Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi MINISTAR PROSVJETE DAMIR ŠEHOVIĆ ZA „DAN”
Šehović Promjene počinju smjenama direktora Kad je već ministar prosvjete odgovoran za cjelokupni sistem, potpuno je prirodno da on daje konačnu riječ o kadrovskim rješenjima unutar sistema Uspjeli smo da sprovedemo reformu i pritom sačuvamo radna mjesta U prethodnoj godini odbijeno je sedam zahtjeva za nostrifikaciju diploma, ali nije podnesena nijedna krivična prijava
Dan - novi portal
Mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić je u raz­go­vo­ru za „Dan” ka­zao da će u ci­lju una­pre­đe­nja ra­da ško­la u ovoj go­di­ni usli­je­di­ti i ka­drov­ske pro­mje­ne na čel­nim mje­sti­ma, ali ni­je sa­op­štio u ko­jim kon­kret­no slu­ča­je­vi­ma. Po­ru­čio je da ni­je do­šao na mje­sto mi­ni­stra da bi od­la­gao, već da bi rje­ša­vao re­al­ne pro­ble­me, za ko­je zna da će iza­zva­ti po­le­mi­ke. Še­ho­vić tvr­di da je pret­hod­na go­di­na bi­la jed­na od zna­čaj­ni­jih za obra­zov­ni si­stem i is­ti­če da su u to­ku spro­vo­đe­nja re­for­me sa­ču­va­li rad­na mje­sta na­stav­ni­ka.
●Na­ja­vlji­va­li ste da će u ci­lju una­pre­đe­nja ra­da ško­la  usli­je­di­ti smje­ne di­rek­to­ra  u 2018. go­di­ni. Da li ste do sa­da oba­vi­li ta­kve ana­li­ze, od­no­sno u ko­li­ko slu­ča­je­va mo­že­te na­ja­vi­ti ka­drov­ske pro­mje­ne zbog lo­šeg ra­da? 
– Moj cilj je bio da da­mo vre­me­na lju­di­ma u si­ste­mu da se pri­la­go­de, i da se­bi da­mo vre­me­na da pra­vil­no pro­ci­je­ni­mo si­tu­a­ci­ju u obra­zo­va­nju. Pre­ten­ci­o­zno je sa­da go­vo­ri­ti o kon­kret­nim pri­mje­ri­ma, ali sma­tra­mo da bi za od­re­đe­ni broj slu­ča­je­va do­bro do­šlo ka­drov­sko osvje­že­nje, što ne zna­či po auto­ma­ti­zmu i loš rad. Po­ne­kad je pro­sto po­treb­na pro­mje­na u si­ste­mu da bi se ne­što po­kre­nu­lo. U sva­kom slu­ča­ju će pro­mje­na na čel­nim mje­sti­ma u obra­zov­nim in­sti­tu­ci­ja­ma bi­ti, a o sva­koj od njih će jav­nost bi­ti in­for­mi­sa­na.
●Iz Sin­di­ka­ta pro­svje­te tvr­de da su iz­mje­na­ma za­ko­na u obla­sti obra­zo­va­nja na­pra­vlje­ne sa­mo „ko­zme­tič­ke” pro­mje­ne u di­je­lu de­cen­tra­li­za­ci­je i de­po­li­ti­za­ci­je obra­zov­nog si­ste­ma, jer mi­ni­star i da­lje ime­nu­je di­rek­to­re ško­la i vr­ti­ća, s tim što sa­da po­sto­ji i ko­mi­si­ja ko­ju Vi ime­nu­je­te. Ka­ko mo­že­te zna­ti ko je naj­bo­lje ka­drov­sko rje­še­nje za 240 ško­la? 
