Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-01-06 NOVLJANIN BLIZAK „KAVAČKOM KLANU” UZ JAKE MJERE OBEZBJEĐENJA IZ SRBIJE IZRUČEN U SPUŠKI ZATVOR
Vladimir Roganović Roganović izolovan zbog straha od likvidacije
Dan - novi portal
No­vlja­nin Vla­di­mir Ro­ga­no­vić iz­ru­čen je ju­če iz Sr­bi­je u Cr­nu Go­ru, ko­ja ga po­tra­žu­je zbog la­žne do­ja­ve o ak­tiviranoj bom­bi, ali i ra­di od­slu­že­nja ka­zne za­tvo­ra od go­di­nu da­na zbog ne­le­gal­nog pi­što­lja. Ro­ga­no­vić, ko­ji je pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma bli­zak ta­ko­zva­nom „ka­vač­kom kla­nu”, na lič­ni za­htjev, na­vo­de­ći da se pla­ši za svo­ju bez­bjed­nost, u Cr­nu Go­ru je tran­spor­to­van avi­o­nom. Cr­noj Go­ri je iz­ru­čen od­mah po od­slu­že­nju ro­bi­je u Sr­bi­ji.
Ovaj No­vlja­nin je sa pod­go­rič­kog aero­dro­ma u Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Spu­žu spro­ve­den uz na­o­ru­ža­nu prat­nju – slu­žbe­ni­ke In­ter­po­la, Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je i Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, u ZIKS-u je pod po­seb­nim mje­ra­ma obez­bje­đe­nja zbog stra­ha od mo­gu­ćeg na­pa­da ili čak li­kvi­da­ci­je. Smje­šten je u so­bi C odje­lje­nja spu­škog za­tvo­ra, ko­joj dru­gi za­tvo­re­ni­ci, mi­mo nje­go­vog ci­me­ra, ne mo­gu da pri­đu, a na šet­nje i u ka­ran­tin ići će sam. Ovaj dio spu­škog za­tvo­ra sva­ko­dnev­no je pod vi­deo-nad­zo­rom ka­ko bi se po­ve­ćao ni­vo bez­bjed­no­sti. Dok je spro­vo­đen u će­li­ju, osta­li za­tvo­re­ni­ci bi­li su za­klju­ča­ni u so­ba­ma i paviljinima.
Slu­žbe­ni­ci ZIKS-a obez­bi­je­di­li su po­se­ban tret­man za Ro­ga­no­vi­ća ko­jem je, pre­ma pro­cje­na­ma bez­bjed­no­snih slu­žbi, ugro­že­na bez­bjed­nost. De­tlja­no će se pra­ti­ti i nad­zi­ra­ti sva­ki nje­gov ko­rak ka­ko ne bi bio iz­lo­žen opa­sno­sti.
Bra­ni­lac Novljanina, advo­kat Jak­ša Pe­ko­vić za „Dan” je po­tvr­dio da je Ro­ga­no­vić uz po­seb­ne mje­re spro­ve­den u spu­ški za­tvor. Nje­gov za­htjev da bu­de pre­ve­zen avi­o­nom zbog mo­gu­ćeg na­pa­da, ka­ko je ob­ja­snio advo­kat, re­a­li­zo­va­la su mi­ni­star­stva prav­de Sr­bi­je i Cr­ne Go­re. Pe­ko­vić je ka­zao i da ne zna da li je nje­gov kli­jent u spu­škom za­tvo­ru pod po­ja­ča­nim mje­ra­ma bez­bjed­no­sti.
– Dok je bio u Sr­bi­ji, Ro­ga­no­vić ni­je tra­žio po­seb­ne mje­re obez­bje­đe­nja u spu­škom za­tvo­ru. Ne­mam ni oba­vje­šte­nja gdje će bi­ti smje­šten – ka­zao je Pe­ko­vić za „Dan”.
Dok mu je isticalo izdržavanje ka­zne, na ko­ju je u Be­o­gra­du osu­đen zbog fal­si­fi­ko­va­nja do­ku­me­na­ta, Ro­ga­no­vić je upu­tio za­htjev nad­le­žnim or­ga­ni­ma Sr­bi­je da zbog ugro­že­ne bez­bjed­no­sti u Cr­nu Go­ru, gdje će bi­ti iz­ru­čen, bu­de pre­ba­čen avi­o­nom. 
