Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-01-25 ODLUKOM VDT-A VIŠE PREDMETA UZETO OSNOVNIM DRŽAVNIM TUŽILAŠTVIMA
Istrage protiv klanova preuzelo Više tužilaštvo
Dan - novi portal
Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci pre­u­ze­će sve is­tra­ge o slu­ča­je­vi­ma kri­vič­nih dje­la ko­ja su iz­vr­še­na od stra­ne kri­mi­nal­nih gru­pa na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce, Ko­to­ra, Ba­ra i Nik­ši­ća, pa i one ko­je su do sa­da bi­le u nad­le­žno­sti osnov­nih tu­ži­la­šta­va. Ova od­lu­ka usli­je­di­la je na­kon uče­sta­lih puc­nja­va i bom­ba­ških na­pa­da, ko­ji su bez sum­nje sta­vi­li do zna­nja da su po­sle­di­ce ob­ra­ču­na kri­mi­nal­nih gru­pa u Cr­noj Go­ri po­sta­le za­bri­nja­va­ju­će.
– Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci, shod­no Od­lu­ci ru­ko­vo­di­o­ca tu­ži­la­štva, ne­po­sred­no će ru­ko­vo­di­ti i pred­u­zi­ma­ti sve rad­nje na ko­je su za­ko­nom ovla­šće­na osnov­na dr­žav­na tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci, Ko­to­ru, Nik­ši­ću i Ba­ru – sa pod­ruč­ja ra­da Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci, u slu­ča­je­vi­ma sum­nji da su or­ga­ni­za­to­ri i čla­no­vi kri­mi­nal­nih gru­pa ko­je dje­lu­ju u Pod­go­ri­ci, Ko­to­ru, Nik­ši­ću i Ba­ru i sa nji­ma po­ve­za­na li­ca, iz­vr­ši­la kri­vič­na dje­la iz Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti – sa­op­šte­no je ju­če iz tu­ži­la­štva.
Pri­mar­no, pod­go­rič­ko Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo is­tra­ži­va­će dje­la po­či­nje­na od ko­tor­skih kri­mi­nal­nih gru­pa – „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog” kla­na, kao i bar­skih kri­mi­nal­nih gru­pa. Od dje­la po­či­nje­nih na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce, naj­ve­ća pa­žnja tu­ži­o­ca bi­će po­sve­će­na dje­li­ma za ko­ja se sum­nji­če Pod­go­ri­ča­ni ko­ji su bli­ski ko­tor­skim kla­no­vi­ma, kao i pri­pad­ni­ci ta­ko­zva­ne „za­go­rič­ke gru­pe”.
Iz­mje­ne u tu­ži­la­štvu, ali i po­li­ci­ji usli­je­di­le su na­kon stra­vič­nog bom­ba­škog na­pa­da u Pod­go­ri­ci, ka­da je smrt­no stra­dao Đor­đe Se­ku­lo­vić (30), a te­ško po­vri­je­đe­na Je­le­na Ko­rać (31). Ovaj do­ga­đaj na­sta­vak je ra­ta ko­tor­skih kla­no­va, ko­ji je u pret­hod­nom pe­ri­o­du od­nio ne­ko­li­ko ži­vo­ta. Osim ubi­sta­va ko­ji su po za­kon­skim pro­pi­si­ma nad­le­žnost is­tra­ge vi­ših tu­ži­la­šta­va, Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci ba­vi­će se i bom­ba­škim na­pa­di­ma i is­tra­ga­ma o ile­gal­nom po­sje­do­va­nju oruž­ja ko­je je pro­na­đe­no kod pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nih gru­pa. Sa­mim tim, u nad­le­žnost Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva naj­vje­ro­vat­ni­je će pre­ći i is­tra­ga o bom­ba­škom na­pa­du ko­ji se do­go­dio još pri­je sko­ro dvi­je go­di­ne, ka­da je ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va na auto­mo­bil Pod­go­ri­ča­ni­na Mi­la­na Vu­jo­ti­ća. Po­či­ni­lac ovog dje­la sko­ro pu­na 24 mje­se­ca ni­je ot­kri­ven, a sum­nja se da je bom­ba­ški na­pad bio sa­mo je­dan od pr­vih ob­ra­ču­na ko­tor­skih kla­no­va.
