Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BOLEST KVRGAVE KOŽA GOVEDE UZELA MAHA I DOVELA U PITANJE EGZISTENCIJU MNOGIH PORODICA, BERANCI TRAŽE UVOĐENJE VANREDNOG STANJA
Vakcinacija zakasnila, nadležni zakazali Da se preventivno reagovalo kada se bolest pojavila u regionu i da se na vrijeme krenulo sa vakcinacijom, ne bismo sada bili dovedeni u ovu situaciju, smatraju stočari
Dan - novi portal
Da su nad­le­žni na vri­je­me re­a­go­va­li na pr­ve zna­ke po­ja­ve kvr­ga­ve bo­le­sti ko­že go­ve­da u re­gi­o­nu i kre­nu­li sa vak­ci­o­na­ci­jom sto­ke, cr­no­gor­ski sto­ča­ri sa­da ne bi bi­li do­ve­de­ni u si­tu­a­ci­ju da osta­ju bez je­di­nog iz­vo­ra pri­ho­da, oci­je­ni­li su sa­go­vor­ni­ci „Da­na”. Broj­na ga­zdin­stva na sje­ve­ru i is­to­ku ze­mlje do­ve­de­na su na rub eg­zi­sten­ci­je, jer zbog bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že go­ve­da ne mo­gu da pro­da­ju mli­je­ko, sir i me­so, od­no­sno pro­iz­vo­de po­mo­ću ko­jih pre­hra­nju­ju i ne­ko­li­ko ge­ne­ra­ci­ja.
S ob­zi­rom da za­ra­zna bo­lest uzi­ma ma­ha, te da je po ocje­ni sto­ča­ra sta­nje na te­re­nu alar­mant­no, be­ran­ski kri­zni štab za spro­vo­đe­nje mje­ra za­šti­te i pra­će­nja bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že go­ve­da upu­tio je ju­če za­htjev Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja za uvo­đe­nje van­red­nog sta­nja na te­ri­to­ri­ji te op­šti­ne. U za­htje­vu se na­vo­di da je do sa­da na te­ri­to­ri­ji Be­ra­na po­tvr­đe­na bo­lest na 54 gr­la, od ko­jih su 44 ne­ško­dlji­vo uklo­nje­na. Ka­ko is­ti­ču, na­ved­ni po­da­ci uka­zu­ju da je sta­nje alar­mant­no i da je je u me­đu­vre­me­nu na ana­li­zu po­sla­to još uzo­ra­ka uze­tih od sum­nji­vih gr­la go­ve­da.
– Kri­zni štab je raz­mo­trio sta­nje na te­re­nu i do­nio za­klju­čak da se od Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja za­tra­ži da uve­de van­red­no sta­nje, ka­ko bi na osno­vu to­ga an­ga­žo­va­li i pri­vat­nu me­ha­ni­za­ci­ju, vo­zi­la i odo­bri­li do­dat­na sred­stva kao po­moć op­šti­ni Be­ra­ne. Kri­zni štab ape­lu­je da se za­htjev hit­no raz­mo­tri, s ob­zi­rom da je sta­nje na te­re­nu alar­mant­no. Ši­re­nje za­ra­ze naj­vi­še po­ga­đa se­o­ska, uglav­nom uda­lje­na i pla­nin­ska do­ma­ćin­stva, ko­ji­ma je sto­čar­stvo je­di­ni iz­vor pri­ho­da i eg­zi­sten­ci­je. U kri­znom šta­bu se na­da­ju da će uvo­đe­nje van­red­nih mje­ra ubr­za­ti i pro­ces na­dok­na­de šte­te, ko­ju osim gu­bit­ka stoč­nog fon­da či­ni i iz­gu­blje­na do­bit od pro­da­je me­sa, mli­je­ka i mlječ­nih pro­iz­vo­da – na­vo­di se u za­htje­vu ko­ji je kri­zni štab upu­tio Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de.
