Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U novo ljeto sa novom nadom * SDP dobrodošao u građanski blok * Rok istekao „As” Rusima ostao * Vlada svakog stanovnika zadužila po 3.440 eura * Orjen ogrnut sniježnom bjelinom * U novo ljeto sa novom nadom * Zaborav kao izbavljenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Radovan Asanović, funkcioner Demosa:
Možda Pozitivna igra igru Slavka Perovića, ali sam najbliži zaključku da međunarodna zajednica igra igru „Milošević’’.

Vic Dana :)

Zaposli se Mujo u Njujorku na pranju prozora i tako se jednog dana oklizne i padne sa 16 sprata na ulicu. Prolaznici se okupili oko njega i u taj tren naiđe i Haso. Gleda on Muja koji je taman počeo dolaziti k sebi i priupita:
- Pa dobro Mujo što je bilo?
- Ma ne znam bolan Haso - evo i ja stigo maločas.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav - datum: 2016-01-13 OTVORENO PISMO POSLANICIMA
Lipovina Da padne Milova vlada Ostane li i dalje ova mafiokratska Vlada sa Đukanovićem na čelu, Crnogorci će se uskoro morati odmetati u hajduke da brane svoju slobodu i imovinu
Dan - novi portal
Pi­še: Bo­žo V. Li­po­vi­na


