Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU PODRŽAVA PROJEKTE ZA PODRŠKU OSI
Sa jedne od radionica za OSI Za tri godine izdvojili milion i po Više od 300 osoba je obučeno za zanimanja administrativne, ugostiteljske, konfekcijske, trgovinske i drugih struka, a skoro 160 bilo je radno angažovano na više mjeseci, uz odgovarajuću naknadu
Dan - novi portal
BI­JE­LO PO­LjE – Za re­a­li­za­ci­ju vi­še de­se­ti­na pro­je­ka­ta, či­ji je cilj pro­fe­si­o­nal­no ospo­so­blja­va­nje i za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom u bje­lo­polj­skoj op­šti­ni, iz Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u pro­te­kle tri go­di­ne iz­dvo­je­no je sko­ro 1.500.000 eura. Vi­še od 300 oso­ba je ob­u­če­no za za­ni­ma­nja ad­mi­ni­stra­tiv­ne, ugo­sti­telj­ske, kon­fek­cij­ske, tr­go­vin­ske i dru­gih stru­ka, a sko­ro 160 bi­lo je rad­no an­ga­žo­va­no na vi­še mje­se­ci, uz od­go­va­ra­ju­ću na­kna­du. Ta­ko­đe, 40 lo­kal­nih po­slo­da­va­ca ko­ji su za­po­sli­li OSI ostva­ri­lo je od­re­đe­ne sub­ven­ci­je na osno­vu Za­ko­na o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji.
U okvi­ru za­jed­nič­kog pro­jek­ta Sred­nje elek­tro-eko­nom­ske ško­le, lo­kal­nog jav­nog emi­te­ra i NVO ,,Aka­de­mi­ja dru­štve­nih na­u­ka” pod na­zi­vom ,,Zna­nje je moć”, iz­me­đu osta­log, raz­go­va­ra­no je o is­ku­stvi­ma OSI ko­je su bi­le an­ga­žo­va­ne na jed­nom ili vi­še pro­je­ka­ta, za­ni­ma­nji­ma za ko­ja su ob­u­če­na i ko­li­ko su rad­ni an­ga­žma­ni do­pri­ni­je­li nji­ho­vom eko­nom­skom osna­ži­va­nju, so­ci­jal­noj in­te­gra­ci­ji i po­bolj­ša­nju kva­li­te­ta ži­vo­ta.
Sa­mi­ra Gr­bo­vić, pred­stav­ni­ca Udru­že­nja obo­lje­lih od mul­ti­pla skle­ro­ze, na po­slo­vi­ma asi­sten­ta u ma­tič­nom udru­že­nju aga­žo­va­na je već ne­ko­li­ko mje­se­ci.
– Oso­ba sam sa in­va­li­di­te­tom od 2007. go­di­ne, i od ta­da do da­nas sam u stal­noj po­tra­zi za bi­lo ka­kvim po­slom ko­ji će mi omo­gu­ći­ti da iza­đem iz ku­će, da ne­što ra­dim i bar na krat­ko za­bo­ra­vim na svo­ju bo­lest. Moj pr­vi an­ga­žman bio je u štam­pa­ri­ji „Mer­ka­tor”, gdje sam se za­po­sli­la na od­re­đe­no vri­je­me po­sli­je za­vr­še­ne obu­ke kao je­dan od bo­ljih po­la­zni­ka. Na­kon ka­te­go­ri­za­ci­je mo­je in­va­lid­no­sti, bi­la sam u vi­še na­vra­ta rad­no an­ga­žo­va­na u okvi­ru jav­nih ra­do­va u dru­gim udru­že­nji­ma ko­ja oku­plja­ju OSI – ka­že Sa­mi­ra.
Slič­na is­ku­stva ima­la je i Sa­de­ta Čo­kr­li­ja iz Udru­že­nja pa­ra­ple­gi­ča­ra, ko­ja je na­kon obu­ke za po­moć­nog kon­fek­ci­o­na­ra i kon­fek­ci­o­na­ra, već du­že za­po­sle­na u za­štit­noj ra­di­o­ni­ci ,,Zlat­ne ru­ke” na iz­ra­di ši­ro­kog asor­ti­ma­na upo­treb­nih pred­me­ta.
