Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo INSPEKCIJA UTVRDILA BROJNE PROPUSTE U USTANOVI ZA SMJEŠTAJ STARIH LICA U BIJELOM POLJU, MINISTAR MARIĆ TRAŽI ISTRAGU
Dom za stare u Bijelom Polju Stanje u Domu posao za tužioca Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilir Harasani zatražili su utvrđivanje odgovornosti u slučaju prebijanja i smrti korisnika Doma starih Vuka Jaćimovića
Dan - novi portal
Bje­lo­polj­skom Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu do­sta­vlje­na je do­ku­men­ta­ci­ja u ve­zi sa slu­ča­jem pre­bi­ja­nja ko­ri­sni­ka Do­ma sta­rih u Bi­je­lom Po­lju, glu­vo­ni­je­mog Vu­ka Ja­ći­mo­vi­ća (75), ko­ji je pre­mi­nuo od po­sle­di­ca ba­ti­na­nja. In­spek­to­ri dje­č­je i so­ci­jal­ne za­šti­te ko­ji su oba­vi­li in­spek­cij­ski nad­zor u Do­mu sta­rih utvr­di­li su broj­ne ne­pra­vil­no­sti, a kon­sta­to­va­no je da nad­le­žni ni­je­su obez­bi­je­di­li pro­ce­du­re o pri­mje­ni neo­p­hod­nih mje­ra u ci­lju spre­ča­va­nja ko­ri­sni­ka od po­vre­đi­va­nja, sa­mo­po­vre­đi­va­nja i na­no­še­nja ma­te­ri­jal­ne šte­te kao i spre­ča­va­nja in­ci­dent­nih do­ga­đa­ja ko­ji mo­gu da ugro­ze bez­bjed­nost i ži­vot. No­va kon­tro­la u toj usta­no­vi je u to­ku.
Ja­ći­mo­vi­ća je 16. ju­la bru­tal­no pre­tu­kao nje­gov ci­mer iz so­be V.B. (40), ko­ji je iz Psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce u Ko­to­ru pre­ba­čen u Dom sta­rih. Ja­ći­mo­vić je pre­mi­nuo 7. av­gu­sta u bje­lo­polj­skoj Op­štoj bol­ni­ci i sa­hra­njen je na se­o­skom gro­blju Pe­ćar­ska.
Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo na­lo­ži­lo je ob­duk­ci­ju ti­je­la Ja­ći­mo­vi­ća, a re­zul­ta­ti se još uvi­jek če­ka­ju.
– Na osno­vu na­la­za ob­duk­ci­je zna­će­mo šta da­lje tre­ba da ra­di­mo. Pred­u­ze­će­mo od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se utvr­di­lo da li je kod Jaćimovića smrt na­sta­la usled uzroč­no-po­sle­dič­nih ve­za sa na­ni­je­tim po­vre­da­ma. Pod­ni­je­će­mo kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv V.B. i uko­li­ko se utvr­di da je smrt na­sta­la na­sil­nim pu­tem, nje­mu će se na te­ret sta­vi­ti kri­vič­no dje­lo na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da kva­li­fi­ko­va­nih smr­ću. Uko­li­ko se pak utvr­di da je Ja­ći­mo­vić umro pri­rod­nim pu­tem, on­da će re­a­go­va­ti Osnov­no tu­ži­la­štvo zbog kri­vič­nog dje­la na­no­še­nje tje­le­snih po­vre­da – re­če­no nam je u bje­lo­polj­skom Vi­šem tu­ži­la­štvu.
Po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve Ilir Ha­ra­sa­ni ka­zao je za „Dan” da je In­spek­ci­ja za so­ci­jal­nu i dje­č­ju za­šti­tu utvr­di­la broj­ne ne­pra­vil­no­sti u ve­zi sa slu­ča­jem u Do­mu sta­rih Bi­je­lo Po­lje. Pre­ma ri­je­či­ma Ha­ra­sa­ni­ja, zbog ovog in­ci­den­ta ne­ko bi mo­gao i kri­vič­no da od­go­va­ra.
Ha­ra­sa­ni je is­ta­kao da su in­spek­to­ri utvr­di­li da od­go­vor­ni u Do­mu sta­rih Bi­je­lo Po­lje pri­li­kom pri­je­ma ko­ri­sni­ka V.B. i Vu­ka Ja­ći­mo­vi­ća ni­je­su po­pu­ni­li upit­ni­ke na pro­pi­sa­nom obra­scu S-U, či­me su u star­tu po­stu­pi­li su­prot­no oba­ve­za­ma iz čla­na 15, stav 3 pra­vil­ni­ka o bli­žim uslo­vi­ma za pru­ža­nje i ko­ri­šće­nje, nor­ma­ti­vi­ma i mi­ni­mal­nim stan­dar­di­ma uslu­ge smje­šta­ja od­ra­slih i sta­rih li­ca.
