Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika SDP NAJAVIO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV IVANA BRAJOVIĆA
Radić Ljubisavljević Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika Nakon raspisanog konkursa, pomoćnik ministra saobraćaja za drumski saobraćaj Mirel Radić Ljubisavljević, kadar SDP-a, nije ponovo imenovana na tu poziciju i pored dugogodišnjeg iskustva. Umjesto nje, po predlogu Ivana Brajovića, trebalo bi da bude izabran član Socijaldemokrata Dalibor Milošević
Dan - novi portal
So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja pod­ni­je­će tu­ži­la­štvu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv mi­ni­stra Iva­na Bra­jo­vi­ća zbog ne­za­ko­ni­tih od­lu­ka i pri­ti­sa­ka, uko­li­ko za po­moć­ni­ka za oblast drum­skog sa­o­bra­ća­ja ime­nu­je čla­na svo­je par­ti­je, So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re, Da­li­bo­ra Mi­lo­še­vi­ća. To je za „Dan” sa­op­štio funk­ci­o­ner SDP-a Ivan Vu­jo­vić. Ka­ko je na­gla­sio, ovaj i svi slič­ni slu­ča­je­vi bi­će pro­ce­su­i­ra­ni pred nad­le­žnim tu­ži­la­štvom od­mah na­kon for­mi­ra­nja vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja
– Svi ko­ji bu­du kr­ši­li za­kon i dis­kri­mi­ni­sa­li lju­de po osno­vu po­li­tič­ke pri­pad­no­sti u dr­žav­noj upra­vi tre­ba da zna­ju da će bi­ti sank­ci­o­ni­sa­ni. Upo­zo­ra­va­mo ih da to ne ra­de, jer će sva­ka ne­za­ko­ni­ta ak­tiv­nost bi­ti pred­met po­seb­ne pa­žnje i re­vi­zi­je vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja. Upo­zo­ra­va­mo DPS i nji­ho­ve sa­te­li­te da ova­kvim či­nje­nji­ma ne pro­du­blju­ju po­li­tič­ku kri­zu, a SDP će u svim slu­ča­je­vi­ma gdje ima osno­va, pa i u ovom, pod­no­si­ti kri­vič­ne pri­ja­ve nad­le­žnom tu­ži­o­cu – po­ru­čio je Vu­jo­vić.
Na­kon ras­pi­sa­nog kon­kur­sa, du­go­go­di­šnji po­moć­nik mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja za drum­ski sa­o­bra­ćaj Mi­rel Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić, ina­če ka­dar So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, ni­je po­no­vo ime­no­va­na na tu po­zi­ci­ju i po­red du­go­go­di­šnjeg is­ku­stva. Umje­sto nje na to mje­sto, po pred­lo­gu mi­ni­stra Iva­na Bra­jo­vi­ća, tre­ba­lo bi da bu­de iza­bran član So­ci­jal­de­mo­kra­ta Da­li­bor Mi­lo­še­vić.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Bra­jo­vić je 3. mar­ta ove go­di­ne po­ku­šao na br­zi­nu da smi­je­ni Mi­rel Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić. Ta­da je upu­tio pred­log vla­di­noj Ko­mi­si­ji za ka­drov­ska pi­ta­nja da se raz­ri­je­ši po­moć­nik mi­ni­stra za oblast drum­skog sa­o­bra­ća­ja. Nje­gov pred­log, ko­ji ni­je bio u skla­du sa za­ko­nom, ka­ko nam je ne­zva­nič­no re­če­no, Vla­da ta­da ni­je usvo­ji­la. Za­to je Bra­jo­vić, na­kon ne­u­spje­šne smje­ne Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić ras­pi­sao kon­kurs na ko­jem je iza­brao kan­di­da­ta bez ru­ko­vod­nog is­ku­stva.
Ova­kva ka­drov­ska po­li­ti­ka u Bra­jo­vi­će­vom re­su­ru su­prot­na je pre­po­ru­ka­ma Evrop­ske ko­mi­si­je, u ko­ji­ma se in­si­sti­ra na de­po­li­ti­za­ci­ji dr­žav­ne upra­ve i pri­mje­ni prin­ci­pa za­slu­ga.
– Cr­na Go­ra tre­ba da osi­gu­ra pu­nu im­ple­men­ta­ci­ju Za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma i pri­dr­ža­va se prin­ci­pa za­slu­ga, de­po­li­ti­za­ci­je i tran­spa­rent­no­sti u za­po­šlja­va­nju, ocje­nji­va­nju i ot­pu­šta­nju na svim ni­vo­i­ma, uklju­ču­ju­ći i star­je­šin­ske po­zi­ci­je – pi­še u iz­vje­šta­ju Evrop­ske ko­mi­si­je o na­pret­ku Cr­ne Go­re za 2015. go­di­nu
Po za­ko­nu, za mje­sta po­moć­ni­ka mi­ni­sta­ra neo­p­hod­no je ras­pi­si­va­nje kon­kur­sa uz oba­ve­zu pri­dr­ža­va­nja po­me­nu­tih na­če­la. Na to je uka­za­no i u re­zo­lu­ci­ji Evrop­skog par­la­men­ta od 10. mar­ta.
– Neo­p­hod­no je pri­dr­ža­va­ti se na­če­la za­slu­žno­sti, de­po­li­ti­za­ci­je, od­go­vor­no­sti i tran­spa­rent­no­sti u jav­noj upra­vi i osi­gu­ra­ti pra­vo gra­đa­na na do­bru i ne­ko­rum­pi­ra­nu upra­vu – na­gla­še­no je u tom do­ku­men­tu.
