Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-08 PREDSJEDNIK APELACIONOG SUDA MUŠIKA DUJOVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” ISTAKAO
Dujović Bilo je pet amnestija, treba povesti računa i o žrtvama Legitimno je da svaki čovjek koji je osuđen za neko krivično djelo čeka amnestiju, inicira postupak za njeno predlaganje i nada se skraćenju kazne. Tu nema ništa sporno, ali šta sa oštećenim, sa žrtvom i njenom porodicom i njihovim patnjama? Da li se time ponovo povređuju, zapitao se Dujović
Dan - novi portal
S

u­di­ja sam bi­ra svoj po­ziv i mo­ra bi­ti spre­man da se su­o­či sa svim iza­zo­vi­ma ko­je no­si ta funk­ci­ja, ka­zao je u in­ter­vjuu za „Dan“ pred­sjed­nik Ape­la­ci­o­nog su­da Mu­ši­ka Du­jo­vić. On is­ti­če da su­dij­ski po­ziv pred­sta­vlja vi­še te­ret ne­go pri­vi­le­gi­ju i da je po­treb­no mno­go sna­ge i lič­nog dig­ni­te­ta da bi se sa­ču­vao pro­fe­si­o­nal­ni dig­ni­tet, a sam tim i lič­ni ugled i do­sto­jan­stvo.
– Ne­ma tu mno­go pri­vi­le­gi­ja i be­ne­fi­ta. Ima­te stal­nu po­zor­nost, mak­si­mal­nu od­go­vor­nost, stal­no ste pred­met ne­či­jih kri­ti­ka i vi ste, prak­tič­no, bez pra­va na pri­vat­nost. To­ga tre­ba da bu­de svje­stan sva­ki su­di­ja, po­seb­no mla­de ko­le­ge ko­je se od­lu­ču­ju za ovaj po­ziv
Dujović je vi­še od tri­de­set go­di­na u cr­no­gor­skom pra­vo­su­đu, a ka­že da je kod nje­ga iz­bor pr­o­fe­si­je prak­tič­no bio slu­ča­jan.
●Ka­kav je Vaš stav o ak­tu­el­nom na­cr­tu za­ko­na o am­ne­sti­ji?
Od 2006. go­di­ne, tač­ni­je od 28. ju­la te go­di­ne, do­ne­se­no je pet za­ko­na o am­ne­sti­ji. Go­vo­re­ći sa­da o no­vom za­kon­skom rje­še­nju u ovoj ma­te­ri­ji mno­gi­ma će­mo da­ti za pra­vo da se za­pi­ta­ju šta je svr­ha iz­ri­ca­nja kri­vič­nih sank­ci­ja i da li se ti­ma obe­smi­šlja­va rad su­da. Oba­ve­za je su­da da u sa­mom kri­vič­nom po­stup­ku utvr­đu­je sve či­nje­ni­ce i okol­no­sti ko­je uti­ču na iz­bor kri­vič­ne sank­ci­je i nje­nu vi­si­nu, a sve u ci­lju da ta sank­ci­ja po­stig­ne svr­hu ka­žnja­va­nja.
Na­rav­no, le­gi­tim­no je da sva­ki čo­vjek ko­ji je osu­đen za ne­ko kri­vič­no dje­lo če­ka am­ne­sti­ju, ini­ci­ra po­stu­pak za nje­no pred­la­ga­nje i na­da se skra­će­nju ka­zne za od­re­đe­ni pro­ce­nat. Tu ne­ma ni­šta spor­no, ali šta sa ošte­će­nim, sa žr­tvom i nje­nom po­ro­di­com i nji­ho­vim pat­nja­ma? Da li se ti­me po­no­vo po­vre­đu­ju? Pu­no je tu pi­ta­nja. No, na su­di­ji je da pri­mje­nju­je za­kon, a ne da ga ko­men­ta­ri­še.
●Da li ste iz­bo­rom ove pro­fe­si­je ostva­ri­li svoj ži­vot­ni san?
