Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-08 VANJA ĆALOVIĆ MARKOVIĆ OCIJENILA DA JE ASK POLITIČKI ZLOUPOTRIJEBLJENA
Radonjić batina u rukama DPS-a
Radonjić batina u rukama DPS-a Agencija je brutalno politički zloupotrijebljena za eliminisanje onih koji su bili nepodobni DPS-u, kaže Ćalović Marković
Dan - novi portal
Sa­vjet Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) pro­gla­sio se ne­na­dle­žnim za pre­i­spi­ti­va­nje va­lja­no­sti uprav­nih od­lu­ka te in­sti­tu­ci­je ko­je je pot­pi­sao di­rek­tor ASK Sre­ten Ra­do­njić, a na osno­vu ko­jih je do­šlo do smje­na čla­no­va Sa­vje­ta RTCG. Član Sa­vje­ta ASK, iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca MANS-a Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić ka­že da je Agen­ci­ja bru­tal­no zlo­u­po­tri­je­blje­na u po­li­tič­ke svr­he i da di­rek­tor ni­je ura­dio sve što je mo­gao da za­kon bu­de ade­kvat­no pri­mi­je­njen. Ona je na­ve­la da se na ju­če­ra­šnjem sa­stan­ku čla­no­va Sa­vje­ta ni­je bi­lo vo­lje da se ras­pra­vlja o od­go­vor­no­sti di­rek­to­ra.
– Agen­ci­ja je bru­tal­no po­li­tič­ki zlo­u­po­tri­je­blje­na za eli­mi­ni­sa­nje onih ko­ji su bi­li ne­po­dob­ni DPS-u. Mi­slim da je već sa­da po­sto­jao pro­stor da se ta­ko ne­što utvr­di, ali ni­je po­sto­ja­la vo­lja dru­gih čla­no­va Sa­vje­ta da u tom prav­cu sa­da odr­ži­mo sjed­ni­cu. Je­di­no je po­sto­ja­lo ras­po­lo­že­nje da se sa­sta­ne­mo ka­da se okon­ča po­stu­pa­nje u slu­ča­ju Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća. Vje­ru­jem da će sud po­no­vo po­ni­šti­ti od­lu­ku ASK i utvr­di­ti da Ni­ko­la Vuk­če­vić ni­je kr­šio za­kon i vi­dje­će­mo da li će ta­da čla­no­vi Sa­vje­ta ima­ti vo­lje da di­rek­to­ra po­zo­vu na od­go­vor­nost – ka­za­la je za „Dan” Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Na­kon ju­če­ra­šnjeg sa­stan­ka čla­no­va Sa­vje­ta sa­op­šte­no je da oni ne­ma­ju in­ge­ren­ci­je da pre­i­spi­tu­ju va­lja­nost uprav­nih od­lu­ka Agen­ci­je, tj. Sa­vjet ne­ma nad­le­žnost da po­tvr­đu­je, po­ni­šta­va, ni­ti uki­da od­lu­ke Agen­ci­je.
– ASK je sa­mo­stal­na i ne­za­vi­sna in­sti­tu­ci­ja ko­ju či­ne dva or­ga­na – Sa­vjet i di­rek­tor. Po­la­ze­ći od na­ve­de­nog za­kon­skog kon­cep­ta, ustroj­stvom Agen­ci­je pre­ci­zno su de­fi­ni­sa­ne nad­le­žno­sti or­ga­na Agen­ci­je. Sa­vjet Agen­ci­je ima ulo­gu upra­vlja­nja Agen­ci­jom, dok je di­rek­tor, po­red ru­ko­vod­ne ulo­ge, nad­le­žan za do­no­še­nje uprav­nih od­lu­ka. Ta­ko­đe, di­rek­tor Agen­ci­je od­go­vo­ran je za za­ko­nit rad Agen­ci­je. Po­stu­pak iz­bo­ra, ime­no­va­nja i ra­zr­je­še­nja jav­nih funk­ci­o­ne­ra ni­je u nad­le­žno­sti ASK, već je u nad­le­žno­sti or­ga­na vla­sti, dok su prav­ne po­sle­di­ce od­re­đe­ne za­ko­nom, a iz­ri­ču ih ta­ko­đe or­ga­ni vla­sti (di­sci­plin­ska mje­ra, su­spen­zi­ja ili ra­zr­je­še­nje). U ak­tu­el­nim pred­me­ti­ma utvr­đi­va­nja po­vre­de Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je od stra­ne de­vet čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, Agen­ci­ja je utvr­di­la da je se­dam čla­no­va po­vri­je­di­lo Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, od ko­jih je sa­mo je­dan član, Ni­ko­la Vuk­če­vić, kao stran­ka ko­ja je ci­je­ni­la da su joj po­vri­je­đe­na pra­va od stra­ne ASK, pod­nio tu­žbu Uprav­nom su­du, dok su osta­li čla­no­vi pri­hva­ti­li od­lu­ku ASK kao prav­no va­lja­nu i za­ko­ni­tu i ni­je­su pod­ni­je­li prav­ni li­jek, pa su od­lu­ke ASK (šest od­lu­ka), po­sta­le pra­vo­sna­žne – sa­op­šte­no je iz Sa­vje­ta.
