Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VIŠE STOTINA GRAĐANA NA PROTESTNOM SKUPU U ROŽAJAMA UKAZALO NA TEŠKU MATERIJALNU SITUACIJU
Sa protesta u Rožajama Vlast im ugrozila egzistenciju Organizatori protesta traže da se na narednoj sjednici Skupštine, 30. avgusta, u dnevni red uvrsti predlog izmjene i dopune Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti Sadik Klimenta je u ime penzionera kazao da su primanja rožajskih penzionera za 30 procenata niža od prosječne crnogorske penzije Zašto su majke sa sjevera diskriminisane i zašto nastaje problem onda kada mi treba da ostvarimo neko pravo – pita se Rafeta Murić
Dan - novi portal
Gra­đa­ni su obes­pra­vlje­ni i prav­no ugro­že­ni, a ži­vot mno­gih ni­je do­sto­jan čo­vje­ka, po­ru­če­no je ju­če sa pro­test­nog sku­pa ko­ji su u Ro­ža­ja­ma or­ga­ni­zo­va­li pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re. Sku­pu je pri­su­stvo­va­lo vi­še sto­ti­na gra­đa­na.
Na pro­te­stu je od Vla­de za­tra­že­no da do­ne­se ured­bu o pri­zna­va­nju pra­va na do­ži­vot­nu na­dok­na­du svim maj­ka­ma ko­je ima­ju bi­lo ka­kve do­ka­ze, kao i maj­ka­ma ko­je ima­ju pre­ko 65 go­di­na. Or­ga­ni­za­to­ri pro­te­sta tra­že da se na na­red­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne, 30. av­gu­sta, u dnev­ni red uvr­sti pred­log iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, po ko­jem će dje­ca ko­ja po­ha­đa­ju osnov­nu i sred­nju ško­lu do­bi­ja­ti do­da­tak uko­li­ko su im ro­di­te­lji ne­za­po­sle­ni i bez pri­ma­nja. Ta­ko­đe, za­tra­že­no je da naj­ni­ža pen­zi­ja ne mo­že bi­ti ma­nja od 193 eura, te da se svim biv­šim rad­ni­ci­ma ko­ji su na­kon ste­ča­ja ste­kli pra­vo na pri­vre­me­nu pen­zi­ju, a ko­ji su obes­pra­vlje­ni, po­ni­šte sta­ra rje­še­nja i iz­vr­ši re­vi­zi­ja, kao i da im se is­pla­te ot­prem­ni­ne. Sa sku­pa je po­ru­če­no da se pre­sta­ne sa dis­kri­mi­na­ci­jom i ne­rav­no­prav­nim sta­tu­som sje­ve­ra i da se poč­nu rje­ša­va­ti eko­nom­ski pro­ble­mi gra­đa­na.
Ra­fe­ta Mu­rić je u ime maj­ki ko­je ni­je­su ostva­ri­le pra­vo na do­ži­vot­nu na­dok­na­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce upi­ta­la že­ne ko­je sje­de u par­la­men­tu i dru­gim dr­žav­nim or­ga­ni­ma da li su sreć­ne dok ra­si­pa­ju no­vac gra­đa­na, a dje­ca broj­nih po­ro­di­ca ne­ma­ju ni da je­du.
– Za­što su maj­ke sa sje­ve­ra dis­kri­mi­ni­sa­ne i za­što uvi­jek na­sta­je pro­blem on­da ka­da mi tre­ba da ostva­ri­mo ne­ko pra­vo? Zar ni­je sra­mo­ta to što se mje­se­ci­ma bo­ri­mo da ostva­ri­mo ono što nam po za­ko­nu pri­pa­da? Ima­mo sve do­ka­ze ko­ji su po­treb­ni za ostva­ri­va­nje pra­va na do­ži­vot­nu na­dok­na­du, ali to ni­ko­ga ne in­te­re­su­je, već nas ša­lju s jed­nog mje­sta na dru­go, obe­ća­va­ju i mal­tre­ti­ra­ju nas. Za­to po­zi­vam sve maj­ke sa sje­ve­ra da po­li­tič­kim par­ti­ja­ma i po­li­ti­ča­ri­ma na iz­bo­ri­ma us­kra­te sva­ku po­dr­šku – po­pru­či­la je Mu­ri­će­va.
Aida Kur­pe­jo­vić je po­zva­la vlast da ri­je­ši pro­ble­me maj­ki, jer su u su­prot­nom one sprem­ne da ra­di­ka­li­zu­ju svo­je pro­te­ste.
– Sprem­ne smo da ide­mo u Pod­go­ri­cu i za­poč­ne­mo štrajk gla­đu sve dok nam se ne is­pu­ne za­htje­vi – re­kla je Kur­pe­jo­vić.
Sa­dik Kli­men­ta je u ime pen­zi­o­ne­ra ka­zao da su pri­ma­nja ro­žaj­skih pen­zi­o­ne­ra za 30 pro­ce­na­ta ni­ža od pro­sječ­ne cr­no­gor­ske pen­zi­je.
