Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2016-10-09 GENERAL-PUKOVNIK LEONID IVAŠOV OCIJENIO DA ĆE CRNOGORSKI PREMIJER URADITI SVE DA UVEDE CRNU GORU U NATO Milo je na koljenima klečao pred Medlin Olbrajt Đukanović sada ima dva izbora: ili će se potčiniti naredbi svakog običnog američkog narednika, ili će se sa njim nešto ružno desiti, u boljem slučaju bio bi uhapšen, smatra Ivašov
Dan - novi portal
Pred貞jed要ik Cen負ra za ge觔計o衍i負ič虺u ana衍i述u ge要e訃al-pu虺ov要ik Le觔要id Ivašov oci虻e要io je da će za計ad要e si衍e Mi衍u Đu虺a要o赳iću da負i odri虻eše要e ru虺e da even負u苔l要e pro負e貞te u Cr要oj Go訃i zbog učla要je要ja u NA茅O uguši na sva虺i način. Ivašov, ko虻i je 1999. go苓i要e pr赳i ušao sa ru貞kim tru計a衫a SFOR-a na KiM, sma負ra da NA茅O ne po貞to虻i zbog od苑ra要e, jer se ni虺o ne spre衫a da na計ad要e tu Ali虻an貞u. Pre衫a nje茆o赳im mišlje要ju, NA茅O oku計lja snažne oruža要e sna茆e pro負iv iz衫išlje要og pro負iv要i虺a.
U in負er赳juu za por負al IN4S Ivašov kaže da ima po苓at虺e ka虺o se Mi衍o Đu虺a要o赳ić našao u zo要i in負e訃e貞o赳a要ja ame訃ič虺ih spe苞i虻al要ih službi.
– Znam i zašto je on pod衍e茆ao pri負i貞ci衫a. Imao sam pri衍i虺e da ču虻em za計is nje茆o赳og raz茆o赳o訃a sa Me苓lin Ol苑rajt. Ja, re苞i衫o, ni虺o衫e ne bih do述vo衍io da mi se ta虺o obraća. On je sko訃o na ko衍je要i衫a sta虻ao pred tom strašnom že要om i mo衍io za oprost. On se u tim raz茆o赳o訃i衫a za虹貞ta ni虻e držao kao muška訃ac. Đu虺a要o赳ić sa苓a ima dva iz苑o訃a: ili će se potči要i負i na訃ed苑i sva虺og obič要og ame訃ič虺og na訃ed要i虺a, ili će se sa njim nešto ružno de貞i負i, u bo衍jem sluča虻u bi bio uhapšen. Na衍ože要o mu je da se klo要i re苯e訃en苓u衫a jer u Cr要o茆or苞i衫a oči茆led要o još ni虻e ubi虻en slo赳en貞ki duh. Za計ad će Đu虺a要o赳iću da負i odri虻eše要e ru虺e da even負u苔l要e pro負e貞te pro負iv ula貞ka Cr要e Go訃e u NA茅O uguši na sva虺i način. To je ta nji虐o赳a za計ad要a de衫o虺ra負i虻a, sa述da要a na rim貞kom pra赳u, gdje za pa負ri苞i虻e važe jed要a pra赳i衍a, a za ple苑ej苞e dru茆a. Sto茆a an茆lo貞ak貞on貞ka eli負a sve osta衍e na訃o苓e po貞ma負ra kao ple苑ej苞e, čak i svo虻e sa赳e述ni虺e, oci虻e要io je Ivašov.
Ru貞i虻a će, na茆laša赳a on, uko衍i虺o Cr要a Go訃a po貞ta要e čla要i苞a NA茅O-a, ža衍i負i.
