Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika MOMIR BULATOVIĆ ISTAKAO DA NE ŽELI DA SE UKLJUČUJE U POLITIČKU ARENU
Momir Bulatović Ne vraćam se direktno u politiku Ja iz politike zapravo nikada nijesam izašao, na javnoj sam sceni, ukazivaću na ono na šta mislim da je potrebno, ali ne želim da stajem na čelo neke opozicione partije ili pokreta, kazao Bulatović Izbori pod ovakvim uslovima nemaju smisla, kaže bivši crnogorski predsjednik
Dan - novi portal
Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić uci­je­njen je da uđe u NA­TO, kao i mi­ni­star od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić, ka­zao je si­noć biv­ši cr­no­gor­ski pred­sjed­nik i ne­ka­da­šnji pre­mi­jer SRJ Mo­mir Bu­la­to­vić. On je na­gla­sio da bi za Cr­nu Go­ru naj­bo­lje bi­lo da se klo­ni NA­TO-a, jer je to, ka­ko ka­že, lo­pov­ska dru­ži­na ko­ja si­je smrt ši­rom svi­je­ta. Bu­la­to­vić je u emi­si­ji TV „No­vi” is­ta­kao da Đu­ka­no­vić žu­ri u NA­TO jer je oči­gled­no uci­je­njen.
– Ne znam či­me kon­kret­no, uosta­lom, i ni­je mo­je da se ti­me ba­vim, ali je tu sve ja­sno. Isto va­ži i za Mi­li­cu Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić – ka­zao je Bu­la­to­vić.
Biv­ši cr­no­gor­ski pred­sjed­nik je me­đu­tim na­veo da ne že­li da se di­rekt­ni­je ba­vi po­li­ti­kom.
– Ja iz po­li­ti­ke za­pra­vo ni­ka­da ni­je­sam iza­šao, na jav­noj sam sce­ni, uka­zi­va­ću na ono na šta mi­slim da je po­treb­no, ali ne že­lim da sta­jem na če­lo ne­ke opo­zi­ci­o­ne par­ti­je ili po­kre­ta – uka­zao je Bu­la­to­vić
Na­gla­sio je da je nje­go­vo ne­dav­no po­ja­vlji­va­nje na pro­te­stu pro­tiv član­stva u NA­TO, ko­ji je odr­žan u Pod­go­ri­ci, bi­la že­lja da još jed­nom uka­že na po­gub­nost mo­gu­ćeg član­stva po Cr­nu Go­ru. Bu­la­to­vić ka­že da se pra­va pri­ro­da NA­TO-a naj­bo­lje mo­gla vi­dje­ti to­kom agre­si­je na SRJ 1999. go­di­ne.
Po ocje­ni Bu­la­to­vi­ća, sam NA­TO ni­je or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja je usta­no­vlje­na na prin­ci­pi­ma mi­ra i de­mo­kra­ti­je, te se ne mo­že oče­ki­va­ti da mir i de­mo­kra­ti­ju do­ne­se Cr­noj Go­ri. Ka­ko je na­gla­sio, pla­će­ni lo­bi­sti uz ma­sne apa­na­že la­žu lju­de da NA­TO mo­že da do­ne­se bo­lji ži­vot, iako je ja­sno da od to­ga ne­ma ni­šta.
– Voj­ska Cr­ne Go­re, ko­ja prak­tič­no ne po­sto­ji, ne­će mo­ći da bra­ni dr­ža­vu, već će­mo iz na­šeg bu­dže­ta fi­nan­si­ra­ti Ita­li­ja­ne da bra­ne na­še ne­bo, Hr­va­te da ra­de ne­što dru­go, a mi će­mo bi­ti ne­spo­sob­ni da šti­ti­mo se­be. Da­kle, no­vac iz na­šeg bu­dže­ta ići će u bu­džet oru­ža­nih sna­ga dru­gih dr­ža­va. To je po­gub­no i sa­mo je još je­dan po­ka­za­telj da na­ma NA­TO ne tre­ba i da bi bi­lo bo­lje da se klo­ni­mo te dru­ži­ne. Me­ni ni­je ja­sno oda­kle Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić na mje­stu mi­ni­stra od­bra­ne, ona se ti­me ni­kad ni­je ba­vi­la, ne vje­ru­jem da zna šta je to i kad je slu­šam ka­ko pri­ča o NA­TO-u, ne mo­gu da vje­ru­jem šta slu­šam – sma­tra Bu­la­to­vić.
Ka­ko je is­ta­kao, to­kom, jav­ne ras­pra­ve, kon­stant­no se pre­ne­bre­ga­va­la či­nje­ni­ca da prak­tič­no i ni­je mo­gu­će iza­ći iz član­stva u NA­TO.
– Pre­ma Atlant­skoj po­ve­lji, od­lu­ku o iz­la­sku iz Ali­jan­se mo­ra­ju da odo­bre sve čla­ni­ce. Ako jed­na to ne­će, Ali­jan­sa mo­že da por­ek­ne ak­ci­je i in­ter­ven­ci­je da u dr­ža­vi ko­ja že­li da iza­đe pro­mi­je­ni po­li­tič­ku struk­tu­ru ko­ja se za to za­la­že. De Gol je iz­veo Fran­cu­sku iz NA­TO, ali tek na­kon što je pre­ži­vio broj­ne po­ku­ša­je ubi­stva. Tek Sar­ko­zi je vra­tio – ob­ja­snio je Bu­la­to­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, Ko­so­vo je bu­kval­no ote­to iz sa­sta­va SRJ i Sr­bi­je, a ta­mo je us­po­ta­vlje­na ba­za voj­ske SAD, na­zva­na Bond­stil. Ni­ko, ka­ko je re­kao, ne zna šta se u toj ba­zi de­ša­va, i za ko­je se ona na­mje­ne ko­ri­sti.
Sve če­šće ču­je­mo da NA­TO spon­zo­ri­še tr­go­vi­nu dro­gom, po­seb­no iz Av­ga­ni­sta­na, ko­ja se ka­sni­je pre­ba­cu­je i pre­ko Ko­so­va i Me­to­hi­je. Da li i Bond­stil to­me slu­ži – vje­ro­vat­no je ta­ko – ka­že Bu­la­to­vić.
Iz­nio je po­da­tak da mu je tra­že­no da bu­de svje­dok op­tu­žbe na su­đe­nju Slo­bo­da­nu Mi­lo­še­vi­ću, pred Tri­bu­na­lom u Ha­gu, a da će, ako to od­bi­je i sam bi­ti op­tu­žen, ali da je on to od­bio jer su obraz, čast i pri­ja­telj­stvo na pr­vom mje­stu.
Is­ta­kao je da je Cr­na Go­ra pred isto­rij­skim iza­zo­vi­ma, a da je ja­sno da re­žim pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ne­ma ka­pa­ci­te­ta da im iza­đe u su­sret.
Pre­ma mi­šlje­nju Bu­la­to­vi­ća, iz­bo­ri pod ova­kvim uslo­vi­ma ne­ma­ju smi­sla, i mo­ra se ja­sno pre­po­zna­ti na ko­ji na­čin DPS cr­pi ne­le­gi­tim­nu ve­ći­nu.
Bu­la­to­vić je re­kao da po­dr­ža­va De­mo­krat­ski front i nje­go­ve ak­tiv­no­sti na us­po­sta­vlja­nju vla­de pre­la­znog ka­rak­te­ra ko­ja bi pri­pre­mi­la fer i de­mo­krat­ske iz­bo­re. Ka­ko je na­gla­sio, soft­ver ko­ji slu­ži za upi­si­va­nje re­zul­ta­ta sa bi­rač­kih mje­sta u cen­tral­nu evi­den­ci­ju mo­ra da bu­de pot­pu­no kon­tro­li­san.
– Mno­go je ukra­de­no u Cr­noj Go­ri, ne sa­mo u eko­nom­skom i fi­nan­sij­skom smi­slu, već je ukra­de­na vo­lja i du­ša na­ro­da. Oda­tle i pro­te­sti u Pod­go­ri­ci, da se po­ka­že da ta kra­đa vi­še ne mo­že da se tr­pi. Cr­noj Go­ri je po­treb­na de­mo­krat­ska i le­gi­tim­na vlast, a ubi­je­đen sam da Đu­ka­no­vić na iz­bo­ri­ma ko­ji su or­ga­ni­zo­va­ni pod fer uslo­vi­ma ne­ma šan­si – na­veo je Bu­la­to­vić.
Iz nje­go­vog ugla, kra­đa iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, vi­đe­na od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 1997. go­di­ne do da­nas, mo­ra da pre­sta­ne. Bu­la­to­vić je re­kao da je ve­o­ma za­bri­nut zbog sta­nja u Cr­noj Go­ri, te da na sva­kom ko­ra­ku mo­že­mo da vi­di­mo ka­ta­stro­fal­ne po­sle­di­ce neo­li­be­ral­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke.
M.V.


