre­du ko­ji će u na­red­ne tri go­di­ne za gu­bit­ke pla­ti­ti 32,8 mi­li­o­na. Na taj na­čin je na­ru­šen Usta­vom ga­ran­to­va­ni prin­cip jed­na­ko­sti – na­ve­la je Mr­do­vić u sa­op­šte­nju.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, iz­grad­nju ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na (mHE) na cr­no­gor­skim ri­je­ka­ma uglav­nom re­a­li­zu­ju bi­zni­sme­ni bli­ski vr­hu vla­da­ju­će par­ti­je ili po­ve­za­ni rod­bin­ski i pri­ja­telj­ski sa po­ro­di­com biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Ta­ko ove objek­te gra­de od si­na biv­šeg pre­mi­je­ra, Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, nje­go­vog ku­ma Vu­ka Raj­ko­vi­ća, do fir­mi u vla­sni­štvu gra­đe­vin­skih taj­ku­na To­mi­sla­va Če­le­bi­ća ili Bla­go­te Ra­do­vi­ća – pre­ci­zi­ra­la je Mr­do­vić.
Osim njih, grad­njom mHE se ba­ve i Đu­ka­no­vi­ćev ro­đak Mi­lo­van Mak­si­mo­vić, biv­ši pred­sjed­nik od­bo­ra Pr­ve ban­ke Oleg Ob­ra­do­vić, Ran­ko Ubo­vić i Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić, te vla­snik Nor­ma­la Žar­ko Bu­rić.
Funk­ci­o­ner GP URA Lu­ka Rak­če­vić je na­veo da po­ve­ća­njem na­kna­da dr­ža­va uzi­ma od gra­đa­na da bi „sti­mu­li­sa­la” po­slo­va­nje pri­ja­te­lja i rod­bi­ne biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
– Upr­kos či­nje­ni­ci da gra­đa­ni ne mo­gu pla­ća­ti ni sop­stve­ne ra­ču­ne za stru­ju i da du­gu­ju pre­ko 132 mi­li­o­na za utro­še­nu elek­trič­nu ener­gi­ju, a da je Cr­na Go­ra još 2014. go­di­ne de­be­lo pre­va­zi­šla na­ci­o­nal­ni cilj od 33 od­sto udje­la pro­iz­vod­nje iz OIE, Vla­da po­ka­zu­je ne­vje­ro­va­tan ste­pen dr­sko­sti do­dat­nim po­di­za­njem na­kna­de, či­me uzi­ma od gra­đa­na a po­kla­nja svo­jim pri­ja­te­lji­ma i fi­nan­si­je­ri­ma – ka­zao je Rak­če­vić.
Dok EU, ka­ko je na­veo, re­for­mi­še svoj mo­del pla­ća­nja pod­sti­ca­ja za elek­trič­nu ener­gi­ju iz OIE, na na­čin da se sub­ven­ci­je pla­ća­ju oni­ma ko­ji bu­du tra­ži­li naj­ma­nje pod­sti­ca­ja, Cr­na Go­ra po dva osno­va, iz dr­žav­nog bu­dže­ta i pre­ko ra­ču­na za stru­ju, sub­ven­ci­o­ni­še iona­ko pre­sku­pu pro­iz­vod­nju.
– To­kom pret­hod­ne go­di­ne, vla­sni­ci mHE su po ovom osno­vu do­bi­li 2,3 mi­li­o­na eura od gra­đa­na, dok bi ove go­di­ne, sa bu­du­ćom vje­tr­o­e­lek­tra­nom, tre­ba­li da do­bi­ju či­ta­vih 8,2 mi­li­o­na – za­klju­čio je Rak­če­vić.
Iz DF-a su oci­je­ni­li da se od­lu­ka Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je da če­ti­ri pu­ta po­ve­ća na­met gra­đa­ni­ma u ko­rist si­na ne­for­mal­nog, a su­štin­ski fak­tič­kog še­fa re­ži­ma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ne mo­že na­zva­ti dru­ga­či­je osim bez­o­bra­zlu­kom, dr­sko­šću i osi­o­no­šću.
– On de­fi­ni­tiv­no mi­sli da smo sa­mo ro­bo­vi u nje­go­voj pri­vat­noj dr­ža­vi. Kao bu­du­ća iz­vr­šna vlast po­ru­ču­je­mo mu da će­mo uki­nu­ti ovu sram­nu od­lu­ku i da će na­kna­de bi­ti vra­će­ne gra­đa­ni­ma, a da će Đu­ka­no­vić i nje­go­va lo­pov­ska dru­ži­na mo­ra­ti da vra­te sve što su opljač­ka­li – ka­zao je član pred­sjed­ni­štva DF-a Bran­ko Ra­du­lo­vić.
Je­dan od pred­u­slo­va za stva­ra­nje zdra­ve ener­get­ske pri­če je, ka­ko je na­veo, ras­kid ugo­vo­ra sa A2A.
Gra­đa­ni pla­ća­ju na­kna­du za pro­iz­vod­nju stru­je iz OIE od ma­ja 2014. go­di­ne na osno­vu ured­be Vla­de.D.M.


