Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-06 DIREKTOR FONDA ZDRAVSTVA SEAD ČIRGIĆ UPOZORIO NA RAST TROŠKOVA ZA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU I KOD PRIVATNIKA
Čirgić „Kodri” za 10 mjeseci 2,6 miliona iz budžeta Poslednjih godina troškovi zdravstvene zaštite rastu brže od rasta BDP-a, tako da je sve veći raskorak između zdravstvene potrošnje i planiranih sredstava, ističe Sead Čirgić Prema njegovim riječima, za 10 mjeseci 2017. godine troškovi liječenja 422 osiguranika u inostranstvu iznose 2,8 miliona eura i povećani su u odnosu na 2016. godinu, zbog većeg broja upućenih na liječenje u inostranstvo
Dan - novi portal
Di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje Se­ad Čir­gić ka­zao je za „Dan” da su za li­je­če­nje gra­đa­na u ino­stran­stvu i van si­ste­ma jav­nog zdrav­stva u 2017. go­di­ni po­tro­ši­li 15.930.000. eura, što je za oko je­dan od­sto vi­še u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je. On na­vo­di da se tro­ško­vi za po­je­di­nač­no li­je­če­nje pa­ci­je­na­ta u ino­stran­stvu kre­ću od 93 do 300 hi­lja­da eura. Čir­gić is­ti­če da je za pr­vih 10 mje­se­ci pro­šle go­di­ne za li­je­če­nje osi­gu­ra­ni­ka u pri­vat­noj bol­ni­ci „Ko­dra” is­pla­će­no 2.600.000 eura.
– Od 1. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne pro­ši­ren je ugo­vor sa Spe­ci­jal­nom bol­ni­com „Ko­dra” iz od­re­đe­nih obla­sti me­di­ci­ne (op­šte i va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, to­ra­kal­ne hi­rur­gi­je, of­tal­mo­lo­gi­je, uro­lo­gi­je, or­to­pe­di­je za ope­ra­ci­je ku­ka i ko­lje­na i li­je­če­nje ar­tro­ze, uslu­ge hi­per­ba­rič­ne ok­si­ge­ne te­ra­pi­je). Ugo­vor je za­klju­čen na pe­ri­od od dvi­je go­di­ne, od­no­sno do 31.12.2018. go­di­ne. Za pr­vih de­set mje­se­ci u bol­ni­ci „Ko­dra” li­je­če­na su 9.934 osi­gu­ra­na li­ca, od če­ga je am­bu­lant­no 8.061 pa­ci­jent, ko­ji­ma je pru­že­no 18.427 uslu­ga, dok su bol­nič­ki li­je­če­na 1.873 pa­ci­jen­ta. Iz na­ve­de­nog se mo­že za­klju­či­ti da se u ovoj bol­ni­ci pru­ža ve­li­ki broj uslu­ga, što je do­pri­ni­je­lo do­stup­ni­joj zdrav­stve­noj za­šti­ti osi­gu­ra­nih li­ca i sma­nje­nju če­ka­nja na li­je­če­nje – is­ti­če Čir­gić.
On ob­ja­šnja­va da su osta­la sred­stva od 13 mi­li­o­na utro­še­na za li­je­če­nje osi­gu­ra­nih li­ca u ino­stran­stvu (Sr­bi­ja i dru­ge dr­ža­ve).
