Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NOVA ODLUKA LOKALNOG PARLAMENTA POTVRDILA TEŠKU SOCIO-EKONOMSKU SITUACIJU U GRADU POD TREBJESOM
U Nikšiću teška ekonomska situacija Opština, umjesto novca, daje robu Novom odlukom propisano je da se jednokratna pomoć, ako postoje dokazi da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, odobrava u robi, u vrijednosti koja odgovara visini jednokratne pomoći u novcu
Dan - novi portal
Da je so­cio-eko­nom­ska si­tu­a­ci­ja u Nik­ši­ću ve­o­ma te­ška go­vo­ri i no­va od­lu­ka o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ko­ja je ne­dav­no usvo­je­na na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta. Pre­ma toj od­lu­ci, lo­kal­na upra­va od­lu­či­la je da u po­je­di­nim seg­men­ti­ma ma­lo vi­še po­mog­ne li­ci­ma ko­ja se, ka­ko je po­ja­snio Mi­lan Ko­rać, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru, sport, mla­de i so­ci­jal­no sta­ra­nje, na­la­ze u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji. Ko­rać je na­gla­sio da je Za­ko­nom o so­ci­jal­nog i dječ­joj za­šti­ti, ko­ji od 2013. go­di­ne ima broj­ne iz­mje­ne i do­pu­ne, pro­pi­sa­no da Op­šti­na u skla­du sa svo­jim mo­guć­no­sti­ma mo­že obez­bi­je­di­ti ma­te­ri­jal­na da­va­nja iz te obla­sti. One u te­škom ma­te­ri­jal­nom po­lo­ža­ju, na­gla­sio je Ko­rać, Op­šti­na je i do­sad po­ma­ga­la, ali uglav­nom u nov­cu.
– No­vom od­lu­kom je pro­pi­sa­no da se jed­no­krat­na po­moć, ako po­sto­je do­ka­zi da se nov­ča­nim ob­li­kom po­mo­ći ne bi ostva­ri­la nje­na svr­ha, odo­bra­va u ro­bi, u vri­jed­no­sti ko­ja od­go­va­ra vi­si­ni jed­no­krat­ne po­mo­ći u nov­cu. Ovom od­lu­kom se ne us­kra­ću­je ni­ti uma­nju­je ne­ko pra­vo po­je­din­ci­ma ili po­ro­di­ca­ma ko­ji se na­đu u sta­nju te­ške so­ci­jal­ne ugro­že­no­sti – na­veo je Ko­rać.
U pr­vih de­vet mje­se­ci ove go­di­ne, is­ta­kao je on, odo­bre­ne su jed­no­krat­ne po­mo­ći za 73 li­ca u ukup­nom iz­no­su od 4.970 eura. Ka­da se taj iz­nos po­di­je­li sa bro­jem li­ca, sva­ko od njih do­bi­lo je po oko 68 eura jed­no­krat­ne po­mo­ći. No­vom od­lu­kom pred­vi­đe­no je da po­ro­di­ca ili po­je­di­nac pra­vo na jed­no­krat­nu po­moć mo­gu da ostva­re u iz­no­su od naj­vi­še 150 eura u ka­len­dar­skoj go­di­ni. Iz­nos mo­že bi­ti ve­ći u iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma, o če­mu od­lu­ču­je ko­mi­si­ja za­du­že­na za ta pi­ta­nja. No­vi­na je, na­gla­sio je Ko­rać, da se po­moć mo­že odo­bri­ti li­ci­ma i po­ro­di­ca­ma uko­li­ko je ukup­no pri­ma­nje ma­nje od 70 od­sto pro­sječ­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri, a do­sad je taj uslov bio ve­zan za mi­ni­mal­nu za­ra­du na ni­vou dr­ža­ve.