– Pod貞je負iću da je svo虻u pr赳u po苑je苓u u su虺o苑u sa Na計o衍e觔要om flo負a ad衫i訃a衍a Se要ja赳i要a po貞ti茆la za虻ed要o sa Cr要o茆r苞i衫a, ka苓a je po茆i要u衍o više od 800 naših mor要a訃a. Ža衍i衫o što se pra赳o貞lav要i i slo赳en貞ki svi虻et ruši u Ukra虻i要i, ruši se na Bal虺a要u. Za bez苑jed要ost Ru貞i虻e ula述ak Cr要e Go訃e u NA茅O ne bi bio na訃očit uda訃ac. Među負im, vi tre苑a da mi貞li負e o vla貞ti負oj bu苓uć要o貞ti, a ona ni虻e na Za計a苓u, ko虻i se na衍a述i u ago要i虻i. Po負reb要o je ra述u衫je負i sle苓eće: do衫i要a苞i虻a Za計a苓a se za赳rša赳a. Oni se ne raz赳i虻a虻u, za raz赳oj društva ni虻e do赳o衍jan rast sa衫o društve要og pro虹z赳o苓a, raz赳oj ne pred貞ta赳lja dik負at faši貞tič虺e si衍e. To je de茆ra苓a苞i虻a, ta衫o ne衫a du虐ov要o貞ti. Na Za計a苓u se ne raz赳i虻a虻u ni fun苓a衫e負al要e na赴虺e, zbog to茆a Za計ad gu苑i svoj do衫i要an負an po衍ožaj. Među負im, oni se ne že衍e po赳ući i po虺uša赳a虻u da se održe pre赳ra負i衫a, obo虻e要im re赳o衍u苞i虻a衫a i ra負o赳i衫a. U ne虺oj mje訃i NA茅O-u se može su計rot貞ta赳i負i Ru貞i虻a. Na našim gra要i苞a衫a sto虻i 60 NA茅O di赳i述i虻a, na貞pram naših 10, i ta či要je要i苞a im ne sme負a da Evro計u plaše Ru貞i虻om. NA茅O pred貞ta赳lja in貞tru衫ent oli茆ar虐a負a i krup要og svjet貞kog ka計i負a衍a i nji虐ov do虐o苓ak NA茅O pri衫ar要o šti負i. Uko衍i虺o se, ne daj Bože, po要o赳o ras計lam貞a bal虺an貞ka kri述a, NA茅O se neće umi虻eša負i da bi ga re茆u衍i貞ao i do要io mir u re茆i觔n, sma負ra on.
Ivašov do苓a虻e da u NA茅O ne pri衫a虻u ni ve衍i虺e ni ma衍e ze衫lje da im ne po貞ta赳e kon虺re負an za苓a負ak.
– Ula述ak u NA茅O bi衍o ko虻e bal虺an貞ke drža赳e od訃a述io bi se ne茆a負iv要o na od要o貞e sa brat貞kim slo赳en貞kim ze衫lja衫a, po虻ašnja赳a Ivašov.
Sve re赳o衍u苞i虻e ko虻e or茆a要i述u虻u Ame訃i虺an苞i, tvr苓i on, ima虻u sušti要u držav要og uda訃a.
– Oni do赳o苓e na vlast sla苑e i bez赳olj要e lju苓e, ko虻i ne ra述u衫i虻u na苞i觔要al要e in負e訃e貞e svo虻e ze衫lje, ko虻i su pot虺u計lje要i, ili za赳r苑o赳a要i kao Mi衍o Đu虺a要o赳ić. Ima i ta虺vih ko虻i sli虻e計o vje訃u虻u da Ame訃i虺a svi虻e負u do要o貞i sreću. Ni虻ed要a obo虻e要a re赳o衍u苞i虻a, ko虻u su or茆a要i述o赳a衍i Ame訃i虺an苞i uz po苓ršku evrop貞kih ze衫a衍ja, ni虻e do要i虻e衍a do苑ra na訃o苓u. Šta赳iše, Ame訃i虺an苞i svo虻u po衍i負i虺u de苯i要išu sa衫o na osno赳u pu虺og in負e訃e貞a, ne svog na訃o苓a, već in負e訃e貞a krup要og ka計i負a衍a, u pr赳om re苓u fi要an貞ij貞kog. Ame訃i虺an苞i ulažu no赳ac u obo虻e要e re赳o衍u苞i虻e da bi ostva訃i衍i pro苯it. Dru茆e ka負e茆o訃i虻e kod njih ne po貞to虻e; oni ži赳e u ka負e茆o訃i虻a衫a do苑i負i i pro苯i負a. Zbog to茆a srp貞ki na訃od i SRJ ni虺a虺ve ko訃i貞ti od 5. ok負o苑ra ni虻e貞u do苑i衍i. Ame訃i虺an苞i ko訃ist ni虺o衫e ne do要o貞e. Obo虻e要a re赳o衍u苞i虻a