Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ISTRAGA U AMERICI O SUMNJIVIM POSLOVIMA POLITIČKOG KONSULTANTA DPS-A POLA MANAFORTA I OLEGA DERIPASKE
Đukanović i Manafort Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze Dva istražna procesa koja vode FBI i Kongres SAD pokrenuta su da utvrde kakve su veze Manaforta i ruskih tajkuna i političara, imajući u vidu da je taj konsultant iz SAD dugo radio na istoku Evrope, uključujući i Crnu Goru Manafort, savjetnik Mila Đukanovića i jedan od šefova kampanje za nezavisnost Crne Gore 2006.godine, svojevremeno je bio i marketinški konsultant firme Olega Deripaske
Dan - novi portal
Pol Ma­na­fort, biv­ši šef pred­iz­bor­ne kam­pa­nje ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Tram­pa, uhap­šen je po na­lo­gu spe­ci­jal­nog ame­rič­kog tu­ži­o­ca Ro­ber­ta Mi­le­ra, ko­ji vo­di is­tra­gu o na­vod­nom mi­je­ša­nju Ru­si­je u po­li­tič­ke pro­ce­se u SAD. Ma­na­fort, biv­ši sa­vjet­nik Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i je­dan od še­fo­va kam­pa­nje za ne­za­vi­snost Cr­ne Go­re 2006.go­di­ne, svo­je­vre­me­no je bio i mar­ke­tin­ški kon­sul­tant fir­me Ru­sal, či­ji je vla­snik Oleg De­ri­pa­ska.
Ame­rič­ki me­di­ji su pre­ni­je­li da se Ma­na­fort ju­če uju­tru, ka­da je sa­znao da je iz­dat na­log za nje­go­vo hap­še­nje, do­bro­volj­no pre­dao zva­nič­ni­ci­ma Fe­de­ral­nog is­tra­žnog bi­roa (FBI) u Va­šing­to­nu.
U zgra­di FBI pre­dao se i Ma­na­for­tov po­slov­ni part­ner Rik Gejts. Tu­ži­lac Mi­ler je na­log za hap­še­nje Ma­na­for­ta iz­dao na osno­vu op­tu­žbi za 12 kri­vič­nih dje­la, uklju­ču­ju­ći i kr­še­nje fe­de­ral­nih za­ko­na i pra­nje nov­ca.
Dva is­tra­žna pro­ce­sa ko­ja vo­de FBI i Kon­gres SAD po­kre­nu­ta su da se utvr­di ka­kve su ve­ze Ma­na­for­ta i ru­skih taj­ku­na i po­li­ti­ča­ra, ima­ju­ći u vi­du da je taj kon­sul­tant iz SAD du­go ra­dio u Ru­si­ji i Ukra­ji­ni i da je sa­ra­đi­vao i sa Je­din­stve­nom Ru­si­jom.
Pre­ma pi­sa­nju „Vol strit žur­na­la”, po­li­tič­ka kon­sul­tant­ska fir­ma Po­la Ma­na­for­ta bi­la je ak­tiv­na du­že od jed­ne de­ce­ni­je i če­sto je bi­la po­ve­za­na sa ru­skim po­li­tič­kim in­te­re­si­ma ne sa­mo u Ukra­ji­ni, ne­go i u Gru­zi­ji i Cr­noj Go­ri, a i u dru­gim ze­mlja­ma ko­je je Kremlj sma­trao za svo­ju sfe­ru uti­ca­ja.
– De­ri­pa­ska je po­nu­dio da svje­do­či o na­vod­nom ru­skom mi­je­ša­nju u iz­bo­re pred od­bo­ri­ma u Pred­stav­nič­kom do­mu i Se­na­tu u za­mje­nu za do­bi­ja­nje imu­ni­te­ta, što su ka­za­li zva­nič­ni­ci ko­ji su upo­zna­ti s tim pred­me­tom. Zva­nič­ni­ci iz Kon­gre­sa od­bi­li su tu po­nu­du, ne že­le­ći da se mi­je­ša­ju u is­tra­gu ko­ju je po­kre­nuo Fe­de­ral­ni is­tra­žni bi­ro o ulo­zi Ru­si­je – na­ve­de­no je u jed­nom od ra­ni­jih čla­na­ka „Vol strit žur­na­la”.
Ame­rič­ki me­di­ji su i u apri­lu pro­šle go­di­ne pi­sa­li o ve­za­ma Ma­na­for­ta sa Đu­ka­no­vi­ćem i De­ri­pa­skom. Ka­ko je na­ve­de­no, Ma­na­fort, ko­jeg su na­zi­va­li Tram­po­va de­sna ru­ka, sa­vje­to­vao je biv­šeg cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra u kam­pa­nji pred re­fe­ren­dum 2006.go­di­ne, a u tom po­slu mu je po­ma­gao nje­gov part­ner Rik Dej­vis.