 – Na­kon spro­ve­de­ne za­ko­no­dav­ne re­for­me, va­šim rječ­ni­kom ka­za­no, si­stem je znat­no de­po­li­ti­zo­va­ni­ji ne­go što je bio, jer o iz­bo­ru di­rek­to­ra ne od­lu­ču­je sa­mo mi­ni­star, ne­go i tro­čla­na ko­mi­si­ja, dok o iz­bo­ru na­stav­ni­ka u ško­la­ma ne od­luč­je sa­mo di­rek­tor, ne­go vi­šeč­la­na ko­mi­si­ja ko­ja se tim po­vo­dom mo­ra ta­ko­đe for­mi­ra­ti. Sa kan­di­da­ti­ma za di­rek­to­re upo­zna­je­mo se na isti na­čin na ko­ji to či­ni sva­ki čel­nik in­sti­tu­ci­je, usta­no­ve ili kom­pa­ni­je: pre­ko pro­gra­ma raz­vo­ja in­sti­tu­ci­je ko­ji kan­di­da­ti mo­ra­ju do­sta­vi­ti, rad­ne bi­o­gra­fi­je, di­rekt­nog, de­ta­lja­nog i otvo­re­nog raz­go­vo­ra sa svi­ma ko­ji su se pri­ja­vi­li na oglas, kao i na osno­vu pred­lo­ga od struč­ne ko­mi­si­je. Po­me­nu­tu ko­mi­si­ju smo uve­li kao no­vi ni­vo kon­tro­le. Pri­tom, tre­ba da zna­mo da je fi­nan­si­ra­nje obra­zov­nog si­ste­ma u Cr­noj Go­ri pot­pu­no cen­tra­li­zo­va­no, pa je sa­mim tim i cen­tra­li­zo­va­na i per­so­na­li­zo­va­na od­go­vor­nost. A kad je već mi­ni­star pro­svje­te od­go­vo­ran za cje­lo­ku­pan si­stem, pot­pu­no je pri­rod­no da on da­je ko­nač­nu ri­ječ o ka­drov­skim rje­še­nji­ma unu­tar si­ste­ma, za ko­ji je ina­če od­go­vo­ran.
●Pro­svjet­ni rad­ni­ci su ogor­če­ni zbog či­nje­ni­ce da ni u 2018. go­di­ni ne­će do­bi­ti po­ve­ća­nje pla­ta, iako je, ka­ko tvr­de, sav te­ret re­for­me na nji­ho­vim le­đi­ma. Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te po­da­tak da je pro­sječ­na pla­ta u pro­svje­ti 485 eura, na dr­žav­nom ni­vou 512, a u dr­žav­noj upra­vi 593? 
– To­kom 2017. go­di­ne smo stvo­ri­li pret­po­stav­ke za po­bolj­ša­nje sta­tu­sa pro­svjet­nih rad­ni­ka u na­red­nom pe­ri­o­du, uče­šćem u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja, na­gra­đi­va­njem naj­bo­ljih i vo­đe­njem ra­ču­na da re­for­ma ne uti­če na rad­na mje­sta. Ta­ko će u na­red­ne tri go­di­ne za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja pro­svjet­nih rad­ni­ka bi­ti iz­dvo­je­no či­ta­vih 1,8 mi­li­o­na eura, što je go­to­vo po­la mi­li­o­na vi­še ne­go što je to bio slu­čaj do sa­da. Za naj­bo­lje uče­ni­ke, ali i na­stav­ni­ke, pre­ko Fon­da za kva­li­tet i ta­len­te bi­će iz­dvo­je­no oko 2 mi­li­o­na eura go­di­šnje. Zna­te da je bi­lo jav­no is­ka­za­nih bo­ja­zni da će re­for­ma osta­vi­ti lju­de bez po­sla, a na kra­ju je bi­lo ka­ko smo i obe­ća­li: uspje­li smo da je spro­ve­de­mo, a da pri­tom ne sa­mo sa­ču­va­mo rad­na mje­sta, ne­go da po­ve­ća­mo broj rad­nih mje­sta u pro­svje­ti. Ove go­di­ne su po­ve­ća­na iz­dva­ja­nja za obra­zo­va­nje za ne­ko­li­ko mi­li­o­na, Uni­ver­zi­tet će 2018. ima­ti naj­ve­ći bu­džet od nje­go­vog osni­va­nja, po­la mi­li­o­na go­di­šnje iz­dva­ja­mo vi­še za rje­ša­va­nje stam­be­nih pi­ta­nja, dva mi­li­o­na za na­gra­đi­va­nje naj­bo­ljih, a u na­red­nom pe­ri­o­du će­mo u za­vi­sno­sti od eko­nom­skih pri­li­ka u ze­mlji, sa sin­di­ka­tom raz­go­va­ra­ti  i o osta­lim na­či­ni­ma za una­pre­đe­nje sta­tu­sa pro­svjet­nih rad­ni­ka, što je za me­ne lič­no, ali i za Vla­du u cje­li­ni, je­dan od naj­va­žni­jih pri­o­ri­te­ta.
