Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U MZ IGALO TVRDE DA JE URAĐENO DOSTA, ALI I DALJE ČEKAJU REALIZACIJU VELIKIH INVESTICIJA
Pogled na Igalo Za šetalište iz budžeta 115.000 eura Budžetom za ovu godinu obuhvaćen je projekat rekonstrukcije šetališta od „Galeba” do „Palm on bej” hotela, ali je izostavljena sanacija frekventnog puta od raskrsnice magistrale na Šištetu ka Gomili
Dan - novi portal
HER­CEG NO­VI – Broj­ni pro­ble­mi mu­če ži­te­lje MZ Iga­lo, po­čev­ši od ne­u­re­đe­nog di­je­la še­ta­li­šta na Oba­li Ni­ko­le Ko­va­če­vi­ća, ne­po­sto­ja­nja ko­lek­to­ra u ne­ur­ba­ni­zo­va­nom na­se­lju Dre­no­vik, pre­ko vo­do­vod­ne mre­že u na­se­lju Ba­re, tro­to­a­ra duž ma­gi­stral­nog pu­ta do go­to­vo ne­u­po­tre­blji­vog pu­ta ka na­se­lju Go­mi­la...
Raj­ko Vla­o­vić, pred­sjed­nik ove mje­sne za­jed­ni­ce, ka­zao je da je to­kom 2017. ura­đe­no do­sta pro­je­ka­ta, ali da ve­li­ke in­ve­sti­ci­je i da­lje če­ka­ju re­a­li­za­ci­ju.
Is­ti­če da je bu­dže­tom za ovu go­di­nu ob­u­hva­ćen pro­je­kat re­kon­struk­ci­je še­ta­li­šta od „Ga­le­ba” do „Palm on bej” ho­te­la, ali da je iz­o­sta­vlje­na sa­na­ci­ja fre­kvent­nog pu­ta od ras­kr­sni­ce ma­gi­stra­le na Ši­šte­tu ka Go­mi­li.
Pla­nom i pro­gra­mom ak­tiv­no­sti MZ Iga­lo, ka­ko je na­gla­sio, ob­u­hva­će­no je pi­ta­nje iz­grad­nje tro­to­a­ra duž ma­gi­stra­le od To­ple do ras­kr­sni­ce sa Ši­šte­tom.
– U pla­nu je iz­ra­da pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je i iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­o­nog ko­lek­to­ra u na­se­lju Dre­no­vik i iz­grad­nja vo­do­vod­ne i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že u du­ži­ni od 150 me­ta­ra u na­se­lju Ba­re. Ta­ko­đe, u pro­gra­mu je sa­dr­ža­no i rje­ša­va­nje pi­ta­nja na­do­grad­nje zgra­de MZ, kao i re­kon­struk­ci­ja Ili­ji­nog par­ka. Bu­dže­tom Op­šti­ne za ure­đe­nje di­je­la še­ta­li­šta Oba­le Ni­ko­le Ko­va­če­vi­ća pred­vi­đe­no je 115.000 eura – is­ta­kao je Vla­o­vić.
Član Sa­vje­ta MZ Iga­lo Fu­ad Agić ka­zao je da na­se­lje Go­mi­la pred­sta­vlja lo­šu sli­ku gra­da s put­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom od Ši­šte­ta pre­ma Dre­no­vi­ku, kli­zi­štem, za­pu­šte­nim ste­pe­ni­štem pre­ma Pe­tlji, ko­je no­ću ni­je bez­bjed­no za pro­la­zni­ke, na­ro­či­to za dje­cu.
– Go­di­na­ma se go­vo­ri o sa­na­ci­ji kli­zi­šta is­pod ze­le­nih zgra­da ka­ko bi se po­pra­vio put, ko­ji je je­di­na al­ter­na­tiv­na ko­mu­ni­ka­ci­ja po­sli­je Moj­de­škog pu­ta, ko­ji gra­vi­ti­ra tom di­je­lu Iga­la. Me­đu­tim, u bu­dže­tu za 2018. go­di­nu taj „lo­mi­put” se ni­je na­šao. Ri­ječ je o pu­tu ko­ji je pro­pao di­je­lom zbog pro­la­ska te­ških ka­mi­o­na iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ji su gra­di­li u oko­li­ni. Sa­na­ci­ja se de­ce­ni­ja­ma od­la­že, iako je pro­je­kat bio ob­u­hva­ćen ka­pi­tal­nim bu­dže­tom Op­šti­ne u pret­hod­nim go­di­na­ma. Za po­prav­ku pu­ta, pre­ma pro­jek­tu in­že­nje­ra Er­de­vič­kog, pred­vi­đe­no je oko 80.000 eura, pod­sje­tio je Agić.
Uka­zao je i na to da je u na­se­lju Dre­no­vik re­gi­stro­va­no oko 200 do­ma­ćin­sta­va, ko­ja bi, pri­mje­nom Za­ko­na o le­ga­li­za­ci­ji, bi­la oba­ve­zna da upla­te ko­mu­nal­ne na­kna­de, od če­ga bi se po­vrat­no in­ve­sti­ra­lo u in­fra­struk­tu­ru ovog ne­ur­ba­ni­zo­va­nog di­je­la Op­šti­ne.
U mje­snoj za­jed­ni­ci sma­tra­ju da bi tre­ba­lo ri­je­ši­ti i pi­ta­nje sig­na­li­za­ci­je i obi­lje­ža­va­nja di­o­ni­ce od skre­ta­nja s ma­gi­stra­le pre­ma na­se­lju, jer je ugro­že­na bez­bjed­nost dje­ce ko­ja tim pu­tem idu u ško­lu. Oba­vi­je­sti­li su nad­le­žne da po­sta­ve vi­še ogla­snih ta­bli u Iga­lu, ko­je ne bi bi­le por­tal za li­je­plje­nje po­ste­ra mu­zi­ča­ra, ko­ji na­ja­vlju­ju go­sto­va­nje u po­je­di­nim re­sto­ra­ni­ma i ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma na oba­li. Iz­grad­nja ško­le je jed­no od go­ru­ćih pi­ta­nja na ko­je su de­ce­ni­ja­ma nad­le­žni­ma skre­ta­li pa­žnju, po­go­to­vo ro­di­te­lji či­ja dje­ca po­ha­đa­ju ško­lu u pod­ruč­nom odje­lje­nju OŠ „Da­šo Pa­vi­čić” u pro­sto­ri­ja­ma In­sti­tu­ta u Iga­lu.
– Me­đu pri­o­ri­tet­nim ci­lje­vi­ma MZ Iga­lo su iz­grad­nja vo­do­vod­ne i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že Ši­štet – Sta­ra ba­nja, ko­lek­tor u Nji­vi­ca­ma, vi­di­kov­ci na Nji­vič­kom pu­tu, ko­mu­nal­no ure­đe­nje pi­ja­ce i dru­ga pi­ta­nja od vi­tal­nog zna­ča­ja za sta­nov­ni­ke ovog di­je­la Op­šti­ne Her­ceg No­vi – na­veo je, iz­me­đu osta­log, pred­sjed­nik MZ Raj­ko Vla­o­vić.
Is­ta­kao je da su u pret­hod­nom pe­ri­o­du ima­li do­sta rad­nih ak­ci­ja, mno­ge uli­ce su osvi­je­tlje­ne, lo­kal­ni pu­te­vi be­to­ni­ra­ni, ob­no­vlje­na su dječ­ja igra­li­šta.
K.Ma­to­vić


