Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-01-08 ANALITIČARI OCJENJUJU DA ĆE I 2018. BITI TURBULENTNA ZA REGION
Vučić sa članovima Predsjedništva BiH U novu godinu sa starim izazovima U regionu se iskristalisalo nekoliko kriznih tačaka, a jedna od glavnih je politička kriza u BiH, gdje je došlo do postepenog urušavanja sistema vlasti i političke scene, što ima i direktnog uticaja na stalno kreiranje tenzija između BiH, Hrvatske i Srbije, ocjenjuje Srećko Latal
Dan - novi portal
Slič­nog uvje­re­nja da re­gi­on u 2018. ula­zi sa sta­rim iza­zo­vi­ma su i dru­gi ana­li­ti­ča­ri, ko­ji uka­zu­ju na krh­ke od­no­se me­đu ze­mlja­ma i na otvo­re­na pi­ta­nja, uz ocje­nu da je te­ško prog­no­zi­ra­ti da li će evrop­ski put, ko­me te­že ze­mlje kan­di­da­ti, bi­ti ,,me­di­ja­tor” za za­tva­ra­nje bar ne­kih spo­ro­va ili će se i da­lje vi­še go­vo­ri­ti o tač­ka­ma ne­sla­ga­nja.
Vi­še do­ga­đa­ja u 2017. go­di­ni ,,po­tre­slo” je re­gi­on, ali na sto­lu su, sve vri­je­me, i da­lje gra­nič­ni spo­ro­vi, pi­ta­nja ve­za­na za po­sle­di­ce ra­to­va, po­put ne­sta­lih i ra­se­lje­nih, te pra­va ma­nji­na...
Ima­ju­ći u vi­du sve to, ali i ,,iz­o­štren” su­kob in­te­re­sa ve­li­kih na na­šim pro­sto­ri­ma, mo­že se re­ći, uvje­ren je so­ci­o­log Vla­di­mir Vu­le­tić, da se na­la­zi­mo u naj­te­žim vre­me­ni­ma od 1948. go­di­ne.
U ta­kvim okol­no­sti­ma, srp­ska ad­mi­ni­stra­ci­ja, is­ti­če Vu­le­tić, tre­ba da is­tra­je u od­lu­ci da ne od­go­va­ra na pro­vo­ka­ci­je.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, mo­že do­ći do ,,su­sre­ta­nja že­lja” ve­li­kih si­la na ovom pro­sto­ru, a vje­ru­je i da po­sto­ji ne­ka vr­sta ,,osmi­šlje­ne” stra­te­gi­je da Sr­bi­ja mo­ra u sva­kom smi­slu da bu­de osla­blje­na i mar­gi­na­li­zo­va­na.
Biv­ši am­ba­sa­dor SAD u Sr­bi­ji Vi­li­jam Mont­go­me­ri, pak, ocje­nju­je da će Sr­bi­ja u 2018. go­di­ni ima­ti vi­tal­nu ulo­gu u spre­ča­va­nju eska­la­ci­je bi­lo ka­kvih re­gi­o­nal­nih su­ko­ba.
Va­žno je, ka­že, da se Sr­bi­ja iz­dig­ne iz­nad si­tu­a­ci­je, da ne od­go­va­ra ne ne­iz­bje­žne pro­vo­ka­ci­je po­li­tič­kih ak­te­ra u dru­gim ze­mlja­ma re­gi­o­na i da na­sta­vi da se za­la­že za po­mi­re­nje.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, ovo će bi­ti vri­je­me is­pi­ta za ru­ko­vod­stva svih ze­ma­lja, a mo­žda po­seb­no Sr­bi­je ima­ju­ći u vi­du nje­nu ve­li­či­nu i je­din­stve­nu po­zi­ci­ju.
-I da na­po­me­nem da EU i SAD ne­svje­sno ra­de na uni­šta­va­nju bri­sel­skog di­ja­lo­ga, sta­vlja­ju­ći te­ret is­pu­nja­va­nja uslo­va su­štin­ski na Sr­bi­ju, pri če­mu ne vr­še pod­jed­nak pri­ti­sak na ko­sov­ske Al­ban­ce- re­kao je ne­dav­no Mont­go­me­ri.
Re­gi­o­nal­ni ured­nik BIRN-a i or­ga­ni­za­ci­je SOS u BiH Sreć­ko La­tal ocje­nju­je da od­no­si iz­me­đu dr­ža­va na Bal­ka­nu već du­že vri­je­me ima­ju ,,ci­klič­ni ka­rak­ter”, gdje se sva­ko ma­lo smje­nju­ju no­ve kri­ze, smi­ri­va­nje si­tu­a­ci­ja, pa po­nov­no otva­ra­nje kri­za.
-Je­dan od glav­nih raz­lo­ga za to je po­ste­pe­no ja­ča­nje kon­zer­va­tiv­nih stru­ja u svim ze­ma­lja­ma, što je, ta­ko­đe, u skla­du sa tren­do­vi­ma u ostat­ku Evro­pe. Dru­gi bi­tan raz­log je sla­blje­nje uti­ca­ja EU i ide­je da­ljeg pro­ši­re­nja na Bal­kan u re­al­nim ter­mi­ni­ma- re­kao je La­tal.
On is­ti­če da je jed­na od ključ­nih kri­znih ta­ča­ka u re­gi­o­nu po­li­tič­ka kri­za u BiH, gdje je, ka­že, do­šlo do po­ste­pe­nog uru­ša­va­nja si­ste­ma vla­sti i po­li­tič­ke sce­ne, a što ima i di­rekt­nog uti­ca­ja na stal­no kre­i­ra­nje ten­zi­ja iz­me­đu BiH, Hr­vat­ske i Sr­bi­je.
Tu su, ka­že, i et­no-po­li­tič­ki od­no­si u Ma­ke­do­ni­ji, ko­ji su se smi­ri­li na­kon for­mi­ra­nja no­ve vla­de, ali još ni­su ni bli­zu u pot­pu­no­sti ri­je­še­ni.
-Tre­ba spo­me­nu­ti i ne­ri­je­še­ne od­no­se iz­me­đu Sr­bi­je i Ko­so­va...U po­sled­nje vri­je­me su sve pro­ble­ma­tič­ni­ji i od­no­si iz­me­đu Hr­vat­ske i go­to­vo svih nje­nih su­sje­da, što je pri­je sve­ga re­zul­tat ja­ča­nja kon­zer­va­tiv­nih stru­ja u Hr­vat­skoj, ali i ka­ta­stro­fal­ne unu­tra­šnje i spolj­ne po­li­ti­ke Hr­vat­ske- ka­že La­tal.
Si­tu­a­ci­ja u Cr­noj Go­ri i Al­ba­ni­ji u ovom tre­nut­ku iz­gle­da mir­no, ali je, is­ti­če, to sa­mo pri­vid, jer i u tim ze­mlja­ma po­sto­je ozbilj­ni pro­ble­mi i iza­zo­vi. Pre­ma ri­je­či­ma La­ta­la­la, Bal­kan, kao i Evro­pa i osta­tak svi­je­ta u 2018. go­di­nu ula­ze u ve­li­ku ne­iz­vje­snost.
Na­vo­de­ći da EU pro­la­zi kroz pro­ces vla­sti­tog pre­i­spi­ti­va­nja i re­for­me, La­tal ocje­nju­je da ta za­jed­ni­ca ne­će bi­ti u sta­nju da po­nu­di bi­lo ka­kav kon­kret­ni­ji plan za Bal­kan dok se taj pro­ces ne za­vr­ši i da će­mo naj­ve­ćim di­je­lom bi­ti ,,pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi”.(RTRS)