●Da li ste za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma pro­šlo­go­di­šnje re­for­me, či­je je od­la­ga­nje tra­žio Sin­di­kat?
 – Ja ni­je­sam do­šao na mje­sto mi­ni­stra da bih od­la­gao, ne­go da bih rje­ša­vao pro­ble­me, ko­jih u na­šem obra­zov­nom si­ste­mu sva­ka­ko ima. Da­kle, kad sam po­či­njao man­dat u pro­svje­ti, bio sam pred iz­bo­rom da če­kam da man­dat pro­đe na na­čin što bi­smo s vre­me­na na vri­je­me spro­vo­di­li ko­zme­tič­ke le­gi­sla­tiv­ne pro­mje­ne ko­je će­mo stal­no pi­lo­ti­ra­ti, ili da se hra­bro uhva­ti­mo uko­štac sa re­al­nim pro­ble­mi­ma za ko­je sam znao da će iza­zva­ti po­le­mi­ke. I ni­je­sam imao di­le­me ko­jim tem­pom i u kom prav­cu tre­ba ići. Znam da sva­ka re­for­ma, a po­seb­no re­for­ma u obra­zo­va­nju, ima do­sta iza­zo­va, ali sam pot­pu­no uvje­ren da će na­ši pro­svjet­ni rad­ni­ci zna­ti na kva­li­te­tan na­čin da je iz­ne­su, na za­do­volj­stvo na­še dje­ce ko­joj pre­no­se zna­nje. Za ozbilj­ne ana­li­ze o nje­nim re­zul­ta­ti­ma tre­ba da pro­đe ne­ko­li­ko go­di­na. Jer lo­še prak­se po­put pre­da­vač­kog ti­pa na­sta­ve i me­mo­ri­sa­nja umje­sto ra­zu­mi­je­va­nja, du­go su se i po­ste­pe­no ukor­je­nji­va­le u naš obra­zov­ni si­stem, i tre­ba ih isto ta­ko pre­va­zi­la­zi­ti. Ipak, re­for­ma je već da­la mjer­lji­ve re­zul­ta­te u mno­gim seg­men­ti­ma: već su po­če­le da se pri­mje­nju­ju bes­plat­ne osnov­ne stu­di­je za sve stu­den­te pr­ve go­di­ne dr­žav­nog Uni­ver­zi­te­ta; du­al­no obra­zo­va­nje je za­ži­vje­lo na­kon pu­nih de­set go­di­na i sa­da ima­mo 100 re­no­mi­ra­nih po­slo­da­va­ca ko­ji ob­u­ča­va­ju oko 250 dje­ce ko­ja pri­tom do­bi­ja­ju nov­ča­nu na­kna­du; dva­de­set po­sto je vi­še dje­ce ko­ja su upi­sa­la tre­ći ste­pen; struč­ne ško­le po­la­ko po­sta­ju pr­vi iz­bor uče­ni­ci­ma, što je ogro­man ko­rak na­pri­jed u pro­mje­ni po­gre­šne per­cep­ci­je dje­ce i ro­di­te­lja o struč­nim ško­la­ma, a ti­me i u prav­cu nji­ho­vog br­žeg za­po­sle­nja na­kon ško­lo­va­nja; pod­za­kon­ski akt za Fond za kva­li­tet i ta­len­te je pret­hod­nih da­na za­vr­šen, pa je otvo­ren pro­stor da se pr­vi put na or­ga­ni­zo­van i kon­kre­tan na­čin na­gra­đu­ju naj­bo­ji uče­ni­ci i na­stav­ni­ci, en­gle­ski je­zik se od ove go­di­ne već iz­u­ča­va od naj­ra­ni­jeg uz­ra­sta u vr­ti­ći­ma, ri­je­še­no je pi­ta­nje asi­ste­na­ta u na­sta­vi, po­če­la je sa ra­dom Agen­ci­ja za kon­tro­lu i obez­bje­đe­nje kva­li­te­ta vi­so­kog obra­zo­va­nja i sl. Ima­ju­ći sve ovo u vi­du, mi­slim da bez us­te­za­nja mo­že­mo us­tvr­di­ti da je 2017. go­di­na jed­na od va­žni­jih za naš obra­zov­ni si­stem.
