Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-04 DIREKTOR INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE BOBAN MUGOŠA ZA „DAN”
Mugoša Nisam zadovoljan borbom protiv opasnih bolesti Moram priznati da se sve aktivnosti predviđene Strategijom za nezarazne bolesti (rak, kardiovaskularne bolesti, dijabetes...) ne sprovode predviđenom dinamikom, i tu se moraju napraviti pomaci, ističe Boban Mugoša
Dan - novi portal
Di­rek­tor In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Bo­ban Mu­go­ša ka­zao je za „Dan” da će ima­ti pro­ble­ma u fi­nan­si­ra­nju di­jag­no­stič­kih uslu­ga, jer ni­je pri­hva­ćen za­htjev Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje da bu­džet za tu oblast bu­de 215.000.000 eura, već je sma­njen na 205 mi­li­o­na. Mu­go­ša is­ti­če da je neo­p­hod­no mo­der­ni­zo­va­ti i za­mi­je­ni­ti opre­mu u toj in­sti­tu­ci­ji, jer se ve­li­ka sred­stva tro­še na ser­vi­si­ra­nje, zbog če­ga su mo­gu­ća i ogra­ni­če­nja u ra­du. Na pi­ta­nje ko­ji su naj­zna­čaj­ni­ji re­zul­ta­ti In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje, Mu­go­ša je ka­zao da su u pro­šloj go­di­ni do­bi­li po­zi­tiv­no mi­šlje­nje Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je po­sli­je po­sje­ta nji­ho­vih eks­pert­skih ti­mo­va za for­mi­ra­nje Na­ci­o­nal­nog cen­tra za in­flu­en­cu, kao i za dvi­je la­bo­ra­to­ri­je za an­ti­mi­krob­nu re­zi­sten­ci­ju za mor­bi­le i ru­be­lu.
– Za nas bi sva­ka­ko bi­la uspje­šni­ja da smo ima­li vi­še sred­sta­va. Sma­tram i da smo ura­di­li vi­še ne­go što je no­mi­nal­no bi­lo sred­sta­va jer smo se tru­di­li da bu­de­mo mak­si­mal­no ra­ci­o­nal­ni i šte­dlji­vi, ali ni­ka­ko na uštrb kva­li­te­ta. Ura­di­li smo i ve­li­ki broj di­jag­no­stič­kih ana­li­za za pre­ko 6.000 pa­ci­jen­ta, od­no­sno 180.000 ana­li­za. Broj ana­li­za hra­ne, vo­de za pi­će i pred­me­ta op­šte se kre­tao na ni­vou pro­šle go­di­ne. Po­seb­no is­ti­čem to da je In­sti­tut u ovoj go­di­ni uspio da se ser­ti­fi­ku­je no­vim stan­dar­dom kva­li­te­ta me­nadž­men­ta iz 2015. go­di­ne ISO 9001 i što smo uspje­li da odr­ži­mo i una­pri­je­di­mo broj akre­di­to­va­nih uslu­ga u na­šim la­bo­ra­to­ri­ja­ma kod Na­ci­o­nal­nog akre­di­ta­ci­o­nog ti­je­la. Kad su u pi­ta­nju fi­nan­si­je, sma­tram od iz­u­zet­nog zna­ča­ja to što In­sti­tut odr­ža­va li­kvid­nost i već vi­še od de­set go­di­na po­slu­je po­zi­tiv­no i bez gu­bi­ta­ka, bez ob­zi­ra na kri­zu ko­ja je po­go­di­la op­šte fi­nan­si­je. Na­rav­no, po­sto­je i stva­ri ko­je ubu­du­će tre­ba sva­ka­ko una­pri­je­di­ti. Po­treb­no je obez­bi­je­di­ti do­volj­no sred­sta­va za di­jag­no­sti­ku ka­ko bi pa­ci­jen­ti kon­ti­nu­i­ra­no ima­li mo­guć­nost da do­bi­ju tra­že­ne uslu­ge, kao i za­no­vi­ti dio opre­me ko­ji je star de­se­tak go­di­na, ko­ji funk­ci­o­ni­še ali se tro­ši pu­no sred­sta­va na ser­vi­sno odr­ža­va­nje – is­ti­če Mu­go­ša.