Mo­ral­na i du­hov­na ver­ti­ka­la

Mo­mir Bu­la­to­vić na­vo­di da je Mar­ko Mi­lja­nov ostao mo­ral­na i du­hov­na ver­ti­ka­la, ko­ja tre­ba da slu­ži svi­ma u Cr­noj Go­ri kao pri­mjer. On je ka­zao da ka­da či­ta po­sla­ni­ce Sve­tog Pe­tra uvi­đa ne ko­li­ko je on bio uz­vi­šen i mo­ra­lan, ne­go ko­li­ko to ni­je­su bi­li oni ko­ji­ma je ne­ke od tih po­sla­ni­ca upu­ći­vao.
– Ka­da bi to bi­lo bi­lo mo­gu­će, ra­di­je bih glan­cao ci­pe­le Mar­ku Mi­lja­no­vu, ne­go što bih bio di­o­ni­čar Pr­ve ban­ke – is­ta­kao je Bu­la­to­vić.


Su­do­vi će re­ći svo­je o Ma­ro­vi­ću

Ka­ko je sa­op­štio Mo­mir Bu­la­to­vić, ne že­li da po­seb­no ko­men­ta­ri­še hap­še­nje Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, jer, po nje­go­vom su­du, is­tra­žni or­ga­ni i su­do­vi će re­ći svo­je. Na­veo je da je, me­đu­tim, ci­fra od de­set mi­li­o­na eura šte­te bu­dže­tu u bu­dvan­skim afe­ra­ma, ko­ja se po­mi­nje od spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, pre­mno­go i za ci­je­lu dr­ža­vu, a ne za je­dan pri­mor­ski gra­dić.
– Mo­gu sa­mo re­ći da sam Ma­ro­vi­ća na vri­je­me upo­zo­ra­vao šta će da se de­si, to sam i na­pi­sao u knji­zi „Pra­vi­la ću­ta­nja” – ka­zao je Bu­la­to­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"