Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA SJEDNICI SO DANILOVGRAD VOĐNA BURNA RASPRAVA O OPŠTINSKIM FINANSIJAMA, ODBORNICI OPOZICIJE SAOPŠTILI Više vjeruju Srećku Šojiću nego DPS-u - U Danilovgradu je i vrapcima jasno da je rebalans i budžet za 2016. godinu rađen u skladu sa izborima, smatra Ranko Vuković
Dan - novi portal
DA­NI­LOV­GRAD - Sjed­ni­cu lo­kal­nog par­la­men­ta u Da­ni­lov­gra­du obi­lje­ži­la je bur­na ras­pra­va o re­ba­lan­su op­štin­ske ka­se i bu­dže­tu za 2016. go­di­nu. Na­kon go­to­vo tro­sat­ne ras­pra­ve od­bor­ni­ci DPS-a su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li re­ba­lans i bu­džet za 2016. go­di­nu.
Dr Mi­o­drag Đu­ro­vić, pred­sjed­nik SO, vi­še pu­ta je pre­ki­dao opo­zi­ci­o­ne od­bor­ni­ke, upo­zo­ra­vao ih da pa­ze šta go­vo­re. Želj­ku Sa­vo­vi­ću, ne­za­vi­snom od­bor­ni­ku, Đu­ro­vić je ne­ko­li­ko pu­ta one­mo­gu­ćio da re­a­gu­je pro­ce­du­ral­no. To je iza­zva­lo bur­na re­a­go­va­nja opo­zi­ci­je, ali i od­bor­ni­ka DPS-a ko­ji su tra­ži­li da dr Đu­ro­vić ne to­le­ri­še opo­zi­ci­o­ne ras­pra­ve i če­šće im od­u­zi­ma ri­ječ.
Želj­ko Sa­vo­vić je op­tu­žio vla­da­ju­ći DPS da je re­ba­lans bu­dže­ta radi, zbog po­di­za­nja kre­di­ta od 2,5 mi­li­o­na eura, či­me su pri­ho­di sa 4,1 po­ra­sli na 6,4 mi­li­o­na, da je po­li­tič­ki mo­ti­vi­san i na­mi­je­njen iz­bo­rima. On je i op­tu­žio DPS da na­pum­pa­va­ju bu­džet za 2016. go­di­nu u iz­no­su od 6,014 mi­li­o­na i da se to naj­bo­lje vi­di po kre­di­tu od 210.000 eura uto­še­nog za grad­ski trg ko­ji je za sa­mo go­di­nu da­na, to­bož zbog ka­ma­ta, na­ra­stao na 280.000 eura.
-Ta­kve ka­ma­te i rast kre­di­ta ni­je­su uspje­li da mi ob­ja­sne ni eko­no­mi­sti sa Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci. Oči­gled­no je da taj kre­dit sa svim ka­ma­ta­ma ne mo­že bi­ti ve­ći od 230.000 eura, a osta­tak do 280.000 eura bi­će is­ko­ri­šćen za ku­po­vi­nu gla­so­va na na­red­nim iz­bo­ri­ma. Uz to ka­ko mo­že­te da za na­red­nu go­di­nu pre­ne­se­te 1,9 mi­li­o­na ko­je ste već po­tro­ši­li u 2015. go­di­ni. Zbog sve­ga ovo­ga, ali i broj­nih dru­gih ne­ja­sno­ća u re­ba­lan­su op­štin­ske ka­se, ali i bu­dže­tu za 2016. go­di­nu, vi­še vje­ru­jem Sreć­ku Šo­ji­ću ne­go od­bor­ni­ci­ma i funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a – re­kao je Sa­vo­vić.
Pro­tiv re­ba­lan­sa bi­la je i Je­le­na Ra­de­no­vić, od­bor­nik SNP-a. Ona je re­ba­lans na­zva­la du­žnič­kim, a ne raz­voj­nim, ka­ko tvr­de u DPS-u, i na­gla­si­la da će to naj­bo­lje osje­ti­ti gra­đa­ni ka­da poč­nu da vra­ća­ju ra­te kre­di­ta.
-Pi­ta­nje je i ka­ko će se re­a­li­zo­va­ti re­ba­lans ko­ji se do­no­si 30. de­cem­bra. Pre­ma va­že­ćim pro­pi­si­ma ta od­lu­ka stu­pa na sna­gu ka­da se ob­ja­vi u Slu­žbe­nom li­stu, a to zna­či da će mo­ra­ti da bu­de ob­ja­vlje­na da­nas ili sju­tra. I uko­li­ko se od­lu­ka ob­ja­vi da­nas ili sju­tra, u ta dva da­na tre­ba oče­ki­va­ti i 2,5 mi­li­o­na. Ta­kva br­zi­na po­slo­va­nja je ne­za­pam­će­na. Uz to ja­sno je da se kre­di­tom po­kri­va­ju ovo­go­di­šnji tro­ško­vi, što po­ka­zu­je da je bu­džet za 2015. go­di­nu ne­re­al­no pla­ni­ran, što i ne ču­di ka­da se zna da DPS to već go­di­na­ma ra­di – re­kla je Ra­de­no­vi­će­va.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik Ran­ko Vu­ko­vić je na­gla­sio da je i „vrap­ci­ma u Da­ni­lov­gra­du ja­sno da je re­ba­lans i bu­džet za ovu go­di­nu ukal­ku­li­san sa iz­bo­ra ko­ji do­la­ze”, a Iva­na Re­še­tar (SNP) is­ta­kla je da je la­ko iz­ra­ču­na­ti da je bu­džet za 2015. go­di­nu po­la mi­li­o­na ma­nji od pred­vi­đe­nog, što po­ka­zu­je da lo­kal­na upra­va sve te­že po­slu­je.
