Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet NAKON ŠTO JE BRITANSKI PREMIJER PRIZNAO DA JE OSTVARIO PROFIT PREKO OFŠOR KOMPANIJE
Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira” Na osnovu dokumenata iz panamske advokatske kancelarije Mosak–Fonseka objelodanjeno je da je premijerov otac Ijan Kameron bio na čelu investicionog fonda Blemor holdings, čiji su prihodi trideset godina skrivani od britanskih poreskih organa, objavio je „Gardijan”
Dan - novi portal
LON­DON–MIN­HEN – Ne­ko­li­ko po­sla­ni­ka u bri­tan­skom par­la­men­tu za­tra­ži­lo je ostav­ku pre­mi­je­ra Dej­vi­da Ka­me­ro­na na­kon što je pri­znao da je po­sje­do­vao od­re­đe­ne di­o­ni­ce ko­je je po­tom pro­dao i ostva­rio pro­fit na osno­vu kon­tro­verz­ne of­šor kom­pa­ni­je na Pa­na­mi.
Po­sli­je vi­še da­na pri­ti­sa­ka oko ot­kri­ća ve­za­nih za afe­ru „Pa­nam­ski pa­pi­ri”, bri­tan­ski pre­mi­jer pri­znao je da je do 2010. imao udio u fon­du ko­ji je nje­gov sa­da po­koj­ni otac re­gi­stro­vao na Ba­ha­mi­ma. Ka­me­ron je u in­ter­vjuu za te­le­vi­zi­ju ITV re­kao da je 2010. go­di­ne, ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je ne­go što je po­stao pre­mi­jer, pro­dao svoj udio za oko 30.000 fun­ti. On je us­tvr­dio da ne­ma ni­šta da kri­je i da je pla­tio sve bri­tan­ske po­re­ze na do­bit ostva­re­nu od pro­da­je di­o­ni­ca.
Na osno­vu do­ku­me­na­ta iz pa­nam­ske advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je Mo­sak– Fon­se­ka obje­lo­da­nje­no je da je pre­mi­je­rov otac Ijan Ka­me­ron bio na če­lu in­ve­sti­ci­o­nog fon­da Ble­mor hol­dings, či­ji su pri­ho­di tri­de­set go­di­na skri­va­ni od bri­tan­skih po­re­skih or­ga­na, ob­ja­vio je „Gar­di­jan”.
Pre­mi­jer je do­šao na udar kri­ti­ke po­sli­je ot­kri­ća da je nje­gov otac Ijan Ka­me­ron, ko­ji je umro 2010, vo­dio taj fond. Kan­ce­la­ri­ja bri­tan­skog pre­mi­jer Da­u­ning strit iz­da­la je če­ti­ri sa­op­šte­nja, jed­no za dru­gim, u ko­ji­ma se na­vo­di da je to pri­vat­na stvar i da je Ka­me­ron lič­no u uto­rak re­kao da ne­ma ni­ka­kve ak­ci­je, ni­ti of­šor fon­do­ve. Sa su­pru­gom Sa­man­tom imao je 5000 ak­ci­ja u Ble­mor in­vest­ment fon­du, ko­je su ku­pi­li u apri­lu 1997. go­di­ne za 12.497 fun­ti, a pro­da­li u ja­nu­a­ru 2010. za 31.500 fun­ti, sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je iz­bo­ra na ko­ji­ma je osvo­jio vlast.
–Iskre­no, ne­mam šta da kri­jem. Po­no­san sam na svog oca i na to što je ostva­rio, od fir­me ko­ju je iz­gra­dio do sve­ga osta­log. Ne mo­gu da pod­ne­sem da se nje­go­vo ime pro­vla­či kroz bla­to – re­kao je Ka­me­ron za ITV.
Dvo­ji­ca nje­mač­kih no­vi­na­ra iz li­sta „Zi­doj­če caj­tung” re­kli su da su iz­ne­na­đe­ni pu­bli­ci­te­tom ko­ji su iza­zva­li „Pa­nam­ski pa­pi­ri” i obe­ća­li još vi­še sen­za­ci­o­nal­nih vi­je­sti.