Na­vo­di se je da Op­šti­na Be­ra­ne ni­je u mo­guć­no­sti da na vri­je­me iz­vr­ši ukla­nja­nje obo­lje­lih ži­vo­ti­nja.
– Op­šti­na Be­ra­ne je od pr­ve in­for­ma­ci­je o po­ja­vi bo­le­sti sta­vi­la u funk­ci­je sve ra­po­lo­ži­ve teh­nič­ke i ljud­ske ka­pa­ci­te­te Se­kre­ta­ri­ja­ta za po­ljo­pri­vre­du i Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća za po­tre­be vak­ci­na­ci­je, ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­ta i sa­ni­tar­nog uko­pa za­ra­že­nih go­ve­da. S ob­zi­rom da za­ra­že­na go­ve­da pri­pa­da­ju uglav­nom sta­rač­kim do­ma­ćin­stvi­ma ko­ja ni­su u mo­guć­no­sti da ko­pa­ju ja­me u ko­ji­ma će se ži­vo­ti­nje za­ko­pa­va­ti u pla­nin­skim uda­lje­nim pod­ruč­ji­ma, a op­štin­ske ma­ši­ne ni­su u mo­guć­no­sti da iza­đu na li­ce mje­sta zbog za­sta­re­lo­sti, uče­sta­lih kva­ro­va i ve­li­kog bro­ja slu­ča­je­va, Op­šti­na Be­ra­ne ni­je u mo­guć­no­sti da na vri­je­me iz­vr­ši ukla­nja­nje obo­lje­lih ži­vo­ti­nja – na­gla­si­li su iz be­ran­skog kri­znog šta­ba.
Sta­nje ni­je bo­lje ni na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne, gdje je do sa­da uni­šte­no pre­ko 70 gr­la go­ve­di, a na če­ka­nju su re­zul­ta­ti ana­li­za za još tri­de­se­tak, ta­ko da se vje­ru­je da će ovaj broj bi­ti mno­go ve­ći. Ve­te­ri­nar­ske am­bu­lan­te su vak­ci­ni­sa­le vi­še od 10 hi­lja­da gr­la, a za da­nas je pla­ni­ra­na vak­ci­na­ci­ja sko­ro 500 kra­va, naj­vi­še sa pod­ruč­ja Gra­ba i Pa­vi­nog po­lja.
Sto­čar Vas­ko Vo­ji­no­vić iz Bo­ji­šta, se­la iz­nad Sli­je­pač mo­sta, ka­že da je ostao bez dvi­je kra­ve, ko­li­ko je i imao.
– Ovo je ne­vje­ro­vat­no. Ni ča­šu va­re­ni­ke u ku­ći ne­mam. Obje su mi kra­ve ugi­nu­le od ove bo­le­sti. Jed­na je tre­ba­lo da se ote­li za mje­sec, a dru­ga za tri mje­se­ca. Ovo je za mo­ju po­ro­di­cu i me­ne ogrom­na šte­ta. Ži­vje­li smo od pro­da­je si­ra i ta­ko sam iz­dr­ža­vao po­ro­di­cu – ka­zao je Vo­ji­no­vić, do­da­ju­ći da ima jed­nu ko­zu i ne­ko­li­ko ova­ca, i da se na­da na­dok­na­di šte­te ka­ko su obe­ća­li iz Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de.
U se­lu Po­trk šte­tu je pre­tr­pio i Mom­či­lo Bo­ško­vić. Ka­že da je imao če­ti­ri kra­ve, da je ostao bez dvi­je, a za dvi­je se če­ka na­laz. Ni Mom­či­lo se ne na­da ni­če­mu do­brom.
– Ovo će mno­ge od nas pot­pu­no eko­nom­ski uni­šti­ti. Kra­ve su nam da­va­le si­gur­nost. Od njih sam iz­dr­ža­vao po­ro­di­cu, hra­nio dje­cu – ka­že Bo­ško­vić, na­vo­de­ći da je tre­ba­lo pu­no ra­ni­je raz­mi­šlja­ti o pre­ven­tiv­nim mje­ra­ma, ka­ko bi se stoč­ni fond za­šti­tio.
