Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Finansiraju Milovu kampanju, a oštetili državu za pola miliona * Ne kopaj po grobovima zbog partijskog interesa * Isplatio 4.000 eura svojim studentima * Direktor na čelu sindikata * SAD neće prihvatiti vojni scenario u Siriji * EU neće pokleknuti pred SAD * I djecu će im napraviti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-10-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dritan Abazović:
– Obećavam DPS-u, da ne brinu, možda će biti i neka ćelija koja se otvara na dugme.

Vic Dana :)

Opalio Hasu auto... i leži on sad u bolnici, ono došla djeca u posjetu... Narod k`o narod, kako dolazi neko donese voća, neko soka, neko keksa... Jedu djeca zamazala se sva kad čuješ Hasu sav srećan:
- Samo jed`te djeco... nek ste vi meni zdravi i živi... biće opet svega...
baciće se babo pod auto čim ozdravi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-10-09 STRUČNJAK IZ OBLASTI ASTRONOMIJE IGOR DAJKOVIĆ UKAZAO NA NEBRIGU DRŽAVE PREMA TOJ NAUCI
Dajković Jedini astronom prodaje namještaj Ugasili smo se jer sam ja ostao kao jedini finansijer i organizator svega toga i to udruženje se od crnogorskog pretvorilo u moje privatno astronomsko društvo, što nikako nijesam želio – kaže Igor Dajković
Dan - novi portal
U Cr­noj Go­ri je la­ko bi­ti astro­nom s ob­zi­rom da ap­so­lut­no ne po­sto­je uslo­vi da se bavite tim po­slom, ka­zao je u raz­go­vo­ru za „Dan” Pod­go­ri­ča­nin Igor Daj­ko­vić, je­di­ni di­plo­mi­ra­ni astro­nom u dr­ža­vi, ko­ji se ina­če ba­vi pro­da­jom na­mje­šta­ja. On je pri­je 30 go­di­na od­lu­čio da se ba­vi astro­no­mi­jom, ka­da je po­sto­ja­la ve­li­ka Ju­go­sla­vi­ja i ka­da su lju­di mo­gli istin­ski da se ba­ve na­u­kom.
Astro­no­mi­ja je na­u­ka o ne­be­skim ti­je­li­ma i po­ja­va­ma u sve­mi­ru i jed­na je od naj­sta­ri­jih ljud­skih dje­lat­no­sti.
– Po­ne­kad bu­de in­te­re­sant­no ka­da ste u pri­li­ci da lju­di­ma ko­je to in­te­re­su­je, a ima ih pu­no, ob­ja­šnja­va­te ne­što iz astro­no­mi­je, ma­da naj­če­šće pr­vo mo­ram da ob­ja­snim da to ni­je astro­lo­gi­ja, da ne znam ni­šta o ho­ro­sko­pu i da su to glu­po­sti. Do­la­zio sam u pri­li­ku da to ob­ja­šnja­vam i va­šim ko­le­ga­ma no­vi­na­ri­ma, a jed­nom su me čak i na te­le­vi­zi­ji, po­sli­je ci­je­le mo­je pri­če, pot­pi­sa­li kao astro­lo­ga. Po­ma­lo je fru­stri­ra­ju­će ka­da shva­ti­te da u va­šoj ze­mlji ve­ći­na lju­di jed­no­stav­no mi­je­ša poj­mo­ve astro­no­mi­je i astro­lo­gi­je, što je ot­pri­li­ke kao da mi­je­ša­te kar­di­o­hi­rur­ga sa ba­bom vra­ča­rom i sa­mo po­ka­zu­je ste­pen obra­zo­va­nja u ovoj obla­sti – ka­že Daj­ko­vić.
Je­di­ni astro­nom u dr­ža­vi ima pri­vat­nu fir­mu ko­ja se uspje­šno ba­vi pro­da­jom na­mje­šta­ja.
– To sa­mo još vi­še is­ti­če ap­surd­nost si­tu­a­ci­je jer se ba­vim po­slom ko­ji ne­ma ni­ka­ve do­dir­ne tač­ke sa mo­jim obra­zo­va­njem – na­vo­di Daj­ko­vić.
