Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ODBORI SNP-A, DF-A I POKRET ZA PLJEVLJA PORUČILI PREDSJEDNIKU OPŠTINE
Opozicija ogorčena odnosom Mirka Đačić Đačiću, potučen si do nogu Biti na čelu opštine, a doživjeti na desetine političkih šamara kroz diskusije i replike opozicionih odbornika, biti nemoćan i nokautiran, još jedan je dokaz da Pljevlja vode nesposobni i nametnuti, a ni u kom slučaju reprezentativni i legitimni, poručeno iz redova opozicionih partija
Dan - novi portal
PLjE­VLjA - Na­kon što je na sjed­ni­ci lokalnog pa­rlamenta za­vr­še­na ras­pra­va o raz­ri­je­še­nju pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća i na­kon što je on pre­ko lo­kal­nih me­di­ja po­ru­čio da je opo­zi­ci­ja po­ra­že­na iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va ju­če je po­ru­če­no da je upra­vo DPS vlast sa svo­jim part­ne­ri­ma ras­krin­ka­na. Iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va je po­no­vlje­no da lo­kal­na vlast na če­lu sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne Mir­kom Đa­či­ćem ne­ma le­gi­ti­mi­tet, da je „in­sta­li­ra­na od stra­ne cr­no­gor­skog dik­ta­tor­skog re­ži­ma, kao i da je sva nji­ho­va sna­ga u mr­žnji i vri­je­đa­nju ne­is­to­mi­šlje­ni­ka”.
-Bi­ti na če­lu op­šti­ne, a do­ži­vje­ti na de­se­ti­ne po­li­tič­kih ša­ma­ra kroz di­sku­si­ju i re­pli­ke opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka, bi­ti ne­mo­ćan i no­ka­u­ti­ran, još je­dan je do­kaz da ovaj grad vo­de ne­spo­sob­ni i na­met­nu­ti, a ni u kom slu­ča­ju re­pre­zen­ta­tiv­ni i le­gi­tim­ni.
Gra­đa­ni Plje­va­lja su ima­li pri­li­ku da vi­de pra­vu sli­ku onog ko­ji je vo­ljom dik­ta­tor­skog cr­no­gor­skog re­ži­ma in­sta­li­san da bu­de nji­hov pr­vi pred­stav­nik. Vi­dje­li su ga raz­ob­li­če­nog, u ne­do­stat­ku ar­gu­me­na­ta ne­moć­nog i bi­je­snog, sprem­nog na lič­na vri­je­đa­nja i što je naj­o­pa­sni­je vi­dje­li su čo­vje­ka ko­ji oči­gled­no mr­zi sva­kog ko­ji ni­je spre­man da mu se po­ko­ri. Jed­nom ri­ječ­ju, stra­šno! Nje­go­vi is­tu­pi, po­na­ša­nje, vo­ka­bu­lar i stav da­ju pot­pu­no ja­snu sli­ku o ka­kvom se ne­de­mo­krat­skom ti­pu lič­no­sti ra­di. Za to ni­je po­treb­no pre­tu­ra­ti po li­te­ra­tu­ri - na­vo­di se u sa­op­šte­nju uje­di­nje­ne plje­valj­ske opo­zi­ci­je ko­ju či­ne od­bor­ni­ci So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je, De­mo­krat­skog fron­ta i Po­kre­ta za Plje­vlja.
Oni su po­ru­či­li da umje­to pri­če o to­me šta se ra­di­lo u Plje­vlji­ma sred­stvi­ma do­na­to­ra i spon­zo­ra, Elek­tro­pri­vre­de Cr­ne Go­re, Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va i mi­ni­star­sta­va pro­svje­te i zdrav­stva, jav­nost je oče­ki­va­la da joj ne­le­gi­tim­ni pred­sjed­nik Op­šti­ne sa­op­šti ko­li­ko je ostva­rio bu­džet u pr­vom kvar­ta­lu i ko­li­ko je od op­štin­skih pa­ra in­ve­sti­rao u ovu sre­di­nu.
