Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SLUŽBENIK UP SASLUŠAN U ISTRAZI ZLOSTAVLJANJA DJEČAKA P.J.
Policajcu ništa nije bilo sumnjivo Više državno tužilaštvo po službenoj dužnosti provjerava i utvrđuje sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za ovaj slučaj, kao i to da li je prilikom zbrinjavanja P.J. u Kliničkom centru Crne Gore došlo do određenih propusta od strane zdravstvenih radnika toga centra, poručili su iz VDT-a
Dan - novi portal
Pr­vi kom­ši­ja – po­li­ca­jac pri­je mje­sec da­na od­ve­zao je u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re (KCCG) ta­da po­vri­je­đe­nog 15. mje­seč­nog dje­ča­ka P.J. i nje­go­vog oču­ha Ner­mi­na Šu­ši­ća. On je za „Dan” ka­zao da ni­je vi­dio niti čuo da se išta lo­še de­ša­va u ku­ći u ko­joj je dje­čak ži­vio sa oču­hom i maj­kom Je­le­nom Jo­vo­vić jer bi u su­prot­nom oba­vi­je­stio ko­le­ge.
„Dan” zbog osje­tlji­vo­sti slu­ča­ja ne ot­kri­va iden­ti­tet slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je ko­ji je u is­tra­zi zlo­sta­vlja­nja i svi­re­pog ubi­stva P.J. dao iz­ja­vu.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na” iz is­tra­ge, Ši­šić je 6. ja­nu­a­ra od pr­vog kom­ši­je – po­li­caj­ca tra­žio da ga od­ve­ze do lje­ka­ra, uz tvrd­nju da je P.J. slu­čaj­no pao na pod (par­ket) i uda­rio gla­vu.
Po­li­ca­jac ta­da ni­je pri­mi­je­tio ni­šta sum­nji­vo i sta­vio se na ras­po­la­ga­nje kom­ši­ji, sada osum­nji­če­nom da je mje­se­ci­ma una­zad zlo­sta­vljao i tu­kao dje­ča­ka, ko­ji je od za­do­bi­je­nih po­vre­da pre­mi­nuo pri­je ne­ko­li­ko da­na. Maj­ka ne­sreć­nog dje­te­ta Je­le­na Jo­vo­vić is­pri­ča­la je tu­ži­o­cu da po­vre­de nje­nog si­na po­čet­kom ja­nu­a­ra ni­je­su po­sle­di­ca slu­čaj­nog pa­da, već da mu ih je udar­ci­ma na­nio upra­vo Ši­šić.
Eki­pa „Da­na” ju­če je bo­ra­vi­ča u uli­ci u ko­joj su Jo­vo­vić i Šišić sta­no­va­li sa ma­lo­ljet­nim P.J. Nji­hov pr­vi kom­ši­ja – po­li­ca­jac re­kao je no­vi­na­ri­ma da mu je žao i šo­ki­ran je smr­ću dje­ča­ka, ali i da ni­je pri­mi­je­tio išta sum­nji­vo što bi slu­ti­lo ova­kvoj tra­ge­di­ji.
– Žao mi je što je do ovog do­šlo. Da sam čuo i vi­dio da se bi­lo šta lo­še do­ga­đa u toj ku­ći, istog tre­nut­ka bih o to­me oba­vi­je­stio ko­le­ge – re­kao je on.
Do­dao je da je sa­slu­šan, ali da zbog is­tra­ge ne mo­že da ot­kri­va de­ta­lje.
– De­ša­va­lo se da u ne­ko­li­ko na­vra­ta i dru­ge kom­ši­je iz uli­ce vo­zim do lje­ka­ra, u po­la da­na ili po­la no­ći, kao što bi i sva­ki sa­vje­stan čo­vjek ura­dio – re­kao je on.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li su ga do sa­da sa­slu­ša­li slu­žbe­ni­ci Unu­tra­šnje kon­tro­le MUP-a, po­li­ca­jac je ka­zao da ni­je­su.
„Dan” ju­če ni­je mo­gao da do­bi­je po­da­tak da li će Unu­tra­šnja kon­tro­la, pa­ra­lel­no sa tu­ži­lač­kom is­tra­gom, da za­poč­ne pro­vje­ru za­ko­ni­to­sti po­stu­pa­nja nji­ho­vog ko­le­ge u slu­ča­ju Ši­ši­ća.
