Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST ODBILA DA OBJAVI PUTNE NALOGE UPRKOS ZAKONSKOJ OBAVEZI
Stanišić, Nuhodžić i Peruničić ANB krenula u predizbornu kampanju Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije jer ANB krši zakon pošto krije putne naloge za korišćenje službenih vozila
Dan - novi portal
Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB) ni­je ob­ja­vi­la put­ne na­lo­ge za upra­vlja­nje slu­žbe­nim vo­zi­li­ma za pe­ri­od od 12. do 31. ju­la ove go­di­ne, zbog če­ga je Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) pod­ni­je­la pri­ja­vu Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. ANB, či­ji je di­rek­tor De­jan Pe­ru­ni­čić, du­žna je da sve put­ne na­lo­ge ob­ja­vlju­je sed­mo­dnev­no, u skla­du sa Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
ANB je dje­li­mič­no ob­ja­vi­la ana­li­tič­ke kar­ti­ce o upla­ta­ma, ali i iz njih se ne vi­di kon­kret­no za šta su te upra­ve na­pra­vlje­ne.
Ova­ko po­stu­pa­nje po­seb­no za­bri­nja­va, ako se zna da je ANB go­di­na­ma od opo­zi­ci­je op­tu­ži­va­na da po­ma­že kam­pa­nju De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS), stran­ke ko­ju pred­vo­di pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić. Po­seb­no je va­žno što je pred pret­hod­ne iz­bo­re ANB uvi­jek otva­ra­la po­stu­pak jav­nih na­bav­ki za vo­zi­la i to­če­nje go­ri­va. Ni­ka­da se ni­je de­talj­no is­pi­ta­lo ko­me je sve slu­žba iz­da­va­la zva­nič­ne le­gi­ti­ma­ci­je, a po­sto­ja­li su i na­vo­di opo­zi­ci­o­na­ra da agen­ti uče­stvu­ju u za­stra­ši­va­nju i pod­mi­ći­va­nju gla­sa­ča, za po­tre­be DPS-a. Od uvo­đe­nja vi­še­stra­nač­ja, na če­lu slu­žbe bez­bjed­no­sti Cr­ne Go­re naj­vi­še vre­me­na pro­veo je Du­ško Mar­ko­vić, sa­da­šnji za­mje­nik pred­sjed­ni­ka DPS-a.
Pred­stav­ni­ci DPS-a u par­la­men­tar­nom Od­bo­ru za bez­bjed­nost, Me­vlu­din Nu­ho­džić i Ob­rad Sta­ni­šić, za raz­li­ku od opo­zi­ci­o­na­ra ni­ka­da ni­je­su otva­ra­li pi­ta­nje upli­ta­nja ANB-a u iz­bor­ni pro­ces.
Iz MANS-a su ju­če sa­op­šti­li da su u sklo­pu pro­jek­ta „Po­šte­ni iz­bo­ri slo­bod­ni od ko­rup­ci­je” us­po­sta­vi­li pre­tra­ži­vu on-lajn ba­zu po­da­ta­ka o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji bu­dže­ta, ko­ja će omo­gu­ći­ti svim no­vi­na­ri­ma, NVO i osta­lim za­in­te­re­so­va­nim po­je­din­ci­ma da na jed­nom mje­stu i na jed­no­sta­van na­čin do­bi­ju in­for­ma­ci­je o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji pre­ko 100 in­sti­tu­ci­ja.
– U ba­zi su tre­nut­no do­stup­ne in­for­ma­ci­je za 66 in­sti­tu­ci­ja, a ba­za će se u kon­ti­nu­i­te­tu ažu­ri­ra­ti sa no­vo­o­bja­vlje­nim do­ku­men­ti­ma, even­tu­al­no iz­mi­je­nje­nim do­ku­men­ti­ma od in­sti­tu­ci­ja, pri­ja­va­ma Agen­ci­ji za spr­je­ča­va­nje ko­rup­ci­je kao i no­vim in­sti­tu­ci­ja­ma – uka­za­no je u sa­op­šte­nju.
