Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-04-08 VLADA SE VEĆ ODRIČE ZNAČAJNIH PRIHODA ZBOG AUTOPUTA
Auto put - početak radova Kineskim podizvođačima oprostili 42,7 miliona Do januara je poreza na dodatu vrijednost oslobođeno 345 domaćih kompanija u ukupnom iznosu od 42,7 miliona, saopštili su iz Ministarstva finansija ne želeći da otkriju imena domaćih kompanija koje će najviše prihodovati zbog izgradnje autoputa S obzirom na činjenicu da još nije ni počela izgradnja autoputa, ovi podaci jasno daju do znanja da je neophodno formiranje skupštinskog odbora za praćenje izgradnje autoputa, kako bi javnost imala puni uvid u trošenje ogromnih novčanih sredstava, rekao je Bojanić
Dan - novi portal
Pla­ća­nja po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) zbog iz­grad­nje auto­pu­ta Bar-Bo­lja­re Vla­da je do sa­da oslo­bo­di­la 345 do­ma­ćih kom­pa­ni­ja, na­ve­li su iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Oni, me­đu­tim, ni­je­su htje­li da ot­kri­ju ko­jih je to 345 kom­pa­ni­ja oslo­bo­đe­no PDV-a, kao ni ko­li­ki je naj­ve­ći iz­nos za ko­ji je jed­na fir­ma pri­vi­le­go­va­na u po­slu iz­grad­nje pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va.
Pre­ma po­da­ci­ma Vla­de ob­ja­vlje­nim sre­di­nom mar­ta, uku­pan iz­nos ko­ji je oslo­bo­đen pla­ća­nja PDV-a na osno­vu Za­ko­na o auto­pu­tu do ja­nu­a­ra ove go­di­ne je 42,7 mi­li­o­na eura. Ne­za­vi­sni po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić je po­ku­šao od Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja da do­bi­je od­go­vo­re ko­ji su po­re­ski ob­ve­zni­ci, za ko­li­ke iz­no­se, ko­je ro­be i uslu­ge oslo­bo­đe­ni od pla­ća­nja PDV-a, me­đu­tim, iz re­so­ra Ra­do­ja Žu­gi­ća su bi­li ve­o­ma uop­šte­ni.
– Broj do­ma­ćih do­ba­vlja­ča ko­mpa­ni­je CRBC iz­no­si 345. Uku­pan iz­nos ko­ji je oslo­bo­đen od pla­ća­nja PDV-a kod do­ma­ćih do­ba­vlja­ča do ja­nu­a­ra iz­no­si 22,538 mi­li­o­na, dok je uku­pan iz­nos ko­ji je oslo­bo­đen od pla­ća­nja PDV-a za uvoz 20,2 mi­li­o­na eura – pi­še u od­go­vo­ri­ma Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, ko­je je Bo­ja­nić do­sta­vio „Da­nu”.
Tra­gom ovih po­da­ta­ka, „Dan” je po­slao pi­ta­nja Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja u ve­zi sa ime­ni­ma do­ma­ćih kom­pa­ni­ja ko­je su oslo­bo­đe­ne PDV-a, ali kao ni Bo­ja­nić, ni­je­smo do­bi­li od­go­vo­re. Pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja, iz no­vem­bra, glav­ni iz­vo­đač ra­do­va na auto­pu­tu ki­ne­ski CRBC je kao po­di­zvo­đa­če iz Cr­ne Go­re an­ga­žo­vao 20 fir­mi, me­đu ko­ji­ma su Be­maks, Ci­jev­na ko­merc, Če­le­bić, Mon­te­ne­gro pe­trol... Iz re­so­ra Iva­na Bra­jo­vi­ća, me­đu­tim, ni­je­su htje­li da ot­kri­ju ko­li­ko je ko­ja fir­ma uze­la za iz­vo­đe­nje ra­do­va na auto­pu­tu, dok je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić la­ni re­kao da će se sa Ci­jev­nom ko­merc pot­pi­sa­ti ugo­vor vri­je­dan 19 mi­li­o­na, a sa Mon­te­ne­gro pe­tro­lom 11 mi­li­o­na. Po­zna­to je i da do­ma­ći po­di­zvo­đa­či tre­ba da od­ra­de 30 od­sto od ukup­nih ra­do­va, i ta­ko pri­ho­du­ju oko 300 mi­li­o­na eura. Ono što, me­đu­tim, re­sor­na mi­ni­star­stva kri­ju je ko­je će do­ma­će fir­me uze­ti naj­ve­ći dio ko­la­ča.
