Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-01-26 UPRKOS PRAZNOM DRŽAVNOM PROSTORU, UPRAVA ZA IMOVINU ZA KIRIJU DAJE 766.000 EURA IZ BUDŽETA
Zgrada firme Dušana Bana gdje je Uprava zha imovinu zakupila prostorije za koje mjesevno daje čak preko 17.000 Najviše para Milovom kumu Haos u upravljanju državnom imovinom odavno je trebalo da bude riješen, a navodno će se red uvesti narednih mjeseci, kada se očekuje formiranje registra državne imovine
Dan - novi portal
Dr­ža­va Cr­na Go­ra je u pro­te­klih šest mje­se­ci sklo­pi­la ugo­vo­re za za­kup po­slov­nih pro­sto­ra za smje­štaj vi­še dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, za šta će iz dr­žav­nog bu­dže­ta oti­ći 766.000 eura. Iz bu­dže­ta se na go­di­šnjem ni­vou iz­dva­ja­ju mi­li­o­ni eura za ki­ri­je, dok dr­ža­va u svom vla­sni­štvu ima hi­lja­de kva­dra­ta po­slov­nog i stam­be­nog pro­sto­ra, ko­ji su pra­zni.
Po­re­ske ob­ve­zni­ke naj­vi­še ko­šta za­kup pro­sto­ri­ja u Podgorici za po­tre­be Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve, Upra­ve za du­van i Mon­te­or­ga­ni­ke. Za za­kup tih pro­sto­ri­ja sklo­pljen je okvir­ni spo­ra­zum sa firmom Prohaus, koja je u vlasništvu Dušana Bana, i to na pe­ri­od od dvi­je go­di­ne. Na go­di­šnjem ni­vou opre­di­je­lje­no je 213.985 eura, što je čak 17.832 eura za mje­seč­nu ki­ri­ju. Ugo­vor je pot­pi­san 18. ju­la pro­šle go­di­ne, a „Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je taj pro­stor za­ku­pljen od fir­me Pro­ha­us, vla­sni­štvo Du­ša­na Ba­na, ku­ma biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Upra­va za imo­vi­nu je pet mje­se­ci pla­ća­la ovoj fir­mi ki­ri­ju iako za­ku­plje­ni pro­stor ni­je ko­ri­šćen. Povodom ovog spornog ugovora, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je zatražio informacije kako se koristi prostor zakupljen od firme Dušana Bana.
Ugo­vo­re o za­ku­pu pro­sto­ra pot­pi­su­je Upra­va za imo­vi­nu, na čijem čelu se nalazi Blažo Šaranović. Za po­tre­be smje­šta­ja po­li­tič­ke par­ti­je Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re po­re­ski ob­ve­zni­ci će pla­ti­ti 46.328 eura. Ugo­vor je sklo­pljen 9. av­gu­sta pro­šle go­di­ne, na pe­ri­od od 12 mje­se­ci, a mje­seč­ni za­kup ko­šta 3.910 eura.
Za­kup pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti stran­ka Po­kret za pro­mje­ne za go­di­nu će ko­šta­ti 58.917 eura, od­no­sno 4.909 mje­seč­no. Upra­va je obez­bi­je­di­la pro­sto­ri­je i Cen­tru za obu­ku u sud­stvu i dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Ugo­vor je pot­pi­san 19. sep­tem­bra, a go­di­šnji za­kup ko­šta­će 51.408, od­no­sno 4.284 eura mje­seč­no.
Smje­štaj Re­vi­zor­skog ti­je­la po­re­ske ob­ve­zni­ke ko­šta 45.450 eura na go­di­šnjem ni­vou, što je 3.787 mje­seč­no.
Ugo­vor o za­ku­pu pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti Bo­šnjač­ka stran­ka pot­pi­san je 9. av­gu­sta pro­šle go­di­ne, na iz­nos od 33.000 eura, od­no­sno 2.750 mje­seč­no. Za­kup po­slov­nog pro­sto­ra za po­tre­be So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) ko­šta 6.120 eura mje­seč­no, od­no­sno 73.440 eura na go­di­šnjem ni­vou. Ugo­vor o za­ku­pu tih pro­sto­ri­ja pot­pi­san je 26. av­gu­sta pro­šle go­di­ne.
Upra­va za imo­vi­nu obez­bi­je­di­la je, po jav­nom kon­kur­su, smje­štaj i za Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa u Bi­je­lom Po­lju. Jed­no­go­di­šnji ugo­vor je pot­pi­san 1. av­gust na iz­nos od 14.448 eura, što mje­seč­no iz­no­si oko 1.200.
Za za­kup pro­sto­ri­ja za po­tre­be za­stup­ni­ka Cr­ne Go­re pred su­dom u Stra­zbu­ru dr­ža­va će pla­ti­ti 15.055 eura na go­di­šnjem ni­vou.
Cr­na Go­ra još ne­ma re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne, pa iz­gle­da da ni nad­le­žnim vla­di­nim ti­je­li­ma i or­ga­ni­ma ni­je ja­sno šta je sve u dr­žav­nom vla­sni­štvu. Ha­os u upra­vlja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom odav­no je tre­ba­lo da bu­de ri­je­šen, a na­vod­no će se red uve­sti na­red­nih mje­se­ci, ka­da se oče­ku­je for­mi­ra­nje re­gi­stra dr­žav­ne imo­vi­ne.