Po­dr­ška Op­šti­ne

– Ura­đe­na je jav­na ra­svje­ta u Baj­ko­vi­ni, od mar­ke­ta Idea do Cvi­jet­nog cen­tra, Ko­mu­nal­no-stam­be­no pred­u­ze­će je do­ni­ra­lo če­ti­ri be­ton­ska i se­dam me­tal­nih stu­bo­va, dok je mje­sna za­jed­ni­ca uče­stvo­va­la u iz­grad­nji. Na­pra­vlje­na je i jav­na ra­svje­ta sa 12 stu­bo­va od Žvi­nja do Špu­lja. Rad­ni­ci Ko­mu­nal­no-stam­be­nog su obez­bi­je­di­li i mon­ti­ra­li stu­bo­ve. Mje­šta­ni su na­su­li i iz­be­to­ni­ra­li oko 400 me­ta­ra pu­ta od Žvi­nja pre­ma Ili­ni­ci, a fir­ma „Kru­šo-ni­sko­grad­nja” je do­ni­ra­la 130 me­ta­ra kub­nih be­to­na u iz­no­su od 2.327 eura. Op­šti­na je iz­dvo­ji­la oko 2.000 eura za adap­ta­ci­ju kan­ce­la­ri­je u zgra­di mje­sne za­jed­ni­ce. Pre­ma za­htje­vu mje­sne za­jed­ni­ce, rad­ni­ci Ko­mu­nal­no-stam­be­nog su sa­ni­ra­li udar­ne ru­pe i be­to­ni­ra­li oko 400 me­ta­ra pu­ta pre­ma stam­be­nim zgra­da­ma na Go­mi­li – na­veo je Vla­o­vić.


U Dre­no­vi­ku ura­đe­no do­sta

Vla­o­vić je ka­zao da je po­sta­vlje­na za­štit­na ogra­du uz tro­to­ar u na­se­lju, ure­đen je ka­nal za od­vo­đe­nje at­mos­fer­skih pa­da­vi­na i ob­no­vlje­no dječ­je igra­li­šte. U Uli­ci Dru­ge Dal­ma­tin­ske bri­ga­de, pre­ma ze­le­nim zgra­da­ma, ura­đe­na je jav­na ra­svje­ta i po­sta­vlje­no osam stu­bo­va, u or­ga­ni­za­ci­ji Ko­mu­nal­no-stam­be­nog pred­u­ze­ća. U Tre­binj­skoj uli­ci u Baj­ko­vi­ni je iz­gra­đe­na no­va ra­svje­ta, na tra­si du­goj 200 me­ta­ra po­sta­vlje­no je osam stu­bo­va. Sa­ni­ran je put pre­ma ser­vi­snoj zo­ni. U Dre­no­vi­ku je po­pra­vljen most i iz­be­to­ni­ran dio pu­ta. Sre­đen je dio Uli­ce Jan­ka Be­ka u du­ži­ni 40 me­ta­ra, a in­ve­sti­tor je bi­la mje­sna za­jed­ni­ca. Ura­đe­na je i sa­na­ci­ja pot­por­nog zi­da u Sa­ra­jev­skoj uli­ci, uz po­tok iz­nad ho­te­la „Iga­lo”, što je in­ve­sti­ra­la Op­šti­na u iz­no­su od oko 4.000 eura. M-tel je u Dre­no­vi­ku po­sta­vio 17 stu­bo­va od pla­ni­ra­nih 70, ko­je će Ko­mu­nal­no-stam­be­no is­ko­ri­sti­ti za po­sta­vlja­nje jav­ne ra­svje­te u ci­lju kom­plet­nog osvje­tlje­nja ovog na­se­lja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"