Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-01-05 SKUPŠTINA LJEKARSKE KOMORE JEDNOGLASNO IZABRALA NOVO RUKOVODSTVO
Mugoša sa delegatima Mugoša ponovo predsjednik Nijesam političar i ne interesuju me funkcije, ali sam beskrajno srećan što su mi kolege ukazale povjerenje da zajedno nađemo način za ozdravljenje zdravstva, poručio je Aleksandar Mugoša
Dan - novi portal
Skup­šti­na Lje­kar­ske ko­mo­re ju­če je po dru­gi put iza­bra­la kar­di­o­hi­rur­ga Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Alek­san­dra Mu­go­šu za pred­sjed­ni­ka Ko­mo­re. Za iz­bor Mu­go­še, na pred­log no­vog iz­vr­šnog od­bo­ra, na tre­ćoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Ko­mo­re u pret­hod­nih mje­sec da­na, gla­sa­lo je svih 25 pri­sut­nih de­le­ga­ta. Pred­sjed­nik Skup­šti­ne Ko­mo­re Ne­boj­ša Se­ku­lić je utvr­dio da je od 49 de­le­ga­ta uče­stvo­va­lo 25 pred­stav­ni­ka lje­ka­ra, što je bi­lo do­volj­no za kvo­rum neo­p­ho­dan za pu­no­prav­no od­lu­či­va­nje.
Sjed­ni­ci ni­je­su pri­su­stvo­va­li de­le­ga­ti ko­ji su se pro­ti­vi­li iz­bo­ru Mu­go­še, na če­lu sa pot­pred­sjed­ni­kom Jo­va­nom Ivo­vi­ćem. Skup­šti­na je za pot­pred­sjed­ni­ka Ko­mo­re iza­bra­la ane­ste­zi­o­lo­ga iz bje­lo­polj­ske bol­ni­ce Ke­na­na Ero­vi­ća.
Na iz­bor no­vog ru­kov­do­stva Ko­mo­re sa­gla­snost da­je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, na če­lu sa mi­ni­strom Ke­na­nom Hra­po­vi­ćem. Mi­ni­star Hra­po­vić je već jed­nom, u apri­lu pro­šle go­di­ne po­ni­štio ime­no­va­nje Mu­go­še za pred­sjed­ni­ka i na­lo­žio po­na­vlja­nje iz­bo­ra jer pre­ma Sta­tu­tu ni­je bio kan­di­dat iz­vr­šnog od­bo­ra. Mu­go­šu i Ero­vi­ća pred­lo­žio je no­vi iz­vr­šni od­bor Ko­mo­re, ko­ji je ju­če for­mi­ran. U Iz­vr­šnom od­bo­ru, po­red Mu­go­še i Ero­vi­ća, na­la­ze se Ma­ri­na Mu­go­ša Rat­ko­vić, Vo­ji­slav Mi­ke­tić, Lji­lja­na Kne­že­vić, Ve­sna Du­jo­vić, Sla­vi­ca Vu­ji­sić i Zo­ri­ca Ba­bić. Mu­go­ša je na­kon iz­bo­ra po­ru­čio da će ra­di­ti u in­te­re­su Lje­kar­ske ko­mo­re i po­zvao de­le­ga­te da ga opo­zo­vu uko­li­ko iz­ne­vje­ri nji­ho­vo po­vje­re­nje.
– Na­kon svih op­struk­ci­ja i dis­kre­di­ta­ci­ja Lje­kar­ske ko­mo­re, ali i me­ne kao kar­di­o­hi­rur­ga, do­go­di­lo se ovo. Ni­je­sam po­li­ti­čar i ne in­te­re­su­ju me funk­ci­je, ali sam bes­kraj­no sre­ćan što su mi ko­le­ge uka­za­le po­vje­re­nje da na­đe­mo na­čin za ozdra­vlje­nje zdrav­stva. Is­cr­plje­ni su svi raz­lo­zi zbog ko­jih je mi­ni­star Hra­po­vić po­čet­kom 2017. po­ni­štio moj iz­bor – is­ta­kao je Mu­go­ša.
Na pi­ta­nje da pro­ko­men­ta­ri­še raz­lo­ge zbog ko­jih dio de­le­ga­ta ni­je do­šao na sjed­ni­cu, Mu­go­ša je ka­zao „da je čud­no da ne di­je­le isti cilj – ozdra­vlje­nje si­ste­ma, bo­lji od­nos sa pa­ci­jen­ti­ma i bo­lji sta­tus lje­ka­ra”.
– Te­ško je ob­ja­sni­ti za­što dio de­le­ga­ta, od ukup­no 36, ko­ji su ini­ci­ra­li sjed­ni­cu, ni­je­su do­šli. Na na­ma je da vra­ti­mo ugled pro­fe­si­ji i una­pri­je­di­mo po­lo­žaj lje­ka­ra u dru­štvu – do­dao je Mu­go­ša.