I po­red broj­nih is­ku­še­nja to­kom su­dij­ske ka­ri­je­re, ostao sam do­sle­dan svom iz­bo­ru i sma­tram da ni­je­sam po­gri­je­šio. Svoj pro­fe­si­o­nal­ni put sam tra­si­rao još po­lo­vi­nom pret­po­sled­nje de­ce­ni­je pro­šlog vi­je­ka, ka­da je bi­lo te­ško do­ći do za­po­sle­nja i prak­tič­nog ospo­so­blja­va­nja. U ka­sni­jem pe­ri­o­du, uz mno­go tru­da i od­ri­ca­nja, pro­sto sam znao šta že­lim, ko­li­ko mo­gu i ku­da idem. Po­sli­je 32 go­di­ne ra­da u sud­stvu, za­i­sta mi je te­ško da od­go­vo­rim na pi­ta­nje šta bi bio moj dru­gi iz­bor da ni­je­sam iza­brao ovaj po­ziv.
●Va­ži­te za stro­gog i do­sled­nog su­di­ju. Da li biste taj od­nos pro­mi­je­ni­li da ste sa­da na po­čet­ku ka­ri­je­re?
Ne vi­dim ni­je­dan raz­log ko­ji bi pro­mi­je­nio moj pri­stup po­slu i na­čin na ko­ji sam ga oba­vljao do sa­da, pa i da po­no­vo po­či­njem. Moj na­por je bio usmje­ren da svo­ju du­žnost oba­vljam ne­pri­stra­sno i objek­tiv­no i bez bi­lo ka­kvih pred­ra­su­da, dr­že­ći se Usta­va i za­ko­na, kao i bez bi­lo ka­kvih pret­hod­nih i na­knad­nih iz­ja­va i ko­men­ta­ra ve­za­nih za po­stu­pak i nje­go­ve uče­sni­ke ili sa­mu od­lu­ku. Ako je to stro­gost i do­sled­nost, pri­hva­tam va­šu ocje­nu.
●Za go­di­nu da­na Vam is­ti­če man­dat. Da li na­mje­ra­va­te da po­no­vo apli­ci­ra­te? 
Moj pe­to­go­di­šnji man­dat pred­sjed­ni­ka Ape­la­ci­o­nog su­da Cr­ne Go­re is­ti­če 10. ja­nu­a­ra 2019. go­di­ne. Pri­zna­će­te da do ta­da ima do­volj­no vre­me­na, a uz mno­go oba­ve­za ko­je imam, da u ovom tre­nut­ku to pi­ta­nje ne sta­vljam kao pri­o­ri­tet u svom raz­mi­šlja­nju.
●Tre­nut­no ste na če­lu su­da či­ja je osnov­na nad­le­žnost od­lu­či­va­nje o žal­ba­ma na pr­vo­ste­pe­ne od­lu­ke vi­ših su­do­va i Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re. Ka­kvo ste sta­nje za­te­kli ka­da ste stu­pi­li na tu du­žnost i ka­kve ste re­zul­ta­te po­sti­gli u pro­te­klom pe­ri­o­du?
