Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-10-09 FLEŠ
Dan - novi portal
Sa­mit mla­dih
Ba­ra­ni Ste­fan Ra­i­če­vić i Mi­ljan Mar­ko­vić pred­sta­vlja­li su Cr­nu Go­ru na Svjet­skom omla­din­skom sa­mi­tu, či­ji je cilj di­sku­si­ja o tre­nut­nim glo­bal­nim pro­ble­mi­ma i do­pri­no­su mla­dih nji­ho­vom rje­ša­va­nju. Na ovo­go­di­šnjem sa­mi­tu, odr­ža­nom u Ka­na­di, go­vo­ri­li su i ka­nad­ski pre­mi­jer Dža­stin Tru­do, glu­mi­ca i ak­ti­vist­ki­nja Ema Vot­son, biv­ši ge­ne­ral­ni se­kre­tar UN Ko­fi Anan, osni­vač Gra­min ban­ke Mu­ha­med Ju­nus i mno­gi dru­gi.
Ra­i­če­vić je ka­zao ka­ko je kao ko­or­di­na­tor do­bro­tvor­ne or­ga­ni­za­ci­ja „Je­dan svet mla­dih” u re­gi­o­nu Evro­pa 3, ko­ji či­ni 18 ze­ma­lja, imao pri­li­ku da pro­mo­vi­še Cr­nu Go­ri i po­ten­ci­jal ov­da­šnjih mla­dih lju­di.
– Sma­tram da su ova­kvi do­ga­đa­ji iz­u­zet­no bit­ni za rje­ša­va­nje glo­bal­nih pro­ble­ma. Ne po­sto­ji dru­go mje­sto gdje mla­di lju­di mo­gu iz pr­ve ru­ke, li­ce u li­ce di­sku­to­va­ti o po­te­ško­ća­ma i pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va ne sa­mo omla­di­na, već ci­je­li svi­jet, a da nji­ho­ve ide­je bu­du po­dr­ža­ne i pre­po­zna­te od stra­ne li­de­ra za­in­te­re­so­va­nih stra­na u da­tim obla­sti­ma. Dra­go mi je što je Cr­na Go­ra ove go­di­ne ima­la dva pred­stav­ni­ka jer se ti­me pro­ši­ru­je mo­guć­nost pre­no­sa zna­nja i in­for­ma­ci­ja ali i ka­pa­ci­tet pro­mo­ci­je na­še ze­mlje na sa­mi­tu – is­ta­kao je on.M.S.

Tra­že sta­ži­ste
Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) ras­pi­sao je kon­kurs za pri­jem sta­ži­sta, na ko­ji se kan­di­da­ti mo­gu pri­ja­vi­ti do 16. ok­to­bra sla­njem bi­o­gra­fi­je i mo­ti­va­ci­o­nog pi­sma na mejl in­fo@cgo-cce.org. Pro­gram sta­ži­ra­nja tra­je dva mje­se­ca, a u po­nu­di su pro­gra­mi de­mo­kra­ti­ja, evrop­ske in­te­gra­ci­je, ljud­ska pra­va i ak­tiv­no gra­đan­stvo.
– Pro­gram sta­ži­ra­nja pru­ža mo­guć­nost sti­ca­nja prak­tič­nih zna­nja i is­ku­sta­va u ra­du u NVO sek­to­ru kroz ak­tiv­no uče­šće u re­a­li­za­ci­ji te­ku­ćih pro­gram­skih ak­tiv­no­sti – na­ve­li su iz CGO.M.S.

Me­đu vo­de­ći­ma
Pre­ma po­sled­njim iz­vje­šta­ji­ma Svjet­ske zdrav­stve­ne ora­ni­za­ci­je, Cr­na Go­ra se na­la­zi me­đu vo­de­ćim ze­mlja­ma okru­že­nja u bor­bi pro­tiv ma­lig­nih bo­le­sti. Po iz­vje­šta­ji­ma Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je, u Cr­noj Go­ri je za 11 od­sto na go­di­šnjem ni­vou sma­nje­na smrt­nost od ma­lig­nih bo­le­sti, po če­mu je jed­na od vo­de­ćih ze­ma­lja Evro­pe. To je re­zul­tat pri­mje­ne naj­sa­vre­me­ni­je on­ko­lo­ške te­ra­pi­je i sa­vre­me­nih te­ra­pij­skih on­ko­lo­ških po­stu­pa­ka.
Mi­ni­star­stvo zdra­vlja i Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re obi­lje­ži­li su ok­to­bar kao mje­sec bor­be pro­tiv kar­ci­no­ma doj­ke or­ga­ni­zo­va­njem dva struč­na sku­pa za lje­ka­re sa svih ni­voa zdrav­stve­ne za­šti­te.M.S.

Kon­tro­li­sa­li vo­di­če
Tu­ri­stič­ka in­spek­ci­ja je, u skla­du sa Za­ko­nom o tu­ri­zmu, po­čet­kom ok­to­bra vr­ši­la po­ja­čan nad­zor tu­ri­stič­kih vo­di­ča u Bu­dvi, na Ce­ti­nju i Nje­gu­ši­ma.
– Iz­vr­še­no je ukup­no 16 nad­zo­ra u ko­ji­ma su utvr­đe­ne dvi­je ne­pra­vil­no­sti, ko­je su se od­no­si­le na rad bez odo­bre­nja. Su­bjek­ti­ma nad­zo­ra iz­da­ti su pre­kr­šaj­ni na­lo­zi u iz­no­su od po 150 eura – sa­op­šte­no je iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"