Član Iz­vr­šnog od­bo­ra Lje­kar­ske ko­mo­re dr Vla­di­mir Do­bri­ča­nin oci­je­nio je da je sjed­ni­ca Ko­mo­re iz de­cem­bra po­ka­za­la da po­sto­ji dio ko­le­ga ko­ji esnaf ne sta­vlja na pr­vo mje­sto, već da po­sto­ji ne­što iz­nad.
– Mi ov­dje ne mo­že­mo da spo­zna­mo šta je to. Ne po­sto­ji po­li­ti­ka i ne po­sto­ji ni­šta što je iz­nad na­še pro­fe­si­je. Mi smo bi­li bez­bjed­no­sno ri­zič­na gu­pa ko­ja je na­vod­no pra­vi­la pro­blem, što ni­je tač­no. Po­zi­vam sve da od­ba­ci­mo sve ucje­ne i ono što nas vo­di po­dje­la­ma. Ako do­đe do po­dje­le Ko­mo­re, od­no­sno na­še pro­fe­si­je, do­dir­nu­li smo dno. Tre­ba da se bo­ri­mo za ve­ći stan­dard, pla­te i da ne pri­hva­ta­mo ne kao od­go­vor. Jer zna­mo ko­li­ko vri­je­di­mo – po­ru­čio je Do­bri­ča­nin.
De­le­ga­ti su na sjed­ni­ci is­ta­kli da je bi­lo pri­ti­sa­ka iz nji­ho­vih ma­tič­nih usta­no­va da ne do­đu na sjed­ni­cu.
De­le­gat Pre­drag Ba­jić je na­gla­sio da lje­ka­ri kao pri­ti­sak vi­de i či­nje­ni­cu da im je ne­po­sred­no pred odr­ža­va­nje sjed­ni­ce ot­ka­za­na sa­la u kom­plek­su „Ver­de”.
– Od­re­đe­ni broj ko­le­ga iz­lo­žen je pri­ti­sku, pa su mo­ra­li i da pod­ne­su ostav­ke. Na sre­ću, ima onih ko­ji će ih za­mi­je­ni­ti. Ape­lu­je­mo na lje­ka­re da ne do­zvo­lja­va­ju pri­ti­ske iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja. Ape­lu­je­mo i na mi­ni­star­stvo da sa ta­kvom prak­som pre­sta­ne – is­ti­če Ba­jić.
Blo­ka­da Lje­kar­ske ko­mo­re tra­je go­di­nu da­na, od ka­da je iza­bra­no no­vo ru­ko­vod­stvo, na­kon če­ga je mi­ni­star­stvo od­bi­lo da iz­da sa­gla­snost Mu­go­ši za ru­ko­vo­đe­nje tim etič­kim ti­je­lom i po­ni­šti­la nje­gov iz­bor. Ko­mo­ra i Mu­go­ša su tu­ži­li Uprav­nom su­du Mi­ni­star­stvo zdra­vlja zbog ta­kve od­lu­ke. Na­kon to­ga su 32 de­le­ga­ta u no­vem­bru pro­šle go­di­ne ini­ci­ra­li smje­nu Mu­go­še i iz­bor no­vog ru­ko­vod­stva na če­lu sa pot­pred­sjed­ni­kom Jo­va­nom Ivo­vi­ćem. Dvi­je pret­hod­ne Skup­šti­ne (15. i 22. de­cem­bra) ni­je­su odr­ža­ne zbog ne­do­stat­ka kvo­ru­ma i iz na­vod­nih bez­bjed­no­snih raz­lo­ga, jer svim lje­ka­ri­ma ni­je bio do­zvo­ljen ulaz u zgra­du sta­re Vla­de


Ko­mo­ra 22 go­di­ne ni­šta ni­je ra­di­la

Pot­pred­sjed­ni­ca Skup­šti­ne ko­mo­re Žan­ka Ce­ro­vić ka­za­la je da je neo­p­hod­no da lje­ka­ri po­ka­žu da su in­te­lek­tu­al­na eli­ta dru­štva.
– Neo­p­hod­no je da po­ka­že­mo esnaf­sko je­din­stvo i do­sto­jan­stvo, da sta­vi­mo in­te­re­se stru­ke iz­nad svih dru­gih. Da po­ka­že­mo da mo­že­mo da vo­di­mo Lje­kar­sku ko­mo­ru ka­ko tre­ba. Si­gur­na sam da će­mo u to­me us­pje­ti. Lje­kar­ska ko­mo­ra za pret­hod­ne 22 go­di­ne ni­je ura­di­la ni­šta. Ne­ma­mo pro­to­ko­le, ne­ma bo­ljit­ka za stru­ku. Oče­ku­jem da će­mo mi ura­di­ti br­zo ono što pret­hod­ni­ci ni­je­su za 22 go­di­ne. Ima­mo sna­gu, shva­ti­li smo da je ovo naš in­te­res. Mo­ra­mo pre­ko ko­mo­re da uti­če­mo na Mi­ni­star­stvo da shva­ti da lje­ka­ri tre­ba da uče­stvu­ju u kre­i­ra­nju zdrav­stve­ne po­li­ti­ke – za­klju­či­la je Ce­ro­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"