Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-08-11 VLADA CRNE GORE DAJE 1,2 MILIONA EURA POMOĆI BORBENIM SNAGAMA U AZIJSKOJ ZEMLJI DOK NAM EKONOMIJA GRCA U DUGOVIMA
Pripadnici VCG Vojska kao lovačko udruženje, a vlast pomaže Avganistanu Treba da se izborimo sa činjenicom da više od 10 odsto ukupne populacije živi ispod granice siromaštva, a vjerovatno oko 50 odsto građana jedva sastavlja kraj sa krajem – upozorava poslanik Velizar Kaluđerović
Dan - novi portal
Dok nam dje­ca i maj­ke umi­ru u po­ro­di­li­šti­ma, dok nam mno­ge ško­le i obra­zov­ne usta­no­ve li­če na šta­le, a Voj­ska Cr­ne Go­re iz­gle­da kao lo­vač­ko udru­že­nje, Vla­da fi­nan­si­ra voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara. Vla­da Cr­ne Go­re je, u ci­lju do­pri­no­sa „post­tran­zi­ci­o­nom pe­ri­o­du u Av­ga­ni­sta­nu“, sa ko­jim se ni­je iz­bo­ri­la ni u svo­joj ze­mlji, od­lu­či­la da u okvi­ru mi­si­je „Od­luč­na po­dr­ška“ fi­nan­sij­ski po­mog­ne ta­mo­šnju vla­du i oru­ža­ne sna­ge, sla­njem oko 400.000 do­la­ra na go­di­šnjem ni­vou od 2015. do 2017. go­di­ne.
Por­tal Ana­li­ti­ka je ju­če iz­vi­je­stio da je pr­va ra­ta od 366.990 eura upla­će­na pro­šle go­di­ne, dok će ovo­go­di­šnjih 400.000 do­la­ra iz­mi­ri­ti Mi­ni­star­stvo od­bra­ne.
I dok cr­no­gor­skoj Voj­sci tre­nut­no fa­li bor­be­nih oklop­nih vo­zi­la, vi­še­na­mjen­skih he­li­kop­te­ra, ra­da­ra za nad­zor va­zdu­šnog pro­sto­ra, dok je zna­tan dio voj­ni­ka su­o­čen sa ne­ri­je­še­nim stam­be­nim pi­ta­njem, i što je naj­go­re, sa či­nje­ni­com da na­kna­de za pre­voz i pre­ko­vre­me­ni rad go­di­na­ma do­bi­ja­ju sud­kim pu­tem, Vla­da je od­lu­či­la da bu­de ve­li­ko­du­šna pre­ma Av­ga­ni­sta­nu.
– Cr­na Go­ra će na­sta­vi­ti da da­je svoj do­pri­nos u post­tran­zi­ci­o­nom pe­ri­o­du u Av­ga­ni­sta­nu, u skla­du sa za­htje­vi­ma no­ve mi­si­je i u do­go­vo­ru sa part­ne­ri­ma. Cr­na Go­ra je opre­di­je­li­la fi­nan­sij­sku kon­tri­bu­ci­ju Vla­di Av­ga­ni­sta­na na go­di­šnjem ni­vou u iz­no­su od 400.000 do­la­ra, po­čev od 2015. na po­čet­ni tro­go­di­šnji pe­ri­od, što ukup­no iz­no­si 1,2 mi­li­o­na do­la­ra – na­vo­di se u iz­vje­šta­ji­ma vla­sti o NA­TO in­te­gra­ci­ja­ma.
Član Pred­sjed­ni­štva De­mo­kra­ta i skup­štin­skog Od­bo­ra za od­bra­nu i bez­bjed­nost Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić iz­ja­vio je za „Dan” da bi, kao i svi gra­đa­ni Cr­ne Go­re, bio za­do­vo­ljan i sre­ćan ka­da bi eko­nom­sko-so­ci­jal­ne pri­li­ke u dr­ža­vi bi­le ta­kve da mo­že­mo da po­ma­že­mo sve one ko­ji­ma je po­moć po­treb­na. On upo­zo­ra­va da Cr­na Go­ra ima mno­go pro­ble­ma u svim sfe­ra­ma dru­štva sa ko­ji­ma se su­o­ča­va zbog, ka­ko is­ti­če, iz­u­zet­no neo­d­go­vor­ne eko­nom­sko-so­ci­jal­ne po­li­ti­ke Vla­de Cr­ne Go­re, ko­ja se vo­di već du­že od dvi­je de­ce­ni­je.
– Tre­ba da se iz­bo­ri­mo sa či­nje­ni­com da vi­še od 10 od­sto ukup­ne po­pu­la­ci­je ži­vi is­pod gra­ni­ce si­ro­ma­štva, a vje­ro­vat­no oko 50 od­sto gra­đa­na je­dva sa­sta­vlja kraj sa kra­jem, ka­da su u pi­ta­nju po­ro­dič­ni bu­dže­ti i ka­da tre­ba po­ve­za­ti sve ono što jed­na po­ro­di­ca zah­ti­je­va – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić u iz­ja­vi za „Dan“.