– Za ko­ri­sni­ka Do­ma, po­koj­nog Vu­ka Ja­ći­mo­vi­ća, ni­je sa­či­njen in­di­vi­du­al­ni plan uslu­ga, što je su­prot­no od­red­ba­ma Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, a što je ta­ko­đe pred­u­slov da bi pru­ža­lac uslu­ge sa­či­nio in­di­vi­du­al­ni plan ra­da u smi­slu čl 17 st 1 na­ve­de­nog pra­vil­ni­ka. Za ko­ri­sni­ka V.B. sa­či­njen je plan ra­da bez pret­hod­no sa­či­nje­nog in­di­vi­du­al­nog pla­na uslu­ga – po­ja­snio je Ha­ra­sa­ni.
On je is­ta­kao da je utvr­đe­no da je raz­log da­lje ho­spi­ta­li­za­ci­je za V.B. bi­la „so­ci­jal­na pro­ble­ma­ti­ka”, a da je smje­šten u so­bu sa te­ško bo­le­snim star­cem.
– Pru­ža­lac uslu­ge (Dom sta­rih) upo­znao je in­spek­to­ra da je sa V.B. oba­vljen raz­go­vor u di­je­lu osna­ži­va­nja za pri­hva­ta­nje pro­mje­na, da su in­for­mi­sa­ni o na­či­nu ži­vo­ta, o če­mu ni­je­su sa­či­nje­ni pi­sa­ni do­ka­zi (slu­žbe­ne za­bi­lje­ške). Pro­ce­du­ra o pri­mje­ni neo­p­hod­nih mje­ra u ci­lju spre­ča­va­nja ko­ri­sni­ka od po­vre­đi­va­nja, sa­mo­po­vre­đi­va­nja i na­no­še­nja ma­te­ri­jal­ne šte­te i pro­ce­du­ra o mje­ra­ma i ak­tiv­no­stima za spre­ča­va­nje in­ci­dent­nih do­ga­đa­ja, ko­ji mo­gu da ugro­ze bez­bjed­nost i ži­vot ko­ri­sni­ka, ni­je obez­bi­je­đe­na, što je oba­ve­za iz čla­na 11, stav 1, tač­ka 4 pra­vil­ni­ka – ka­zao je on.
Ha­ra­sa­ni na­po­mi­nje da je in­spek­tor ko­ji je iz­vr­šio in­spek­cij­ski nad­zor uka­zi­vao na ne­pra­vil­no­sti, od ko­jih su ne­ke uklo­nje­ne, a ne­ke ni­je­su, ima­ju­ći u vi­du da je ko­ri­snik već pre­mi­nuo.
– S ob­zi­rom na to da je ko­ri­snik pre­mi­nuo dok je u Do­mu bi­lo ele­men­tar­nih ne­pra­vil­no­sti, po­zi­vam jav­nog tu­ži­o­ca da po slu­žbe­noj du­žno­sti pre­du­zme mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti i po­kre­ne po­stu­pak ocje­ne da li je uči­nje­no kri­vič­no d­je­lo od stra­ne za­po­sle­nih u Do­mu sta­rih Bi­je­lo Po­lje – po­ru­čio je Ha­ra­sa­ni.
Mi­ni­star ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Bo­ris Ma­rić za­tra­žio je od cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad Da­ni­lov­grad i Bi­je­lo Po­lje i bje­lo­polj­skog Do­ma za sta­re da utvr­de da li po­sto­ji od­go­vor­nost zbog slu­ča­ja pre­bi­ja­nja, a po­tom i smr­ti ko­ri­sni­ka Do­ma sta­rih Vu­ka Ja­ći­mo­vi­ća.
– Dom sta­rih je po slu­žbe­noj du­žno­sti do­sta­vio tu­ži­la­štvu do­ku­men­ta­ci­ju ve­za­no sa slu­čaj pre­bi­ja­nja ko­ri­sni­ka Do­ma Vu­ka Ja­ći­mo­vi­ća – ka­zao je Ma­rić za „Dan”.
Ja­ći­mo­vić je u in­ci­den­tu za­do­bio te­ške tje­le­sne po­vre­de – frak­tu­ru lo­ba­nje, he­ma­tom na gla­vi, pre­lo­me ja­go­dič­ne ko­sti i dva leđ­na pr­šlje­na.
Na­kon zbri­nja­va­nja u Slu­žbi hit­ne po­mo­ći bje­lo­polj­ske bol­ni­ce hit­no je pre­ve­zen u Kli­nič­ki cen­tar, gdje je li­je­čen ne­ko­li­ko da­na. On je 7. av­gu­sta pre­mi­nuo u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci.A.O.-M.N.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"