Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet DRŽAVNI TUŽILAC ŠPANIJE HOSE MANUEL MAZA ZATRAŽIO DA SE PROTIV LIDERA KATALONIJE PODIGNE OPTUŽNICA ZA POBUNU
Pudždamon Pudždamon i članovi vlade u Briselu Španski list „Pais” je, pozivajući se na katalonske medije, objavio da će u Pudždamon u Briselu zatražiti politički azil Svjetski mediji pišu da se supruga smijenjenog katalonskog lidera Marsela Topor, uoči proglašenja nezavisnosti Katalonije, vratila u svoju rodnu Rumuniju sa dvoje njihove djece
Dan - novi portal
Smi­je­nje­ni ka­ta­lon­ski li­der Kar­les Pudž­da­mon na­la­zi se u Bri­se­lu, za­jed­no sa dru­gim smi­je­nje­nim čla­no­vi­ma re­gi­o­nal­ne ka­ta­lon­ske vla­de, ja­vio je špan­ski list „Van­gar­di­ja”. Pudž­da­mon pu­tu­je u Bri­sel ka­ko bi se sa­stao sa advo­ka­ti­ma, ob­ja­vi­la je bel­gij­ska dr­žav­na te­le­vi­zi­ja VRT.
Pret­hod­no je AP ja­vio, po­zi­va­ju­ći se na zva­nič­ni­ke špan­ske vla­de, da je Pudž­da­mon ot­pu­to­vao u Bri­sel.
Ta vi­jest je ob­ja­vlje­na na­kon što su to­kom pri­je­po­dne­va svjet­ske agen­ci­je po­sta­vlja­le pi­ta­nje gdje se Pudž­da­mon na­la­zi.
Biv­ši ka­ta­lon­ski li­der pu­tu­je u Bri­sel ka­ko bi se sa­stao sa advo­ka­ti­ma, ob­ja­vi­la je bel­gij­ska dr­žav­na te­le­vi­zi­ja VRT.
„Kar­les Pudž­da­mon go­to­vo si­gur­no do­la­zi u Bri­sel i ka­že da je na pu­tu”, ob­ja­vi­la je te­le­vi­zi­ja VRT na svom saj­tu, pre­no­si Roj­ters.
Ka­ko je na­ve­de­no, Pudž­da­mon će se u Bri­se­lu sa­sta­ti sa advo­ka­ti­ma i po­li­tič­kim pred­stav­ni­ci­ma.
Špan­ski list „Pa­is” je, po­zi­va­ju­ći se na ka­ta­lon­ske me­di­je, ob­ja­vio da će u Pudž­da­mon u Bri­se­lu za­tra­ži­ti po­li­tič­ki azil.
Pa­is na­vo­di da mu je u iz­vo­ri­ma mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va po­tvr­đe­no da su s Pudž­da­mo­nom u Bri­sel ot­pu­to­va­la naj­ma­nje če­tvo­ri­ca sa­rad­ni­ka, ali da ni­je mo­gao da do­bi­je ne­za­vi­snu po­tvr­du za na­vo­de ka­ta­lon­skih me­di­ja da će oni u Bel­gi­ji tra­ži­ti po­li­tič­ki azil.
Me­di­ji su to­kom vi­ken­da pre­ni­je­li iz­ja­vu bel­gij­skog dr­žav­nog se­kre­ta­ra za azil Tea Fran­ke­na da ni­je ne­re­al­no oče­ki­va­ti da Pudž­da­mon za­tra­ži azil.
Sam Pudž­da­mon je ju­če uju­tro po­sta­vio na In­sta­gram fo­to­gra­fi­ju dvo­ri­šta zgra­de re­gi­o­nal­ne ka­ta­lon­ske vla­de u Bar­se­lo­ni.
Ka­ko pre­no­si AP, uz tu fo­to­gra­fi­ju na dru­štve­noj mre­ži sta­vio je i ko­men­tar na ka­ta­lon­skom „do­bro ju­tro” i smaj­li, što je, ocje­nju­je agen­ci­ja, mno­ge osta­vi­lo u ne­do­u­mi­ci da li se on na­la­zi u zgra­di vla­de ko­ju je pre­mi­jer Špa­ni­je Ma­ri­ja­no Ra­hoj pret­hod­no ras­pu­stio.
Ne­što ka­sni­je, dr­žav­ni tu­ži­lac Špa­ni­je Ho­se Ma­nu­el Ma­za za­tra­žio je da se pro­tiv li­de­ra Ka­ta­lo­ni­je po­dig­nu op­tu­žni­ce za po­bu­nu i pod­sti­ca­nje na po­bu­nu zbog po­ku­ša­ja odva­ja­nja tog re­gi­o­na od Špa­ni­je, za šta su pred­vi­đe­ne vi­še­go­di­šnje ka­zne za­tvo­ra, pre­no­si Roj­ters.
Na­vo­di se da je Ma­za za­tra­žio i po­di­za­nje op­tu­žni­ca zbog pro­ne­vje­re fon­do­va.