Pred­log za iz­mje­nu tog uslo­va na cen­tral­noj jav­noj ras­pra­vi da­li su pred­sjed­nik Sa­vje­ta Žu­pe nik­šić­ke Dra­go­ljub Ra­du­lo­vić i predstvnik nik­šić­kog Cr­ve­nog kr­sta Go­ran Da­mja­no­vić. Od­lu­kom je de­fi­ni­sa­no i pra­vo na po­moć za ško­lo­va­nje, i to u vi­du na­bav­ke udž­be­ni­ka za đa­ke pr­vog raz­re­da osnov­ne ško­le. Ra­du­lo­vić je u iz­ja­vi za „Dan” is­ta­kao da ni­je za­do­vo­ljan jer sma­tra da bi sred­stva tre­ba­la usmje­ri­ti za po­moć dje­ci u ško­lo­va­nju kroz raz­ne ob­li­ke. Usta­vom, ka­že on, pra­vo na ško­lo­va­nje tre­ba­lo je da bu­de bes­plat­no, ali ono za ro­di­te­lje pred­sta­vlja ve­li­ki te­ret.
– Op­šti­na je utvr­di­la cje­nov­nik za pre­voz đa­ka i sav taj tro­šak sva­li­la je na ro­di­te­lje. Ko­ji je to ap­surd go­vo­ri i po­da­tak da mje­seč­na kar­ta za sred­njo­škol­ce iz Žu­pe do Nik­ši­ća, na uda­lje­nost od 15 ki­lo­me­ta­ra, sta­je 35 eura. Ci­je­na mje­seč­ne kar­te za stu­den­te iz Nik­ši­ća do Pod­go­ri­ce, na uda­lje­nost od oko 50 ki­lo­me­ta­ra, sta­je 28 eura. To svje­do­či ko­li­ko Op­šti­na u su­šti­ni mi­sli na svo­je naj­mla­đe sta­nov­ni­ke, a on­da svi tra­ži­mo od­go­vo­re za­što mla­di na­pu­šta­ju se­la – ka­te­go­ri­čan je Ra­du­lo­vić.
Na­gla­ša­va da se mno­go si­ro­ma­šni­je op­šti­ne od Nik­ši­ća tru­de da ku­pe udž­be­ni­ke svim osnov­ci­ma, a nik­šić­ka se ogra­ni­či­la sa­mo na pr­va­ke, pa od­lu­ku sma­tra „si­ro­tinj­skom” jer nje­no po­sto­ja­nje sa­mo po­ka­zu­je ka­kvo je eko­nom­sko sta­nje u Nik­ši­ću.B.B.


Po­ku­šaj ga­še­nja so­ci­jal­nog po­ža­ra

U Cr­ve­nom kr­stu od­u­ku o pra­vi­ma iz so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te sma­tra­ju do­brim po­čet­kom po­mo­ći oni­ma ko­ji su u te­škom ma­te­ri­jal­nom sta­tu­su. Go­ran Da­mja­no­vić je za „Dan” ka­zao da Op­šti­na u su­šti­ni i ni­je ima­la oba­ve­zu da do­no­si jed­nu ta­kvu od­lu­ku, ali da će se sa njom po­ku­ša­ti ko­li­ko-to­li­ko po­mo­ći so­ci­jal­no ugo­že­ni­ma.
– Na­rav­no da je mo­glo bo­lje de­fi­ni­sa­ti sta­vo­ve iz od­lu­ke, ali i ovo što sa­da ima­mo zna­či da mo­že­mo, svi za­jed­no, ba­rem po­ku­ša­ti da ga­si­mo so­ci­jal­ne po­ža­re. Naj­va­žni­je je sa­mo ne pot­cje­nji­va­ti lju­de ko­ji se obra­te za jed­no­krat­nu po­moć, pa im do­dje­lji­va­ti iz­no­se od re­ci­mo 10 ili 15 eura, već sve do­bro sa­gle­da­ti i pro­ci­je­ni­ti – sma­tra Da­mja­no­vić i do­da­je da je od nov­ča­ne do­na­ci­je Pi­va­re Tre­bje­sa Cr­ve­ni krst po­mo­gao 100 po­ro­di­ca, a sa­bir­nom ak­ci­jom u tr­go­vin­skim mar­ke­ti­ma, ko­ja će bi­ti or­ga­ni­zo­va­na 17. i 18. no­vem­bra, oče­ku­ju da će se pa­ke­ti­ma hra­ne i sred­sta­va za hi­gi­je­nu po­mo­ći još oko 150 po­ro­di­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"