Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni DRAGOSLAV ŠĆEKIĆ TVRDI DA JE LOKALNA UPRAVA U MINULOJ GODINI IZGRADILA NOVI SISTEM VRIJEDNOSTI
Šćekić Konsolidovali budžet, sanirali dugovanja Isplatom zaostalih zarada izmirene su obaveze prema zaposlenima i u narednom periodu slijedi restrukturiranje dugovanja, u skladu sa ugovorom potpisanim sa Ministarstvom finansija, podvukao je Šćekić
Dan - novi portal
BE­RA­NE – Su­mi­ra­ju­ći re­zul­ta­te iz pret­hod­ne go­di­ne preds­jed­nik op­šti­ne Be­ra­ne Dra­go­slav Šće­kić je na pri­je­mu pri­re­đe­nom po­vo­dom no­vo­go­di­šnjih i bo­žić­nih pra­zni­ka oci­je­nio da je lo­kal­na upra­va u Be­ra­na­ma iz­gra­di­la no­vi si­stem vri­jed­no­sti, ko­ji gra­đa­ni uve­li­ko pre­po­zna­ju. On je ka­zao da je 2015. go­di­na bi­la go­di­na kon­so­li­da­ci­je bu­dže­ta i sa­ni­ra­nja za­te­če­nih du­go­va.
- Dok smo u pr­voj go­di­ni ru­ko­vo­đe­nja ima­li mno­štvo iza­zo­va u smi­slu de­fi­ni­sa­nja pro­ble­ma ko­je smo za­te­kli i nji­ho­vog pre­va­zi­la­že­nja, ova go­di­na je uve­li­ko bi­la go­di­na kon­so­li­do­va­nja bu­dže­ta i sa­ni­ra­nja du­go­va. Za­to smo in­ve­sti­ra­li u mje­ri mo­gu­ćeg, tru­de­ći se da spro­vo­di­mo ak­tiv­no­sti u ci­lju una­pre­đe­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta svih gra­đa­na, što nam je i osnov­na ulo­ga – na­gla­sio je Šće­kić.
On je ka­zao da su, i po­red broj­nih po­te­ško­ća, re­a­li­zo­va­ni broj­ni pro­jek­ti.
- U ovoj go­di­ni za­vr­še­na je re­kon­struk­ci­ja Te­ram­ske uli­ce, kao i iz­grad­nja pu­ta Be­ra­ne-Lub­ni­ce. Za­vr­še­ne su i ak­tiv­no­sti pred­vi­đe­ne pro­jek­tom iz­grad­nje Re­gi­o­nal­nog bi­znis cen­tra. Pro­je­kat iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da ta­ko­đe se im­ple­men­ti­ra po pla­nu. Sa­ni­ra­ni su lo­kal­ni ma­ka­dam­ski pu­te­vi u se­o­skim pod­ruč­ji­ma i as­fal­ti­ra­ni lo­kal­ni pu­te­vi u broj­nim mje­snim za­jed­ni­ca­ma. Ra­do­vi na sport­skoj ha­li bi­će pri­ve­de­ni kra­ju u na­red­noj go­di­ni, a pro­je­kat re­kon­struk­ci­je i po­kri­va­nja is­toč­ne tri­bi­ne grad­skog sta­di­o­na, u sa­rad­nji sa Fud­bal­skim sa­ve­zom Cr­ne Go­re oče­ku­je se na pro­lje­će – na­veo je Šće­kić.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, lo­kal­na upra­va je spro­ve­la i broj­ne ak­tiv­no­sti u ci­lju po­bolj­ša­nja ži­vot­nog stan­dar­da.
- Obez­bi­je­di­li smo bes­plat­ne udž­be­ni­ke za đa­ke pr­va če­ti­ri raz­re­da osnov­nih ško­la. Na­gra­đe­ni su naj­bo­lji uče­ni­ci, spor­ti­sti, is­tak­nu­ti rad­ni­ci. Do­di­je­lje­ne su sti­pen­di­je stu­den­ti­ma sa pro­sje­kom iz­nad 8,5. In­ten­zi­vi­ra­ni su kon­tak­ti sa op­šti­na­ma - gra­do­vi­ma sa ko­ji­ma je op­šti­na Be­ra­ne u pri­ja­telj­skim i po­bra­tim­skim od­no­si­ma i us­po­sta­vlje­ni no­vi. Ta­ko­đe, sa mo­gu­ćim in­ve­sti­to­ri­ma i po­slov­nim su­bjek­ti­ma odr­ža­ni su sa­stan­ci i or­ga­ni­zo­va­ni su­sre­ti. Pot­pi­san je Pro­to­kol o sa­rad­nji sa Aso­ci­ja­ci­jom me­na­dže­ra Cr­ne Go­re- ka­zao je Šće­kić.