Na Br­za­vi je Ra­do­man Fe­mić ostao bez dvi­je kra­ve i bi­ka. Ka­že da je šte­ta ogrom­na i ne­na­dok­na­di­va.
– Da su vak­ci­ne da­te na vri­je­me od ovo­ga ni­šta ne bi bi­lo. Ne­ka ova ova šte­ta i na­ša mu­ka bu­du za na­uk dru­gi­ma i da se ne do­zvo­li vi­še da se po­no­ve ova­kve gre­ške – po­ru­ču­je Fe­mić.
Udo­vi­ca Dra­ga­na Ne­do­vić iz Pri­je­lo­ga, ko­ja je iz­gu­bi­la je­di­nu kra­vu ko­ju je ima­la, a ko­ja je za nje­nu po­ro­di­cu bi­la iz­vor eg­zi­sten­ci­je, sma­tra da Op­šti­na i dr­ža­va mo­ra­ju br­zo da re­a­gu­ju i na­dok­na­de im šte­tu.
Sto­čar iz Tu­zi Fa­ruk Mu­lje­ško­vić ka­zao je za „Dan” da se na­da da bo­lest ne­će sti­ći do nji­ho­vih ga­zdin­sta­va. On je ka­zao da je nje­go­va sto­ka ju­če vak­ci­ni­sa­na. Mu­lje­ško­vić na­vo­di da je tre­ba­lo ra­ni­je re­a­go­va­ti u ci­lju pre­ven­ci­je ši­re­nja za­ra­ze, ako je već na osno­vu is­ku­sta­va iz re­gi­o­na bi­lo in­for­ma­ci­ja o ši­re­nju za­ra­ze.
– Mi sto­ča­ri smo pot­pu­no za­bo­ra­vlje­ni. Bi­lo ka­kva po­moć od dr­ža­ve pre­ma na­ma je ma­la ili ni­ka­kva. Osta­vlje­ni smo na mi­lost i ne­mi­lost pri­vat­ni­ka, ot­ku­plji­va­ča mli­je­ka i tu ne­ma­mo ni­ka­kvu za­šti­tu – ka­zao je on.
Od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta (DF) u Nik­ši­ću Vla­dan Ra­i­če­vić sma­tra da ve­te­ri­nar­ske slu­žbe ni­je­su mo­gle bla­go­vre­me­no da obi­đu sva do­ma­ćin­stva, zbog če­ga su sto­ča­ri iz­lo­že­ni ogrom­nim ma­te­ri­jal­nim gu­bi­ci­ma – što zbog pre­da­je mli­ječ­nih pro­iz­vo­da, što zbog tr­ži­šnog pla­sma­na me­sa. Upo­zo­ra­va da to za so­bom nu­žno po­vla­či i ne­ga­tiv­no po­slo­va­nje či­ta­vih tr­go­vin­skih la­na­ca.
– Tra­di­ci­o­nal­ni, do­ma­ći pro­iz­vo­di kod ino­stra­nih ku­pa­ca (ri­ječ je pr­ven­stve­no o iz­vo­zu) iza­zi­va­ju sum­nju i nji­ho­vo in­te­re­so­va­nje opa­da. Pi­ta­nje ko­je u ovoj si­tu­a­ci­ji tre­ba po­sta­vi­ti je­ste da li je po­rast bro­ja obo­lje­lih gr­la mo­gao bi­ti spri­je­čen ade­kvat­nom zdrav­stve­nom po­li­ti­kom i ko­ji su to kri­te­ri­ju­mi na osno­vu ko­jih se od­re­đi­va­lo ko­ja gr­la ima­ju pri­mat ka­da je ri­ječ o vak­ci­ni­sa­nju? Iz me­di­ja sa­zna­je­mo da su va­že­ća uput­stva zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je na­la­ga­la uka­zi­va­nje po­mo­ći go­ve­di­ma na mje­sti­ma uda­lje­nim od cen­ta­ra i po de­se­tak ki­lo­me­ta­ra, na­kon če­ga bi se krug su­ža­vao ka oni­ma ko­ja su bli­že ur­ba­nim sre­di­na­ma – ka­zao je Ra­i­če­vić za „Dan”.