– Ja i mo­je ko­le­ge ko­ji su pro­šli obu­ku iz­ra­đu­je­mo ma­ji­ce, rad­ne uni­for­me i dru­gi pro­iz­vod­ni pro­gram vi­so­kog kva­li­te­ta, u šta su na­ši su­gra­đa­ni mo­gli da se uvje­re to­kom mno­go­broj­nih saj­mo­va na ko­ji­ma smo iz­la­ga­li svo­je pro­iz­vo­de. Ova obu­ka mi mno­go zna­či, jer sam i psi­hič­ki i eko­nom­ski osna­že­na – na­gla­ša­va Čo­kr­li­ja.
Ad­mir Ba­ba­ić u Udru­že­nju za po­dr­šku oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom oba­vlja po­slo­ve asi­sten­ta, u okvi­ru pro­jek­ta ,,Ak­ti­vi­zam”.
– Za­po­slen sam od 1. av­gu­sta i ra­di­ću do kra­ja fe­bru­a­ra. Po­sao ko­ji oba­vljam je u kan­ce­la­ri­ji udru­že­nja, a po po­tre­bi ra­dim i kao vo­zač, ka­da tre­ba na­še čla­no­ve od­ve­sti do ne­ke usta­no­ve ili in­sti­tu­cij – ka­zao je Ba­ba­ić.
Pred­sta­vlja­ju­ći pri­vat­nu fir­mu ko­ja pr­vi put uče­stvu­je kao part­ner u pro­jek­tu na­mi­je­nje­nom oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom, Ner­min Be­ći­ro­vić ni­je krio za­do­volj­stvo od­go­vor­nim ra­dom i po­sve­će­no­šću po­slu oso­ba ko­je su an­ga­žo­va­li na po­slo­vi­ma ugo­sti­telj­ske stru­ke.
– Ima­li smo od­re­đe­ne pred­ra­su­de ka­da je ri­ječ o oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom, ali one ni­je­su bi­le dis­kri­mi­na­tor­ske, već smo sma­tra­li da zbog pri­ro­de na­šeg po­sla ne­će bi­ti spo­sob­ne da u pu­nom ka­pa­ci­te­tu oba­ve po­vje­re­ne rad­ne za­dat­ke. Me­đu­tim, uvje­ri­li smo se upra­vo u su­prot­no, jer su te dvi­je oso­be po­slo­ve oba­vlja­le bo­lje i od­go­vor­ni­je ne­go na­ši stal­ni rad­ni­ci. Čak raz­mi­šlja­mo da ih za­dr­ži­mo na­kon is­te­ka ugo­vo­ra, uko­li­ko to bu­du že­lje­li – is­ti­če Be­ći­ro­vić i po­zi­va i dru­ge pri­vat­ni­ke da za­po­šlja­va­ju oso­be sa in­va­li­di­te­tom ne sa­mo iz raz­log dru­štve­ne od­go­vor­no­sti, već i zbog iz­da­šnih sub­ven­ci­ja ko­je u tom slu­ča­ju do­bi­ja­ju od Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju.
M.N.


Na bi­rou 476 OSI

Na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, od­no­sno Bi­rou ra­da Bi­je­lo Po­lje, re­gi­stro­va­no je 476 li­ca sa in­va­li­di­te­tom.
– Za­vod za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re uvi­jek je spre­man da po­dr­ži pro­jek­te, ka­ko fi­nan­sij­ski, ta­ko i pru­ža­njem pro­fe­si­o­nal­ne po­mo­ći, jer su se vi­še pu­ta po­ka­za­li uspje­šnim i re­zul­ta­ti su za­i­sta vi­dlji­vi. Oso­be sa in­va­li­di­te­tom na­i­la­ze na pre­pre­ke pri­li­kom tra­že­nja po­sla jer ima­ju broj­na ogra­ni­če­nja, ne sa­mo zdrav­stve­na, već su pri­sut­ni i stra­ho­vi ko­ji stva­ra­ju psi­ho­lo­ške pre­pre­ke – is­ta­ka­la je sa­mo­stal­na sa­vjet­ni­ca u bi­rou ra­da Bi­je­lo Po­lje Ve­sna Vu­ji­sić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"