–Ni­ka­da ni­sam za­mi­šljao ta­kve re­ak­ci­je, da će bi­ti ob­ja­vlje­no na sva­kom te­le­vi­zij­skom ka­na­lu i da će­mo do­bi­ti za­htje­ve iz me­di­ja ši­rom svi­je­ta – iz­ja­vio je no­vi­nar Ba­sti­jan Ober­ma­jer (38) za AFP.
„Zi­doj­če caj­tung”, dru­gi naj­pro­da­va­ni­ji list u Nje­mač­koj, do­bio je od ano­nim­nog iz­vo­ra vi­še od 11 mi­li­o­na do­ku­me­na­ta iz pa­nam­ske advo­kat­ske fir­me Mo­sak– Fon­se­ka u ko­ji­ma se skre­će pa­žnja jav­no­sti na sum­nji­va fi­nan­sij­ska po­slo­va­nja mno­gih bo­ga­tih i moć­nih lič­no­sti u svi­je­tu. List je po­di­je­lio svo­ja sa­zna­nja sa sto­ti­na­ma me­đu­na­rod­nih is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra.
Od ne­dje­lje, 3. apri­la, ka­da su do­ku­men­ti pro­cu­ri­li u jav­nost, pre­mi­jer Islan­da Sig­mun­dur Da­vid Gun­la­ug­son i vi­so­ki zva­nič­nik UEFA pri­mo­ra­ni su da pod­ne­su ostav­ke, dok se tem­pe­ra­tu­ra znat­no po­di­gla oko bri­tan­skog pre­mi­je­ra Dej­vi­da Ka­me­ro­na i ar­gen­tin­skog pred­sjed­ni­ka Ma­u­ri­ci­ja Ma­kri­ja.
–Još se na­la­zi­mo u sre­di­ni ot­kri­ća. U na­red­nim da­ni­ma će bi­ti još vi­še sen­za­ci­o­nal­nih na­slo­va u mno­gim ze­mlja­ma – re­kao je no­vi­nar „Zi­doj­če caj­tun­ga” Fre­de­rik Ober­ma­jer (32) u sje­di­štu tih no­vi­na u Min­he­nu.
Ba­sti­jan Ober­ma­jer je iz­ja­vio da u ovom slu­ča­ju vi­di­mo naj­ra­zli­či­ti­je vr­ste kri­vič­nih dje­la, vi­di­mo ka­ko kar­te­li dro­ge pe­ru no­vac, vi­di­mo umi­je­ša­nost tr­go­va­ca oruž­jem, vi­di­mo za­o­bi­la­že­nje sank­ci­ja i uta­ju po­re­za.
–Ako po­li­ti­ča­ri za­i­sta že­le da ovo za­u­sta­ve, mo­ra­ju od­mah da dje­lu­ju. Tre­ba nam če­kić ka­ko bi­smo uni­šti­li si­stem of­šor kom­pa­ni­ja –is­ta­kao je Ba­sti­jan Ober­ma­jer.
On je is­ta­kao da po­li­ti­ka ma­lih ko­ra­ka ni­je do­volj­na.
–Prem­da vla­de dr­ža­va pred­u­zi­ma­ju od­re­đe­ne ko­ra­ke pro­tiv po­re­skih uta­ja, oni se pri­la­go­de i pro­na­đu no­ve ide­je ka­ko bi pre­u­smje­ri­li i sa­kri­li svoj no­vac – ka­zao je Ba­sti­jan Ober­ma­jer.
Nje­gov ko­le­ga Fre­de­rik Ober­ma­jer je bio vi­še re­zer­vi­san i re­kao da se pu­no go­vo­ri o ovom slu­ča­ju, „ali je pi­ta­nje šta će na kra­ju bi­ti ura­đe­no”.