Na­po­mi­nje da je i na sjed­ni­ci Od­bo­ra za od­bra­nu i bez­bjed­nost uka­zi­vao da je pro­sječ­na za­ra­da pri­pad­ni­ka VCG is­pod ina­če ni­skog dr­žav­nog pro­sje­ka u od­no­su na po­tro­šač­ku kor­pu. To je, ka­ko upo­zo­ra­va, ne­pri­hva­tlji­vo s ob­zi­rom na spe­ci­fič­nost po­slo­va ko­je oba­vlja­ju pri­pad­ni­ci VCG.
– Ka­da smo u fa­zi re­for­mi, ka­da smo tek u po­čet­noj fa­zi mo­der­ni­zo­va­nja Voj­ske, ka­drov­skog ospo­so­blja­va­nja i do­la­ska do ka­drov­ske struk­tu­re Voj­ske, ko­ji bi bio pri­bli­žan ono­me što je op­ti­mum, a od če­ga smo da­le­ko, pro­sto zvu­či kao neo­d­go­vor­na ro­man­ti­ka da se igra­mo mi­li­o­ni­ma eura po­mo­ći dru­gi­ma. Ka­da se ima u vi­du i to da li je i onaj ko je ko­ri­snik do­na­ci­je na pra­vi na­čin iza­bran, on­da ta in­for­ma­ci­ja tre­ba da se pri­mi sa vi­še zna­ko­va pi­ta­nja – upo­zo­ra­va on.
Vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Og­njen Jo­vo­vić is­ti­če da ni­je iz­ne­na­đen in­for­ma­ci­jom da Vla­da po­ma­že voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara, te da se ra­di o još jed­nom u ni­zu pro­ma­ša­ja ko­je spro­vo­di „Vla­da kon­ti­nu­i­te­ta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća“.
– Na­i­me, u pi­ta­nju je ista ona vla­da, i isti čo­vjek ko­ji je uz po­moć svo­jih par­tij­sko-kri­mi­nal­nih ko­le­ga (či­taj: dru­ga­ra iz mla­do­sti) opu­sto­šio cje­lo­kup­nu pri­vre­du i eko­no­mi­ju dr­ža­ve, a gra­đa­ne po­di­je­lio po naj­tri­vi­jal­ni­jim ide­o­lo­škim ma­tri­ca­ma – ka­zao je Jo­vo­vić za „Dan“.
Ocje­nju­je da u ni­zu pro­ma­še­nih pri­va­ti­za­ci­ja i pljač­ki, či­ji su, ka­ko ka­že, bi­lan­si sta­vlje­ni na te­ret obes­pra­vlje­nim gra­đa­ni­ma, i ovo na­ja­vlje­no „ba­ca­nje 1,2 mi­li­o­na ne­će mno­go po­tre­sti pre­mi­je­ra i nje­go­vu kli­ku“.
– Dok na­ša eko­no­mi­ja gr­ca u du­go­vi­ma, a re­al­ni sek­tor ne­sta­je, dok nam dje­ca i maj­ke umi­ru u po­ro­di­li­šti­ma, dok nam mno­ge ško­le i obra­zov­ne usta­no­ve li­če na šta­le, a Voj­ska Cr­ne Go­re iz­gle­da kao lo­vač­ko udru­že­nje, Vla­da fi­nan­si­ra voj­sku Av­ga­ni­sta­na sa 1,2 mi­li­o­na dolara. Oči­to da je ovo mo­gu­će sa­mo u Cr­noj Go­ri. Ima­ju­ći u vi­du zbi­lju u ko­joj obi­ta­va­mo sva­ki ko­men­tar na ovu te­mu, osim či­stog pre­zi­ra i re­vol­ta, ko­sio bi se sa zdra­vom lo­gi­kom – ka­zao je on.
Jo­vo­vić na­vo­di da ovu po­moć do­ži­vlja­va kao još je­dan pol­tron­ski po­ku­šaj Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da se po­ka­že lo­jal­nim igra­čem pred part­ne­ri­ma iz NA­TO-a.
– Si­gu­ran sam da će u na­red­nom pe­ri­o­du ova­kvi ilu­zor­ni po­te­zi bi­ti če­šća po­ja­va – za­klju­čio je on. A.O.


Mi­si­ja do­go­vo­re­na pri­je dvi­je go­di­ne

Mi­si­ja „Od­luč­na po­dr­ška“ do­go­vo­re­na je kra­jem 2014. go­di­ne na sa­stan­ku mi­ni­sta­ra vanj­skih po­slo­va NA­TO čla­ni­ca i ope­ra­tiv­nih part­ne­ra, a od nje­nog ot­po­či­nja­nja u Av­ga­ni­sta­nu, uče­šće u njoj su uze­li i cr­no­gor­ski voj­ni­ci. Pri­pad­ni­ci VCG od 2010. go­di­ne su pri­sut­ni u Av­ga­ni­sta­nu, pr­vo kroz mi­si­ju ISAF, a sa­da kroz „Od­luč­nu po­dr­šku”, a te opera­ci­je su ne­bor­be­nog ka­rak­te­ra i cilj im je da pru­že obu­ku, sa­vje­to­va­nje i po­moć na­ci­o­nal­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i voj­sci Av­ga­ni­sta­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"