Ka­zao je da su mno­go za­do­volj­ni­ji bu­dže­tom ne­go ra­ni­jih go­di­na, jer se njim pred­vi­đa da In­sti­tut do­bi­je vi­še sred­sta­va za mi­kro­bi­o­lo­šku di­jag­no­sti­ku jer je to u pro­šloj go­di­ni bi­lo na ni­vou 10 mje­se­ci.
– Pred­vi­đe­na su i ne­što ve­ća sred­stva za re­a­li­za­ci­ju ak­tiv­no­sti ko­je se od­no­se na za­ra­zne i ne­za­ra­zne bo­le­sti, pro­mo­ci­ju zdra­vlja, i po­seb­no skri­nin­ge. Ipak, i po­red ovog po­ve­ća­nja, zbog to­ga što je bu­džet za zdrav­stvo ma­nji od tra­že­nog za pre­ko 11 mi­li­o­na, osta­će i In­sti­tut us­kra­ćen za je­dan dio sred­sta­va. U In­sti­tu­tu se kon­stant­no una­pre­đu­ju i pro­stor, i opre­ma, i ka­dar. Na sa­ni­tar­noj mi­kro­bi­o­lo­gi­ji i sa­ni­tar­noj he­mi­ji ove go­di­ne su uve­de­ne no­ve akre­di­to­va­ne me­to­de, još 16 no­vih, dok je zna­čaj­no una­pri­je­đe­na se­ro­lo­gi­ja, vi­ru­so­lo­gi­ja i mo­le­ku­lar­na mi­kro­bi­o­lo­gi­ja u me­di­cin­skoj mi­kro­bi­o­lo­škoj la­bo­ra­to­ri­ji. Je­di­ni pro­blem ko­ji se mo­že ja­vi­ti je uko­li­ko bu­de­mo ima­li pro­ble­ma sa po­je­di­nom opre­mom ko­ja je već vre­me­šna, ali se na­dam da će­mo opre­di­je­lje­nim sred­stvi­ma iz ka­pi­tal­nog bu­dže­ta za­no­vi­ti dio svo­je opre­me – ka­že Mu­go­ša.
Na­vo­di da je bio iza­zov uvo­đe­nje skri­nin­ga za tri ra­ka – ra­ka de­be­log cri­je­va, ra­ka doj­ke i ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, jer je In­sti­tut do­bio ulo­gu ko­or­di­na­to­ra i eva­lu­a­to­ra.
– Ra­di se o ve­li­kom po­slu i ve­o­ma slo­že­nim pro­gra­mi­ma ko­ji zah­ti­je­va­ju ve­li­ki rad na or­ga­ni­za­ci­ji i ko­or­di­na­ci­ji te do­bar ka­dar i opre­mu. Skri­nin­zi ko­šta­ju ali su is­pla­ti­vi jer ot­kri­va­ju pro­mje­ne na sa­mom po­čet­ku i nji­ho­vim tre­ti­ra­njem sa spa­ša­va­ju i pro­du­ža­va­ju ži­vo­ti gra­đa­na. Skri­ning ra­ka de­be­log cri­je­va već ula­zi u pe­tu go­di­nu, od­lič­no se re­a­li­zu­je sa onim ob­u­hva­tom ko­ji je pred­vi­đen. Kad je u pi­ta­nju skri­ning ra­ka doj­ke, mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da smo ste­kli zna­čaj­no is­ku­stvo ali da ga tre­ba una­pre­đi­va­ti. Ka­ko je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja do­ni­je­lo od­lu­ku da se skri­ning ra­di na di­gi­tal­nom ma­mo­gra­fu ra­di ve­će osje­tlji­vo­sti, bo­lje pre­ci­zno­sti i bez­bjed­no­sti, a po­sto­ji sa­mo je­dan u Pod­go­ri­ci, osta­li dio dr­ža­ve je ostao ne­po­kri­ven. Iskre­no se na­dam da će se u to­ku sle­de­će go­di­ne na­ći sred­stva da se obez­bi­je­di i po je­dan di­gi­tal­ni ma­mo­graf na sje­ve­ru i ju­gu, či­me bi omo­gu­ći­li spro­vo­đe­nje ovog skri­nin­ga na na­ci­o­nal­nom ni­vou – re­kao je Mu­go­ša.