Od­lu­ku da stu­di­ra astro­no­mi­ju do­nio je pri­je sko­ro 30 go­di­na. Ka­že da su ta­da bi­la dru­ga vre­me­na jer je još po­sto­ja­la Ju­go­sla­vi­ja i bi­lo je do­sta per­spek­ti­ve za po­sao i da­lji raz­voj u toj obla­sti.
– Sve ta­da­šnje ju­go­slo­ven­ske re­pu­bli­ke ra­di­le su na raz­vo­ju te na­u­ke, pa je astro­no­mi­ja u jed­nom pe­ri­o­du čak bi­la uve­de­na kao oba­ve­zan pred­met u sred­njim ško­la­ma. Sve što se ka­sni­je de­si­lo pot­pu­no je „uni­šti­lo” astro­no­mi­ju u či­ta­vom ovom re­gi­o­nu; raz­voj je pre­stao, in­stru­men­ti su za­star­je­li, a struč­nja­ci su se ili raz­bje­ža­li po svi­je­tu ili su za­gla­vi­li” u ne­ke dru­ge po­slo­ve i sve je sta­lo, bez ne­kog po­seb­nog iz­gle­da da će se to usko­ro pro­mi­je­ni­ti. Tre­nut­no je u Hr­vat­skoj i Sr­bi­ji po­sta­vljen po je­dan no­vi te­le­skop, ali to je sve gra­đe­nje iz pe­pe­la – is­ta­kao je Daj­ko­vić.
On sma­tra da bi u Cr­noj Go­ri tre­ba­lo po­pu­la­ri­zo­va­ti astro­no­mi­ju, a to je pri­je sve­ga po­sao Mi­ni­star­stva pro­svje­te. Is­ti­če da u na­šoj dr­ža­vi ni­ka­da ni­je po­sto­ja­la ne­ka po­seb­na in­sti­tu­ci­o­nal­na za­in­te­re­so­va­nost za astro­no­mi­ju i da se sve svo­di­lo na en­tu­zi­ja­zam po­je­di­na­ca.
– Bio sam u pri­li­ci da me ti po­je­din­ci, obič­no pro­fe­so­ri ge­o­gra­fi­je, po­zi­va­ju da đa­ci­ma odr­žim po­ne­ko pre­da­va­nje iz astro­no­mi­je. Po­seb­no je in­te­re­sant­no da to ra­de na­stav­ni­ci i pro­fe­so­ri iz Da­ni­lov­gra­da, gdje sam za­vr­šio ško­lu. Valj­da Bje­lo­pa­vli­ći vi­še vo­le astro­no­mi­ju od ostat­ka Cr­ne Go­re – ka­zao je Daj­ko­vić.
Do­dao je da su ov­da­šnji po­klo­ni­ci astro­no­mi­je po­ku­ša­va­li da or­ga­ni­zu­ju klu­bo­ve, ali je iz­o­sta­la po­moć in­sti­tu­ci­ja i sve to je bi­lo krat­kog da­ha.
– U vri­je­me ka­da je mi­ni­star pro­svje­te bio Slo­bo­dan Bac­ko­vić po­sto­jao je ozbi­ljan plan da se u ne­koj od pri­grad­skih ško­la po­sta­vi je­dan te­le­skop i da se osnu­je la­bo­ra­to­ri­ja ko­ja bi se lin­ko­vi­ma po­ve­za­la sa ozbilj­nim evrop­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i op­ser­va­to­ri­ju­ma, što ni­je ni sku­po ni za­htjev­no, ali je na­kon pro­mje­ne mi­ni­stra i ta ide­ja za­mr­la – is­ta­kao je Daj­ko­vić.
On je pri­je 10 go­di­na ku­pio te­le­skop od 11 in­ča i osno­vao cr­no­gor­sko astro­nom­sko dru­štvo sa ide­jom da po­pu­la­ri­zu­je astro­no­mi­ju. To je funk­ci­o­ni­sa­lo ne­ko­li­ko go­di­na, ali su se uga­si­li jer ni­su ima­li ni­ka­kvu po­dr­šku dr­ža­ve.
– Ima­li smo čla­no­ve, sa­stan­ke, po­sma­tra­nja i ra­dio-emi­si­je. Uga­si­li smo se jer sam ja ostao kao je­di­ni fi­nan­si­jer i or­ga­ni­za­tor sve­ga to­ga i to udru­že­nje se od cr­no­gor­skog pre­tvo­ri­lo u mo­je pri­vat­no astro­nom­sko dru­štvo, što ni­ka­ko ni­je­sam že­lio. La­ga­no smo se uga­si­li i sa­da ne­ma ni­ka­kvih ak­tiv­no­sti. Te­le­skop je i dalje tu i na­la­zi se na kro­vu sa­lo­na na­mje­šta­ja „Na­mos”, ali uglav­nom slu­ži za ri­jet­ka pri­vat­na po­sma­tra­nja – na­veo je Daj­ko­vić.
M.S.