Na­vo­de da je po­stu­pak Agen­ci­je o utvr­đi­va­nju po­vre­de Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je od stra­ne Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća, iza­zvao po­seb­nu me­dij­sku pa­žnju, ali i do­ma­će i me­đu­na­rod­ne jav­no­sti. Is­ti­ču da po­stu­pak ni­je okon­čan, na­la­zi se pred su­dom i da on ima pu­nu prav­nu za­šti­tu pred sud­skim or­ga­ni­ma.
– Sam čin ra­zr­je­še­nja Ni­ko­le Vuk­če­vi­ća sa funk­ci­je čla­na Sa­vje­ta RTCG ni­je prav­na po­sle­di­ca po­stu­pa­nja Agen­ci­je, već re­zul­tat ne­za­vi­snog po­stup­ka, ko­ji je vo­di­la Skup­šti­na Cr­ne Go­re, kao nad­le­žna in­sti­tu­ci­ja za ime­no­va­nje i ra­zr­je­še­nje čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, po od­red­ba­ma Za­ko­na o na­ci­o­nal­nom jav­nom emi­te­ru RTCG, što je i sa­dr­ža­no u zva­nič­nom sa­op­šte­nju te in­sti­tu­ci­je, ko­je je ob­ja­vlje­no na nje­noj veb stra­ni­ci. Sto­ga, osta­je oba­ve­za Sa­vje­ta da, na­kon ko­nač­ne pre­su­de sud­skih in­stan­ci, ka­da bu­de upo­znat sa nji­ho­vim is­ho­dom, za­ka­že po­seb­nu sjed­ni­cu Sa­vje­ta na ko­joj će ras­pra­vi­ti sve bit­ne okol­no­sti u ve­zi sa po­stu­pa­njem Agen­ci­je u od­no­su na Ni­ko­lu Vuk­če­vi­ća, na­kon če­ga će do­ni­je­ti ade­kvat­ne za­ključ­ke u ci­lju una­pre­đe­nja ra­da Agen­ci­je, pri to­me po­seb­no vo­de­ći ra­ču­na o kre­di­bi­li­te­tu Agen­ci­je kao i po­tre­bi oču­va­nja po­vje­re­nja u njen rad – is­ti­ču u Sa­vje­tu.M.S.


Uka­zu­ju na uči­nak

Sa­vjet pod­sje­ća da su 142 jav­na funk­ci­o­ne­ra pod­ni­je­la ostav­ke na jav­ne funk­ci­je ili su raz­ri­je­še­ni od or­ga­na vla­sti, na osno­vu 312 da­tih mi­šlje­nja ASK, kao i do­ne­se­nih od­lu­ka ko­ji­ma je utvr­đe­no kr­še­nje za­ko­na jav­nih funk­ci­o­ne­ra.
– Ta­ko­đe, zbog kr­še­nja od­red­bi za­ko­na iz nad­le­žno­sti Agen­ci­je, od po­čet­ka ra­da pod­ni­je­to je 1.286 za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nih po­stu­pa­ka, od če­ga su ri­je­še­na 992 pre­kr­šaj­na po­stup­ka, u ko­ji­ma je iz­re­če­na 761 sank­ci­ja. Uku­pan nov­ča­ni iz­nos iz­re­če­nih sank­ci­ja je 254.405 eura. Po­stu­pa­nje čla­no­va Sa­vje­ta RTCG, u smi­slu pod­no­še­nja ostav­ke na funk­ci­ju ili po­kre­ta­nja sud­skih po­stu­pa­ka po od­lu­ka­ma or­ga­na vla­sti zbog pri­mje­ne čla­na 42 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, ni­je u nad­le­žno­sti Agen­ci­je. U od­no­su na član 42 Za­ko­na, Sa­vjet ima stav, da na­ve­de­ni član ni­je pre­ci­zan i da osta­vlja mo­guć­nost raz­li­či­tog tu­ma­če­nja od or­ga­na vla­sti. U tom di­je­lu Sa­vjet će ini­ci­ra­ti iz­mje­nu Za­ko­na, ka­ko bi se obez­bi­je­di­la ujed­na­če­na prak­sa po­stu­pa­nja or­ga­na vla­sti – na­vo­de u Sa­vje­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"