Ta­ko­đe, vi­ši dr­žav­ni tu­ži­o­ci iz Pod­go­ri­ce pre­u­ze­će is­tra­gu o bjek­stvu Ko­to­ra­ni­na Jo­va­na Jo­va­no­vi­ća, ko­ji je po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne po­bje­gao iz ko­tor­ske po­li­ci­je, a ko­ji još ni­je uhap­šen. Osim to­ga, iz nad­le­žno­sti ko­tor­skog Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva vje­ro­vat­no će pre­ći i pred­met o ne­do­zvo­lje­nom dr­ža­nju oruž­ja za ko­je su, osim Jo­va­no­vi­ća, op­tu­že­ni Nik­ši­ća­nin Pe­tar Da­mja­no­vić i Ko­to­ra­nin Ni­ko­la De­do­vić.
Na te­ri­to­ri­ji bar­ske op­šti­ne pro­šle go­di­ne u krat­kom ro­ku do­go­di­la su se če­ti­ri ubi­stva. Ipak, dje­lo­va­nje kri­mi­nal­nih gru­pa tu ni­je za­u­sta­vlje­no, pa je po­čet­kom de­cem­bra ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va na vo­zi­lu Ala­na Ko­ža­ra, pri­pad­ni­ka jed­nog od kla­no­va iz tog gra­da. Dva­de­se­tak da­na ka­sni­je u tom gra­du ra­njen je i Alen Pe­ro­če­vić, kod ko­jeg je po­li­ci­ja ne­dav­no pro­na­šla pi­štolj za ko­ji ni­je imao do­zvo­lu i zbog če­ga je uhap­šen. I ove is­tra­ge bi­će pred­met pro­vje­ra pod­go­rič­kog Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
M.V.P.


Pro­mje­ne i u po­li­ci­ji

U ci­lju ra­svje­tlja­va­nja kri­vič­nih dje­la po­či­nje­nih od pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nih gru­pa i po­bolj­ša­nju sta­nja bez­bjed­no­sti u dr­ža­vi pro­mje­ne su se do­go­di­le i u Upra­vi po­li­ci­je. Ta­ko, na mje­sto še­fa kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je ime­no­van je Enis Ba­ko­vić. On je na tom mje­stu na­sli­je­dio Mi­lo­va­na Pa­vi­će­vi­ća, ko­ji je u pe­tak pod­nio ostav­ku. Po­slo­ve po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za Sek­tor za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta oba­vlja­će Dra­gan Bla­go­je­vić, do­sa­da­šnji ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je. On je na tu funk­ci­ju do­šao umje­sto Pre­dra­ga Aša­ni­na, ko­ji je, iz lič­nih raz­lo­ga, pod­nio ostav­ku. Na mje­sto ko­man­dan­ta Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je po­sta­vljen je Ve­se­lin Ma­gov­če­vić, do­sa­da­šnji na­čel­nik Odje­lje­nja gra­nič­ne bez­bjed­no­sti Nik­šić. Ka­drov­ske pro­mje­ne iz­vr­še­ne su i na ni­vou Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar i Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­tor. No­vi na­čel­nik CB Bar je Dra­go Spi­ča­no­vić, do­sa­da­šnji šef Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je, dok je no­vi na­čel­nik OB Ko­tor Mar­ko Ra­du­si­no­vić, do­sa­da­šnji vi­ši po­li­cij­ski in­spek­tor u Od­sje­ku za bez­bjed­nost drum­skog sa­o­bra­ća­ja – Sek­tor po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti. Mi­loš Ra­du­lo­vić i Igor Po­po­vić, ko­ji su do sa­da bi­li na­čel­ni­ci CB Bar i OB Ko­tor, oba­vlja­će dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke u okvi­ru po­li­ci­je – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je. Smi­je­nje­ni su i po­moć­ni­ci u CB Bar Go­ran Jo­kić i Ekan Ja­sa­vić, kao i na­čel­nik kri­mi­na­li­sti­ke u CB Pod­go­ri­ca Si­ni­ša Stoj­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"