– Tu spa­da i li­je­če­nje u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma u Cr­noj Go­ri ko­je ni­je­su u si­ste­mu jav­nog zdrav­stva, a sa­stav­ni su dio zdrav­stve­ne mre­že – Op­šta bol­ni­ca „Me­lji­ne”, In­sti­tut Iga­lo; li­je­če­nje u pri­vat­nim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma sa ko­ji­ma je Fond za­klju­čio ugo­vor. U 2017. go­di­ni po­ve­ća­na su iz­dva­ja­nja za li­je­če­nje na­ših gra­đa­na u ino­stran­stvu (bez Sr­bi­je) zbog ve­ćeg bro­ja upu­će­nih. Za de­set mje­se­ci 2017. go­di­ne tro­ško­vi li­je­če­nja u ino­stran­stvu iz­no­se 2,8 mi­li­o­na eura i po­ve­ća­ni su u od­no­su na 2016. go­di­nu, zbog ve­ćeg bro­ja upu­će­nih na li­je­če­nje u ino­stran­stvo. Za pr­vih 11 mje­se­ci 2017. go­di­ne u ino­stran­stvo su upu­će­na 422 osi­gu­a­ni­ka, što je za 122 vi­še ne­go u 2016. go­di­ni. Osi­gu­ra­ni­ci su upu­će­ni na li­je­če­nje u bol­ni­cu „Aci­ba­dem” u Tur­sku, Nje­mač­ku, Hr­vat­sku, Švaj­car­sku, V. Bri­ta­ni­ju. Upu­ći­va­nje se od­no­si na di­jag­no­stič­ke pro­ce­du­re PET CT i za HLA ti­pi­za­ci­ju i bi­op­si­ju bu­bre­ga, IMRT zrač­nu te­ra­pi­ju, tran­splan­ta­ci­je, li­je­če­nje obo­lje­lih od te­ških bo­le­sti iz obla­sti he­ma­to­lo­gi­je, ne­u­ro­hi­rur­gi­je i dru­go – ka­že Čir­gić.
Na pi­ta­nje ho­će li bu­džet od 205 mi­li­o­na eura za 2018. go­di­nu bi­ti do­vo­ljan
za iz­mi­ri­va­nje du­go­va i po­tre­be bol­ni­ca i usta­no­va, ka­zao je da će od tih sred­sta­va iz­mi­ri­ti dio ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za.
– Uko­li­ko du­go­va­nja bu­du op­te­re­ći­va­la te­ku­ći bu­džet, tra­ži­će­mo kao i do sa­da rje­še­nje sa nad­le­žnim mi­ni­star­stvi­ma. Ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze u kon­ti­nu­i­te­tu se is­ka­zu­ju na istim bu­džet­skim po­zi­ci­ja­ma, a od­no­se se na lje­ko­ve, bo­lo­va­nje i li­je­če­nje, oba­ve­ze za me­di­cin­ska sred­stva i ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve jav­nih zdrav­stve­nih usta­no­va. Po­sled­njih go­di­na tro­ško­vi zdrav­stve­ne za­šti­te ra­stu br­že od ra­sta BDP-a, ta­ko da je sve ve­ći ras­ko­rak iz­me­đu zdrav­stve­ne po­tro­šnje i pla­ni­ra­nih sred­sta­va, a po­sle­di­ca to­ga je da zdrav­stve­ni si­stem is­ka­zu­je ne­iz­mi­re­ne oba­ve­ze na kra­ju sva­ke po­slov­ne go­di­ne. Rast tro­ško­va je re­zul­tat uvo­đe­nja no­vih ge­ne­ra­ci­ja lje­ko­va u li­je­če­nju pa­ci­je­na­ta, no­ve di­jag­no­stič­ke i dru­ge me­di­cin­ske pro­ce­du­re i te­ra­pij­ski po­stup­ci, po­rast bro­ja sta­ri­jeg sta­nov­ni­štva u ukup­nom bro­ju sta­nov­ni­ka, na­bav­ka sa­vre­me­ne me­di­cin­ske opre­me, ko­ja za so­bom po­vla­či vi­so­ke tro­ško­ve me­di­cin­skog po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la i vi­so­ke tro­ško­ve ser­vi­snog odr­ža­va­nja – ka­že Čir­gić.
Di­rek­tor Fon­da zdrav­stva na­gla­ša­va da im je cilj ra­ci­o­na­li­za­ci­ja ras­ho­da u zdrav­stvu, od­no­sno da us­po­sta­ve me­ha­ni­zme kon­tro­le tro­ško­va, ka­ko bi pot­pu­no upra­vlja­li tro­ško­vi­ma.
