Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-01-04 NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EU NA ZAPADNI BALKAN Tako blizu, a tako daleko EU treba i da omogući snažniju integraciju tržišta rada Zapadnog Balkana kako bi stimulisala kretanje radnika i povratak ekonomskih migranata, kao i da ispita mogućnosti da se Zapadni Balkan uključi u politike i akcije EU u oblastima pravosuđa i unutrašnjih poslova
Dan - novi portal
BRI­SEL – Uko­li­ko no­va stra­te­gi­ja pro­ši­re­nja EU ne po­nu­di re­a­lan plan za eko­nom­ski rast i so­ci­jal­ni na­pre­dak na Za­pad­nom Bal­ka­nu, bi­će to sa­mo još jed­na „po­ka­zna vje­žba” jer de­mo­kra­ti­ja, vla­da­vi­na pra­va i dru­ge od­li­ke „evro­pej­stva” ne mo­gu traj­no pro­dri­je­ti u osi­ro­ma­še­ni re­gi­on, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri Nje­mač­kog in­sti­tu­ta za me­đu­na­rod­ne i bez­bjed­no­sne po­slo­ve.
Evrop­ska ko­mi­si­ja će 6. fe­bru­a­ra obje­lo­da­ni­ti no­vu stra­te­gi­ju pro­ši­re­nja EU, a s ob­zi­rom da su od­no­si sa Tur­skom znat­no po­gor­ša­ni, je­di­no ze­mlje Za­pad­nog Bal­ka­na osta­ju kan­di­da­ti za član­stvo u EU.
Vi­so­ka pred­stav­ni­ca EU za spolj­ne po­slo­ve i bez­bjed­nost Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni iz­ja­vi­la je da je na­mje­ra Evrop­ske ko­mi­si­je da obez­bi­je­di da ze­mlje Za­pad­nog Bal­ka­na bu­du na „ne­po­vrat­nom” pu­tu ka član­stvu u EU pri­je kra­ja nje­nog man­da­ta 2019.
Na­sto­je­ći da od­go­vo­re na pi­ta­nje za­što je re­gi­o­nu po­treb­na br­za so­cio-eko­nom­ska kon­ver­gen­ci­ja sa EU; ana­li­ti­ča­ri Nje­mač­kog in­sti­tu­ta Ma­teo Bo­no­mi i Du­šan Re­ljić u ana­li­zi „EU i Za­pad­ni Bal­kan: Ta­ko bli­zu a još ta­ko da­le­ko” uka­za­li su na ko­ra­ke ko­je EU mo­že da pre­du­zme u re­gi­o­nu i ko­ji će bi­ti na obo­stra­nu ko­rist i ne­će, s ob­zi­rom na ve­li­či­nu re­gi­o­na, ima­ti ne­ke ve­će efek­te na čla­ni­ce EU.
Ka­ko pod­sje­ća­ju ana­li­ti­ča­ri, pro­sje­čan eko­nom­ski rast u ze­mlja­ma Za­pad­nog Bal­ka­na, čak i uz naj­op­ti­mi­stič­ni­je prog­no­ze, kre­će se oko tri od­sto, što je ne­do­volj­no da ubr­za pro­ces su­sti­za­nja i kon­ver­gen­ci­je sa EU.
Ne­dav­ne pro­cje­ne Svjet­ske ban­ke po­ka­zu­ju da će uz sa­da­šnje sto­pe ra­sta pro­ći šest de­ce­ni­ja dok pro­sje­čan pri­hod po sta­nov­ni­ku Za­pad­nog Bal­ka­na do­stig­ne ni­vo pro­sje­ka Evrop­ske uni­je.
Uz br­ži eko­nom­ski rast od pet-šest od­sto kon­ver­gen­ci­ja bi mo­gla da bu­de po­stig­nu­ta kra­jem tri­de­se­tih go­di­na a to zna­či da bi do ta­da ve­li­ki dio po­pu­la­ci­je re­gi­o­na pro­veo po­la vi­je­ka u si­ro­ma­štvu i ne­si­gur­nim so­cio-eko­nom­skim uslo­vi­ma.
Po­sli­je vi­še od 15 go­di­na eks­pe­ri­men­ti­sa­nja sa neo­li­be­ral­nim eko­nom­skim re­cep­ti­ma, či­ni se da bi ja­ča­nje eko­nom­ske upra­ve na Za­pad­nom Bal­ka­nu bio je­dan od ključ­nih fak­to­ra ubr­za­nja eko­nom­skog ra­sta i raz­vo­ja.