Ma­na­fort i Dej­vis su u Cr­nu Go­ru do­šli kao struč­nja­ci lo­bi­stič­ko-pro­pa­gand­ne fir­me „Dej­vis i Ma­na­fort”, a pre­ma pi­sa­nju ame­rič­kog ma­ga­zi­na „Slejt”, po­mo­gli su da ru­ski mi­li­jar­der Oleg De­ri­pa­ska po­kre­ne in­ve­sti­ci­je u Cr­noj Go­ri, u pr­vom re­du da stek­ne vla­sni­štvo nad fa­bri­kom alu­mi­ni­ju­ma – KAP-om. Sam Ma­na­fort ni­ka­da ni­je ne­gi­rao da ra­di za De­ri­pa­sku, ali je nje­gov ugo­vor sa DPS-om na osno­vu ko­ga je vo­dio kam­pa­nju u Cr­noj Go­ri 2006.go­di­ne pri­kri­ven od jav­no­sti.
Agen­ti ame­rič­kog Fe­de­ral­nog is­tra­žnog bi­roa kra­jem ju­la ove go­di­ne pre­tre­sli su ku­ću Po­la Ma­na­for­ta, tra­že­ći do­ka­ze o ko­rup­tiv­nim is­pla­ta­ma. Pre­tres nje­go­ve ku­će iz­vr­šen je 26.ju­la, ali je to obje­lo­da­nje­no tek sre­di­nom av­gu­sta. Pre­ma na­vo­di­ma ame­rič­ke štam­pe, na­mje­ra je da se is­tra­žni or­ga­ni su­o­če s ključ­nom fi­gu­rom ru­skog uti­ca­ja na po­li­tič­ke pri­li­ke u SAD. Ma­na­fort je bio pod ve­li­kim pri­ti­skom jer je tim is­tra­ži­te­lja do­šao do po­da­ta­ka o nje­go­vim fi­nan­si­ja­ma i do de­ta­lja iz nje­go­ve pro­fe­si­o­nal­ne ka­ri­je­re do­bro pla­će­nog stra­nač­kog po­li­tič­kog kon­sul­tan­ta.
Ma­ga­zin „Slejt” je u tek­stu ob­ja­vlje­nom 2016.go­di­ne na­veo da je Ma­na­fort po­mo­gao Ole­gu De­ri­pa­ski u vri­je­me ka­da je ru­ski taj­kun na­i­šao na pro­ble­me u po­ku­ša­ju da do­bi­je ame­rič­ku vi­zu. Ka­ko je ob­ja­vio taj ma­ga­zin, nji­ho­ve ve­ze su po­seb­no učvr­šće­ne na jed­nom sa­stan­ku u Švaj­car­skoj, ko­me je pri­su­stvo­vao i se­na­tor iz SAD Džon Me­kejn.
M.V.


Tramp: Op­tu­žbe se od­no­se na stva­ri pri­je mo­je kam­pa­nje

Ma­na­fort je 2015. i 2016.go­di­ne sa­vje­to­vao sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka SAD Do­nal­da Tram­pa to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje.
Tram­pov advo­kat Džon Da­ud ka­zao je da op­tu­žni­ca pro­ti­va Po­la Ma­na­for­ta ni­je po­ve­za­na sa kam­pa­njom za iz­bor pred­sjed­ni­ka. Tramp je na­pi­sao na Tvi­te­ru da se te op­tu­žbe od­no­se na do­ga­đa­je pri­je ne­go što se Ma­na­fort pri­dru­žio nje­go­voj kam­pa­nji On je za­tra­žio i da se is­pi­ta­ju nje­go­va ri­val­ka na iz­bo­ri­ma Hi­la­ri Klin­ton i De­mo­krat­ska stran­ka, ne na­vo­de­ći za­što bi oni tre­ba­lo da bu­du pred­met is­tra­ge.
– Ža­lim, ali ovo je bi­lo go­di­na­ma pri­je ne­go što je Pol Ma­na­fort po­stao dio Tram­po­ve kam­pa­nje. Ali, za­što kvar­na Hi­la­ri i De­mo­krat­ska stran­ka ni­je­su u fo­ku­su. Ta­ko­đe, ni­je bi­lo do­slu­ha (s Ru­si­jom) – na­pi­sao je Tramp na Tvi­te­ru.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"