Ka­ko su sa­op­šti­li, pro­je­kat, u sklo­pu ko­jeg je us­po­sta­vlje­na on-lajn ba­za o pred­iz­bor­noj po­tro­šnji, fi­nan­si­ra­ju Evrop­ska uni­ja, po­sred­stvom De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri i Am­ba­sa­da Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Pod­go­ri­ci.
U tek­stu pri­ja­ve se na­vo­di da je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pod­ni­je­ta na osno­vu čla­na 44 Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Pe­ri­od od 12. do 31. ju­la po­kri­ven je kroz tri pri­ja­ve.
– Pre­gle­dom in­ter­net stra­ni­ce, utvr­đe­no je da in­sti­tu­ci­ja Agen­ci­ja za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost ni­je uči­ni­la jav­nim sve put­ne na­lo­ge za upra­vlja­nje slu­žbe­nim vo­zi­li­ma za pe­ri­od od 25. ju­la do 31.j ula 2016. ko­je su svi dr­žav­ni or­ga­ni, or­ga­ni dr­žav­ne upra­ve, or­ga­ni lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, or­ga­ni lo­kal­ne upra­ve, jav­na pred­u­ze­ća, jav­ne usta­no­ve, dr­žav­ni fon­do­vi i pri­vred­na dru­štva či­ji je osni­vač ili ve­ćin­ski ili dje­li­mič­ni vla­snik dr­ža­va ili je­di­ni­ca du­žni da ob­ja­vlju­ju sed­mo­dnev­no – na­ve­de­no je u pri­ja­vi ko­ju je Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra pre­da­la Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Pri­ja­va je pre­da­ta u skla­du sa čla­nom 32, stav tri, Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, ko­ji pred­vi­đa da agen­ci­ja mo­ra sank­ci­o­ni­sa­ti od­go­vor­no li­ce u jav­noj in­sti­tu­ci­ji ko­ja ne ob­ja­vlju­je tra­že­ne po­dat­ke.
– Nov­ča­nom ka­znom od 200 eura do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj od­go­vor­no li­ce u dr­žav­nom or­ga­nu, or­ga­nu dr­žav­ne upra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, or­ga­nu lo­kal­ne upra­ve, jav­nom pred­u­ze­ću, jav­noj usta­no­vi, dr­žav­nom fon­du i pri­vred­nom dru­štvu či­ji je osni­vač ili ve­ćin­ski ili dje­li­mič­ni vla­snik dr­ža­va ili je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ako ne ob­ja­vlju­je sed­mo­dnev­no na in­ter­net stra­ni­ci sve iz­da­te put­ne na­lo­ge za upra­vlja­nje slu­žbe­nim vo­zi­li­ma, od da­na ras­pi­si­va­nja do da­na odr­ža­va­nja iz­bo­ra – pre­ci­zi­ra­no je za­ko­nom.
M.V.


Plav i Ul­cinj kri­ju pa­pi­re o so­ci­ja­li

Iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je sa­op­šte­no je da ih je Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja oba­vi­je­sti­lo da pri­ku­plja­nje i ob­ra­du po­da­ta­ka o iz­no­su i bro­ju ko­ri­sni­ka, kao i vr­sta­ma i pri­ma­o­ci­ma svih ob­li­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći oba­vlja u pe­ri­od od 17. do 20. u te­ku­ćem mje­se­cu za pret­hod­ni mje­sec, te iz tih raz­lo­ga ne­ma po­dat­ke za tra­že­ni pe­ri­od.
