Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-25 TURISTIČKI POSLENICI TVRDE DA CRNA GORA NIJE SPREMNA ZA PRVE GOSTE
Bageri dočekuju turiste Pripreme za sezonu kasne pet mjeseci Sugerisali smo i tražili Vladi da plan pripreme za ljetnju sezonu donese 1. novembra i tada počne sa pripremom, a završi kada dođu prvi gosti. Kod nas ovog vikenda počinje sezona, jer dolaze prvi gosti, a Vlada tek usvaja plan za njenu pripremu, kazao je Ivančević
Dan - novi portal
Ljet­nja tu­ri­stič­ka se­zo­na se pri­pre­ma čim se za­vr­ši pret­hod­na, 1. no­vem­bra, a ne kra­jem mar­ta ka­da do­la­ze pr­vi go­sti, uka­za­li su pred­stav­ni­ci tu­ri­stič­kog sek­to­ra. Vla­da je na sjed­ni­ci u če­tvr­tak usvo­ji­la plan pri­pre­me ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne.
Pred­sjed­nik Od­bo­ra za tu­ri­zam Pri­vred­ne ko­mo­re Dra­gan Ivan­če­vić je is­ta­kao da se, na­ža­lost, po­na­vlja­ju isti pro­ble­mi u ve­zi sa tu­ri­stič­kom se­zo­nom.
– Su­ge­ri­sa­li smo i tra­ži­li Vla­di da plan pri­pre­me za ljet­nju se­zo­nu do­ne­se 1. no­vem­bra i ta­da poč­ne sa pri­pre­mom, a da za­vr­ši sa pri­pre­mom ka­da do­đu pr­vi go­sti. Kod nas ovog vi­ken­da po­či­nje se­zo­na, jer do­la­ze pr­vi go­sti, a Vla­da tek usva­ja plan za nje­nu pri­pre­mu – ka­zao je Ivan­če­vić „Da­nu”.
Po­no­vo, ka­ko je po­ja­snio, go­sti ko­ji do­la­ze u pred­se­zo­ni na­i­la­ze na jed­nu de­sti­na­ci­ju gdje se ra­de pu­te­vi, gdje ne ra­di ra­svje­ta i gdje je ne­u­re­đe­na oba­la. Jed­no­stav­no, de­sti­na­ci­ju ko­ja ne li­či na tu­ri­stič­ku.
– Bo­jim se da će svi ko­ji us­pi­ju da se pro­bi­ju do Pri­mor­ja bi­ti iz­u­zet­no raz­o­ča­ra­ni, jer de­sti­na­ci­ja u ko­ju su sti­gli ne­će bi­ti ni pri­ma­ći ono­me o če­mu su ma­šta­li ka­da su bu­ki­ra­li aran­žman – re­kao je Ivan­če­vić.
Pro­šle go­di­ne se re­kon­stru­i­sao put Pod­go­ri­ca–Ce­ti­nje i Ce­ti­nje–Bu­dva i to je po­tra­ja­lo do sre­di­ne ju­na, zbog če­ga su bi­li ve­li­ki za­sto­ji. Ista si­tu­a­ci­ja je ove go­di­ne.
– La­ni smo da­li ga­ran­ci­je evrop­skim agen­ci­ja­ma da će ove go­di­ne bi­ti sve sprem­no za pred­se­zo­nu. Još jed­nom smo, me­đu­tim, pre­va­ri­li na­še part­ne­re, jer se­zo­nu po­či­nje­mo sa ne­do­stup­nom de­sti­na­ci­jom i lo­šom ko­mu­nal­nom opre­mlje­no­šću. Ne znam ko je taj ko­ji će ubi­je­di­ti na­še go­ste da će do­go­di­ne bi­ti dru­ga­či­je – sa­op­štio je Ivan­če­vić.
U pla­nu pri­pre­me za ljet­nju se­zo­nu, ko­ji je pri­pre­mi­lo Mi­ni­star­stvo tu­ri­zma, se na­vo­di da je i ove go­di­ne naj­ve­ća opa­snost za ostva­ri­va­nje pla­na ne­do­sta­tak sred­sta­va i kom­pli­ko­va­ne i du­ge ten­der­ske pro­ce­du­re.
– To su uglav­nom raz­lo­zi zbog ko­jih se po­je­di­ne ak­tiv­no­sti ne spro­vo­de u pred­vi­đe­nom ro­ku ili se od njih na kra­ju od­u­sta­ne, što mo­že uma­nji­ti šan­se za ostva­ri­va­nje re­zul­ta­ta ko­ji se oče­ku­je – pi­še u pla­nu.
Od ve­li­ke va­žno­sti, ka­ko su na­ve­li iz re­so­ra Pa­vla Ra­du­lo­vi­ća, je da Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj za­vr­ši po­slo­ve na put­noj in­fra­struk­tu­ri i u pred­vi­đe­nom ro­ku, jer se pro­šle se­zo­ne iz­vo­đe­nje ra­do­va pre­klo­pi­lo sa tu­ri­stič­kom se­zo­nom u ljet­njim mje­se­ci­ma.
– Ta­da je pri­su­tan naj­ve­ći broj tu­ri­sta to­kom go­di­ne, što je uzro­ko­va­lo ve­li­ka ne­go­do­va­nja tu­ri­sta i gra­đa­na zbog sa­o­bra­ćaj­nih gu­žvi, uskih gr­la i pro­du­že­nja vre­me­na pu­to­va­nja do že­lje­ne de­sti­na­ci­je – pi­še u pla­nu.
Do­ku­men­tom je pred­vi­đe­no da po­li­ci­ja for­mi­ra štab ope­ra­tiv­ne ak­ci­je „Lje­to 2017” u dru­gom kvar­ta­lu, a da do kra­ja ma­ja pri­pre­mi plan ak­tiv­no­sti za ljet­nju se­zo­nu. In­spek­ci­ja će po­ja­ča­ti nad­zor od ju­na do av­gu­sta i ra­di­ti na su­zbi­ja­nju si­ve eko­no­mi­je i na nad­zo­ru ku­pa­li­šta, plo­vi­la i ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta. Op­šti­ne su to­kom lje­ta pla­ni­ra­le niz ma­ni­fe­sta­ci­ja i re­kon­struk­ci­ju lo­kal­nih pu­te­va, dok je Za­vod za za­po­šlja­va­nje pla­ni­rao da za­po­sli 10 hi­lja­da ne­za­po­sle­nih sa evi­den­ci­je.D.M.