Na pi­ta­nje da oci­je­ni zdrav­stev­no sta­nje sta­nov­ni­štva, Mu­go­ša na­vo­di da je ono na ni­vou raz­vi­je­ne Evro­pe.
– Naj­za­stu­plje­ni­ji su po­re­me­ća­ji zdra­vlja ko­ji se od­no­se na ne­za­ra­zne bo­le­sti, i to še­ćer­nu bo­lest, kar­di­o­va­sku­lar­ne bo­le­sti i rak. Mo­ram pri­zna­ti da se sve ak­tiv­no­sti pred­vi­đe­ne Stra­te­gi­jom za ne­za­ra­zne bo­le­sti ne spro­vo­de onom di­na­mi­kom ko­ja je bi­la pred­vi­đe­na, i tu se mo­ra­ju na­pra­vi­ti po­ma­ci. Ova spo­ra di­na­mi­ka je, naj­vje­ro­vat­ni­je, od­raz to­ga što se za po­je­di­ne bo­le­sti mo­ra­ju spro­vo­di­ti ak­tiv­no­sti ko­ji uklju­ču­ju vi­še sek­to­ra, i slo­bod­no mo­gu re­ći tra­že uklju­či­va­nje ci­je­le za­jed­ni­ce, što je ja­ko te­ško or­ga­ni­zo­va­ti. Kad su u pi­ta­nju za­ra­zne bo­le­sti, iz­dvo­jio bih kao naj­zna­čaj­ni­je na­po­re ko­ji se ula­žu da se po­ve­ća ob­u­hvat vak­ci­ni­sa­ne dje­ce ka­ko bi iz­bje­gli da nam da­nas dje­ca obo­li­je­va­ju ili čak umi­ru od bo­le­sti za ko­je ima­mo naj­bo­lje pre­ven­tiv­no spe­ci­fič­no sred­stvo na ras­po­la­ga­nju, a to je vak­ci­na – po­ru­ču­je Mu­go­ša.
D.BO­GO­JE­VIĆ


Ško­la pro­tiv dro­ge i al­ko­ho­la

Mu­go­ša is­ti­če da je ško­la op­ti­mal­no mje­sto za raz­voj sta­vo­va i vje­šti­na za od­go­vor­no po­na­ša­nje pre­ma upo­tre­bi dro­ga i al­ko­ho­la.
– Uči­te­lji i osta­li škol­ski struč­nja­ci ima­ju ključ­nu ulo­gu u spro­vo­đe­nju ra­znih pre­ven­tiv­nih ak­tiv­no­sti i va­žno je da se kon­ti­nu­i­ra­no da­je pot­po­ra spro­vo­đe­nju pre­ven­tiv­nih pro­gra­ma na pod­ruč­ju zlo­u­po­tre­be dro­ga – sma­tra Mu­go­ša.


Za skri­nin­ge tre­ba 1.100.000

Mu­go­ša na­vo­di da je za skri­ning ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce obez­bi­je­đe­na sva neo­p­hod­na in­fra­struk­tu­ra.
– Ni­je­smo ima­lo do­volj­no sred­sta­va za spro­vo­đe­nje skri­nin­ga na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. Po­treb­na pred­vi­đe­na sred­stva za sva tri skri­nin­ga na na­ci­o­nal­nom ni­vou se kre­ću oko mi­li­on i sto hi­lja­da eura, vi­dje­će­mo ko­li­ko će bi­ti u bu­dže­tu obez­bi­je­đe­no i od tog će za­vi­sti da­lja di­na­mi­ka spro­vo­đe­nja pro­gra­ma skri­nin­ga – ka­že Mu­go­ša.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"