Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni TAKSI PREDUZETNICI I UDRUŽENJA NE POŠTUJU OBAVEZE
Taksi stanica u Ulici serdara Šćepana Opštini dužni 8.400 eura Realno, obaveze koje moramo platiti i nijesu velike, ali je problem što se ne može zaraditi ni približno koliko je za to potrebno. Dešava se da većina nas dnevno ne može da zaradi ni po deset eura zbog nelojalne konkurencije i manjka taksi stajališta, naglašava Željko Perović, potpredsjednik Sindikata taksi prevoznika
Dan - novi portal
Iz­u­zet­no ve­li­ki broj tak­si pre­vo­zni­ka pro­blem je ko­ji je u Nik­ši­ću po­sled­njih go­di­na, re­klo bi se, ne­ri­je­šiv. Dok se oni ža­le na ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju, ne­do­sta­tak tak­si sta­ja­li­šta, te i vi­so­ke da­žbi­ne, iz nad­le­žnih op­štin­skih slu­žbi na­gla­ša­va­ju da se pro­pi­si mo­ra­ju po­što­va­ti, a po­re­zi ured­no pla­ća­ti. Po­da­ci go­vo­re da na pod­ruč­ju op­šti­ne Nik­šić ima oko 300 onih ko­ji oba­vlja­ju tak­si dje­lat­nost, a ve­ći­na ih je skon­cen­tri­sa­na u udru­že­nji­ma ko­ja su re­gi­stro­va­na kao fir­me. Od­re­đen broj sa­mo­stal­nih tak­si pre­vo­zni­ka od­lu­čio je da osnu­je sin­di­kat ka­ko bi po­ku­ša­li da se za­šti­te od ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je. Pot­pred­sjed­nik te or­ga­ni­za­ci­je Želj­ko Pe­ro­vić ka­že da ih u sin­di­ka­tu tre­nut­no ima oko tri­de­set, te da su i da­lje u ve­o­ma ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju.
– Tak­si udru­že­nja su u da­le­ko bo­ljoj si­tu­a­ci­ji u od­no­su na nas ko­ji dje­lat­nost oba­vlja­mo sa­mo­stal­no. Oni ima­ju te­le­fon­ske cen­tra­le i po­volj­no­sti ka­da su u pi­ta­nju da­žbi­ne. Pro­blem su nam i ne­re­gi­stro­va­ni tak­si­sti, tzv. di­vlji, ko­ji ne­ri­jet­ko za­u­zi­ma­ju na­ša sta­ja­li­šta, a ne pla­ća­ju ni­ka­kve oba­ve­ze dr­ža­vi i Op­šti­ni – is­ti­če Pe­ro­vić.
Pre­ma po­da­ci­ma Sin­di­ka­ta tak­si­sta, u Nik­ši­ću već odav­no ra­di oko 50 „di­vljih” pre­vo­zni­ka. Uz njih i udru­že­nja, is­ta­kao je Pe­ro­vić, ta­ko da re­gi­stro­va­ni sa­mo­stal­ni tak­si pre­vo­zni­ci te­ško mo­gu za­ra­di­ti da pla­te da­žbi­ne.
– Re­al­no, oba­ve­ze ko­je mo­ra­mo pla­ti­ti i ni­je­su ve­li­ke, ali je pro­blem što se ne mo­že za­ra­di­ti ni pri­bli­žno ko­li­ko je za to po­treb­no. De­ša­va se da ve­ći­na nas dnev­no ne mo­že da za­ra­di ni po de­set eura, a raz­log je ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja i ma­njak tak­si sta­ja­li­šta u od­no­su na ve­o­ma ve­li­ki broj nas ko­ji re­gu­lar­no oba­vlja­mo tu dje­lat­nost – na­gla­sio je, do­da­ju­ći da im je omo­gu­će­no da re­pro­gra­mi­ra­ju du­go­ve ko­je ima­ju pre­ma nad­le­žnim or­ga­ni­ma.
Iz Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da „Da­nu” su od­go­vo­ri­li da su tak­si pred­u­zet­ni­ci i prav­na li­ca u pro­šloj go­di­ni za raz­ne na­kna­de i tak­se op­štin­skom bu­dže­tu osta­li du­žni oko 8,4 hi­lja­de eura. Od tog iz­no­sa pred­u­zet­ni­ci du­gu­ju 3,4 hi­lja­de, a prav­na li­ca go­to­vo pet hi­lja­da eura. Ka­ko je u od­go­vo­ru na na­ša pi­ta­nja na­veo Dar­ko Mi­ja­no­vić, di­rek­tor Upra­ve lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da, ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma bu­dže­tu tak­si pre­vo­zni­ka i udru­že­nja od­no­se se na na­kna­de za član­ski do­pri­nos Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­zi­ci­ji Nik­šić, tak­se za ko­ri­šće­nje tak­si sta­ja­li­šta na ure­đe­nim i obi­lje­že­nim mje­sti­ma, kao i na na­kna­de ko­ri­šće­nja ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta ko­ji­ma je omo­gu­ćen pri­stup sa op­štin­skog i ne­ka­te­go­ri­sa­nog pu­ta.
