Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U RAZGOVORU ZA „DAN” POVODOM 3. JANUARA – DANA OPŠTINE ALEKSANDAR ŽURIĆ NAJAVIO
Žurić I Bijelo Polje izlazi na autoput Postizanje dogovora sa Vladom Crne Gore o priključku na autoput trenutno je strateški pravac razmišljanja jer smatram da bi za nas to bilo od velikog značaja, i nešto što ostavljamo budućim generacijama. Naravno, plan nam je i da se definiše trasa željezničke pruge Pljevlja –Peć, i da već prvog dana maja počnemo rekonstrukciju gradskog trga, ističe Žurić
Dan - novi portal
BI­JE­LO PO­LjE - Op­šti­na Bi­je­lo Po­lja da­nas će obi­lje­ži­ti svoj naj­ve­ći pra­znik 3. ja­nur, Dan op­šti­ne. Tim po­vo­dom bi­će otvo­ren re­kon­stru­i­sa­ni obje­kat grad­ske tr­žni­ce, po­lo­že­ni vi­jen­ci i cvi­je­će na spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma i odr­ža­na sve­ča­na sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta. U raz­go­vo­ru za „Dan” gra­do­na­čel­nik Alek­san­dar Žu­rić ka­že da su iz­me­đu dva pra­zni­ka ra­di­li mak­si­mal­no na kon­so­li­da­ci­ji fi­na­nsi­ja, a ono šta je zna­čaj­no ka­da je ri­ječ o in­ve­sti­ci­ja­ma u ovoj go­di­ni is­ti­če ras­pi­si­va­nje ten­de­ra za po­sta­vlja­nje ži­ča­re na pla­ni­ni Bje­la­si­ca. Žu­rić je za „Dan” na­ja­vio i do­go­vor sa Vla­dom Cr­ne Go­re o pri­klju­če­nju Bi­je­log Po­lja na bu­du­ći auto­put Bar – Bo­lja­ri.
-Mi­slim da će­mo sa Vla­dom Cr­ne Go­re, što pr­vi put go­vo­rim za „Dan”, po­sti­ći spo­ra­zum o pri­ključ­ku tra­se auto­pu­ta za naš grad pre­ko Bo­lja­ni­ne. To je za me­ne tre­nut­no stra­te­ški pra­vac raz­mi­šlja­nja. Sma­tram da bi za nas to bi­lo od ve­li­kog zna­ča­ja, i ne­što što osta­vlja­mo bu­du­ćim ge­ne­ra­ci­ja­ma. Na­rav­no, plan nam je i da se de­fi­ni­še tra­sa že­lje­znič­ke pru­ge Plje­vlja –Peć, i da već pr­vog da­na ma­ja poč­ne­mo re­kon­struk­ci­ju grad­skog tr­ga- is­ti­če Žu­rić, i do­da­je da je iz­grad­nja tri fa­bri­ke bi­la naj­ve­ća in­ve­sti­ci­ja u pro­šloj go­di­ni.
-To ni­je­smo u Bi­je­lom Po­lju ima­li u po­sled­nje tri de­ce­ni­je. Jed­na je fa­bri­ka za pre­ra­du me­sa ,,Fran­ca'', dru­ga ,,Pe­len­gić'' za pre­ra­du dr­ve­ta i tre­ća mlje­ka­ra ,,Milk raft''. Ove tri fa­bri­ke za­po­sli­će naj­ma­nje 300 rad­ni­ka, a ima­će vi­še ko­o­pe­ra­na­ta ne­go što ima­ju za­po­sle­nih. To su za grad naj­bit­ni­je stva­ri- is­ti­če gra­do­na­čel­nik i po­ja­šnja­va da je kon­so­li­da­ci­ja op­štin­skih fin­ansi­ja ra­đe­na u tri prav­ca.