U za­htje­vu je na­veo je da zbog svih de­ša­va­nja i stra­vič­nih na­pa­da na nje­go­vu po­ro­di­cu, upr­kos broj­nom po­li­cij­skom obez­bje­đe­nju, ri­zič­no da se eks­tra­di­ci­ja oba­vi vo­zi­lom ko­je mo­že bi­ti pre­sret­nu­to na raz­li­či­tim lo­ka­ci­ja­ma. Ro­ga­no­vić je u za­htje­vu po­nu­dio i da tro­ško­ve pre­mje­šta­nja u spu­ški za­tvor avi­o­nom sno­si on, na­vo­de­ći da će pla­ti­ti i tro­ško­ve za po­li­cij­sku prat­nju. 
Ro­ga­no­vić, ko­ji je pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma bli­zak „ka­vač­kom kla­nu”, uhap­šen je 5. ma­ja u po­li­cij­skoj sta­ni­ci Zve­zda­ra, zbog sum­nje da je fal­si­fi­ko­vao is­pra­ve. Be­o­grad­sko Pr­vo osnov­no tu­ži­la­štvo je ve­o­ma br­zo spro­ve­lo is­tra­gu pro­tiv nje­ga i on je već 25. ma­ja u Pr­vom osnov­nom su­du u Be­o­gra­du osu­đen na za­tvor­sku ka­znu. U Be­o­gra­du je osu­đen jer je imao la­žno uvje­re­nje o dr­ža­vljan­stvu, kao i la­žnu kr­šte­ni­cu. Na­mje­ra­vao je da ta do­ku­men­ta pre­da da bi na ime mla­di­ća či­ja je lič­na kar­ta do­bio srp­ski pa­soš i lič­nu kar­tu. Me­đu­tim, rad­ni­ca na šal­te­ru je po­sum­nja­la u va­lid­nost pri­lo­že­nih do­ku­me­na­ta, a da­ljim pro­vje­ra­ma je usta­no­vlje­no da su la­žna. Ro­ga­no­vić je pri­znao da je na­ba­vio la­žna do­ku­men­ta, a kao raz­log je na­veo da se pla­šio za svo­ju bez­bjed­nost.
Cr­no­gor­ske vla­sti su ras­pi­sa­le me­đu­na­rod­nu po­tjer­ni­cu za Ro­ga­no­vi­ćem zbog iz­dr­ža­va­nja ka­zne od go­di­nu da­na zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja. Ta­ko­đe, No­vlja­nin se po­tra­žu­je i zbog sum­nje da je la­žno pri­ja­vio da je u dis­ko­te­ci „Bigl” u Pod­go­ri­ci po­sta­vlje­na bom­ba.
Vla­di­mir Ro­ga­no­vić je 2014. go­di­ne oslo­bo­đen kri­vi­ce za ubi­stvo vo­đe „de­li­ja” Mar­ka Ve­sni­ća, dok je nje­gov brat Du­ško ro­bi­jao u Spu­žu zbog tog ubi­stva.
M.V.P.


Na­pad na po­ro­di­cu

Ro­ga­no­vi­će­va po­ro­di­ca bi­la je me­ta u ra­tu ko­tor­skih kla­no­va, zbog če­ga je oci­je­nje­no da je i nje­go­va bez­bjed­nost ugro­že­na. Na­i­me, Vla­di­mi­rov brat od stri­ca Du­ško bio je me­ta bom­ba­škog na­pa­da u Her­ceg No­vom 25. apri­la ove go­di­ne. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz po­li­ci­je, on je ne­du­go pri­je eks­plo­zi­je ušao u svoj „golf”. Na­kon to­ga je ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va, naj­vje­ro­vat­ni­je po­mo­ću da­ljin­skog upra­vlja­ča, ko­ja se na­la­zi­la is­pod vo­zi­la. Ja­ka de­to­na­ci­ja je u pot­pu­no­sti uni­šti­la Ro­ga­no­vi­ćev auto, a po­vri­je­đe­nog No­vlja­ni­na pro­la­zni­ci su iz­vu­kli iz „gol­fa”. Ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je, u Her­ceg No­vom je ubi­jen Du­škov otac, a Vla­di­mi­rov stric Ni­ko Ro­ga­no­vić. On je li­kvi­di­ran kra­jem ju­la u kla­sič­noj sa­če­ku­ši u her­ceg­nov­skom na­se­lju Du­bra­va. Iz­vr­ši­o­ci ubi­stva, baš kao i u slu­ča­ju bom­ba­škog na­pa­da još uvi­jek ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"