Roj­ters na­vo­di da se sa­da, pre­ma špan­skom pra­vo­sud­nom si­ste­mu, za­htjev tu­ži­o­ca upu­ću­je su­di­ji na raz­ma­tra­nje.
Na­vo­di se da je Ma­za za­tra­žio od su­di­je da po­zo­ve na svje­do­če­nje se­ce­si­o­ni­stič­ke li­de­re.
AP pre­ci­zi­ra da je Ma­za za­tra­žio op­tu­žni­ce pro­tiv čla­no­va smi­je­nje­ne ka­ta­lon­ske vla­de i vo­de­ćih lju­di re­gi­o­nal­nog par­la­men­ta ko­ja je do­zvo­li­la gla­sa­nje o ne­za­vi­sno­sti ko­je je oba­vlje­no pro­šlog pet­ka.
Na­vo­di se da su za kri­vič­na dje­la za ko­je se op­tu­žu­ju ka­ta­lon­ski li­de­ri pred­vi­đe­na ka­zne od 30, 15 i šest go­di­na za­tvo­ra.
AP na­vo­di da je Ma­za re­kao da će od su­di­ja tra­ži­ti da se pro­tiv ka­ta­lon­skih zva­nič­ni­ka pri­mi­je­ne pre­ven­tiv­ne mje­re, ali ni­je na­veo da li pod ti­me mi­sli na nji­ho­vo tre­nut­no hap­še­nje i sla­nje u za­tvor do po­čet­ka su­đe­nja.
Isto­vre­me­no, svjet­ski me­di­ji pi­šu da se su­pru­ga smi­je­nje­nog ka­ta­lon­skog li­de­ra Mar­se­la To­por, uoči pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti Ka­ta­lo­ni­je, vra­ti­la u svo­ju rod­nu Ru­mu­ni­ju sa dvo­je nji­ho­ve dje­ce.
U me­đu­vre­me­nu, špan­ski zva­nič­nik je iz­ja­vio da je ka­ta­lon­ski par­la­ment i zva­nič­no ras­pu­šten, kao i da će nje­gov pred­sjed­nik vo­di­ti pre­la­zni Od­bor za­ko­no­da­va­ca, sve do odr­ža­va­nja iz­bo­ra 21. de­cem­bra.
Port­pa­rol par­la­men­ta iz­ja­vio je da je pred­sjed­ni­ca par­la­men­ta Kar­me For­ka­del ot­ka­za­la sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka re­gi­o­nal­nih skup­šti­na, ko­ji je bio ra­ni­je za­ka­zan, pre­no­si AP.
Špan­ski pre­mi­jer Ma­ri­ja­no Ra­hoj u pe­tak je na­re­dio ras­pu­šta­nje re­gi­o­nal­nog par­la­men­ta ka­ko bi po­ku­šao da pro­na­đe iz­laz iz špan­ske po­li­tič­ke kri­ze. Ras­pi­si­va­nje pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra je­dan je od ko­ra­ka ko­je je špan­ska vla­da pred­u­ze­la po­što je par­la­ment Ka­ta­lo­ni­je 27. ok­to­bra jed­no­stra­no pro­gla­sio ne­za­vi­snost.
Stran­ke ima­ju rok do 7. no­vem­bra da se iz­ja­sne da li će i ka­ko iza­ći na iz­bo­re, a 18. no­vem­bar je rok za pod­no­še­nje li­sta kan­di­da­ta.
U par­la­men­tu Ka­ta­lo­ni­je ima 135 mje­sta i u do­sa­da­šnjem sa­zi­vu bi­lo je za­stu­plje­no šest par­ti­ja, od ko­jih se tri za­la­žu za ne­za­vi­snost i ima­le su ukup­no 72 po­sla­nič­ka mje­sta.(RTS)


Stran­ka lidera Katalonije uče­stvo­va­će na iz­bo­ri­ma

Stran­ka svrg­nu­tog ka­ta­lon­skog li­de­ra Kar­le­sa Pudž­da­mo­na – Ka­ta­lon­ska evrop­ska de­mo­krat­ska stran­ka (PDe­CAT) – na­ja­vi­la je da će uče­stvo­va­ti u de­cem­bru na re­gi­o­nal­nim iz­bo­ri­ma ko­je je ras­pi­sa­la špan­ska vla­da.
„Ide­mo na iz­bo­re 21. de­cem­bra. Ide­mo na njih sa ubje­đe­njem i po­sve­će­no­šću ka­ko bi pu­sti­li Ka­ta­lon­ce da se iz­ra­ze”, re­kla je port­pa­rol­ka PDe­CAT-a Mar­ta Pa­skal, pre­no­si AFP.
Špan­ska vla­da je u pe­tak, kao od­go­vor na pro­gla­še­nje ne­za­vi­sno­sti Ka­ta­lo­ni­je, ras­pu­sti­la ka­ta­lon­ski par­la­ment, smi­je­ni­la ta­mo­šnju vla­du i ras­pi­sa­la iz­bo­re u tom re­gi­o­nu za 21. de­cem­bar.(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"