– Ni­je u re­du da za 38 do 40 go­di­na ra­da za­ra­di­mo pen­zi­ju od sto­ti­nu eura, ko­li­ko su nam od­re­di­li oni ko­ji ne po­štu­ju za­ko­ne Cr­ne Go­re. Ne­ka nam ne­ko ka­že ka­ko se mo­že pre­ži­vje­ti od tih pri­ma­nja. Mi smo je­di­na ge­ne­ra­ci­ja od pre­ko 120 hi­lja­da pen­zi­o­ne­ra ko­ja ni­je ima­la pra­vo na ot­prem­ni­nu od tri mi­ni­mal­ne ci­je­ne ra­da. Zar to ni­je dis­kri­mi­na­ci­ja? Mi to u ovoj dr­ža­vi pot­pu­ne prav­ne ne­si­gur­no­sti ne mo­že­mo do­ka­za­ti. Ne­će­mo pri­sta­ti da bu­de­mo ro­bo­vi, iako je sa­da Cr­na Go­ra dr­ža­va bez­na­đa, ko­ja je po­sta­la pri­vat­ni po­sjed jed­ne de­se­ti­ne lju­di – re­kao je Kli­men­ta.
Pred­sjed­nik NVO Al­ter­na­ti­va iz Nik­ši­ća Ve­sko Pe­jak ka­zao je da je sje­ver po­go­đen zbog neo­d­go­vor­nog od­no­sa Vla­de.
– Dr­ža­va bi mo­ra­la da bra­ni sva­kog gra­đa­ni­na, da mu obez­bi­je­di po­sao i da pru­ži po­moć oni­ma ko­ji­ma je po­treb­na. Me­đu­tim, dr­ža­va u ovom mo­men­tu ne funk­ci­o­ni­še. Dr­ža­va je spa­li­la do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je maj­ka­ma da­va­la pra­vo da do­bi­ju ono što tra­že. Ro­ža­je je grad ko­ji ži­vi sa­mo je­dan ili dva mje­se­ca u go­di­ni i to ka­da ov­dje do­la­ze va­ši si­no­vi ko­ji su po­bje­gli na za­pad da bi pre­hra­ni­li vas. Za tri­de­se­tak go­di­na Ro­ža­je vi­še ne­će po­sto­ja­ti jer lju­di ko­ji su oti­šli sve će rje­đe do­la­zi­ti, a sve vi­še će ih po­bje­ći i Ro­ža­je će ta­ko ne­sta­ti. Da li su Ro­ža­je i dru­gi gra­do­vi na sje­ve­ru za­slu­ži­li ta­kav kraj – pi­tao je Pe­jak, po­zi­va­ju­ći gra­đa­ne da se bo­re za svo­ja pra­va.
Po­ru­čio je da dje­cu tre­ba uči­ti „da smo svi mi dr­ža­va, jer mi joj da­je­mo le­gi­ti­mi­tet”.
– Za­što po­sla­ni­ci ko­je ste smje­sti­li u Skup­šti­nu Cr­ne Go­re ne pri­ča­ju o sto­ti­na­ma hi­lja­da ne­za­po­sle­nih? Za­što ti isti po­sla­ni­ci ne pri­ča­ju da je pro­sječ­na pen­zi­ja ov­dje is­pod 100 eura, što je osmi­na pro­sječ­ne po­tro­šač­ke kor­pe? Sa­mo uko­li­ko bu­de­te upor­ni ostva­ri­će­te svo­ja pra­va. Ima­te pra­vo da tra­ži­te da va­ša dje­ca ra­de i da mi­ni­mal­na pen­zi­ja bu­de 180 eura, ima­te pr­va da tra­ži­te dječ­ji do­da­tak. Va­še pot­pi­se za ostva­ri­va­nje pra­va na dječ­ji do­da­tak su za­ne­ma­ri­li u Skup­šti­ni, jer su ta­mo ras­pra­vlja­li o rječ­ni­ku, ali na­ma rječ­nik ne tre­ba, već dječ­ji do­da­tak. Za­to ne pri­staj­te ni na ka­kav kom­pro­mis – po­ru­čio je Pe­jak.
Skup su or­ga­ni­zo­va­le ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, maj­ke ko­je ni­su ostva­ri­le pra­vo na do­ži­vot­nu na­dok­na­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, ro­di­te­lji dje­ce ko­ji­ma je uki­nut dječ­ji do­da­tak, kao i ne­za­do­volj­ni pen­zi­o­ne­ri i gra­đa­ni. V.Ra


No­vo oku­plja­nje 16. sep­tem­bra

Or­ga­ni­za­ci­o­ni od­bor je za­ka­zao no­vi pro­stest za 16. sep­tem­bar, po­ru­ču­ju­ći da će or­ga­ni­zo­va­ti pro­test i na sam dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra uko­li­ko se ne is­pu­ne nji­ho­vi za­htje­vi.
– Od­luč­ni smo da na­sta­vi­mo pro­te­ste i dru­ga oku­plja­nja u skla­du sa za­ko­nom. Po­ru­ču­je­mo Vla­di i po­sla­ni­ci­ma da ne­će­mo od­u­sta­ti od za­htje­va i da do­bro raz­mi­sle da li ra­de u slu­žbi gra­đa­na ili pro­tiv nas – po­ru­če­no je sa sku­pa.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"