– Po­dat­ke o ras­po­dje­li svih ob­li­ka so­ci­jal­ne po­mo­ći na lo­kal­nom ni­vou, uklju­ču­ju­ći i po­dat­ke o vr­sta­ma, iz­no­si­ma i pri­ma­o­ci­ma so­ci­jal­ne po­mo­ći pri­ku­pi­lo je i ob­ra­di­lo 19 op­šti­na i dvi­je grad­ske op­šti­ne. Op­šti­na Ro­ža­je je iz­vi­je­sti­la da po­dat­ke ni­je ob­ja­vi­la zbog kva­ra na ser­ve­ru, a Gu­si­nje zbog či­nje­ni­ce da još ne­ma bu­džet. Oba­ve­zu iz čla­na 29 ni­su is­pu­ni­le op­šti­ne Plav i Ul­cinj – uka­za­no je u sa­op­šte­nju.
Na­ve­de­no je i da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja u ro­ku ob­ja­vi­lo iz­vo­de iz dr­žav­nog tre­zo­ra i ana­li­tič­ku kar­ti­cu o po­tro­šnji sred­sta­va iz bu­džet­ske re­zer­ve za iz­vje­štaj­ni pe­ri­od. Iz­vo­de iz lo­kal­nih tre­zo­ra i ana­li­tič­ku kar­ti­cu o po­tro­šnji sred­sta­va iz bu­džet­ske re­zer­ve ob­ja­vi­lo je 18 op­šti­na i dvi­je grad­ske op­šti­ne.
– Oba­ve­zu iz čla­na 30 ni­je­su is­pu­ni­li Bu­dva, Plav i Ul­cinj, dok su Ro­ža­je i Gu­si­nje na­ve­le iste raz­lo­ge kao i ra­ni­je. Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja pro­pi­sa­ne su za­bra­ne i ogra­ni­če­nja, kao i oba­ve­ze iz­vje­šta­va­nja or­ga­na vla­sti i po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u to­ku tra­ja­nja iz­bor­ne kam­pa­nje – pi­še u sa­op­šte­nju.


Dio in­sti­tu­ci­ja ne ob­ja­vlju­ju po­dat­ke

Dio op­šti­na i in­sti­tu­ci­ja ni­je­su ob­ja­vi­le iz­vo­de iz tre­zo­ra i ana­li­tič­ke kar­ti­ce o po­tro­šnji sred­sta­va iz bu­džet­ske re­zer­ve, či­me su pre­kr­ši­le Za­kon o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja, sa­op­šte­no je iz Cen­tra za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju (CDT). Ka­ko su ka­za­li, po­red oba­ve­ze ob­ja­vlji­va­nja ana­li­tič­kih kar­ti­ca i put­nih na­lo­ga, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ima­ju oba­ve­zu da od da­na ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra pet­na­e­sto­dnev­no ob­ja­vlju­ju iz­vo­de iz tre­zo­ra i ana­li­tič­ke kar­ti­ce o po­tro­šnji iz bu­džet­ske re­zer­ve. CDT je, na­kon is­te­ka ro­ka 11. av­gu­sta, pre­tra­ži­vao in­ter­net stra­ni­ce Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, Mi­ni­star­stva so­ci­jal­nog ra­da i sta­ra­nja i 23 op­šti­ne i pro­vje­ra­vao da li su ob­ja­vlje­ni oba­ve­zni pet­na­e­sto­dnev­ni iz­vje­šta­ji.
– Is­tra­ži­vač­ki tim CDT-a de­talj­no je pro­vje­rio saj­to­ve mi­ni­star­sta­va i op­šti­na kroz pre­tra­gu vi­je­sti, ru­bri­ka, ba­ne­ra i upi­si­va­njem ključ­nih ri­je­či u pre­tra­ži­vač. Utvr­đe­no je da je iz­vo­de iz lo­kal­nog tre­zo­ra ana­li­tič­ke kar­ti­ce o po­tro­šnji iz bu­džet­ske re­zer­ve ni­je­su ob­ja­vi­le op­šti­ne Bu­dva i Plav, kao ni op­šti­na Ro­ža­je zbog kva­ra ser­ve­ra – ka­žu u CDT-u.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"