Po­red osnov­ne nad­le­žno­sti, Ape­la­ci­o­ni sud rje­ša­va su­kob nad­le­žno­sti iz­me­đu osnov­nih su­do­va sa pod­ruč­ja raz­li­či­tih vi­ših su­do­va, osnov­nih i vi­ših su­do­va i vi­ših su­do­va, te vr­ši dru­ge po­slo­ve pro­pi­sa­ne za­ko­nom. Su­dij­sku funk­ci­ju oba­vlja 12 su­di­ja i pred­sjed­nik su­da, ras­po­re­đe­ni go­di­šnjim ras­po­re­dom u dva osnov­na re­fe­ra­ta: kri­vič­ni i gra­đan­sko-pri­vred­ni. Kao pred­sjed­nik su­da ap­so­lut­no sam za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma ko­je ostva­ru­je ovaj sud. Sta­nje ko­je sam za­te­kao po­čet­kom 2014.go­di­ne omo­gu­ći­lo mi je da uspje­šno na­sta­vim sa ra­dom. Ape­la­ci­o­ni sud je u 2014. go­di­ni za­vr­šio sko­ro 99 od­sto pred­me­ta ko­je je imao u ra­du. U 2015.go­di­ni, sta­ti­stič­ki gle­da­no, ovaj sud je imao naj­bo­lje re­zul­ta­te, sa za­vr­še­nim sko­ro svim pred­me­ti­ma ko­je je imao u ra­du. U na­red­noj go­di­ni, zbog na­glog po­ve­ća­nja pri­li­va pred­me­ta, pro­ce­nat za­vr­še­nih pred­me­ta bio je oko 92 od­sto. U pro­te­kloj iz­vje­štaj­noj go­di­ni ostva­ren je ma­nji pro­ce­nat ri­je­še­nih pred­me­ta (oko 75 od­sto) jer se na­sta­vio trend po­ve­ća­nja pri­li­va pred­me­ta u gra­đan­skoj obla­sti, a u to­ku ove go­di­ne dva su­dij­ska mje­sta bi­la su upra­žnje­na, od­no­sno iz­bor su­di­ja objek­tiv­no se ni­je mo­gao iz­vr­ši­ti zbog te­ško­ća u pri­mje­ni no­vog Za­ko­na o Sud­skom sa­vje­tu i su­di­ja­ma. Tač­ni­je, na­stao je pro­blem zbog ne­raz­ra­đe­nih kri­te­ri­ju­ma za na­pre­do­va­nje su­di­ja i uvo­đe­nja si­ste­ma nji­ho­vog pe­ri­o­dič­nog ocje­nji­va­nja. Tek na sa­mom kra­ju pret­hod­ne go­di­ne iz­vr­šen je iz­bor su­di­ja i ovu rad­nu go­di­nu sud će za­po­če­ti u pu­nom ka­drov­skom ka­pa­ci­te­tu, pa oče­ku­jem pot­pu­nu ažur­nost i efi­ka­snost u ra­du.
Ovaj pro­ce­nat za­vr­še­nih pred­me­ta pra­tio je i vi­sok kva­li­tet od­lu­ka. Sve su­di­je i za­po­sle­ne u su­du kra­si vi­so­ki ste­pen pro­fe­si­o­nal­ne od­go­vor­no­sti pre­ma oba­ve­za­ma.
●Ima­ju­ći u vi­du da sve od­lu­ke ni­že­ste­pe­nih su­do­va do­la­ze kod vas na pro­vje­ru, mo­že­te li da pro­ko­men­ta­ri­še­te nji­hov kva­li­tet? 
Pred Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re na pro­vje­ru do­la­ze pr­vo­ste­pe­ne od­lu­ke Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci i Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju i od­lu­ke Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re. Ge­ne­ral­no gle­da­no, kva­li­tet tih od­lu­ka je za­do­vo­lja­va­ju­ći. Pri­mje­ra ra­di, pro­ce­nat uki­nu­tih od­lu­ka u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci u pro­te­kle dvi­je go­di­ne u pro­cen­ti­ma se kre­će oko 10 od­sto, a u Vi­šem su­du u Bi­je­lom Po­lju oko 20 od­sto. Što se ti­če od­lu­ka Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re, i tu je pro­ce­nat uki­nu­tih od­lu­ka ne­što iz­nad 20 od­sto, od­no­sno pro­la­znost je oko 75 od­sto. Na­rav­no da se mo­ra i mo­že bo­lje, ali tre­ba ima­ti u vi­du da se pred tim su­do­vi­ma rje­ša­va­ju či­nje­nič­no i prav­no naj­slo­že­ni­ji pred­me­ti, gdje se če­sto do­vo­di u pi­ta­nje kva­li­tet do­ka­za, kva­li­tet tu­žbe, pa sa­mim tim i pre­su­đe­nja.
●Da li ste u sa­zna­nju da će Ape­la­ci­o­ni sud u do­gle­de­no vri­je­me ri­je­ši­ti pro­blem pro­stor­nih ka­pa­ci­te­ta ?