Iz Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci za „Dan” su ka­za­li da po slu­žbe­noj du­žno­sti pro­vje­ra­va­ju i utvr­đu­ju sve či­nje­ni­ce i okol­no­sti ko­je su od zna­ča­ja za slu­čaj ubi­stva dje­ča­ka P.J.
– Iz­me­đu osta­log, pro­vje­ri­će­mo i da li je pri­li­kom zbri­nja­va­nja P.J. u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re do­šlo do od­re­đe­nih pro­pu­sta od stra­ne zdrav­stve­nih rad­ni­ka to­ga cen­tra – po­ru­či­li su iz VDT.
Dje­čak P.J. pre­mi­nuo je u po­ne­dje­ljak usled te­ških po­vre­da ko­je je za­do­bio, a za ubi­stvo je osum­nji­čen nje­gov očuh Ner­min Ši­šić. Po ano­nim­nim pri­ja­va­ma ko­je su do­sta­vlje­ne Cen­tru za žen­ska pra­va (CŽP), od sri­je­de je po­kre­nu­ta is­tra­ga da li je dje­čak li­je­čen u Dječ­joj bol­ni­ci i Ur­gent­nom cen­tru, 6. i 7. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, zbog po­vre­da is­pod oči­ju. Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić po­tvr­di­la je ju­če da su tro­ji­ca lje­ka­ra 6. i 7. ja­nu­a­ra pri­mi­la i li­je­či­la dje­ča­ka u toj usta­no­vi. Ona je is­ta­kla da su pre­kju­če do­sta­vi­li tu­ži­la­štvu me­di­cin­ske iz­vje­šta­je, ko­ji će utvr­di­ti da li je bi­lo pro­pu­sta u ra­du oso­blja. Ko­va­če­vi­će­va je ka­za­la da su, pre­ma nje­nim sa­zna­nji­ma, po­li­ci­ja i is­tra­žni or­ga­ni, i po­red ano­nim­ne pri­ja­ve ko­ja je do­sta­vlje­na NVO Cen­tar za žen­ska pra­va, već bi­li upo­zna­ti da je dje­čak li­je­čen u KCCG.
– Tač­no je da je P.J. u Kli­nič­kom cen­tru bo­ra­vio 6. i 7. ja­nu­ra. Od­go­vor­no mo­gu da ka­žem da je dje­te­tu pru­že­na ade­kvat­na zdrav­stve­na za­šti­ta i sve što je bi­lo po­treb­no. Mi smo do­sta­vi­li do­ku­men­ta­ci­ju i sa­da je na po­te­zu dr­žav­no tu­ži­la­štvo. Oče­ku­je­mo da tu­ži­la­štvo br­zo iz­vr­ši uvid i na ras­po­la­ga­nju smo is­tra­žnim or­ga­ni­ma. Ni­je se de­si­lo da ije­dan lje­kar, od ka­da sam na če­lu KCCG, ne pri­ja­vi bi­lo ko­ji vid na­si­lja, na­kon što pri­mi pa­ci­jen­ta u sta­nju ko­je to osli­ka­va. Bi­lo bi neo­d­go­vor­no da pre­pri­ča­vam me­di­cin­ske iz­vje­šta­je i to je po­sao tu­ži­la­štva jer ja to ne smi­jem da ra­dim u to­ku is­tra­ge. Na­kon to­ga će jav­nost bi­ti bla­go­vre­me­no oba­vi­je­šte­na – is­ta­kla je Ko­va­če­vi­će­va.
Ona je na­gla­si­la da će, uko­li­ko bu­de even­tu­al­nih pro­pu­sta u ra­du lje­ka­ra u KCCG i In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce, bi­ti pred­u­ze­te ri­go­ro­zne mje­re. Na pi­ta­nje no­vi­na­ra da li je di­je­te i ta­da pri­mlje­no iz istih raz­lo­ga – zlo­sta­vlja­nja, te ako je­ste – da li su lje­ka­ri u ja­nu­a­ru taj slu­čaj pri­ja­vi­li po­li­ci­ji, Ko­va­če­vi­će­va ni­je že­lje­la da od­go­vo­ri na­po­mi­nju­ći da ni­či­ju me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju ne mo­že jav­no da iz­no­si.
