Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni BUDŽETSKI PRIHODI POKAZUJU DA JE GRAD POD GOLUBINJOM IZA ČAJNIČA I PRIBOJA, OD KOJIH JE NEKADA BIO NAPREDNIJI
Pljevlja Pljevlja zaostaju, komšije napreduju Sada imamo situaciju da pribojska opština ubira prihod od 11 miliona i 333 hiljada eura, a pljevaljska 12 i po miliona, a Priboj nema rudnike, nema Termoelektranu ni bogate šume, ali ima malu privredu, organizuje život u selima, što pljevaljska lokalna vlast i ne pokušava da uradi, kaže Vladislav Bojović
Dan - novi portal
P
LjE­VLjA – To­kom dva­de­se­tog vi­je­ka op­šti­na Plje­vlja, ko­ja se na­la­zi na tro­me­đi Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Bo­sne i He­r­ce­go­vi­ne, bi­la je da­le­ko raz­vi­je­ni­ja od su­sjed­nih op­šti­na kao što su Čaj­ni­če i Pri­boj, ali po­sled­nji po­da­ci po­ka­zu­ju da je fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja u tim op­šti­na­ma sa­da zna­čaj­no bo­lja dok Plje­vlja na­za­du­ju. Bu­dže­ti op­šti­na iz su­sjed­stva se uspje­šno re­a­li­zu­ju, a pla­ni­ra­ni bu­džet Op­šti­ne Plje­vlja ne ostva­ru­je se ni se­dam­de­set od­sto. Pro­šle go­di­ne bu­džet Op­šti­ne Čaj­ni­če pla­ni­ran je na iz­nos od 2.890.000 ma­ra­ka, a ostva­ren je pre­ko tri mi­li­o­na. U Pri­bo­ju je plan bu­dže­ta bio mi­li­jar­du i 400 mi­li­o­na di­na­ra, a re­a­li­zo­van je u iz­no­su od mi­li­jar­du i 360 mi­li­o­na di­na­ra. Bu­džet Op­šti­ne Plje­vlja pla­ni­ran na 21 mi­li­on eura, a ostva­ren je u iz­no­su od 12 i po mi­li­o­na.
– Plan bu­dže­ta je bio dva mi­li­o­na i 890 hi­lja­da ma­ra­ka. To­kom go­di­ne uspje­li smo taj plan da pre­ba­ci­mo pre­ko tri mi­li­o­na. Za ovu go­di­nu bu­džet je usvo­jen u iz­no­su od dva mi­li­o­na i 900 hi­lja­da ma­ra­ka – ka­zao je za „Dan” pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Čaj­ni­če Ili­ja Da­če­vić, uz po­ja­šnje­nje da je zbog pre­ba­ča­ja pla­na u 2017. go­di­ni vr­šen re­ba­lans bu­dže­ta. Ka­da je u pi­ta­nju pri­boj­ska op­šti­na, za 2018. pla­ni­ran je ma­nji iz­nos bu­dže­ta, jer pro­šle go­di­ne ni­je re­a­li­zo­van bu­džet u pla­ni­ra­nom iz­no­su.
– Uku­pan obim bu­dže­ta utvr­đen ra­ni­je do­ni­je­tom od­lu­kom iz­no­sio je 1.400.425.928 di­na­ra, a no­vim pred­lo­gom, na­kon re­ba­lan­sa, iz­no­si 1.360.929.754,00, što je sma­nje­nje za 5,5 od­sto. Op­štin­sko vi­je­će je utvr­di­lo i Skup­šti­ni op­šti­ne pro­sli­je­di­lo na usva­ja­nje pred­log od­lu­ke o bu­dže­tu Op­šti­ne Pri­boj za 2018. go­di­nu, ko­ji iz­no­si 1.084.876,664 di­na­ra – re­če­no je „Da­nu” u pri­boj­skoj lo­kal­noj upra­vi.
Za funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­skog fron­ta Vla­di­sla­va Bo­jo­vi­ća pro­blem je što lo­kal­na vlast ne­re­al­no pla­ni­ra sred­stva i po­tom ih ne­ra­ci­o­nal­no tro­ši. Po nje­go­vim ri­je­či­ma, pla­no­vi su ne­re­al­ni jer Vla­da Cr­ne Go­re ko­či raz­voj plje­valj­ske op­šti­ne pre­ko „po­slu­šnih lo­kal­nih vla­sti”, spre­ča­va­ju­ći da se na­pla­ću­ju broj­ni pri­ho­di, kao što je slu­čaj sa eko­lo­škom na­kna­dom. Pri­tom, ka­že on, kon­ce­si­o­na­ri na šu­me po­put „Vek­tre Ja­kić” du­gu­ju Op­šti­ni ogrom­ne iz­no­se. Bo­jo­vić is­ti­če da od­nos Vla­de Sr­bi­je i Vla­de Re­pu­bli­ke Srp­ske ni­je ta­kav pre­ma svo­jim op­šti­na­ma.
Ka­že da je u Čaj­ni­ču lo­kal­ni bu­džet pla­ni­ran na dva mi­li­o­na i 890 hi­lja­da ma­ra­ka, što je mi­li­on i 445 hi­lja­da eura, i da se on upra­vo naj­vi­še pu­ni kon­ce­si­ja­ma na šu­me. U pri­boj­skoj op­šti­ni je re­a­li­zo­va­no mi­li­jar­du i 360 mi­li­o­na di­na­ra ili oko 11 mi­li­o­na i 333 hi­lja­de eura, što go­vo­ri da lo­kal­ni bu­dže­ti ne­kad zna­čaj­no si­ro­ma­šni­jih op­šti­na po­la­ko pre­sti­žu iz­nos plje­valj­skog bu­dže­ta, ko­ji je pro­šle go­di­ne re­a­li­zo­van u iz­no­su od 12 i po mi­li­o­na eura, a 2016. go­di­ne bio je sve­ga de­set mi­li­o­na i 790 hi­lja­da eura.
– Po­seb­no su ne­re­al­ni pla­no­vi u iz­bor­nim go­di­na­ma, ka­da se gra­đa­ni­ma obe­ća­va mno­go, a re­a­li­zu­je ma­lo. To se ra­di i ove go­di­ne, ka­da se pla­ni­ra bu­džet od go­to­vo 18 mi­li­o­na, a pro­šle go­di­ne je ostva­re­nje bi­lo sve­ga 12 i po mi­li­o­na eura – ka­že Bo­jo­vić i do­da­je da je ža­lo­sno što Plje­vlja za­o­sta­ju i u raz­vo­ju u od­no­su na pri­boj­sku, pri­je­polj­sku, čaj­nič­ku i sve dru­ge su­sjed­ne op­šti­ne.
– Sa­da ima­mo si­tu­a­ci­ju da pri­boj­ska op­šti­na ubi­ra pri­hod od 11 mi­li­o­na i 333 hi­lja­da eura, a plje­valj­ska 12 i po mi­li­o­na. Pri­boj ne­ma rud­ni­ke kao što je Rud­nik uglja, kao što je Rud­nik „Šu­plja sti­je­na”, ne­ma Ter­mo­e­lek­tra­nu ni bo­ga­te i kva­li­tet­ne šu­me. Pri­boj ima pot­pu­no raz­bi­je­nu pri­vre­du, ali je uspio da or­ga­ni­zu­je ma­lu pri­vre­du, da or­ga­ni­zu­je ži­vot u se­li­ma, što plje­valj­ska lo­kal­na vlast i ne po­ku­ša­va da ura­di – ka­že Bo­jo­vić.
U op­šti­ni Pri­je­po­lje, ka­ko po­ja­šnja­va, sta­nov­ni­štvo sa­mo od pro­iz­vod­nje ma­li­na na go­di­šnjem ni­vou pri­ho­du­je oko dva i po mi­li­o­na eura.
– Za­hva­lju­ju­ći uni­šte­noj ži­vot­noj sre­di­ni mi vi­še i ne mo­že­mo da uz­ga­ja­mo zdra­ve pro­iz­vo­de i ka­da bi se to de­si­lo ne bi ih mo­gli pro­da­ti. Za­to su te­zge na na­šoj ze­le­noj pi­ja­ci za­u­ze­li pro­iz­vo­đa­či iz Pri­bo­ja i Pri­je­po­lja, a nji­hov kaj­mak i dru­gi mli­ječ­ni pro­iz­vo­di po­ti­sku­ju na­še – ka­že Bo­jo­vić i kon­sta­tu­je da je pret­hod­na lo­kal­na vlast DPS-a na če­lu sa Fi­li­pom Vu­ko­vi­ćem pre­za­du­ži­la Plje­vlja, i što će sa­da­šnja vlast, na če­lu sa Mir­kom Đa­či­ćem, kroz ne­pla­ća­nje pri­sti­glih oba­ve­za i kroz no­vo kre­dit­no za­du­že­nje za si­stem za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­de, osta­vi­ti još ve­će du­go­ve.B.Je.


