Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-08-12 MINISTAR BUDIMIR MUGOŠA NAJAVIO DA ĆE NADOKNADITI ŠTETU STOČARIMA ZBOG BOLESTI KVRGAVE KOŽE
Mugoša Uništiće 300 grla govedi Mještani bjelopoljskih sela pokrenuli su peticiju kojom traže čišćenje imanja na kojima su, kako tvrde, nadležne veterinarske službe nepropisno zakopavale stoku koja je uginula ili usmrćena zbog bolesti kvrgave kože
Dan - novi portal
Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Bu­di­mir Mu­go­ša oče­ku­je da će se na­red­nih da­na smi­ri­ti si­tu­a­ci­ja u vezi sa za­ra­znom bo­le­šću kvr­ga­ve ko­že kod go­ve­di. Go­vo­re­ći za Atlas te­le­vi­zi­ju pro­ci­je­nio je da će bi­ti uni­šte­no ne­što vi­še od tri sto­ti­ne gr­la i ka­zao da će ga­zdin­stvi­ma šte­ta bi­ti na­dok­na­đe­na pre­ma za­ko­nu.
Što se po­le­mi­ka oko na­či­na ukla­nja­nja ži­vo­tinj­skih le­še­va ti­če, mi­ni­star po­ru­ču­je da je ubi­je­đen da se sve ra­di u skla­du sa stru­kom i nje­nim za­ko­ni­ma.
Za­do­vo­ljan je ka­ko su re­a­go­va­le nad­le­žne slu­žbe, pri če­mu iz­dva­ja ve­te­ri­na­re ko­ji su po­ka­za­li vr­hun­ski pro­fe­si­o­na­li­zam, jer na vak­ci­ni­sa­nju sto­ke ra­de da­no­noć­no.
– Ako se zna da je njih ma­nje od 80, a da Cr­na Go­ra ima pre­ko 90.000 gr­la go­ve­di i da sva­ko tre­ba vak­ci­ni­sa­ti, ma­te­ma­ti­ka je sa­ma po se­bi ja­sna – ka­že Mu­go­ša.
Mi­ni­star na­gla­ša­va da je vi­še od dvi­je tre­ći­ne po­sla za­vr­še­no i da će vak­ci­na­ci­ja usko­ro bi­ti pri­ve­de­na kra­ju.
– Si­tu­a­ci­ja je­ste ozbilj­na, po­seb­no za ona do­ma­ćin­stva kod ko­jih su re­gi­stro­va­na za­ra­že­na go­ve­da, ali da­le­ko od alar­mant­ne ka­da je dr­ža­va u pi­ta­nju – tvr­di Mu­go­ša.
Pre­ma nje­go­vim pro­cje­na­ma, broj gr­la pro­cen­tu­al­no će se sma­nji­va­ti jer se već stva­ra imu­ni­za­ci­ja, ta­ko da će se stvo­ri­ti pri­rod­ni imu­ni­tet, po­go­to­vo što u jed­nom pe­ri­o­du po­sli­je vak­ci­na­ci­je gr­lo ko­je je za­ra­že­no re­la­tiv­no br­zo obo­li i bu­de ta kli­nič­ka sli­ka pri­lič­no ja­ka, za­to što ono već ima vi­rus pa se do­da kroz vak­ci­nu i to vr­lo br­zo po­ka­že.
– Ovih da­na se po­ja­vio po­ve­ćan broj za­ra­že­nih gr­la za­to što se kli­nič­ka sli­ka po­ja­vi­la br­že ne­go što bi ina­če – rekao je mi­ni­star za Atlas televiziju.
Pro­cje­ne su da će se bo­lest za­u­sta­vi­ti na tri sto­ti­ne za­ra­že­nih go­ve­da. Pr­vo­bit­ne pro­cje­ne mi­ni­star­stva bi­le su da će ugi­nu­ti sto­ti­nu dva­de­set gr­la, a sa­da se vi­di da će ih bi­ti tri pu­ta vi­še.
Mje­šta­ni bje­lo­polj­skih se­la po­kre­nu­li su pe­ti­ci­ju ko­jom tra­že či­šće­nje ima­nja na ko­ji­ma su, ka­ko tvr­de, nad­le­žne ve­te­ri­nar­ske slu­žbe ne­pro­pi­sno za­ko­pa­va­le sto­ku ko­ja je ugi­nu­la ili usmr­će­na zbog bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že. Mje­šta­ni se­la Sr­đe­vac i Po­to­ci ju­če su po­kre­nu­li pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je i na­ja­vi­li da će pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu tu­ži­la­štvu pro­tiv N.N. li­ca zbog sum­nji u ugro­ža­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne.