Iz SDP-a upo­zo­ra­va­ju da isti ak­te­ri ova­kvog ne­za­ko­ni­tog po­na­ša­nja pri­bje­ga­va­ju zlo­u­po­tre­ba­ma i u su­sret lo­kal­nih iz­bo­ra u Tiv­tu.
– Po­seb­no upo­zo­ra­va­mo iste ove ak­te­re da uoči iz­bo­ra u Tiv­tu ne po­se­žu za pri­ti­sci­ma u funk­ci­ji par­tij­skog za­po­šlja­va­nja. In­for­ma­ci­je ko­je do­bi­ja­mo sa te­re­na go­vo­re da ak­ti­vi­sti mi­nor­ne sa­te­lit­ske gru­pa­ci­je nu­de po­slo­ve na ti­vat­skom aero­dro­mu u za­mje­nu za gla­so­ve. Sva­ki ta­kav po­ku­šaj ku­po­vi­ne gla­so­va bi­će sank­ci­o­ni­san i uz kri­vič­nu pri­ja­vu pro­ce­su­i­ra­na od­go­vor­na ru­ko­vo­de­ća li­ca od­mah na­kon for­mi­ra­nja no­ve vla­de iz­bor­nog po­vje­re­nja – za­klju­čio je Vu­jo­vić.
De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta je na­kon ras­ki­da sa­ve­za sa SDP-om na dr­žav­nom ni­vou smi­je­ni­la znatan broj ka­dro­va do­sko­ra­šnjih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. U ve­ći­ni slu­ča­je­va na nji­ho­va mje­sta po­sta­vlja­ni su ka­dro­vi Bra­jo­vi­će­ve SD. So­ci­jal­de­mo­kra­te su ra­ni­je sa­op­šti­le da je ne­mi­nov­no raš­či­šća­va­nje po­li­tič­ke sce­ne na lo­kal­nom ni­vou, a on­da i na dr­žav­nom.
V.R.


Pre­vo­zni­ci tra­že da se ci­je­ni stru­ka, a ne po­li­ti­ka

Po­vo­dom na­ja­ve da će Mi­rel Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić bi­ti smi­je­nje­na sa po­zi­ci­je po­moć­ni­ka mi­ni­stra za drum­ski sa­o­bra­ćaj, 25 pre­vo­zni­ka je upu­ti­lo otvo­re­no pi­smo pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, mi­ni­stri­ma, Ko­mi­si­ji za ka­drov­ska pi­ta­nja, Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, te De­le­ga­ci­ji Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri.
– Že­li­mo da uka­že­mo na do­sa­da­šnju vr­lo do­bru sa­rad­nju sa Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić u di­je­lu una­pre­đe­nja oba­vlja­nja pre­vo­za drum­skih pre­vo­zni­ka i na­la­že­nju rje­še­nja za sve pro­ble­me u unu­tra­šnjem i me­đu­na­rod­nom drum­skom sa­o­bra­ća­ju – ka­že se u pi­smu.
Sma­tra­ju da u ovom za Cr­nu Go­ru zna­čaj­nom mo­men­tu pri­stu­pa­nja u Evrop­sku uni­ju, po­li­ti­ka ne bi smje­la da uti­če na iz­bor kan­di­da­ta ko­ji je po svim svo­jim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma do­ra­stao funk­ci­ji ko­ju od 2007. go­di­ne u Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, vr­lo sa­vje­sno, struč­no i pro­fe­si­o­nal­no oba­vlja, po­štu­ju­ći na­če­lo de­po­li­ti­za­ci­je dr­žav­ne upra­ve, ra­de­ći po­slo­ve svog rad­nog mje­sta po­li­tič­ki ne­u­tral­no i ne­pri­stra­sno, u skla­du sa jav­nim in­te­re­som. Pod­sje­ća­mo da su u to­ku vr­lo va­žni pro­jek­ti za oblast drum­skog sa­o­bra­ća­ja za ko­je je Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić ko­or­di­na­tor i či­ju je re­a­li­za­ci­ju za­po­če­la. Na­po­mi­nju da je do kra­ja apri­la i po­čet­kom ma­ja i ju­na na­ja­vlje­no odr­ža­va­nje bi­la­te­ral­nih mje­šo­vi­tih ko­mi­si­ja u me­đu­na­rod­nom drum­skom sa­o­bra­ća­ju sa Re­pu­bli­kom Sr­bi­jom, Hr­vat­skom, Ko­so­vom i Ru­si­jom, gdje je Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić šef de­le­ga­ci­je Cr­ne Go­re i vo­di pre­go­vo­re.
– Ape­lu­je­mo na nad­le­žne or­ga­ne, u pr­vom re­du na re­sor­nog mi­ni­stra Bra­jo­vi­ća i na Vla­du, da pri­li­kom iz­bo­ra i po­sta­vlje­nja vi­so­ko ru­ko­vod­nog ka­dra u dr­žav­noj upra­vi za pri­o­ri­tet­ni kri­te­ri­jum ne uzi­ma­ju pri­pad­nost bi­lo ko­joj po­li­tič­koj par­ti­ji. Ape­lu­je­mo da se is­klju­či­vo ru­ko­vo­de struč­nim re­fe­ren­ca­ma i do­ka­za­nim kva­li­te­ti­ma po­zna­va­nja od­re­đe­ne obla­sti. U pro­tiv­nom, bi­će evi­dent­no da ni­ko ne vo­di ra­ču­na o sta­vu i mi­šlje­nju pre­vo­zni­ka, od­no­sno onih na ko­je se pro­pi­si pri­mje­nju­ju i ko­ji ured­no u dr­žav­ni bu­džet upla­ću­ju po­re­ze od ko­jih se ta ad­mi­ni­stra­ci­ja fi­nan­si­ra – za­klju­ču­je se u otvo­re­nom pi­smu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"