●Da li su sve ško­le do­ni­je­le no­ve ak­te o si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta, što su bi­le oba­ve­zne da uči­ne na­kon do­no­še­nja no­vih za­ko­na?  
– Ak­ti o si­ste­ma­ti­za­ci­ji ško­la su do­ni­je­ti. Ri­ječ je o po­slu ko­ji je vr­lo za­htje­van jer pod­ra­zu­mi­je­va pra­vil­nu pro­cje­nu i kon­tro­lu po­tre­ba za ka­dro­vi­ma u si­ste­mu i uskla­đi­va­nje sa no­vo­do­ne­se­nim za­ko­ni­ma. No, ka­ko sam re­kao, u tom di­je­lu ne­ma ni­šta spor­no.
●Ko­li­ko je di­plo­ma ove go­di­ne no­stri­fi­ko­va­no? Ko­li­ko je pod­ne­se­no kri­vič­nih pri­ja­va zbog ne­re­gu­lar­no­sti obra­zov­nih is­pra­va sa uni­ver­zi­te­ta i fa­kul­te­ta van Cr­ne Go­re?
 – Od ukup­no 2.300 pod­ni­je­tih za­htje­va za pri­zna­va­nje ino­stra­nih obra­zov­nih is­pra­va u 2017. go­di­ni, do­ni­je­to je 2.061 rje­še­nje o pri­zna­va­nju i 7 rje­še­nja o od­bi­ja­nju za­htje­va za pri­zna­va­nje ino­stra­ne obra­zov­ne is­pra­ve. Osta­la 232 za­htje­va su u pro­ce­du­ri. U ovoj go­di­ni ni­je pod­ni­je­ta ni­jed­na kri­vič­na pri­ja­va zbog fal­si­fi­ko­va­nja ino­stra­ne obra­zov­ne is­pra­ve jer su raz­lo­zi od­bi­ja­nja bi­li dru­ge pri­ro­de, po­put sta­tu­sa usta­no­ve sa ko­je do­la­zi di­plo­ma. Da­kle si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa pri­zna­va­njem di­plo­ma u svim ze­mlja­ma je pri­lič­no ja­sna: uko­li­ko je usta­no­va akre­di­to­va­na, a di­plo­ma ured­na, di­plo­ma se pri­zna­je. Ipak, kva­li­tet usta­no­va sa ko­jih do­la­ze di­plo­me su dru­ga, ali ja­ko va­žna te­ma, a njo­me će se ba­vi­ti Agen­ci­ja za kon­tro­lu kva­li­te­ta u vi­so­kom obra­zo­va­nju.
 N.MR­DAK


Ne­mam vre­me­na za po­le­mi­ku

● U slu­ča­ju iz­bo­ra di­rek­to­ra JPU „Đi­na Vr­bi­ca” u Pod­go­ri­ci kan­di­dat­ki­nja za to mje­sto i biv­ša po­moć­ni­ca di­rek­to­ra je tu­žbom tra­ži­la po­ni­šte­nje Va­še od­lu­ke zbog dis­kri­mi­na­ci­je  na po­li­tič­koj osno­vi?
