Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ALTERNATIVA STEVO MUK ZA „DAN”
Muk Antikorupcijske institucije nespremne za izbornu godinu Na rezultate Agencije za sprečavanje korupcije moraćemo još da čekamo, kaže Stevo Muk
Dan - novi portal
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va (IA) Ste­vo Muk ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” da su an­ti­ko­rup­cij­ske in­sti­tu­ci­je ne­sprem­ne za iz­bor­nu go­di­nu. Uka­zao je da je osni­va­nje Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je obi­lje­ži­lo kr­še­nje za­ko­na.
Pro­te­klu go­di­nu obi­lje­žio je po­če­tak pri­mje­ne no­vog se­ta an­ti­ko­rup­cij­skih za­ko­na i us­po­sta­vlja­nje no­vih in­sti­tu­ci­ja ko­je bi tre­ba­lo da do­pri­ne­su efi­ka­sni­joj bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­če­lo je sa ra­dom u ju­lu pro­šle go­di­ne, a 1. ja­nu­a­ra Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na­ja­vi­la je da po­čet­kom nje­nog ra­da „po­či­nje no­va eta­pa u sve­u­kup­nim na­po­ri­ma Cr­ne Go­re na pla­nu su­zbi­ja­nja ko­rup­ci­je”.
In­sti­tut Alternativa pom­no pra­ti rad no­vo­u­spo­sta­vlje­ne in­si­tu­ci­je, a u sklo­pu pro­jek­ta „Upra­vlja­nje za rast Cr­ne Go­re: Od nas za­vi­si!”, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, na­sto­ji da una­pri­je­di pri­mje­nu Raz­voj­ne stra­te­gi­je Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020 ka­da su u pi­ta­nju do­bro upra­vlja­nje i bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri.
● Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je po­če­la je sa ra­dom 1. ja­nu­a­ra. IA je ne­ko­li­ko pu­ta uka­zi­vao na pro­pu­ste u us­po­sta­vlja­nju ove in­sti­tu­ci­je. Ka­ko mi­sli­te da se oni mo­gu od­ra­zi­ti na njen po­če­tak ra­da?
– Us­po­sta­vlja­nje Agen­ci­je do sa­da je obi­lje­ži­lo oči­gled­no kr­še­nje za­ko­na. Jav­nost je osta­la us­kra­će­na za va­žne in­for­ma­ci­je ko­je su bi­le pre­po­ru­ka i uslov za iz­bor di­rek­to­ra i čla­no­va Sa­vje­ta Agen­ci­je. Bu­džet Agen­ci­je je utvr­đen bez pret­hod­no usvo­je­nog pra­vil­ni­ka o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta. Kon­kur­si za no­va rad­na mje­sta ras­pi­sa­ni su kra­jem de­cem­bra, što zna­či da će se po­stu­pak za­po­šlja­va­nja „raz­vu­ći” i na do­bar dio 2016. go­di­ne, a sa­mim tim još ne­ko vri­je­me sa­če­ka­će­mo i na re­zul­ta­te Agen­ci­je. Ka­šnje­nje u is­pu­nja­va­nju for­mal­nih uslo­va za po­če­tak ra­da ove in­sti­tu­ci­je, blo­ki­ra­nje iz­bo­ra dru­gog kan­di­da­ta za Sa­vjet Agen­ci­je iz NVO sek­to­ra, ime­no­va­nje čla­na uz kr­še­nje Za­ko­na o Dr­žav­noj re­vi­zor­skoj in­sti­tu­ci­ji, iz­bor di­rek­to­ra sa ve­za­ma u vr­hu DPS-a, ba­ci­li su sjen­ku na mo­guć­nost ove in­sti­tu­ci­je da se ozbilj­no uhva­ti u ko­štac sa broj­nim iza­zo­vi­ma ko­je ima u nad­le­žno­sti, po­put kon­flik­ta in­te­re­sa, ili kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih par­ti­ja i kam­pa­nja i to u iz­bor­noj go­di­ni ko­ja je pred na­ma.
● Us­po­sta­vlja­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra je­dan je od pri­o­ri­te­ta za Cr­nu Go­ru u okvi­ru pri­mje­ne Raz­voj­ne stra­te­gi­je Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020. Šta zna­či uspje­šna bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u kon­tek­stu ove stra­te­gi­je?
– Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020 je stra­te­ški do­ku­ment ko­ji pru­ža do­bre smjer­ni­ce za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na Za­pad­nom Bal­ka­nu, na­ro­či­to zbog to­ga što na­gla­ša­va mje­re ko­je, po­red to­ga što za cilj ima­ju ma­nje ko­rup­ci­je, na­sto­je i da una­pri­je­de eko­nom­ski rast, kroz stva­ra­nje pod­sti­caj­nog po­slov­nog am­bi­jen­ta. Sa­mim tim, pri­o­ti­tet na ko­ji ova stra­te­gi­ja sta­vlja na­gla­sak, osim na una­pre­đe­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog i za­ko­no­dav­nog okvi­ra, je­su i kon­ku­rent­ne i tran­spa­rent­ne jav­ne na­bav­ke. Me­đu­tim, si­stem jav­nih na­bav­ki u Cr­noj Go­ri obi­lu­je pro­ble­mi­ma ko­ji se kre­ću od manj­ka tran­spa­rent­no­sti, sla­be kon­tro­le, do ne­do­stat­ka pre­kr­šaj­ne, po­li­tič­ke i kri­vič­ne od­go­vor­no­sti za uče­sta­le zlo­u­po­tre­be. U re­gi­o­nal­nom kon­tek­tsu, na­rav­no, neo­p­hod­na je i re­gi­o­nal­na sa­rad­nja. Ka­ko je ne­dav­no is­tak­nu­to na kon­fe­ren­ci­ji ko­ju smo or­ga­ni­za­o­va­li uz po­dr­šku Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, gra­ni­ce ne tre­ba da pred­sta­vlja­ju ba­ri­je­re za pro­ce­su­i­ra­nje kon­flik­ta in­te­re­sa jav­nih zva­nič­ni­ka, ali ni za pro­ce­su­i­ra­nje dru­gih zlo­u­po­tre­ba i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
● Pre­ma re­zul­ta­ti­ma Bal­kan ba­ro­me­tra, is­tra­ži­va­nja ko­je je ura­đe­no pod okri­ljem Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju po­lo­vi­nom pro­šle go­di­ne, 65 od­sto is­pi­ta­nih gra­đa­na sma­tra da bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je u Cr­noj Go­ri ni­je do­volj­no efi­ka­sna. Šta sma­tra­te da bi in­sti­tu­ci­je si­ste­ma tre­ba­lo da ura­de da bi ova bor­ba bi­la efi­ka­sni­ja?
– Za du­go oče­ki­va­ne re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je po­treb­no je ne sa­mo osna­ži­va­nje an­ti­ko­rup­cij­skog in­sti­tu­ci­o­nal­nog okvi­ra, već i pro­ak­tiv­nost in­sti­tu­ci­ja na svim ni­vo­i­ma. U tom smi­slu, iz­u­zet­no je va­žna sa­rad­nja iz­me­đu po­li­ci­je, tu­ži­la­štva, no­vo­u­spo­sta­vlje­ne Agen­ci­je, Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je i dru­gih. Kao što ste upo­zna­ti, mi i da­lje iš­če­ku­je­mo iz­bor še­fa spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja od ko­jeg se oče­ku­je da una­pri­je­di ovu sa­rad­nju. Umre­ža­va­nje, po­vje­re­nje i pra­vo­vre­me­na raz­mje­na in­fo­r­ma­ci­ja iz­me­đu ovih in­sti­tu­ci­ja ključ su za obez­bje­đi­va­nje mjer­lji­vih re­zul­ta­ta, i ta­ko­đe ne­što što se po­ten­ci­ra na re­gi­o­nal­nom ni­vou kroz stra­te­gi­ju Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020. M.M.K.


Zlo­u­po­tre­be i mal­ver­za­ci­je

Kon­ku­rent­ne i tran­spa­rent­ne jav­ne na­bav­ke, pre­ma Raz­voj­noj stra­te­gi­ji Ju­go­i­stoč­na Evro­pa 2020, je­dan su od ključ­nih pri­o­ri­te­ta za stva­ra­nje pod­sti­caj­nog po­slov­nog am­bi­jen­ta. Me­đu­tim, pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je spro­ve­de­no za po­tre­be In­sti­tu­ta Al­ter­na­ti­va, pre­ko 60 od­sto gra­đa­na sma­tra da su če­ste zlo­u­po­tre­be i mal­ver­za­ci­je pri­li­kom spro­vo­đe­nja jav­nih na­bav­ki u Cr­noj Go­ri.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"