– Već smo do 14 sa­ti sa­ku­pi­li pre­ko 100 pot­pi­sa u na­šem se­lu Sr­đe­vac. Pod­ni­je­će­mo i kri­vič­nu pri­ja­vu. Ne­ko mo­ra bi­ti od­go­vo­ran, ili ne­ko iz lo­kal­ne upra­ve ko­ja pro­na­la­zi lo­ka­ci­ju za za­tr­pa­va­nje kra­va, ili ve­te­ri­nar­ska in­spek­ci­ja ko­ja sve to ami­nu­je, a zna da se ra­di na ne­pro­pi­san na­čin – na­vo­di mje­šta­nin Sr­đev­ca Ad­mir Ha­sa­na­gić.
On tvr­di da je ne­ko­li­ko ugi­nu­lih gr­la ne­pro­pi­sno za­ko­pa­no i da je zbog to­ga ugr­že­na oko­li­na, po­seb­no vo­da sa ne­ko­li­ko iz­vo­ra u Sr­đev­cu.
– Ta­ko su u opa­snost do­ve­de­ni i zdra­vlje lju­di i sto­ke – re­kao je Ha­sa­na­gić.
Ha­sa­na­gić oče­ku­je od nad­le­žnih da pre­du­zmu mje­re ka­ko bi ka­zni­li kriv­ce i za­u­sta­vi­li da­lje ne­pro­pi­sno za­ko­pa­va­nje ugi­nu­lih kra­va.
Nje­gov kom­ši­ja je ta­ko­đe uvje­ren da se ugi­nu­la gr­la ne­pro­pi­sno za­ko­pa­va­ju.
– Ni­je tač­no da se sve ra­di po pro­pi­si­ma. Gle­dao sam svo­jim oči­ma da je ne­ko­li­ko kra­va za­ko­pa­no na ma­njoj du­bi­ni od dva me­tra i da ni­je sta­vlje­na neo­p­hod­na ko­li­či­na so­de i kre­ča. To se mo­ra ra­di­ti na pu­no bez­bjed­ni­ji na­čin. Pri­je sve­ga što se to ra­di na po­vr­ši­na­ma u bli­zi­ni ku­će gdje ži­ve broj­ne po­ro­di­ce – ogor­čen je ovaj ži­telj Sr­đev­ca.
Iva­na Bu­ba­nja iz Crn­če ka­že da je ne­vje­ro­vat­no da se ugi­nu­la gr­la za­ko­pa­va­ju u bli­zi­ni iz­vo­ra pi­ja­će vo­de.
–Ugro­že­ni su nam ži­vo­ti. Za­to ape­lu­je­mo da se pod hit­no pre­du­zmu mje­re i da se ži­vo­ti­nje pro­pi­sa­no za­ko­pa­va­ju – re­kla je Bu­ba­nja.
Ja­smin Ćo­ro­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za ru­ral­ni raz­voj Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, tvr­di da se ugi­nu­la go­ve­da za­ko­pa­va­ju na pro­pi­san na­čin.
– Odr­ža­li smo sa­sta­nak po­vo­dom svih ovih slu­ča­je­va, uka­za­li da se sve ra­di na pot­pu­no pro­pi­san na­čin i da se spro­vo­de sve mje­re i ak­tiv­no­sti u sa­rad­nji sa ve­te­ri­nar­skim slu­žba­ma, ona­ko ka­ko za­kon na­la­že. Od­go­vor­no tvr­dim da su lo­ka­ci­je pro­na­đe­ne u do­go­vo­ru sa vla­sni­ci­ma ugi­nu­lih kra­va, dok tra­ži­mo jed­nu ve­ću, u slu­ča­ju da bu­de­mo mo­ra­li za­ko­pa­va­ti ve­ći broj gr­la – ka­zao je Ćo­ro­vić.M.N.


Pred­u­zi­ma­ju mje­re

U Op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje do sa­da su pred­u­ze­li niz ak­tiv­no­sti zbog po­ja­ve bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že. Tvr­de da je for­mi­ra­na ko­mi­si­ja za rad na te­re­nu i ope­ra­tiv­ni štab za pra­će­nje te bo­le­sti, nad­le­žan za pred­u­zi­ma­nje svih po­treb­nih rad­nji.