 – Kad vo­di­te si­stem sa 13.000 za­po­sle­nih i ima­te oba­ve­zu ko­or­di­na­ci­je oko 300 škol­skih obje­ka­ta, žal­be na iz­bor di­rek­to­ra, po­seb­no od kan­di­da­ta ko­ji ni­je­su iza­bra­ni, ni­je­su ni­šta neo­če­ki­va­no. Po tu­žbi od­lu­ču­je sud, a ja vr­šim iz­bo­re kan­di­da­ta u skla­du sa za­ko­nom, ali i sa pu­nom svi­je­šću da te oso­be mo­ra­ju bi­ti kva­li­tet­ne, jer tre­ba da vo­de obra­zov­ne usta­no­ve. Sve ko­ji su ne­za­do­volj­ni mo­jim iz­bo­rom upu­ću­jem na sud, od­no­sno na nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne, jer vre­me­na za po­le­mi­ku sa sva­kim od njih za­i­sta ne­mam.


Da sam htio, mo­gao sam pro­fi­ti­ra­ti na po­pu­li­zmu

● Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te op­tu­žbe u ve­zi sa iz­bo­rom di­rek­to­ra Za­vo­da za škol­stvo Re­ša­da Si­je­ri­ća, ko­ga ste ime­no­va­li na to mje­sto u to­ku afe­re oko pre­pi­si­va­nja pro­gra­ma od stra­ne Za­vo­da, dok je on bio v.d.?
– Ni­je­dan iz­bor ko­ji na­pra­vim ne či­nim pod pri­ti­skom ili pak po­pu­li­stič­ki. Da sam pla­ni­rao da ra­dim po­pu­li­stič­ki, dav­no sam mo­gao da pro­fi­ti­ram na to­me, a ni­je­sam.


Bi­će vi­še pa­ra za in­fra­struk­tu­ru

●Ka­kvi su Va­ši pla­no­vi za 2018. go­di­nu u di­je­lu una­pre­đe­nja sta­nja u pro­svje­ti? Da li će bi­ti ula­ga­nja u in­fra­struk­tu­ru?     
 – Na­ša je pro­cje­na bi­la da se na po­čet­ku mo­ra za­vr­ši­ti nor­ma­tiv­ni dio, ako mi­sli­mo da „za­su­če­mo ru­ka­ve“ i da ra­di­mo na ot­kla­nja­nju su­štin­skih pro­ble­ma obra­zov­nog si­ste­ma ko­ji se ne mi­je­nja­ju le­gi­sla­ti­vom: pre­da­vač­ki tip na­sta­ve umje­sto in­ter­ak­tiv­nog, re­pro­duk­ci­ja umje­sto funk­ci­o­nal­nog zna­nja, ulo­ga ško­le ko­ja mo­ra bi­ti vas­pit­na a ne sa­mo obra­zov­na, pre­po­zna­va­nje in­di­vi­du­al­nih sko­lo­no­sti dje­ce, ja­ča­nje aka­dem­skog in­te­gri­te­ta i sl.
Za­to sam i u ne­kom od pret­hod­nih od­go­vo­ra na­gla­sio da re­for­ma ni­je pre­br­zo spro­ve­de­na, jer za­pra­vo, nje­no spro­vo­đe­nje ni­je ni za­vr­še­no. Ona je tek po­če­la iz­mje­na­ma za­ko­na, a njen naj­va­žni­ji dio – pra­vil­na pri­mje­na, je pred na­ma.
Ka­da je ri­ječ o ula­ga­nji­ma u in­fra­struk­tu­ru, va­žno je na­gla­si­ti da je ove go­di­ne bu­džet za te­ku­će odr­ža­va­nje bio 1,7 mi­li­o­na eura, dok je za na­red­nu go­di­nu za 20% ve­ći. Ri­ječ je o zna­čaj­nim sred­stvi­ma, ali ka­da uz­me­te u ob­zir da ima­mo oko 300 obra­zov­nih obje­ka­ta od ko­jih su ne­ki pri­lič­no sta­ri ili na ne­po­god­nim lo­ka­ci­ja­ma, ima­mo ve­li­ku od­go­vor­nost da ra­di­mo po pra­vil­no po­sta­vlje­nim pri­o­ri­te­ti­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"