On je za­pi­tao ni­je li ta­kva se­lek­ci­ja ap­surd­na, bu­du­ći da je sto­pa ri­zi­ka od kob­nog ubo­da za­ra­že­nog ko­mar­ca go­to­vo jed­na­ka u pri­grad­skim na­se­lji­ma i na is­pa­ši.
– Uko­li­ko se uzme u ob­zir da je Cr­na Go­ra je­di­na ze­mlja u re­gi­o­nu ko­ja je u po­sje­du dra­go­cje­nog li­je­ka, za­klju­ču­je se da je do po­sle­di­ca, za sa­da ne­sa­gle­di­vih raz­mje­ra, do­šlo usled ne­a­žur­no­sti od­go­vor­nih slu­žbi, kao i zbog inert­no­sti nad­le­žnog mi­ni­star­stva u po­gle­du an­ga­žo­va­nja do­dat­nog oso­blja i opre­dje­lji­va­nja sred­sta­va za tek ne­ko­li­ko slu­žbe­nih vo­zi­la. Na taj na­čin bi na­po­ri da se za­ra­za ubla­ži bi­li efekt­ni­ji, a i vi­dlji­vi­ji. Ne smi­je­mo za­bo­ra­vi­ti ni ši­re­nje raz­li­či­tih ili po­gre­šnih in­for­ma­ci­ja vla­sni­ci­ma go­ve­di o na­či­ni­ma i vre­me­nu upo­tre­be mli­je­ka na­kon iz­vr­še­ne vak­ci­na­ci­je, što po­ve­ća­va ri­zik od tro­va­nja po­tro­ša­ča – upo­zo­rio je on.
Ra­i­če­vić na­vo­di da bi ne­pro­pi­sno za­ko­pa­va­nje sto­ke obo­lje­le od bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že mo­glo ima­ti još zna­čaj­ni­je kon­se­kven­ce, upo­zo­ra­va­ju­ći da je iz tog raz­lo­ga in­spek­cij­ski nad­zor u ovom slu­ča­ju neo­p­ho­dan, ko­li­ko god slu­ča­je­vi o ko­ji­ma slu­ša­mo bi­li po­je­di­nač­ni i po­gre­šno pre­do­če­ni jav­no­sti.
D.J.-A.O.-M.N.


Da­ko­vić: Ne­ma raz­lo­ga za uvo­đe­nje van­red­nog sta­nja

Ne­ma raz­lo­ga za uvo­đe­nje van­red­nog sta­nja u Be­ra­na­ma zbog bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že go­ve­da, ka­za­la je di­rek­to­ri­ca Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne Ve­sna Da­ko­vić. Ona je na­ve­la da je ve­ći­na obo­lje­le sto­ke uklo­nje­na, da je vak­ci­na­ci­ja pri kra­ju i da se mo­že oče­ki­va­ti sta­bi­li­za­ci­ja na te­re­nu.
Da­ko­vić je ka­za­la da će vje­ro­vat­no bi­ti još no­vih slu­ča­je­va, ali da ne vi­di raz­log za uvo­đe­nje van­red­nog sta­nja.


Pot­pi­su­ju pe­ti­ci­ju

Mje­šta­ni Sr­đev­ca, Crn­če i Po­to­ka i ju­če su na­sta­vi­li sa pri­ku­plja­njem pe­ti­ci­je i sa­ku­pi­li sko­ro 200 pot­pi­sa, ko­jom će od nad­le­žnih tra­ži­ti ukla­nja­nje za­ko­pa­nih go­ve­da sa dvi­je lo­ka­ci­je u tim se­li­ma. Oni su na­ja­vi­li da će pod­ni­je­ti kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv N.N. li­ca zbog ugro­ža­va­nja ži­vot­ne oko­li­ne.