Sve­li je na 40 da­na

Pot­pred­sjed­nik Udru­že­nja ugo­sti­te­lja Bu­dve Ili­ja Ar­men­ko ka­zao je da Vla­da uvi­jek pri­ča ka­ko je sva­ka se­zo­na bo­lja od pret­hod­ne, a ugo­sti­te­lji­ma je sva­ka go­ra od pret­hod­ne.
– Za no­vu se­zo­nu se tre­ba spre­ma­ti, čim se sta­ra za­vr­ši. Već su sti­gli pr­vi go­sti, ku­pa­ča ima, a do­če­kao ih je be­ton – re­kao je Ar­men­ko.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, gra­đe­vin­ske ra­do­ve tre­ba za­bra­ni­ti po­sli­je 1. apri­la.
– To tre­ba vre­men­ski ogra­ni­či­ti, da ra­do­vi tra­ju naj­ka­sni­je do 1. apri­la, a ne sre­di­ne ma­ja ka­ko je sa­da pro­pi­sa­no. Pu­te­vi je tre­ba­lo da bu­du sprem­ni pri­je mje­sec da­na, a ne da se sa­da re­kon­stru­i­šu – na­veo je on.
Ugo­sti­te­lji, ka­ko je na­gla­sio, ima­ju osje­ćaj da ne­ko na­mjer­no ho­će da uni­šti tu­ri­stič­ku se­zo­nu i tu­ri­zam.
– Da li je to da bi se ho­te­li pro­da­li po ni­žoj ci­je­ni ili pri­va­ti­zo­va­li za bud­za­što, mo­že­mo sa­mo da sum­nja­mo – na­veo je Ar­men­ko.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Vla­da je se­zo­nu sve­la na 40 da­na.


Re­kon­struk­ci­ja tu­ne­la do 15. ma­ja

Di­rek­ci­ja za sa­o­bra­ćaj je na­ve­la da je rok za za­vr­še­tak ra­do­va na tu­ne­lu Me­ka­vac na­do­mak Ce­ti­nja 15. maj, dok će re­kon­struk­ci­ja na pu­tu Ce­ti­nje– Bu­dva, di­o­ni­ca Ugnji-Ob­zo­vi­ca, bi­ti go­to­va do kra­ja ma­ja. Zbog ra­do­va na pu­tu Pod­go­ri­ca–Ce­ti­nje i Ce­ti­nje–Bu­dva, pu­tu­je se mno­go du­že. Sa­mo do Ce­ti­nja se pu­tu­je 20 do 30 mi­nu­ta du­že.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"