Go­spo­do po­sla­ni­ci, pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić tra­ži pro­vje­ru Vla­de na či­jem je če­lu. Za­što to ra­di, to sa­mi pre­su­di­te, i sa ma­lo mu­dro­sti do­bi­će­te od­go­vor. Ako me­đu va­ma po­sla­ni­ci­ma ima ta­kvo­ga ko­me op­šte do­bro Cr­ne Go­re ni­je mi­lo, ne­ka mu da po­vje­re­nje da i da­lje bu­de na če­lu Vla­de. Ako me­đu va­ma ima ta­kvo­ga po­sla­ni­ka ko­me otadž­bi­na ni­je na du­ši ne­ka gla­sa da ta­kva Vla­da i njen pre­mi­jer bu­du i da­lje na če­lu cr­no­gor­skog na­ro­da. Ako me­đu va­ma po­sla­ni­ci­ma ima ta­kvo­ga ko­ji mo­že da oprav­da pre­mi­je­ro­ve pod­le na­mje­re i či­nje­nja, po­čev od ru­še­nja i pljač­ka­nja Ko­na­va­la i Du­brov­ni­ka 1991. go­di­ne pro­šlo­ga vi­je­ka pa sve do kra­ja 2015. go­di­ne ka­da je Vla­da da­la pod za­kup i vje­či­to rop­stvo naj­ljep­ši dio me­di­te­ra­na Kra­lji­či­nu pla­žu u Mi­lo­če­ru pod su­mlji­vim okol­no­sti­ma stra­nom in­ve­sti­to­ru, ne­ka im da pri­sta­nak da i da­lje vla­da­ju. Ta­kav po­sla­nik mo­ra zna­ti da ne mi­sli do­bro Cr­noj Go­ri, i da mu je mi­li­je do­bro pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća i Vla­de ne­go op­šte do­bro cr­no­gor­skog dru­štva. Go­spo­do po­sla­ni­ci, ima li me­đu va­ma ta­kvo­ga po­sla­ni­ka ko­ji mo­že da na­đe oprav­da­nje za de­se­ti­ne vla­di­nih eko­nom­skih na­mjer­nih pro­ma­ša­ja, bo­lje re­ći la­žnih i na­mje­šte­nih pri­va­ti­za­ci­ja ko­je su pro­iz­ve­le ta­kve pljač­ke ka­kve ni­je­su za­bi­lje­že­ne u isto­ri­ji jed­nog na­ro­da. Ako ima ta­kvo­ga me­đu va­ma, taj mo­ra da zna da će ga isto­ri­ja Cr­ne Go­re pam­ti­ti kao is­tak­nu­tog ne­pri­ja­te­lja po­tla­če­nih cr­no­gor­skih gra­đa­na. Go­spo­do, ne­mam na­mje­ru da vas pod­sje­ćam na ne­dje­la i na­mjer­ne eko­nom­ske i po­li­tič­ke pre­va­re ko­je je či­ni­la Vla­da Cr­ne Go­re na či­jem je če­lu pre­mi­jer Đu­ka­no­vić evo če­tvrt vi­je­ka. Ne­ću go­vo­ri­ti o ne­po­ti­zmu, na­mje­šta­nju sram­nih pri­va­ti­za­ci­ja, o na­glom bo­ga­će­nju mo­ral­nih na­ka­za bli­skih Vla­di i pre­mi­je­ru. Ne­ću go­vo­ri­ti o du­van­skim kar­te­li­ma, o nar­ko- bo­so­vi­ma, o ne­ra­svi­je­tlje­nim ubi­stvi­ma, o ma­fi­ji i kri­mi­na­lu ko­ja je uvri­je­že­na u sve in­sti­tu­ci­je dru­štve­nog ži­vo­ta u Cr­noj Go­ri. Na­ru­če­na i pla­će­na ubi­stva, pod­me­ta­nje i ak­ti­vi­ra­nje eks­plo­ziv­nih na­pra­va pod auto­mo­bi­li­ma, na ku­ća­ma i ra­znim objek­ti­ma sva­ko­dnev­ne su po­ja­ve u Cr­noj Go­ri u ko­ji­ma je do­sta pu­ta stra­dao ne­du­žni gra­đa­nin. Ob­ra­čun za­va­đe­nih kla­no­va po cr­no­gor­skim gra­do­vi­ma ko­je ve­ći­nom kon­tro­li­šu vla­di­ni zva­nič­ni­ci i ko­ji su pod nji­ho­vom za­šti­tom cr­na su sli­ka na­šeg dru­štva. Cr­na Go­ra je po­sta­la džun­gla u ko­joj ima­ju uto­či­šte i slo­bod­no se še­ta­ju kri­mi­nal­ci i pla­će­ne ubi­ce iz ze­mlje i ino­stran­stva. O nji­ho­vom op­stan­ku i slo­bod­nom kre­ta­nju naj­vi­še se bri­nu po­je­di­ni tu­ži­o­ci, su­di­je i advo­ka­ti, ko­je kon­tro­li­še ma­fi­ja u Cr­noj Go­ri. Ta­kve tvrd­nje po­tvr­đu­ju sva­ko­dnev­ne na­god­be uz pri­zna­nje kri­vi­ce i pla­ća­nje ka­u­ci­je, na­kon če­ga se kri­mi­nal­ci i ubi­ce pu­šta­ju na slo­bo­du. Pu­šta­nje ta­kvih lju­di na slo­bo­du pred­sta­vlja op­štu opa­snost za gra­đan­stvo ko­je je pot­pu­no ne­za­šti­će­no. Zbog su­mor­nog sta­nja u Cr­noj Go­ri mno­gi lju­di su pri­nu­đe­ni da no­se lič­no oruž­je ra­di svo­je za­šti­te. Ko­li­ko je osi­lio svi­jet kri­mi­na­la i pod­ze­mlja ne pre­za­ju ni od če­ga, i uspje­li su da ubi­ju čo­vje­ka na vra­ti­ma ZIKS-a usred bi­je­la da­na. Ova­kvo sta­nje u Cr­noj Go­ri ni­je za­bi­lje­že­no do do­la­ska ne­de­mo­krat­skog re­ži­ma na či­jem je če­lu pre­mi­jer Đu­ka­no­vić. Zbog to­ga ovoj Vla­di tre­ba iz­gla­sa­ti ne­po­vje­re­nje. Osta­ne li i da­lje ova ma­fi­o­krat­ska Vla­da sa Đu­ka­no­vi­ćem na če­lu, Cr­no­gor­ci će se usko­ro mo­ra­ti od­me­ta­ti u haj­du­ke da bra­ne svo­ju slo­bo­du i imo­vi­nu. Zlo­kob­ni mač or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, na­ru­če­nih ubi­sta­va i ze­le­na­še­nja vi­si nad gla­va­ma osi­ro­ma­še­nih i za­stra­še­nih gra­đa­na. Ne pot­cje­nju­jem rad i po­ku­šaj ma­log bro­ja ko­a­li­ci­o­nih po­sla­ni­ka ko­ji su u vla­sti sa DPS-om, a ko­ji su uka­zi­va­li na raz­ne mal­ver­za­ci­je i ne­pra­vil­no­sti Vla­de Cr­ne Go­re, a ko­ji ni­je­su mo­gli ni­šta uči­ni­ti da spa­su gra­đa­ne od na­pa­sti i ne­za­ko­ni­tih na­me­ta ko­ji­ma su bi­li iz­lo­že­ni svih ovih go­di­na. Zlo ko­je je gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re na­nio pri­mi­jer i nje­go­vi sa­tra­pi ži­vje­će još du­go po­sli­je njih. Vla­di­na ne­ča­sna či­nje­nja i pre­za­du­že­nost dr­ža­ve ko­ja sve vi­še to­ne u du­žnič­ko rop­stvo i ži­vo bla­to pla­ti­će bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. Za­to Vla­di Cr­ne Go­re i pre­mi­je­ru Đu­ka­no­vi­ću tre­ba iz­gla­sa­ti ne­po­vje­re­nje i uklo­ni­ti ih s vla­sti. Go­spo­do po­sla­ni­ci, evo pri­li­ke da to uči­ni­te, i da gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re vra­ti­te slo­bo­du i de­mo­kra­ti­ju i spa­si­te ono što se spa­si­ti mo­ra, a to su po­nos i čast cr­no­gor­ska, jer dru­go je sve opljač­ka­no, po­ru­še­no i pro­da­to bje­lo­svjet­skoj ma­fi­ji.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"