Pro­stor u ko­me ra­di ovaj sud ni­je ade­kva­tan. Pro­sto­ri­je su nam u pot­kro­vlju zgra­de gdje se na­la­ze tri su­da u Nje­go­še­voj uli­ci u Pod­go­ri­ci. Sve po­slov­ne pro­sto­ri­je, od ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka su­da, pre­ko su­dij­skih kan­ce­la­ri­ja i sud­ni­ce, pa do pro­sto­ri­ja gdje je smje­šte­no teh­nič­ko oso­blje, ima­ju ko­si­ne i ma­le uza­ne pro­zo­re, zbog če­ga se po­sao ne mo­že oba­vlja­ti pri dnev­noj svje­tlo­sti. Uz to pro­sto­ri­je pro­ki­šnja­va­ju, a sa­na­ci­je ne da­ju re­zul­ta­te. Ta­ko­đe, u ne­kim kan­ce­la­ri­ja­ma su smje­šte­ne i po dvi­je slu­žbe. No, ta­kvi uslo­vi ni­jed­ne go­di­ne ni­je­su uti­ca­li na re­zul­ta­te ra­da. Ima na­zna­ka i na­dam se da će u to­ku 2018. go­di­ne bi­ti ri­je­še­no ovo pi­ta­nje i da će sud ko­nač­no do­bi­ti kva­li­te­tan rad­ni pro­stor.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Udru­že­nje su­di­ja ini­ci­ra­lo iz­mje­ne Za­ko­na o za­ra­da­ma

●Sma­tra­te li da su su­dij­ska pri­ma­nja ade­kvat­na  i da su­di­je tre­ba da idu u pen­zi­ju po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma?
Ra­zu­mi­jem eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju i mo­guć­nost bu­dže­ta, ali to ne smi­je uti­ca­ti na ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj su­di­ja. Za­ra­de su­di­ja je­su iz­nad pro­sječ­ne za­ra­de u Cr­noj Go­ri, ali u po­re­đe­nju sa za­ra­da­ma osta­lih pred­stav­ni­ka za­ko­no­dav­ne i iz­vr­šne vla­sti, nji­ho­vih or­ga­na, agen­ci­ja i dru­gih ti­je­la, a pri­tom ima­ju­ći u vi­du te­ži­nu, od­go­vor­nost i zna­čaj su­dij­skog po­sla, te za­ra­de mo­ra­ju bi­ti ve­će. Ako po­gle­da­mo Za­kon o za­ra­da­ma u jav­nom sek­to­ru ko­ji re­gu­li­še ovu ma­te­ri­ju, pri­mje­ću­je­mo da je do­sta jed­no­stav­nih po­slo­va vred­no­va­no ve­ćim ko­e­fi­ci­jen­tom od su­dij­skog. Tu pri­je sve­ga mi­slim na su­di­je osnov­nih su­do­va. Tu su i me­đu­na­rod­ni stan­dar­di i pre­po­ru­ke Kon­sul­ta­tiv­nog vi­je­ća evrop­skih su­do­va, ko­ji ge­ne­ral­no na­la­žu da za­ra­de su­di­ja tre­ba da bu­du sra­zmjer­ne nji­ho­voj ulo­zi i od­go­vor­no­sti, kao i da bu­du obez­bi­je­đe­ni pla­će­no bo­lo­va­nje i pen­zi­ja.
Pre­ma va­že­ćem Za­ko­nu o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, su­di­je ni­je­su u ka­te­go­ri­ji osi­gu­ra­ni­ka ko­ji se pen­zi­o­ni­šu pod po­volj­nim uslo­vi­ma. Upra­vo taj za­kon pred­vi­đa niz slu­ča­je­va, od­no­sno ka­te­go­ri­ja osi­gu­ra­ni­ka ko­ji se pen­zi­o­ni­šu pod po­volj­ni­jim uslo­vi­ma. Sve su to po­slo­vi ko­ji su do­ne­kle slič­ni su­dij­skom, ali ni­šta slo­že­ni­ji i od­go­vor­ni­ji. I ov­dje je va­žnost su­dij­ske funk­ci­je iz­o­sta­vlje­na. Iz­mje­ne za­ko­na u ovom di­je­lu vi­še pu­ta je ini­ci­ra­lo Udru­že­nje su­di­ja Cr­ne Go­re. Ni­je mi po­zna­to da je sti­gao od­go­vor na tu ini­ci­ja­ti­vu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"