(RTS)


SAD fi­nan­si­ra­le afe­ru

VA­ŠING­TON – Vla­sti SAD su pu­tem svo­je Agen­ci­je za me­đu­na­rod­ni raz­voj fi­nan­si­ra­le no­vi­na­re ko­ji su spro­vo­di­li is­tra­ži­va­nje of­šor skan­da­la, ali ni­su se mi­je­ša­le u nji­hov po­sao, iz­ja­vio je port­pa­rol Stejt de­part­men­ta Mark To­ner.
–No­vi­na­ri su do­bi­ja­li sred­stva iz ra­znih iz­vo­ra, pa i od ame­rič­kih vla­sti. Te or­ga­ni­za­ci­je ni­su do­bi­ja­le pa­re od Ju-Esej­da ka­ko bi is­tra­ži­va­le kon­kret­ne ze­mlje ili lju­de, već da spro­vo­de ne­za­vi­sna is­tra­ži­va­nja – re­kao je To­ner.
On tvr­di da SAD ni­su una­pri­jed ima­le in­for­ma­ci­je o tom is­tra­ži­va­nju, kao ni o re­zul­ta­ti­ma ko­je su po­sti­gli no­vi­na­ri, jer se, ka­ko je re­kao, ni­su mi­je­ša­li u nji­hov po­sao.
Isto­vre­me­no, on je re­kao da vla­sti SAD ni­su od­go­vor­ne za ob­ja­vlji­va­nje “Pa­nam­skih pa­pi­ra”.
–Po­ri­čem bi­lo ka­kvu od­go­vor­nost za ob­ja­vlji­va­nje tih do­ku­me­na­ta – re­kao je To­ner i do­dao da su ame­rič­ke vla­sti ja­sno da­le do zna­nja da ne že­le da go­vo­re o sa­dr­ži­ni tih taj­nih do­ku­me­na­ta.
Ob­ja­vlje­na is­tra­ži­va­nja Me­đu­na­rod­nog udru­že­nja no­vi­na­ra (ICJI) o of­šor imo­vi­ni 12 svjet­skih li­de­ra, po­zna­ta i kao „Pa­nam­ski pa­pi­ri”, ima­la su efe­kat bom­be. Dok su ne­ki eks­per­ti ocje­nji­va­li vje­ro­do­stoj­nost ob­ja­vlje­nih po­da­ta­ka i tra­ži­li iz­vor cu­re­nja, dru­gi su se za­pi­ta­li ko je od svjet­skih li­de­ra glav­na me­ta pri­ku­plja­nja kom­pro­mi­tu­ju­ćih in­for­ma­ci­ja.


No­vi island­ski pre­mi­jer po­lo­žio za­kle­tvu

REJ­KJA­VIK – No­vi island­ski pre­mi­jer Si­gur­dur In­gi Jo­han­son po­lo­žio je u če­tvr­tak za­kle­tvu na­kon što je nje­gov pret­hod­nik pod­nio ostav­ku zbog skan­da­la oko „Pa­nam­skih pa­pi­ra”.
Jo­han­son, ko­ji do­la­zi iz re­do­va Pro­gre­siv­ne par­ti­je, do sa­da je bio mi­ni­star ri­bar­stva i po­ljo­pri­vre­de, pre­no­si Roj­ters.
Ime­no­va­nje je usle­di­lo na­kon što je biv­ši pre­mi­jer Sig­mun­dur Da­vid Gun­la­ug­son na­pu­stio funk­ci­ju na­kon afe­re po­zna­te kao „Pa­nam­ski pa­pi­ri”, to­kom ko­je se iz obje­lo­da­nje­nih do­ku­me­na­ta sa­zna­lo da nje­go­va že­na ima fir­mu po­ve­za­nu sa pro­pa­lim island­skim ban­ka­ma, što je iza­zva­lo ma­sov­ne pro­te­ste. Jo­han­son bi tre­ba­lo da pred­vo­di Island do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra ko­ji su za­ka­za­ni za je­sen.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"