Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MREŽA ZA AFIRMACIJU NEVLADINOG SEKTORA UPOZORILA IVICU STANKOVIĆA DA DOKUMENTACIJA ČAMI U FIOKAMA
Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname MANS je pozvao tužilaštvo da, umjesto obećanja da će se nekada baviti „panamskim papirima”, kada ugledaju svjetlost dana, odmah otvori konkretne slučajeve jer na dokumentaciju ne mora da čeka
Dan - novi portal
Cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo već go­di­na­ma po­sje­du­je in­for­ma­ci­je i do­ka­ze o of­šor po­slo­vi­ma do­ma­ćih jav­nih funk­ci­o­ne­ra i sa nji­ma po­ve­za­nih taj­ku­na i kri­mi­na­la­ca i u tom smi­slu ne mo­ra če­ka­ti „pa­pi­re iz Pa­na­me” ka­ko bi ne­što ko­nač­no pred­u­ze­lo po tom pi­ta­nju, po­ru­če­no je iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS). Ka­ko je na­veo MANS u sa­op­šte­nju, oni su go­di­na­ma una­zad tu­ži­la­štvu do­sta­vlja­li po­dat­ke i kri­vič­ne pri­ja­ve u ko­ji­ma je do de­ta­lja opi­sa­no na ko­ji na­čin su of­šor kom­pa­ni­je ko­ri­šće­ne za in­ve­sti­ra­nje u Cr­nu Go­ru, ali i pra­nje nov­ca pre­ko do­ma­ćih ba­na­ka.
– Na­ža­lost, do­sad ni­je­dan od ovih slu­ča­je­va ni­je ade­kvat­no pro­ce­su­i­ran, a ne­ke pri­ja­ve su bez va­lja­nog obra­zlo­že­nja i od­ba­če­ne. Jed­na od of­šor kom­pa­ni­ja o ko­joj tu­ži­la­štvo po­sje­du­je in­for­ma­ci­je je­ste kom­pa­ni­ja La­fi­no Tra­de re­gi­stro­va­na u De­la­ve­ru od bra­će Dar­ka i Du­ška Ša­ri­ća. Ova kom­pa­ni­ja, za­jed­no sa fir­mom Ka­ma­ri­la Cor­po­ra­tion sa Sej­še­la ko­ju su ta­ko­đe kon­tro­li­sa­li Ša­ri­ći, bi­la je jed­na od va­žni­jih kli­je­na­ta Pr­ve ban­ke Cr­ne Go­re u vla­sni­štvu pre­mi­je­ro­vog bra­ta Aca Đu­ka­no­vi­ća – na­ve­li su iz MANS-a.
Ka­ko su upo­zo­ri­li, sre­di­nom 2008. go­di­ne La­fi­no Tra­de je u Pr­vu ban­ku de­po­no­va­la šest mi­li­o­na eura u mo­men­tu ka­da je Đu­ka­no­vi­će­va ban­ka bi­la u kri­zi i ni­je mo­gla iz­vr­ša­va­ti na­lo­ge kli­je­na­ta. Ob­ja­šlje­no je da je, osim La­fi­no Tra­de, de­po­nent ban­ke bi­la i ki­pa­r­ska kom­pa­ni­ja Kal­de­ro Tra­di­ning Li­mi­ted u vla­sni­štvu bli­skog pri­ja­te­lja pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Zo­ra­na Be­ći­ro­vi­ća.
– Of­šor kom­pa­ni­ja La­fi­no Tra­de se po­mi­nje u vi­še is­tra­ga zbog pra­nja nov­ca u Sr­bi­ji, ali ka­da je u pi­ta­nju po­slo­va­nje sa Pr­vom ban­kom cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo još ni­je na­šlo za shod­no da se ozbilj­ni­je po­za­ba­vi ovim slu­ča­jem. Ovo ni­je je­di­na ofšor kom­pa­ni­ja ko­ja se do­vo­di u ve­zu sa Ša­ri­ći­ma, a za ko­ju tu­ži­la­štvo ima do­ka­ze. Cr­no­gor­ska kom­pa­ni­ja No­va Star CG je osno­va­na od of­šor kom­pa­ni­je No­va Star LLC či­ji je vla­snik dru­ga of­šor kom­pa­ni­ja Ni­ko­mat LLC, re­gi­stro­va­na u De­la­ve­ru. Kao vla­snik Ni­ko­mat LLC se po­ja­vlju­je Da­ni­je­la Ša­rić, se­stra Dar­ka i Du­ška Ša­ri­ća, i Ne­boj­ša Je­stro­vić ko­ji je u Sr­bi­ji već op­tu­žen da je prao no­vac od ko­ka­i­na – sa­op­šte­no je iz MANS-a.