Iva­na Bu­ba­nja iz Crn­če, ko­ja je i osta­la bez jed­ne kra­ve, tra­ži od nad­le­žnih da uklo­ne sto­ku, dok ži­va so­da, ko­jom su za­ra­že­ne kra­ve po­si­pa­ne, ni­je po­če­la da re­a­gu­je.
– Ne­ka do­đu da sve sa­ni­ra­ju dok ne bu­de ka­sno, da se ne­ko od nas ov­dje ne za­ra­zi. On­da će na sva zvo­na da se bra­ne i ka­žu da ni­je­su kri­vi. Za­to smo mi di­gli glas, da spa­sa­va­mo na­še ži­vo­te, po­seb­no ove dje­ce – ka­za­la je Bu­ba­nja.
Ona je do­da­la da je sve po­pri­mi­lo ne­že­lje­ne po­sle­di­ce i da je pre­tr­plje­na ogrom­na ma­te­ri­jal­na šte­ta zbog neo­d­go­vor­nog od­no­sa onih ko­ji su ima­li oba­ve­zu da na vri­je­me re­a­gu­ju.
– Mo­ra­lo se kre­nu­ti sa pre­ven­ti­vom pu­no ra­ni­je. Zna­lo se da se u Sr­bi­ji po­ja­vi­la ova bo­lest i da se mo­že br­zo ja­vi­ti i kod nas. Umje­sto da kre­nu sa vak­ci­na­ci­ja­ma ka­ko bi se su­zbila ova bo­lest, oni su se sje­ti­li to­ga tek kad je uze­la ma­ha. I sve to ra­de ka­ko ne tre­ba – is­ti­če Bu­ba­nja.
Ona uka­zu­je na opa­snost za­ra­ze vo­de u do­ma­ćin­stvi­ma se­la Sr­đe­vac i Crn­ča, jer se kap­ta­že iz­vo­ra na­la­ze na da­lji­ni od 50 do 150 me­ta­ra is­pod mje­sta gdje su uko­pa­ne kra­ve.
Ad­mir Asa­na­gić je is­ta­kao da su kra­ve do­ve­ze­ne iz dru­gih uda­lje­nih mje­sta, i pi­ta ko­me je ta­ko ne­što pa­lo na pa­met. Asa­na­gić je ka­zao da je umje­sto ukla­nja­nja kra­va za­ra­dio kri­vič­nu pri­ja­vu zbog na­vod­nog ome­ta­nja slu­žbe­nog li­ca u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti.
Član bje­lo­polj­ske op­štin­ske ko­mi­si­je za pro­cje­nu šte­te i mje­šta­nin su­sjed­nog za­se­o­ka Brež­je Fa­dil Ba­ho­vić i di­rek­to­ri­ca Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu u fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Ve­sna Da­ko­vić ra­ni­je su od­ba­ci­li op­tu­žbe da se za­ko­pa­va­nje vr­ši na ne­a­de­kva­tan na­čin. I Ja­smin Ćo­ro­vić, se­kre­tar op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za lo­kal­nu upra­vu, sa­op­štio je da su go­ve­da obo­lje­la od kvr­ga­ve ko­že za­ko­pa­na pro­pi­sno.


Alj­ka­va re­ak­ci­ja

Pred­sjed­nik Op­štin­skog od­bo­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne Ra­do­mir Jo­kić iz­ra­zio je so­li­dar­nost i ra­zu­mi­je­va­nje za mu­ke su­gra­đa­na kad je u pit­anju gu­bi­tak stoč­nog fon­da.
– Sa dru­ge stra­ne, osu­đu­je­mo spo­ru i alj­ka­vu re­ak­ci­ju nad­le­žnih dr­žav­nih i op­štin­skih slu­žbi kad je ova bo­lest u pi­ta­nju – sma­tra on.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"