– Po osno­vu na­kna­da za član­ski do­pri­nos TO Nik­šić prav­na li­ca du­gu­ju 264 eura, a pred­u­zet­ni­ci 770 eura. Pro­ce­nat na­pla­te po tom osno­vu je 87 od­sto. Prav­na li­ca du­gu­ju 2.835 eura po osno­vu tak­si za ko­ri­šće­nje tak­si sta­ja­li­šta na ure­đe­nim i obi­lje­že­nim mje­sti­ma, a pred­u­zet­ni­ci 2.655 eura, dok je pro­ce­nat na­pla­te 78 od­sto – na­veo je Mi­ja­no­vić.
Naj­ma­nji pro­ce­nat na­pla­te Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da ima ka­da je u pi­ta­nju na­kna­da za ko­ri­šće­nje ko­mer­ci­jal­nih obje­ka­ta ko­ji­ma je omo­gu­ćen pri­stup sa op­štin­skog i ne­ka­te­go­ri­sa­nog pu­ta, i ona iz­no­si 37 od­sto. Mi­ja­no­vić je na­gla­sio da je dug po tom osno­vu 1.887 eura.
– Na­ve­de­ni iz­nos du­ga od­no­si se na če­ti­ri prav­na li­ca či­ji su ži­ro ra­ču­ni blo­ki­ra­li kod Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re. U svim slu­ča­je­vi­ma gdje je to bi­lo mo­gu­će Upra­va lo­kal­nih jav­nih pri­ho­da je pred­u­ze­la mje­re iz svo­je nad­le­žno­sti i spro­ve­la po­stu­pak pri­nud­ne na­pla­te – na­veo je Mi­ja­no­vić.
Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj, iz­me­đu osta­log, vr­ši po­slo­ve ure­đi­va­nja auto-tak­si pre­vo­za. Shod­no čla­nu 28 Za­ko­na o pre­vo­zu u drum­skom sa­o­bra­ća­ju, na­gla­si­li su iz tog se­kre­ta­ri­ja­ta, vo­de i evi­den­ci­ju o iz­da­tim li­cen­ca­ma i do 19. de­cem­bra pro­šle go­di­ne upi­sa­no je tri­na­est li­cen­ci iz­da­tih prav­nim li­ci­ma i 54 pred­u­zet­ni­ci­ma.B.B.


Ka­žnja­va­ju i is­klju­ču­ju iz sa­o­bra­ća­ja

Iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za in­spek­cij­ski nad­zor na­vo­de da re­dov­no vr­še kon­tro­lu ka­ko bi us­po­sta­vi­li red u auto-tak­si pre­vo­zu. Do 1. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, ka­za­la nam je Bo­ja­na Vu­ko­vić se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta, kon­tro­li­sa­li su če­tr­na­est prav­nih li­ca i utvr­di­li da svi po­sje­du­ju iz­vo­de iz li­cen­ci.
– Ka­da su u pi­ta­nju tak­si pred­u­zet­ni­ci, pre­ma na­šoj evi­den­ci­ji, 91 vo­zi­lo po­sje­du­je iz­vod iz li­cen­ci. Zbog ne­po­sje­do­va­nja li­cen­ce do 1. de­cem­bra na 48 sa­ti iz sa­o­bra­ća­ja smo is­klju­či­li de­vet vo­zi­la, a na se­dam da­na dvo­je. Su­du za pre­kr­ša­je pre­da­to je je­da­na­est za­htje­va zbog ne­po­sje­do­va­nja tak­si le­gi­ti­ma­ci­je. Na­pla­će­no je pet ka­zni, s tim što su u tri slu­ča­ja dva za­htje­va spo­je­na u je­dan, a u to­ku su po­stup­ci za tri slu­ča­ja – is­ta­kla je Vu­ko­vi­će­va.
U ok­to­bru pro­šle go­di­ne Se­kre­ta­ri­jat je sa po­li­ci­jom re­a­li­zo­vao ak­ci­ju pod na­zi­vo „Tak­si” u okvi­ru ko­je su iz­vr­ši­li po­ja­ča­nu kon­tro­lu tak­si pre­vo­zni­ka i udru­že­nja na vi­še lo­ka­ci­ja u gra­du.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"