Is­ti­ču da je ova­ko for­mi­ra­na kom­pa­ni­ja bi­la dio or­ga­ni­zo­va­ne kri­mi­nal­ne še­me ko­ja je ima­la za cilj da na pre­va­ru do­đe do vri­jed­nog ze­mlji­šta Fud­bal­skog klu­ba Mo­gren na sa­moj oba­li mo­ra u Bu­dvi. Po­ten­ci­ra­ju da ono što je po­seb­no za­ni­mlji­vo i o če­mu tu­ži­la­štvo već ne­ko­li­ko go­di­na ima pu­nu in­for­ma­ci­ju je­ste či­nje­ni­ca da se na če­lu kom­pa­ni­je No­va Star CG, ko­ju su osno­va­li Ša­ri­ći, i da­lje kao iz­vr­šni di­rek­tor na­la­zi Bla­go­ta Ra­du­lo­vić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za IPARD pla­ća­nja pri Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de i du­go­go­di­šnji pr­vi sa­rad­nik ak­tu­el­nog mi­ni­sta po­ljo­pri­vre­de Pe­tra Iva­no­vi­ća.
– Ka­da je u pi­ta­nju mi­ni­star Iva­no­vić, i nje­go­vo ime se do­vo­di u ve­zu sa of­šor kom­pa­ni­ja­ma ko­je su po­slo­va­le u Cr­noj Go­ri. Kra­jem 2010. go­di­ne pa­nam­ska advo­kat­ska ku­ća Ba­lard & Ba­lard je na kuć­nu adre­su mi­ni­stra Iva­no­vi­ća u Pod­go­ri­ci po­sla­la pu­no­moć­je ko­jim nje­ni kli­jen­ti ovla­šću­ju pod­go­rič­kog advo­ka­ta Zo­ri­cu Đu­ka­no­vić da za­stu­pa pa­nam­sku kom­pa­ni­ju Adri­a­tic Over­se­as Hol­ding. Ova kom­pa­ni­ja je te iste go­di­ne pre­u­ze­la udio Ša­ri­će­ve kom­pa­ni­je u po­me­nu­tom po­slu sa ze­mlji­štem bu­dvan­skog FK Mo­gren. Osim to­ga, ova pa­nam­ska kom­pa­ni­ja je pre­u­ze­la i kom­pa­ni­ju Sun In­vest­ment ko­ja se po­ve­zu­je sa još jed­nim pri­ja­te­ljom pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća, Stan­kom Su­bo­ti­ćem – uka­za­no je iz MANS-a.
Na­vo­de da je ova kom­pa­ni­ja kod Pr­ve ban­ke ima­la ne­ko­li­ko kre­di­ta u ukup­nom iz­no­su od pre­ko 20 mi­li­o­na eura ko­ji su ve­li­kim di­je­lom vra­će­ni iz de­po­zi­ta u iz­no­su od 15 mi­li­o­na eura ko­je je u to vri­je­me pre­ko svog advo­ka­ta u Pr­vu ban­ku po­lo­žio od­bje­gli taj­land­ski pre­mi­jer i cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin Tak­sin Ši­na­va­tra. Cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo, upo­zo­ra­va MANS, ni­ka­da ni­je pro­vje­ra­va­lo po­ri­je­klo ovog nov­ca, ni­ti se ba­vi­lo ovim tran­sak­ci­ja­ma unu­tar Pr­ve ban­ke.