– U sa­rad­nji sa po­me­nu­tim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma for­mi­ra­na je i ko­mi­si­ja za pro­cje­nu šte­te. Ko­mi­si­ju či­ne dva pred­stav­ni­ka lo­kal­ne upra­ve, po je­dan ve­te­ri­nar i ve­te­ri­nar­ski in­spek­tor i je­dan pred­stav­nik Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja. Vla­sni­ci­ma obo­lje­lih gr­la, pre­ma na­vo­di­ma pred­stav­ni­ka mi­ni­star­stva, bi­će is­pla­će­na na­dok­na­da šte­te po tr­ži­šnoj vri­jed­no­sti, u za­vi­sno­sti od ra­se go­ve­če­ta, sta­ro­sne do­bi, ma­se – ka­že Ja­smin Ćo­ro­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta.
M.N.


Zaraza u devet opština

Iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja za „Dan“ je sa­op­šte­no da je Upra­va za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve for­mi­ra­la ko­mi­si­je za pro­cje­nu i da su one na te­re­nu.
– Za go­ve­da ko­ja su usmr­će­na ili su ugi­nu­la od bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že, kao i za pred­me­te i pro­iz­vo­de uni­šte­ne po rje­še­nju ve­te­ri­nar­skog in­spek­to­ra, vla­snik mo­že ostva­ri­ti pra­vo na na­kna­du šte­te u skla­du sa Za­ko­nom o ve­te­ri­nar­stvu – ka­za­li su nam iz tog re­so­ra.
Na­po­mi­nju da ve­te­ri­na­ri spro­vo­de vak­ci­na­ci­ju u pri­su­stvu dr­ža­o­ca go­ve­da, uka­zu­ju­ći da svi vla­sni­ci do­bi­ja­ju ja­sna uput­stva od stra­ne ve­te­ri­na­ra ili ve­te­ri­nar­skog teh­ni­ča­ra ko­ji je na nji­ho­vom ga­zdin­stvu oba­vio vak­ci­na­ci­ju go­ve­da.
– Ob­ja­šnja­va­ju im uslo­ve za kre­ta­nje go­ve­da sa ga­zdin­stva, za­tim za kla­nje i ko­ri­šće­nje mli­je­ka. Po­sled­njih da­na svje­do­ci smo da ne­struč­na li­ca u me­di­ji­ma iz­no­se raz­li­či­te in­for­ma­ci­je o uslo­vi­ma za ko­ri­šće­nje mli­je­ka i dru­gih pro­iz­vo­da od vak­ci­ni­sa­nih go­ve­da. Ape­lu­je­mo na vla­sni­ke go­ve­da da pra­te uput­stva ko­ja do­bi­ja­ju od ve­te­ri­nar­skih slu­žbi – ka­žu iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de.
Na­red­bom o mje­ra­ma za spre­ča­va­nje ši­re­nja i is­kor­je­nji­va­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že, ka­ko su po­ja­sni­li, pro­pi­sa­ni su uslo­vi za pro­met go­ve­da i za pre­ra­du mli­je­ka.
– U pod­ruč­ji­ma u ko­ji­ma ova bo­lest ni­je za­bi­lje­že­na, na­kon vak­ci­na­ci­je ne­ma ogra­ni­če­nja za upo­tre­bu mli­je­ka. Ka­da je ri­ječ o me­su, u skla­du sa upu­stvom pro­iz­vo­đa­ča vak­ci­ne, ži­vo­ti­nja se ne ko­lje se­dam da­na od da­na vak­ci­na­ci­je. U za­ra­že­nom i ugro­že­nom pod­ruč­ju pre­po­ru­ču­je se ter­mič­ka ob­ra­da mli­je­ka (ku­va­nje). Još jed­nom na­gla­ša­va­mo da ne po­sto­je raz­lo­zi za za­bri­nu­tost u ve­zi sa bez­bjed­no­šću mli­je­ka i mlječ­nih pro­iz­vo­da, kao i me­sa ko­je se na­la­zi na tr­ži­štu Cr­ne Go­re – po­ru­či­li su iz mi­ni­star­stva.
Od bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že go­ve­da do sa­da su za­ra­že­na 233 gr­la, a za­ra­za se pro­ši­la u vi­še cr­no­gor­skih op­šti­na. Ra­di se o op­šti­na­ma Ža­bljak, Bi­je­lo Po­lje, Moj­ko­vac, Ko­la­šin, Plav, Gu­si­nje, Ro­ža­je, Nik­šić, Be­ra­ne.
Iz Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne ju­če su upo­zo­ri­li da se mli­je­ko sa za­ra­že­nih pod­ruč­ja ne smi­je ko­ri­sti­ti bez pro­ku­va­va­nja, na­vo­de­ći da će upo­zo­ri­ti ve­li­ke tr­go­vač­ke lan­ce da gra­đa­ni­ma ne smi­ju nu­di­ti pro­iz­vo­de ko­ji su pro­iz­ve­de­ni bez ter­mič­ke ob­ra­de.
A.O.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"