– U tom prav­cu smo u Fon­du in­ten­ziv­no ra­di­li na spro­vo­đe­nju od­re­đe­nih ak­tiv­no­sti u pod­ruč­ju kon­tro­le put­nih tro­ško­va osi­gu­ra­ni­ka, bo­lo­va­nja, me­di­cin­sko teh­nič­kih po­ma­ga­la i svih dru­gih tro­ško­va ko­ji se od­no­se na ad­mi­ni­stra­ci­ju Fon­da. Ta­ko­đe, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja je in­ten­ziv­no ra­di­lo na do­no­še­nju no­ve Li­ste lje­ko­va, ko­ja će bi­ti u pri­mje­ni od ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne i na de­fi­ni­sa­nju ci­je­na lje­ko­va kroz pre­go­va­ra­nje sa pro­iz­vo­đa­či­ma te kroz upo­re­đi­va­nje ci­je­na lje­ko­va sa re­fe­rent­nim ze­mlja­ma. Oče­ku­je­mo da će to za re­zul­tat ima­ti ogra­ni­ča­va­nje da­ljeg ra­sta i po­ste­pe­no sma­nje­nje tro­ško­va lje­ko­va – re­kao je Čir­gić.
On na­vo­di da Fond vr­ši re­dov­nu mje­seč­nu kon­tro­lu fak­tu­ra apo­te­ka ZU Mon­te­farm, ko­ja pod­ra­zu­mi­je­va od­bi­ja­nje sva­kog ne­pra­vil­no re­a­li­zo­va­nog li­je­ka i ne­pri­hva­ta­nje re­ce­pa­ta.
– Od­bi­ja­mo iz­da­va­nje lje­ko­va ko­ji ni­je­su na Li­sti, ko­ji idu na te­ret sred­sta­va Fon­da; lje­ko­vi, ko­ji je­su na te­ret Fon­da, ali ne i za in­di­ka­ci­ju ko­ja je utvr­đe­na tim pra­vil­ni­kom – do­da­je Čir­gić.
D.BO­GO­JE­VIĆ


Sku­pa bo­lo­va­nja

Čir­gić is­ti­če da su za 11 mje­se­ci 2017. go­di­ne po­slo­dav­ci­ma na ime bo­lo­va­nja re­fun­di­ra­li 4,8 mi­li­o­na, a pro­cje­na Fon­da je da će tro­ško­vi u toj obla­sti do kra­ja go­di­ne iz­no­si­ti oko 5,2 mi­li­o­na.
– Ra­di se o sma­nje­nju u od­no­su na 2016. i 2015. go­di­nu (2016. god. 5,4 mi­li­o­na, a 2015. god. 5,7 mi­li­o­na eura). Ovo je, pri­je sve­ga, re­zul­tat no­vih za­kon­skih rje­še­nja kroz Za­kon o zdrav­stve­nom osi­gu­ra­nju pre­ma ko­jem Fond re­fun­di­ra po­slo­dav­cu na­kna­du za­ra­de u vi­si­ni od 70 od­sto od osno­va za na­kna­du, a naj­vi­še do iz­no­sa ko­ji ne mo­že bi­ti ve­ći od jed­ne pro­sječ­ne za­ra­de za­po­sle­nih u Cr­noj Go­ri u pret­hod­noj go­di­ni – ka­že Čir­gić.


Sa­mo zbog ske­ne­ra u Tur­sku po­sla­li 151 pa­ci­jen­ta

Čir­gić is­ti­če da je pro­šle go­di­ne na PET CT ske­ner u kli­ni­ku Aci­ba­dem u Tur­skoj, sa ko­jom Fond ima za­klju­čen ugo­vor, upu­ćen 151 osi­gu­ra­nik, što je 95 vi­še ne­go u 2016. go­di­ni.
– To je uslu­ga ko­ja se ne ra­di u Cr­noj Go­ri i Fond pla­ća ci­je­nu od 650 eura ko­ja ni­ža od ci­je­ne za istu uslu­gu u ze­mlja­ma u okru­že­nju. Na li­je­če­nje tran­splan­ta­ci­jom upu­će­no je pet osi­gu­ra­ni­ka, a tro­ško­vi li­je­če­nja iz­no­se ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da eura za jed­nog osi­gu­ra­ni­ka – na­vo­di Čir­gić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"