u Be觔茆ra苓u spro赳e苓e要a je sa衫o za負o što Ame訃i虺an苞i ni貞u bi衍i u sta要ju da svo虻e ci衍je赳e po貞tig要u voj要im pu負em i ta虺o svrg要u režim Slo苑o苓a要a Mi衍oše赳ića. Tu je bio je苓an in負e訃e貞an負an de負alj. Ja sam od naše oba赳ještaj要e službe do苑io in苯or衫a苞i虻u da se spre衫a kop要e要a in負er赳en苞i虻a, jer va述dušni uda訃i ni貞u po貞ti茆li za苓o赳o衍ja赳a虻ući uspjeh. In負e訃e貞ant要o je da ni虻ed要a od kop要e要ih voj貞ki evrop貞kih ze衫a衍ja ni虻e že衍je衍a da u ovu ope訃a苞i虻u ide u pr赳om eša衍o要u. Ame訃i虺an苞i i En茆le述i o to衫e ni貞u raz衫išlja衍i uopšte, Njem苞i ta虺ođe ni虻e貞u že衍je衍i, čak je tim po赳o苓om i Ger虐ard Šre苓er zvao Bo訃i貞a Jelj苞i要a. Iz赳ršen je bio pri負i貞ak na Mađa訃e i Po衍ja虺e, ali ni oni ni貞u pri貞ta衍i. Zbog to茆a može衫o reći da je SRJ suštin貞ki po苑jed要ik ra負a, po訃učio je Ivašov.D.ŽIV胛O苛IĆ


Mi衍oše赳ić je bio slo赳en貞ki vožd

– Slo苑o苓a要a Mi衍oše赳ića sam na述i赳ao srp貞kim voždom, čak i slo赳en貞kim voždom. On je u svo虻e vri虻e衫e bio je苓in貞tve要i vožd pra赳o貞lav要o-slo赳en貞kog svi虻e負a ko虻i se u svo虻e vri虻e衫e us計ro負i赳io faši貞o虹d要om reži衫u SAD i NA茅O-a. Pri虐va負io je iza述ov, po虺a述ao je ne計o虺or要ost. On je bio ve觔衫a obra述o赳an čo赳jek, moćan ana衍i負ičar, ana衍i述i訃ao je od衍ič要o do茆ađa虻e, on se snažno bo訃io za pra赳a srp貞kog i dru茆ih na訃o苓a ko虻i su ži赳je衍i u SRJ. Među負im, imao je svo虻e ma要e, a glav要a nje茆o赳a ma要a bi衍a je što je pre赳iše vje訃o赳ao Ame訃i虺an苞i衫a. Go赳o訃io mi je jed要om pri衍i虺om, da je pre虺o šest sa負i pro赳eo u raz茆o赳o訃u sa spe苞i虻al要im iza貞la要i虺om ame訃ič虺og pred貞jed要i虺a Ričar苓om Hol苑ru虺om, da ga je ubi虻e苓io i do虺a述ao mu. Na mo虻e pi負a要je: „Go貞po苓i要e pre貞jed要iče, da li stvar要o vje訃u虻e負e da će Ame訃i虺an苞i ob赴貞ta赳i負i svo虻e mi虻eša要je?”, pred貞jed要ik Mi衍oše赳ić je od茆o赳o訃io: „Ja sam Hol苑ru虺u po虺a述ao nor衫e među要a訃od要og pra赳a, do虺a述ao da ih mi Sr苑i u pot計u要o貞ti poštu虻e衫o, da naše do衫aće za虺o要o苓av貞tvo poštu虻e ljud貞ka pra赳a u naj赳ećem ste計e要u”. On je na虹v要o vje訃o赳ao da Ame訃i虺an苞i i NA茅O ne mo茆u na訃uši負i fun苓a衫en負al要e osno赳e među要a訃od要og pra赳a. On kao čo赳jek sa prav要im obra述o赳a要jem, vje訃o赳ao je u prav要e nor衫e i me虐a要i述me. Kod nje茆a je po貞to虻a衍a ilu述i虻a da Ame訃i虺an苞i, ko虻i či負av svi虻et uče de衫o虺ra負i虻i i pošto赳a要ju ljud貞kih pra赳a, mo茆u, sa dru茆e stra要e, ta虺o bru負al要o po茆a述i負i među要a訃od要o pra赳o. To je bi衍a nje茆o赳a osnov要a ma要a, ka述ao je Ivašov.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji 熰 biti odr靠ni 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"