Ka­ko na­vo­de ana­li­ti­ča­ri, in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te tre­ba do­pu­ni­ti do­dat­nim ula­ga­nji­ma u zdrav­stvo, so­ci­jal­ne uslu­ge, obra­zo­va­nje i is­tra­ži­va­nja i raz­voj, što za­uz­vrat mo­že da ubr­za raz­voj „pa­met­ni­je” i vi­še na zna­nju za­sno­va­ne eko­no­mi­je, uz bo­lji pri­stup re­sur­si­ma za ma­la i sred­nja pred­u­ze­ća.
Ju­go­i­stoč­na Evro­pa okru­že­na je čla­ni­ca­ma EU i NA­TO i sva po­li­tič­ka rje­še­nja u re­gi­o­nu u po­sljed­nje tri de­ce­ni­je or­ga­ni­zo­va­na su i u ne­koj mje­ri upra­vlja­na od stra­ne EU i za­pad­nih sa­ve­zni­ka. Za­to na­pre­dak re­gi­o­nu mo­že da po­nu­di je­di­no pri­zna­nje evrop­skih pre­sto­ni­ca da je Bal­kan ono što za­i­sta je­ste – in­te­gral­ni dio je­zgra Evro­pe i evrop­ski pro­je­kat in­te­gra­ci­je.
Kon­kret­no, EU bi tre­ba­lo da za ze­mlje Za­pad­nog Bal­ka­na mo­bi­li­še sred­stva pro­por­ci­o­nal­na ni­vou nji­ho­ve tr­ži­šne in­te­gra­ci­je pri če­mu bi EU tre­ba­lo da raz­mo­tri otva­ra­nje struk­tur­nih fon­do­va i pri­je pri­je­ma u blok ili obez­bje­đe­nje slič­nih fon­do­va kroz re­gi­o­nal­ne pro­jek­te.
To bi ta­ko­đe bi­lo od ko­ri­sti za ze­mlje EU ko­je okru­žu­ju Za­pad­ni Bal­kan, pri če­mu se pr­ven­stve­no mi­sli na in­fra­struk­tu­ru, tran­sport, ener­ge­ti­ku i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, is­ta­kli su Bo­no­mi i Re­ljić.
Ko­rak u do­brom prav­cu bi­lo bi i pro­ši­re­nje upo­tre­be me­ha­ni­zma sta­bil­no­sti na re­gi­on, s ob­zi­rom da su lo­kal­ne ban­ke u ve­ći­ni u vla­sni­štvu ba­na­ka iz EU.
Ana­li­ti­ča­ri Nje­mač­kog in­sti­tu­ta sa­vje­tu­ju i uklju­či­va­nje Za­pad­nog Bal­ka­na u di­gi­tal­no tr­ži­šte EU i bes­pla­tan ro­ming u ci­lju una­pre­đe­nja po­slov­nih kon­ta­ka­ta i dru­gih pre­ko­gra­nič­nih ini­ci­ja­ti­va, kao i pro­ši­re­nje sa­rad­nje u obra­zo­va­nju, is­tra­ži­va­nji­ma i ino­va­ci­ja­ma (pro­gra­mi EU Ho­ri­zont 2020 i Era­zmus) sa fo­ku­som na raz­voj­ne po­tre­be re­gi­o­na.
EU tre­ba i da omo­gu­ći sna­žni­ju in­te­gra­ci­ju tr­ži­šta ra­da Za­pad­nog Bal­ka­na ka­ko bi sti­mu­li­sa­la kre­ta­nje rad­ni­ka i po­vra­tak eko­nom­skih mi­gra­na­ta, kao i da is­pi­ta mo­guć­no­sti da se Za­pad­ni Bal­kan uklju­či u po­li­ti­ke i ak­ci­je EU u obla­sti­ma pra­vo­su­đa i unu­tra­šnjih po­slo­va.
Ta­kve mje­re ima­le bi, s ob­zi­rom da je po­pu­la­ci­ja bal­kan­skih ze­ma­lja ma­la (3,6 od­sto po­pu­la­ci­je EU); ogra­ni­čen efe­kat na čla­ni­ce EU ali bi mno­go zna­či­le za vra­ća­nje kre­di­bi­li­te­ta po­li­ti­ka EU u re­gi­o­nu, uvje­re­ni su Bo­no­mi i Re­ljić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"