Bo­ja­nić je ka­zao „Da­nu” da se pre­ma od­go­vo­ru Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja mo­že za­klju­či­ti da je do sa­da na ime iz­grad­nje pro­me­to­va­no pri­bli­žno 220 mi­li­o­na.
– S ob­zi­rom na či­nje­ni­cu da još ni­je ni po­če­la iz­grad­nja auto­pu­ta, a ko­li­ko je jav­nost in­for­mi­sa­na ni­je ura­đen ni glav­ni pro­je­kat, ovi po­da­ci ja­sno da­ju do zna­nja da je neo­p­hod­no for­mi­ra­nje skup­štin­skog od­bo­ra za pra­će­nje iz­grad­nje auto­pu­ta, ka­ko bi jav­nost ima­la pu­ni uvid u tro­še­nje ogrom­nih nov­ča­nih sred­sta­va. Uko­li­ko po­sla­nič­ka ve­ći­na bu­de pro­tiv pred­lo­ga za for­mi­ra­nje od­bo­ra, on­da je vi­še ne­go ja­sno da se ne­što krup­no kri­je. Ovo pi­ta­nje do­ži­vlja­vam da­le­ko va­žni­jim od pi­ta­nja pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, pa oče­ku­jem da se ova tač­ka na­đe što pri­je pred po­sla­ni­ci­ma. Ko će vo­di­ti sjed­ni­cu Skup­šti­ne je pe­ri­fer­no pi­ta­nje u od­no­su na tro­še­nje sto­ti­na mi­li­o­na eura ko­je će pla­ća­ti svi gra­đa­ni, bez ob­zi­ra ko je na če­lu Skup­šti­ne, a ko glav­ni ured­nik RTCG – iz­ja­vio je Bo­ja­nić za „Dan”.
Pred­log za for­mi­ra­nje od­bo­ra za pra­će­nje iz­grad­nje auto­pu­ta je na­pi­sao MANS. Pot­pi­sa­lo ga je vi­še po­sla­ni­ka i pre­da­lo u skup­štin­sku pro­ce­du­ru kra­jem ju­la pro­šle go­di­ne. For­mi­ra­nje od­bo­ra je tre­ba­lo da bu­de jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da sjed­ni­ce Skup­šti­ne, ko­ja je pri­je de­se­tak da­na ot­ka­za­na.
D.M.


Ko­šta­će pre­ko mi­li­jar­du

Pre­ma ugo­vo­ru sa CRBC-om, ci­je­na 41 ki­lo­me­tra od Smo­kov­ca do Ma­te­še­va iz­no­si 809,6 mi­li­o­na eura. Ci­je­na će, me­đu­tim, bi­ti mno­go ve­ća, zbog kre­di­ta ko­ji je uzet u do­la­ri­ma. Za fi­nan­si­ra­nje pri­o­ri­tet­ne di­o­ni­ce po­zajm­lje­no je 944 mi­li­o­na do­la­ra, što je u vri­je­me pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o fi­nan­si­ra­nju iz­no­si­lo pri­bli­žno 700 mi­li­o­na eura, a na ju­če­ra­šnji dan 830 mi­li­o­na eura, jer je u me­đu­vre­me­nu do­lar oja­čao. Ka­da se to­me do­da­ju i ka­ma­te, pri­o­ri­tet­na di­o­ni­ca će ko­šta­ti pre­ko mi­li­jar­du eura.
Pri­prem­ni ra­do­vi na auto­pu­tu su po­če­li 11. ma­ja, ali dr­ža­va još Ki­ne­zi­ma ni­je iz­da­la po­treb­ne do­zvo­le za iz­vo­đe­nje ve­ćih ra­do­va. Ki­ne­zi su na­ja­vlji­va­li po­če­tak glav­nih ra­do­va za pro­šli sep­tem­bar, ali oni još ni­je­su po­če­li.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"