DPS vlast kri­va za sve

Bo­jo­vić ka­že da je plje­valj­ska op­šti­na to­kom de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka bi­la uzor svim su­sjed­nim op­šti­na­ma.
– Ta­kva je si­tu­a­ci­ja bi­la i u pret­hod­nim de­ce­ni­ja­ma, po­seb­no pri­je Dru­gog svjet­skog ra­ta, kad su sa­da­šnji su­sjed­ni gra­do­vi prak­tič­no bi­li se­la za Plje­vlja. Ra­du­je me što u po­sled­nje vri­je­me ti cen­tri na­pre­du­ju, ali mi te­ško pa­da što Plje­vlja gu­be na zna­ča­ju i što pro­pa­da­ju. Na­rav­no, to se de­ša­va u vri­je­me vla­sti DPS-a i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ka­da je utvr­đe­na sa­mo jed­na prak­sa, a to je po­ha­ra, da ne ka­žem pljač­ka Plje­va­lja – ka­že Bo­jo­vić.


Ni ski­ja­li­šta, ni ba­ze­na

Plje­vlja­ci ako že­le da se ski­ja­ju od­la­ze na ski­ja­li­šte na Ja­bu­ku u Pri­je­po­lje, a ako že­le da idu na ba­ze­ne u to­ku lje­ta, on­da od­la­ze u Pri­boj, Čaj­ni­če ili Fo­ču jer u svom gra­du ne­ma­ju ni ski­ja­li­šta ni ba­ze­na. Pri­tom sve ove op­šti­ne ko­je se gra­ni­če sa Plje­vlji­ma ima­ju bo­lje raz­vi­je­nu put­nu in­fra­struk­tu­ru, bo­lje sport­ske sa­dr­ža­je, ali i mla­đe sta­nov­ni­štvo. Sta­ro­sna struk­tu­ra sta­nov­ni­štva u Plje­lji­ma je oko 42 go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"