Sa­mo Mi­ni­star­stvo od­bra­ne ras­po­la­že sa 1.610 me­ta­ra kva­drat­nih pra­znog po­slov­nog pro­sto­ra, dok Upra­va za imo­vi­nu da­je mi­li­o­ne eura za za­kup pro­sto­ri­ja za po­tre­be ra­znih dr­žav­nih or­ga­na. Po­seb­no je sum­nji­vo što se za­kup pro­sto­ri­ja već go­di­na­ma, čak i de­ce­ni­ja­ma una­zad pla­ća istim li­ci­ma, či­je po­nu­de su uvi­jek, ka­ko se či­ni, naj­bo­lje i naj­pri­hva­tlji­vi­je.
U to­ku pro­šle go­di­ne, Upra­va za imo­vi­nu ima­la je ugo­vo­re sa 43 prav­na i fi­zič­ka li­ca, ko­ji­ma je da­la vi­še mi­li­o­na eura za za­kup po­slov­nih pro­sto­ra za po­tre­be dr­žav­nih or­ga­na.
Dr­ža­va go­di­na­ma una­zad za­ku­plju­je pro­stor i od bi­zni­sme­na Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, za pro­sto­ri­je ko­je ko­ri­ste Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je i Agen­ci­ja za za­šti­tu lič­nih po­da­ta­ka. Go­di­šnji za­kup la­ni je ko­štao oko 42.000 eura.
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne je u pro­te­kloj go­di­ni ras­po­la­ga­lo sa 15 pra­znih po­slov­nih pro­sto­ra u Pod­go­ri­ci, jed­nim u Nik­ši­ću, tri u Tiv­tu i šest u Ul­ci­nju.
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne u svom vla­sni­štvu ima pra­zan po­slov­ni pro­stor na Tr­gu re­pu­bli­ke, u stro­gom cen­tru Pod­go­ri­ce, od 144 kva­dra­ta. U Uli­ci 4. ju­la ima­ju pet po­slov­nih obje­ka­ta po­vr­ši­ne 68,99; 36,06, dva od po 35,82 i 69,11 me­ta­ra kva­drat­nih. U Uli­ci Ni­ko­le Ko­va­če­vi­ća po­sje­du­ju po­slov­ne pro­sto­ri­je po­vr­ši­ne od 59 i 81 me­tar kva­drat­ni. U Uli­ci Đo­ka Mi­ra­še­vi­ća ima­ju po­slov­ni pro­stor od 45 me­ta­ra kva­drat­nih. U is­toj uli­ci ima­ju još tri po­slov­na pro­sto­ra od 51 i 59 kva­dra­ta (na is­toj adre­si, odvo­je­na kva­dra­tu­ra), 42 i 64, te 81 i 58 kva­dra­ta. U Pe­roj­skoj uli­ci ima­ju pra­zne po­slov­ne pro­sto­re od 28, 41 i 15 kva­dra­ta, dok u Uli­ci Va­sa Ra­ič­ko­vi­ća ras­po­la­žu sa 36 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Nik­ši­ću ima­ju pra­zan pro­stor u Uli­ci Vu­ka Mi­ću­no­vi­ća, po­vr­ši­ne 87 i 54 me­tra kva­drat­na (ista adre­sa po­slov­nog pro­sto­ra, raz­dvo­je­na kva­dra­tu­ra). U Se­lja­no­vu u Tiv­tu ima­ju tri pra­zna po­slov­na pro­sto­ra po­vr­ši­ne 16, 48 i 16 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Pi­nje­šu u Ul­ci­nju ima­ju šest pra­znih po­slov­nih pro­sto­ra po­vr­ši­ne 66, 101, 25, 68, 35 i 66 me­ta­ra kva­drat­nih.
Re­sor od­bra­ne ras­po­la­že i sa 14 po­slov­nih obje­ka­ta u Pod­go­ri­ci, ko­je ko­ri­sti Voj­ska i MO, a nji­ho­va ukup­na po­vr­ši­na je pre­ko 3.370 kva­dra­ta.
A.O.


Dr­ža­va vla­snik 52 sta­na

Za slu­žbe­ne pro­sto­ri­je dr­žav­nih or­ga­na i po­li­tič­kih par­ti­ja če­sto se iz­najm­lju­ju ku­će i sta­no­vi, ko­jih dr­ža­va, ta­ko­đe, ima u svom vla­sni­štvu. Pre­ma evi­den­ci­ji Upra­ve za imo­vi­nu iz pret­hod­ne go­di­ne, dr­ža­va Cr­na Go­ra vla­snik je 52 sta­na u Pod­go­ri­ci i Be­ra­na­ma, či­ja je tr­ži­šna vri­jed­nost oko če­ti­ri mi­li­o­na eura. Ra­di se o 47 stam­be­nih je­di­ni­ca u glav­nom gra­du i pet u Be­ra­na­ma, po­vr­ši­ne 3.983,08 me­ta­ra kva­drat­nih.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"