-Pr­vo su ri­je­še­ne oba­ve­ze pre­ma dr­ža­vi, od­no­sno re­pro­gram du­go­va ko­ji je pot­pi­san u ma­ju pro­šle go­di­ne, a on­da smo ušli u aran­žman sa dr­ža­vom za obez­bje­đi­va­nje ga­ran­ci­ja za po­volj­ni­ja kre­dit­na sredstva i ve­ću roč­nost i na kra­ju po­red oba­ve­za pre­ma ban­ka­ma i iz­vo­đa­či­ma ra­do­va, re­gu­li­sa­nje pi­ta­nja oba­ve­za pre­ma rad­ni­ci­ma. U do­brom di­je­lu uspje­li smo da ri­je­ši­mo naj­pre­či dio obe­ve­za pre­ma do­ba­vlja­ču ko­ji nam je dr­žao ži­ro ra­čun u blo­ka­di, sa­ni­ra­li smo i dio oba­ve­za pre­ma ban­ka­ma ali i naj­ve­ći dio oba­ve­za pre­ma rad­ni­ci­ma. Osta­je oba­ve­za ra­ci­o­na­li­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih u lo­kal­noj upra­vi jer ima­mo u pla­nu da osta­ne­mo bez 120 slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Pro­ci­je­nje­no je da je sa ovom ra­ci­o­na­li­za­ci­jom i op­t­i­mi­za­ci­jom tro­ško­va unu­tar in­sti­tu­ci­je, si­stem odr­živ i da sa 50 od­sto sred­sta­va iz Ega­li­za­ci­o­nog fon­da mo­že­mo iz­mi­ri­va­ti oba­ve­ze. Ina­če, sa­da smo u po­zi­ci­ji da oba­ve­ze iz­mi­ru­je­mo re­dov­no, uz na­du da će­mo pre­ko ras­pi­sa­nog jav­nog po­zi­va, uz op­šte ras­po­lo­že­nje, s ob­zi­rom na ura­đe­nu an­ke­tu, već u pr­vim mje­se­ci­ma ove go­di­ne ri­je­ši­ti plan ra­ci­o­na­li­za­ci­je bro­ja za­po­sle­nih, uz spo­ra­zum­ni ras­kid ugo­vo­ra- ka­že Žu­rić.
Ka­da je u pi­i­ta­nju is­pla­ta za­ra­da, gra­do­na­čel­nik ka­že da je 2015. go­di­ne obez­bi­je­đe­na is­pla­ta 12 za­ra­da za­po­sle­ni­ma, te da će na­red­nih mje­se­ci us­pje­ti da ri­je­še i če­ti­ri pla­te za­o­stat­ka.
Na kra­ju raz­go­vo­ra Žu­rić ka­že da i da­lje osta­je pri ono­me što je sa­op­štio kad je i po­sta­vljen za pr­vog čo­vje­ka gra­da, kra­jem ja­nu­a­ra 2011. go­di­ne.
-Mo­ja i ru­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve is­pru­že­na je svi­ma ko­ji že­le naj­bo­lje svom gra­du, se­bi i svo­joj po­ro­di­ci, kom­ši­ji, pri­ja­te­lju, na­šoj Cr­noj Go­ri. Po­ku­ša­vam da sa ovog mje­sta u Bi­je­lom Po­lju stva­ram am­bi­jent pre­po­zna­va­nja vri­jed­no­sti, da to pr­ven­stve­no me­đu na­ma stvo­ri po­vje­re­nje, da se re­flek­tu­je na sva­kog sta­nov­ni­ka ovog gra­da i da za­tim sva­ki gra­đa­nin u raz­vo­ju gra­da i dru­štva mo­že da­ti svoj do­pri­nos – is­ti­če Žu­rićM.NO­VO­VIĆ


Sta­bi­lna ko­a­li­ci­ja sa SDP-om

O sud­bi­ni ko­a­li­ci­je DPS i SDP na lo­kal­nom ni­vou, Žu­rić ka­že da par­la­men­tar­nu si­tu­a­ci­ju re­lak­si­ra to što DPS ima u svo­jim ru­ka­ma apo­slut­nu vlast, od­no­sno 19 od 38 od­bor­nič­kih man­da­ta.
-Re­lak­si­ra­ni smo pre­bro­ja­va­nja od­bor­ni­ka u smi­slu funk­ci­o­ni­sa­nja iz­vr­šne vla­sti. Za­to smo mo­gli uvi­jek da se od­re­đu­je­mo ko­ji su to part­ne­ri sa ko­ji­ma naj­lak­še spro­vo­di­mo naj­pri­o­ri­tet­ni­je pro­jek­te ko­je gra­đa­ni pred nama po­sta­vlja­ju. Ta­ko smo funk­ci­o­ni­sa­li po­sled­njih pet­na­e­stak go­di­na i ovim prin­ci­pi­ma ru­ko­vo­di­će­mo se i u na­red­nom pe­ri­o­du. Ne bih pri­čao ni pre­ven­tiv­no ni vi­zi­o­nar­ski o ne­če­mu što tre­nut­no ne­ma­mo kao akut­ni pro­blem u Bi­je­lom Po­lju- ka­že Žu­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"