Ne­bo je svi­ma isto pla­vo

Ko mi­sli da ne­bo ni­gdje ni­je pla­vo kao iz­nad Cr­ne Go­re, Daj­ko­vić će ga raz­o­ča­ra­ti, jer iz­nad nas ne­ma ni­šta po­seb­no što ne di­je­li­mo sa svim ostal­nim sta­nov­ni­ci­ma sje­ver­ne he­mis­fe­re.
– Cr­na Go­ra je pre­li­je­pa ze­mlja i iz­u­zet­na po mno­go če­mu, ali vas za ne­bo mo­ram raz­o­ča­ra­ti jer tu ne­ma ni­šta po­seb­no. Po­gled na pre­li­je­po ne­bo iz­nad nas di­je­li­mo sa svim osta­lim dr­ža­va­ma sje­ver­ne he­mis­fe­re, s ti­me što je na­ma po­gled ma­lo „mut­ni­ji” jer ne po­sje­du­je­mo iole ve­ći te­le­skop. Mo­žda lje­po­ta na ze­mlji či­ni da nam i ne­bo bu­de ljep­še, ili, pak, Cr­no­gor­ci žu­de za bo­ljim po­gle­dom u ne­bo, pa ka­da već ne­ma te­le­sko­pa, ma­kar mo­gu da pje­va­ju ka­ko ne­bo ni­gdje ni­je pla­vo kao iz­nad Cr­ne Go­re – za­klju­čio je Daj­ko­vić.


Sve bi bi­lo bo­lje da je ma­lo do­bre vo­lje

Daj­ko­vić is­ti­če da po­sto­ji lak i jef­tin na­čin da se po­pu­la­ri­zu­je astro­no­mi­ja u Cr­noj Go­ri, ali je za to po­treb­na di­rekt­na po­moć dr­ža­ve.
– To ne mo­že da ura­di ni­je­dan po­je­di­nac, ni­ti gru­pa lju­di. Evrop­skim in­sti­tu­ci­ja­ma mo­že da se obra­ti sa­mo dr­ža­va, a si­gu­ran sam da bi­smo na­i­šli na sva­ku vr­stu po­mo­ći, pa čak i fi­nan­sij­ske. Po­treb­na je da­kle sa­mo do­bra vo­lja i ma­lo ra­da i sve bi to mo­glo kroz ne­ko­li­ko go­di­na da se pro­mi­je­ni. Ko­ri­sti bi bi­le ve­li­ke jer u Cr­noj Go­ri ima pu­no za­in­te­re­so­va­nih za astro­no­mi­ju, po­seb­no dje­ce, ko­ji bi da sa­zna­ju što vi­še o astro­no­mi­ji, a mi sa dru­ge stra­ne če­ka­mo da nam „Ru­đer Bo­ško­vić” iz Be­o­gra­da ja­vi ka­da nam sti­že pro­lje­će ili lje­to. Sva­ka in­for­ma­ci­ja nam sti­že is­klju­či­vo „pre­pi­si­va­njem” iz ino­stra­nih me­di­ja. Ne­dav­no sam bio u pri­li­ci da mi iz sud­ske vla­sti tra­že astro­nom­sko vje­šta­če­nje, a ja sam mo­rao da ih upu­tim na Be­o­grad ili Za­greb – uka­zu­je Daj­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"