On je pod­sje­tio da je Op­šti­na Be­ra­ne u mi­nu­loj go­di­ni do­bi­la dvi­je pre­sti­žne na­gra­de Za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re u pro­gra­mu: „Naj­bo­lje prak­se u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi“. Po nje­go­vom mi­šlje­nju te na­gra­de su po­tvr­da una­pri­je­đe­nog ra­da lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Be­ra­na­ma. Šće­kić je na­gla­sio da je pro­je­kat ,,Pru­ži­te nam šan­su”, u sa­rad­nji sa Za­vo­dom za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re, uspje­šno im­ple­men­ti­ran do­dje­lom ser­ti­fi­ka­ta i da je za­po­čet no­vi pod na­zi­vom ,,Ma­la ško­la ugo­sti­telj­stva”. Ka­zao je da su od­ra­đe­ne i pri­pre­me za iz­grad­nju zo­o­lo­škog vr­ta.
- In­sta­li­ra­njem ko­tla za dr­ve­ni pe­let u Dnev­nom cen­tru za dje­cu i omla­di­nu sa smet­nja­ma i te­ško­ća­ma u raz­vo­ju ra­ci­o­na­li­zo­van je si­stem gri­ja­nja, kroz pro­je­kat ko­ji je spro­ve­den u sa­rad­nji sa GIZ-om i Za­jed­ni­com op­šti­na Cr­ne Go­re. Ubr­zo po­či­nje re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta raz­vo­ja ka­tu­na i se­o­skog tu­ri­zma ko­ji fi­nan­si­ra EU kroz pre­ko­gra­nič­ni pro­gram sa Ko­so­vom. U na­red­nom pe­ri­o­du nas oče­ku­je po­če­tak re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta ,,Raz­voj ino­va­ci­je u tu­ri­zmu”, ko­ji se fi­nan­si­ra iz EU fon­do­va. Odo­bre­na su i sred­stva za an­ga­žo­va­nje me­đu­na­rod­nih eks­pe­ra­ta za iz­ra­du pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za CI­TES cen­tar i ZOO vrt – na­veo je Šće­kić.
Na­gla­sio je da je pa­žnja lo­kal­ne upra­ve usmje­ra­va­na i ka ra­nji­vim gru­pa­ma i lju­di­ma ko­ji ži­ve na ru­rar­nom pod­ruč­ju.
- Do­ni­je­ta je od­lu­ka o sub­ven­ci­ja­ma za ot­ku­plje­no mli­je­ko i od­lu­ka o so­ci­jal­nim da­va­nji­ma i jed­no­krat­noj nov­ča­noj na­kna­di za maj­ke sa tro­je ili vi­še dje­ce sa ru­ral­nog pod­ruč­ja op­šti­ne. U na­red­nom pe­ri­o­du, kao i do sa­da, sa po­seb­nom pa­žnjom od­no­si­će­mo se pre­ma ra­nji­vim gru­pa­ma u dru­štvu i oni­ma ko­ji­ma je po­moć naj­po­treb­ni­ja - is­ta­kao je Šće­kić, pod­sje­ća­ju­ći da je pri lo­kal­noj upra­vi for­mi­ran Bi­ro za od­no­se sa jav­no­šću i da je pu­bli­ko­van Bil­ten o 500 da­na vla­sti.
Na­gla­sio je da su is­pla­tom za­o­sta­lih za­ra­da iz­mi­re­ne oba­ve­ze pre­ma za­po­sle­ni­ma i da u na­red­nom pe­ri­o­du sli­je­di re­struk­tur­i­ra­nje du­go­va­nja, u skla­du sa ugo­vo­rom pot­pi­sa­nim sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja. Šće­kić je na­veo da je for­mi­ra­no Sklo­ni­šte za na­pu­šte­ne ži­vo­ti­nje, kao i pri­vre­me­na de­po­ni­ja u Ru­ji­šti­ma. Ka­zao je da je za­vr­še­na i pr­va fa­za iz­grad­nje Re­gi­o­nal­ne stoč­ne pi­ja­ce.D.J.


Do­pri­nos raz­vo­ju kul­tu­re

Šće­kić je re­kao da je Be­ra­ne po­no­vo po­če­lo da se pre­po­zna­je i po kul­tur­nim de­ša­va­nji­ma.
- Ono če­mu smo po­seb­nu pa­žnju po­sve­ti­li u pro­te­klom pe­ri­o­du su kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je. Osno­va­no je ama­ter­sko po­zo­ri­šte za dje­cu, kao i ama­ter­sko po­zo­ri­šte za od­ra­sle. Odr­ža­ne su broj­ne iz­lo­žbe i knji­žev­ne ve­če­ri. Po­je­di­ne ma­ni­fe­sta­ci­je po­sta­le su pre­po­zna­tlji­ve kao što su: ,,La­di­ca đin­đu­va po tr­gu pro­su­ta”, ,,Thynder fest”, Fe­sti­val za dje­cu ,,Lim­sko sr­ce”, ,,No­vo­go­di­šnji ba­zar” i ,,Dje­či­ja atle­ti­ka”- is­ta­kao je Šće­kić, pod­sje­ća­ju­ći da je u Be­ra­na­ma to­kom pro­šle go­di­ne odr­žan i Fe­sti­val fil­ma o ljud­skim pra­vi­ma ,,Ubr­zaj 2015”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"