-Re­če da je sma­njio dug Op­šti­ne za tri mi­li­o­na, a za­bo­ra­vi da ka­že ko­li­ko du­gu­je dr­žav­mom bu­dže­tu i fon­do­vi­ma po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa, Jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma i dru­gim su­bjek­ti­ma i zbog če­ga je kre­nu­lo ka­šnje­nje pla­ta za­po­sle­ni­ma u lo­kal­noj upra­vi. Za raz­li­ku od nje­ga, opo­zi­ci­o­ni od­bor­ni­ci su mu ar­gu­men­ti­ma do­ka­za­li broj­ne ne­za­ko­ni­te rad­nje i po­stup­ke, uka­za­li na broj­ne pro­ble­me i ne­moć ili ne­do­sta­tak vo­lje da uči­ni bi­lo šta u za­šti­ti in­te­re­sa ove sre­di­ne, što bi kod de­mo­krat­skih, le­gal­nih i od­go­vor­nih lju­di bi­li do­volj­ni raz­lo­zi da sa­mi pod­ne­su neo­po­zi­vu ostav­ku - na­vo­di se u sa­op­šte­nju i po­ja­šnja­va da je la­ko pri­ča­ti o pro­jek­ti­ma i pla­no­vi­ma ali gdje je iz­vje­štaj gra­đa­ni­ma ka­ko se mi­sli na­pla­ti­ti du­go­va­nja od Rud­ni­ka uglja po ugo­vo­ru, od „Vek­tre Ja­kić“ za kon­ce­si­je i EPCG zbog ne­le­gal­ne grad­nje de­po­ni­je- sa­o­šti­li su predstvni­ci uje­di­nje­ne plje­valj­ske opo­zi­ci­je ko­ji su od­ba­ci­li tvrd­nje da su po­ra­že­ni na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Plje­vlji­ma, či­me se, ka­ko ka­žu, Đa­čić oči­gled­no po­no­si, „jer on se ni­je ni de­sio, već se de­si­la afe­ra ku­po­vi­ne gla­so­va i broj­ne dru­ge ne­za­ko­ni­te rad­nje sve do za­stra­ši­va­nja i go­le fi­zič­ke pri­nu­de i to je, pro­sto, je­di­na isti­na”.
Uz tvrd­nju „da sva­ki ti­ra­nin oko se­be oku­pi one ko­ji su sprem­ni ura­di­ti sve da bi mu se do­dvo­ri­li”, opo­zi­ci­o­na­ri po­ru­ču­ju da je ak­tu­el­ni pred­sjed­nik lo­kal­nog par­la­men­ta Ta­rik Ga­džo­vić nad­ma­šio sve do­dvor­ni­ke i po­slu­šni­ke, što se upra­vo mo­že vi­dje­ti po nje­go­vim na­stu­pi­ma i na­či­nu vo­đe­nja sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta.
-Za­to, da Vas za­mo­li­mo da pri­je ne­go pod­ne­se­te ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne, ne za­bo­ra­vi­te da po­ve­ća­te na­kna­du go­spo­di­nu Ta­ri­ku Ga­džo­vi­ću, jer je on do­bar po­slu­šnik i za­to to za­slu­žu­je - pi­o­ru­ču­ju predstvni­ci opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Plje­vlji­ma.
B. Je.


„Pre­la­ma­nje u mo­zgu” kre­nu­lo od eks­trem­ne de­sni­ce

-Go­spo­di­ne Đa­či­ću, mi zna­mo da ste vi ve­li­ki po­li­tič­ki mu­če­nik, jer je va­še po­li­tič­ko do­zri­je­va­nje i „pre­la­ma­nje u mo­zgu“ kre­nu­lo od eks­trem­ne de­sni­ce. Taj put je za­i­sta te­žak i mu­čan, ali sa­mo za po­li­tič­ki od­go­vor­ne lju­de. Vi ste taj pro­blem ri­je­ši­li oči­gled­no ve­o­ma la­ko i to uz po­moć ne­kih dr­žav­nih or­ga­na i slu­žbi ko­je zna­ju i vas­pit­no da dje­lu­ju. Da Vam ma­lo po­mog­ne­mo i mi. Va­še gri­je­ho­ve iz po­sled­nje de­ce­ni­je pro­šlog vi­je­ka ne mo­že­te sa­ni­ra­ti i po­bri­sa­ti na na­čin ka­ko vi mi­sli­te pod­vla­če­ći ih pod te­pih. Iza­đi­te pred gra­đa­ne po­sred­stvom me­di­ja či­ji ste Vi glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik i sa­op­šti­te svo­je gri­je­ho­ve i skan­da­le iz tog vre­me­na. Vje­ruj­te bi­će Vam lak­še i Va­ma i oni­ma za ko­je mi­sli­te da Vas po­dr­ža­va­ju i sto­je iza Vas - na­vo­di se u sa­op­šte­nju SNP- a , DF- a i Po­kre­ta za Plje­vlja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"