– S dru­ge stra­ne, mi­ni­star Iva­no­vić ni­ka­da ni­je jav­no pro­go­vo­rio o ve­za­ma ko­je ima sa nar­ko- kla­nom Ša­ri­ća i po­me­nu­tom pa­nam­skom kom­pa­ni­jom, a pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su do­stup­ni MANS-u, tu­ži­la­štvo ni­ka­da ni­je pred­u­zi­ma­lo bi­lo ka­kve mje­re pre­ma Iva­no­vi­ću. Tu­ži­la­štvo po­sje­du­je i in­for­ma­ci­je o to­me ka­ko je tr­go­va­no voj­nim kom­plek­som Sko­či­đe­voj­ka na­do­mak Bu­dve, te de­talj­ne po­dat­ke o of-šor kom­pa­ni­ji Kal­de­ro Tra­ding Li­mi­ted bra­će Be­ći­ro­vić, sej­šel­skoj kom­pa­ni­ji Bla­ze Cor­po­ra­tion i kom­pa­ni­ji Mon­te­ne­gro Real Esta­te In­vest­ment Kom­pany sa Bri­tan­skih dje­vi­čan­skih ostr­va, a ko­ju je u Cr­noj Go­ri za­stu­pa­la pre­mi­je­ro­va se­stra, Ana Ko­la­re­vić – ocje­nju­je se u sa­op­šte­nju MANS-a.
Ob­ja­šnja­va­ju da su ove kom­pa­ni­je pre­ko do­ma­ćih ko­mer­ci­jal­nih ba­na­ka, pre­pro­da­ju­ći jed­no te isto ze­mlji­šte ne­ko­li­ko pu­ta, pre­ko ra­ču­na kroz plat­ni pro­met „pro­vu­kle” na de­se­ti­ne mi­li­o­ne eura. Na­ve­de­no je da iz tu­ži­la­štva i Upra­ve za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca ne­ma in­for­ma­ci­je da su se ika­da ba­vi­le ovim slu­ča­jem.
– Cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo po­sje­du­je po­dat­ke i o to­me ka­ko je Mi­loš Ma­ro­vić, sin vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća za­jed­no sa sa­da po­koj­nim Dra­ga­nom Be­ći­ro­vi­ćem osno­vao ki­par­sku kom­pa­ni­ju Nu­me­ri­co Tra­de za či­je po­slo­ve na iz­grad­nji akva­par­ka je Op­šti­na Bu­dva da­la mi­li­on­ske ga­ran­ci­je. MANS je taj slu­čaj pri­ja­vio još 2011. go­di­ne, ali do da­nas iz tu­ži­la­štva još ne­ma­mo in­for­ma­ci­ju da li se uop­šte i vo­di is­tra­ga – pi­še u sa­op­šte­nju.
Iz MANS-a tvr­de da su ovo sa­mo ne­ki od slu­ča­je­va za ko­je cr­no­gor­sko tu­ži­la­štvo po­sje­du­je obim­nu do­ku­men­ta­ci­ju, ali ko­ji još če­ka­ju na pro­ce­su­i­ra­nje.
– Že­li­mo da vje­ru­je­mo da ključ­na pre­pre­ka ni­je či­nje­ni­ca da se kri­mi­no­ge­na li­ca i nji­ho­ve kom­pa­ni­je po­ve­zu­ju sa po­ro­di­com i pr­vim sa­rad­ni­ci­ma pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća. Umje­sto obe­ća­nja da će se ne­ka­da ba­vi­ti „pa­nam­skim pa­pi­ri­ma”, ka­da ugle­da­ju svje­tlost da­na, MANS po­zi­va tu­ži­la­štvo da od­mah otvo­ri po­bro­ja­ne slu­ča­je­ve jer na tu do­ku­men­ta­ci­ju ne mo­ra da če­ka. Ona se već go­di­na­ma na­la­zi u tu­ži­la­štvu i če­ka da bu­de pro­ce­su­i­ra­na – za­klju­ču­ju u sa­op­šte­nju.
Pod­sje­ti­mo, iz ka­bi­ne­ta VDT-a Ivi­ce Stan­ko­vi­ća ra­ni­je je sa­op­šte­no da će is­pi­ta­ti ulo­gu cr­no­gor­skih fir­mi u afe­ri „Pa­na­ma pej­pers”.
M.V.


Iva­no­vić: Ne­mam ve­ze sa fir­ma­ma iz Pa­na­me

Mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Pe­tar Iva­no­vić ne­gi­rao je bi­lo ka­kvu po­ve­za­nost sa fir­mom iz Pa­na­me. On je ju­če ka­zao da ni­ka­da ni­je re­gi­stro­vao ni­jed­nu fir­mu u ovoj dr­ža­vi ni­ti je bio ko­ri­snik ili član ne­kog od or­ga­na upra­vlja­nja.