– Da li je sve ura­đe­no ka­ko tre­ba utvr­di­će dr­žav­ni or­ga­ni jer ni­ko ne kri­je da je di­je­te u to vri­je­me bi­lo u bol­ni­ci. Jav­nost će bi­ti oba­vi­je­šte­na o sve­mu i oče­ku­jem da tu­ži­la­štvo utvr­di da li je bi­lo pro­pu­sta i ko ih je na­pra­vio – na­vo­di Ko­va­če­vi­će­va.
Vje­štak sud­ske me­di­ci­ne Mi­o­drag Šoć ka­zao je ju­če za „Dan” da je za­vr­šen ob­duk­ci­o­ni na­laz za dje­ča­ka P.J. i da ga je do­sta­vio tu­ži­la­štvu ko­je će even­tu­al­no sa­op­šti­ti de­ta­lje iz na­la­za i mi­šlje­nja ko­ji im je pro­sli­je­dio. Iz tu­ži­la­štva ju­če ni­je­su zva­nič­no htje­li da od­go­vo­re ka­kvi su re­zul­ta­ti ob­duk­ci­je, a, pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, utvr­đe­no je da je smrt kod pe­ta­ne­sto­mje­seč­nog dje­te­ta na­stu­pi­la na­sil­nim pu­tem. VL.O. – A.O. – D.B.


Ni­ko se ne ba­vi uzro­ci­ma na­si­lja

U Cr­noj Go­ri se ni­ko ne ba­vi uzro­ci­ma po­ro­dič­nog na­si­lja, a pi­ta­nje je za­što cen­tri za so­ci­jal­ni rad u svo­joj ka­drov­skoj struk­tu­ri ne­ma­ju so­ci­o­lo­ge, ka­zao je po­ča­sni pred­sjed­nik Dru­štva so­ci­o­lo­ga Cr­ne Go­re Slo­bo­dan Vu­ki­će­vić. On je u pi­smu Du­šku Mar­ko­vi­ću uka­zao da se so­ci­o­lo­zi kao je­di­ni pro­fe­si­o­nal­ci za iz­u­ča­va­nje ovog dru­štve­nog fe­no­me­na, ne ba­ve uzro­ci­ma na­si­lja.
– Slu­čaj ro­di­telj­skog na­si­lja, ubi­stva pet­na­e­sto­mje­seč­nog dje­ča­ka, sra­mo­ta je za či­tav ljud­ski rod, ka­ko bi Nje­goš re­kao, ko­ji čo­vje­ka do­vo­di u „ni­štav­no ljud­sko sta­nje”, ko­ji čo­vje­ka „sta­vlja is­pod sko­ta”. Nor­mal­no, iza­zvao je ogor­če­nje cje­lo­kup­ne jav­no­sti. Me­đu­tim, is­klju­či­vo pi­ta­nje u op­štem re­a­go­va­nju je bi­lo za­što ni­ko iz po­ro­di­ce, kom­ši­ja, slu­žbi so­ci­jal­nog ra­da, zdrav­stve­nih slu­žbi i dr. ni­je pri­ja­vio na­si­lje. Ni­ko ne po­sta­vlja pi­ta­nje, ili pi­ta­nja za­što ni­ko ni­je „pri­ja­vio uzro­ke” po­ro­dič­nog na­si­lja, za­što se ni­ko na pro­fe­si­o­na­lan na­čin ne ba­vi uzro­ci­ma po­ro­dič­nog na­si­lja, na­si­lja u ra­du, ško­li, na uli­ci, na­si­lja u dru­štvu uop­šte, za­što u cen­tri­ma za so­ci­jal­ni rad, Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog stra­nja, slu­žba­ma za­šti­te ljud­skih pra­va i dru­gim od­go­va­ra­ju­ćim slu­žba­ma, ne­ma so­ci­o­lo­ga – pi­tao je Vu­ki­će­vić, ape­lu­ju­ći na Mar­ko­vi­ća da ovom pro­ble­mu po­sve­ti pa­žnju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"