Ve­ći ra­ču­ni zbog ka­bla

Dr­žav­ne ener­get­ske kom­pa­ni­je u ovoj go­di­ni su pla­ni­ra­le da in­ve­sti­ra­ju 71 mi­li­on eura, ka­za­la je Mr­do­vić. CGES je pla­ni­rao 44 mi­li­o­na, a CE­DIS 27 mi­li­o­na eura. Od to­ga je naj­ve­ći iz­nos in­ve­sti­ci­ja od 27,6 mi­li­o­na za pod­mor­ski ka­bl do Ita­li­je.
– Taj pro­je­kat ne­će do­ni­je­ti ni­ka­kve be­ne­fi­te po­tro­ša­či­ma, već će uve­ća­ti nji­ho­ve ra­ču­ne za stru­ju kroz ve­ći iz­nos po­vra­ta na in­ve­sti­ci­je ener­get­skim kom­pa­ni­ja­ma. Pro­je­kat pod­mor­skog ka­bla CGES re­a­li­zu­je u part­ner­stvu sa ita­li­jan­skom Ter­nom, a u bi­znis pla­nu pod­go­rič­ke kom­pa­ni­je za na­red­ni tro­go­di­šnji pe­ri­od, kod ocje­ne eko­nom­ske i dru­štve­ne do­bro­bi­ti pro­jek­ta na­vo­di se da omo­gu­ća­va po­ve­zi­va­nje tr­ži­šta Ita­li­je i ju­go­i­stoč­ne Evro­pe, či­me se po­ve­ća­va „do­bit pro­iz­vo­đa­ča elek­trič­ne ener­gi­je“. Naj­ve­ći pro­iz­vo­đač stru­je u ze­mlji je Elek­tro­pri­vre­da (EPCG), ali je sve ve­ći broj pri­vat­nih kom­pa­ni­ja ko­je gra­de ma­le hi­dro­e­lek­tra­ne i vje­tro­e­lek­tra­ne, pa je ja­sno da je pri­vat­ni in­te­res u zna­čaj­noj mje­ri pod­re­đen jav­nom – uka­za­la je Mr­do­vić.
CE­DIS će 15 mi­li­o­na in­ve­sti­ra­ti u pa­met­na bro­ji­la.


Od­go­vor no­vi­na­ra

Ono što u re­a­go­va­nju Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je ni­je­smo ču­li je da li je oprav­da­no da gra­đa­ni, ko­ji ma­hom sa­sta­vlja­ju kraj sa kra­jem, fi­nan­si­ra­ju bi­znis fir­mi bli­skih DPS-u, ko­je pri­ho­du­ju mi­li­o­ne. Po­seb­no iz raz­lo­ga što je do­stig­nut ni­vo od 33 od­sto pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz OIE. Ni­je­smo ču­li ni da će iz­nos na­kna­de bi­ti sve ve­ći i ve­ći, ka­ko se bu­du gra­di­li objek­ti za pro­iz­vod­nju stru­je iz OIE, a sa­mim tim i ra­ču­ni za stru­ju, pre­ko ko­jih gra­đa­ni pla­ća­ju na­kna­du.
Ta­ko­đe, ni­smo ču­li ni da će gra­đa­ni pla­ća­ti pod­sti­ca­je za pro­iz­vod­nju elek­trič­ne ener­gi­je fir­mi Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća, ka­da iz­gra­di mHE u Ko­la­ši­nu i stek­ne sta­tus po­vla­šće­nog pro­iz­vo­đa­ča.


Mi­ni­star­stvo: Bla­žo­va elek­tra­na ni­je ušla u ob­ra­čun

Iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je su re­a­go­va­li na na­vo­de iz tek­sta „Zbog Bla­žo­vog bi­zni­sa na­kna­de po­ve­ća­ne če­ti­ri pu­ta” ob­ja­vlje­nog u ju­če­ra­šnjem „Da­nu”.
– Pot­pu­no je ne­tač­na tvrd­nja iz­ne­se­na u po­me­nu­tom tek­stu. Pod­sti­ca­ji za ob­no­vlji­ve iz­vo­re se ne is­pla­ću­ju Bla­žu Đu­ka­no­vi­ću, ni­ti su se ikad is­pla­ći­va­li, ni­ti su ušli u ob­ra­čun na­kna­de ko­ji je utvr­đen no­vim pra­vil­ni­kom o na­kna­di za 2017. go­di­nu – na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je i do­da­li da se na­kna­da ne utvr­đu­je za „na­mje­ru o grad­nji”.
– Za ovu go­di­nu na­kna­da je utvr­đe­na za pu­šta­nje u rad 12 mHE i vje­tro­par­ka na Kr­no­vu, od ko­jih ni­je­dan obje­kat ni­je u vla­sni­štvu Bla­ža Đu­ka­no­vi­ća. Na pro­mje­nu na­kna­de naj­vi­še je uti­cao vje­tro­park Kr­no­vo, či­ji je ula­zak u po­gon pla­ni­ran u to­ku ove go­di­ne – ka­za­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"