On je po­zvao me­di­je, ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je i gra­đa­ne Cr­ne Go­re da uko­li­ko ima­ju ije­dan do­kaz ko­ji go­vo­ri su­prot­no od ovo­ga što je ka­zao da ga od­mah do­sta­ve tu­ži­la­štvu.
A.T.


Pro­ce­su­i­ra­ti ključ­ne kri­mi­nal­ce

Ka­ko is­ti­ču u MANS-u, do­sa­da­šnje ak­tiv­no­sti tu­ži­la­štva su mo­žda da­va­le za pra­vo op­ti­mi­sti­ma da mi­sle ka­ko je „prav­da ko­nač­no kre­nu­la”.
– Ali sma­tra­mo da je cr­no­gor­ska jav­nost do­volj­no du­go če­ka­la na pro­ce­su­i­ra­nje naj­vi­ših dr­žav­nih funk­ci­o­ne­ra i sa nji­ma po­ve­za­nih kri­mi­na­la­ca. Na­ro­či­to ako ima­mo u vi­du broj­ne do­ka­ze ko­ji se na­la­ze u sa­mom tu­ži­la­štvu i če­ka­ju da nad­le­žni tu­ži­o­ci sku­pe do­volj­no hra­bro­sti i po­li­tič­ke vo­lje i od­va­že se na nji­ho­vo ko­nač­no pro­ce­su­i­ra­nje – kon­sta­to­va­no je u sa­op­šte­nju.
MANS je, ka­ko sma­tra­ju, u tom smi­slu, kao pod­no­si­lac broj­nih pri­ja­va, i da­lje spre­man da po­mog­ne da se ključ­ni kri­mi­nal­ci, bi­lo da se oni na­la­ze u Vla­di ili pod­ze­mlju, što pri­je pro­ce­su­i­ra­ju.
– Ka­ko bi tu­ži­la­štvo i na kon­kret­nim re­zul­ta­ti­ma po­ka­za­lo da li je ne­za­vi­sno ili je pro­ce­su­i­ra­nje pre­mi­je­ra i nje­go­vog ne­po­sred­nog po­ro­dič­nog i kri­mi­nal­nog okru­že­nja i da­lje ta­bu te­ma u Cr­noj Go­ri – ocje­nju­je se u sa­op­šte­nju.


De­man­tu­je ono što ni­smo sa­op­šti­li

MANS je u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom me­di­ji­ma bio u pot­pu­no­sti pre­ci­zan, uko­li­ko je Pe­tar Iva­no­vić imao str­plje­nja da pa­žlji­vo pro­či­ta ono što smo sa­op­šti­li, ka­zao je di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac, na­vo­de­ći da mi­ni­star de­man­tu­je ne­što što oni ni­je­su ni sa­op­šti­li.
– Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je MANS do­bio od Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re, a ko­ji se od­no­se na do­ku­men­ta­ci­ju iz omo­ta spi­sa za kom­pa­ni­ju Sun In­vest­ment. U tom do­si­jeu se na­la­zi do­pis ko­ji je pa­nam­ska advo­kat­ska ku­ća „Ba­lard & Ba­lard po­sla­la mi­ni­stru Pe­tru Iva­no­vi­ću uz pu­no­moć­je pa­nam­ske kom­pa­ni­je „Adri­a­tic Over­se­as Hol­ding” na­mi­je­nje­no advo­ka­ti­ci Đu­ka­no­vić. Pi­smo ko­je po­slao advo­kat Pi­lar Epi­fa­nio je adre­si­ra­no na Iva­no­vi­će­vu adre­su u Bal­ši­će­voj uli­ci u Pod­go­ri­ci. Da­kle, iz do­ku­men­ta­ci­je ko­ju smo po­sla­li, iz­me­đu osta­log, i tu­ži­la­štvu ja­sno se vi­di da je Iva­no­vić bio ve­za iz­me­đu pa­nam­ske kom­pa­ni­je i advo­ka­ti­ce Đu­ka­no­vić, pa umje­sto de­man­to­va­nja ne­če­ga što MANS ni­je ni sa­op­štio, mi­ni­star Iva­no­vić bi mo­gao da od­go­vo­ri na pi­ta­nje ka­ko pa­nam­ska advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja zna za nje­ga i nje­go­vu pod­go­rič­ku adre­su i zbog če­ga je baš nje­mu po­sla­to pi­smo u ime pa­nam­ske kom­pa­ni­je – ka­zao je Mi­lo­vac.A.T.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"