Na­su­prot sta­vo­vi­ma opo­zi­ci­je od­bor­ni­ci DPS-a su na­gla­ša­va­li da su re­ba­lans i no­vi bu­džet raz­voj­ni i da su do­ni­je­ti ka­ko bi se ula­ga­lo u no­ve pro­jek­te i po­kre­nuo raz­voj. Sve­to­zar Do­ma­ze­to­vić je rekao da je svi­ma ja­sno da je kre­dit uzet ka­ko bi se ula­ga­lo u no­ve pro­jek­te i da to po­tvr­đu­ju no­vi po­go­ni u Mar­ti­ni­ći­ma i Spu­žu.
-Ko to ne vi­di on­da je ćo­rav – ja­san je bio Do­ma­ze­to­vić.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Bra­ni­slav Đu­ra­no­vić bio je ka­te­go­ri­čan da kre­dit ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa po­li­ti­kom. On je na­gla­sio da je 2,5 mi­li­o­na uze­to pod naj­po­volj­ni­jim okol­no­sti­ma i da gra­đa­ni od to­ga ne­će ima­ti šte­te.
-Po­što se če­sto po­mi­nje po­li­ti­ka, po­ru­čio bih svi­ma da mir­no spa­va­ju, jer će DPS do­bi­ti i sle­de­će iz­bo­re – re­kao je Đu­ra­no­vić.
Da je bu­džet raz­voj­ni i da će vi­še od po­lo­vi­ne po­dig­nu­tog kre­di­ta bi­ti ulo­že­no u no­ve pro­jek­te sma­tra­ju i Jo­van Mar­ko­vić i Sla­đa­na Pa­vlo­vić, od­bor­ni­ci DPS-a. I.M.


Pod­go­rič­ka skup­šti­na Sor­bo­na

U ras­pra­vi o pro­gra­mu kul­tu­re do 2020. go­di­ne Je­le­na Ra­de­no­vić je zah­ti­je­va­la da se usva­ja­nje tog do­ku­men­ta od­lo­ži i da se za mje­sec, dva pri­pre­mi bo­lji pred­log. Ona sma­tra da ne­ma ni­ka­kve žur­be da se pro­gram usvo­ji, jer i ona­ko ka­sni već če­ti­ri go­di­ne.
-Pro­gram je op­te­re­ćen isto­ri­jom, što bi tre­ba­lo is­pra­vi­ti. Ovu ras­pra­vu tre­ba od­lo­ži­ti jer va­že­ći pro­pi­si po­zna­ju sa­mo pe­to­go­di­šnje pla­no­ve, dok se ovaj pred­log od­no­si na pe­ri­od od 2016. do 2020. go­di­ne – re­kla je Ra­de­no­vić­eva.
Ran­ko Vu­ko­vić je op­tu­žio auto­re pro­gra­ma kul­tu­re da ne zna­ju šta je kul­tur­na po­li­ti­ka gra­da, ali da ne zna­ju ni šta je mul­ti­kul­tu­ral­nost i iden­ti­tet na­ro­da. On je oci­je­nio da je pro­gram pi­san iz ugla no­vo­cr­no­gor­ske ide­o­lo­gi­je i pre­va­zi­đe­nih ko­mu­ni­stič­kih po­gle­da na svi­jet i tra­žio je da Đu­ra­no­vić ne pot­pi­še taj do­ku­me­nat.
-Tre­ba spa­si­ti Đu­ra­no­vi­ća i on ne smi­je da pot­pi­še ovaj pro­gram – ka­te­go­ri­čan je Vu­ko­vić.
Na­da Će­ra­nić, ne­za­vi­sni od­bor­nik, re­kla je da u kul­tu­ri gra­da ne­će bi­ti bo­ljit­ka dok se na ru­ko­vo­de­ća mje­sta u Cen­tru za kul­tu­ru, ne do­ve­du od­go­va­ra­ju­ći, a ne par­tij­ski ka­dro­vi.
- Bra­ni­slav Sta­ni­šić i Sla­vi­ca Pa­vi­će­vić, od­bor­ni­ci DPS-a, oci­je­ni­li su da iza pro­gra­ma sto­ji ozbi­ljan is­tra­ži­vač­ki rad i da je on osno­va za raz­voj ove obla­sti u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne. Nji­hov ko­le­ga Ni­ko­la Vu­ki­će­vić sma­tra da je pro­gram otvo­ren i za no­ve ide­je, ali da sa­dr­ži i osnov­ne isto­rij­ske či­nje­ni­ce, po­put one da je Pod­go­rič­ka skup­šti­na 1918. go­di­ne bi­la ne­le­gal­na. Tu ocje­nu je ospo­ra­vao Želj­ko Sa­vo­vić, ko­ji je na­gla­sio da vi­še vje­ru­je aka­de­mi­ku Zo­ra­nu La­ki­ću ne­go Vu­ki­će­vi­ću ka­da se ra­di o toj te­mi do­da­ju­ći da je „Pod­go­rič­ka skup­šti­na bi­la Sor­bo­na u od­no­su na dva re­fe­ren­du­ma ko­je je or­ga­ni­zo­vao DPS“.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"