Vu­čić za­o­bi­la­zi Cr­nu Go­ru

Od­no­si iz­me­đu Sr­bi­je i Cr­ne Go­re su na­iz­gled do­bri, ka­že za Tan­jug Da­li­bor­ka Ulja­re­vić, iz­vr­šna di­rek­tor­ka Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje, jer se, is­ti­če, ako se ma­lo vi­še ,,za­gre­be” mo­že ot­kri­ti mno­go prak­tič­nih i otvo­re­nih pi­ta­nja.
-Odav­no se spe­ku­li­še i o kva­li­te­tu lič­nih re­la­ci­ja li­de­ra dvi­je dr­ža­ve. Pod­sje­ti­la bih da Vu­čić ni­ka­da ni­je bio u zva­nič­noj po­sje­ti Cr­noj Go­ri. Ja u to­me či­tam iz­vje­snu po­ru­ku- sma­tra ona.
Ne vi­di da se sud­ski pro­ces ko­ji se vo­di i di­je­lom pro­tiv jed­nog bro­ja dr­ža­vlja­na Sr­bi­je otva­ra kao po­seb­no pi­ta­nje, čak je, is­ti­če, mno­go vi­še iz­ni­je­tih na­vo­da o sa­rad­nji dvi­je ze­mlje.
-Evrop­ske in­te­gra­ci­je osta­ju je­di­ni mo­tor re­form­skih i dru­gih is­ko­ra­ka, ka­kvih- ta­kvih, u re­gi­o­nu, pa i ka­da je ri­ječ o po­mi­re­nju- re­kla je Ulja­re­vi­će­va.


Za­mr­znu­ti od­no­si Sr­bi­je i Hr­vat­ske

Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar iz Hr­vat­ske Da­vor Ene­ro ka­že da ak­tu­el­na ad­mi­ni­stra­ci­ja u Za­gre­bu ne vi­di Hr­vat­sku kao dio za­pad­no-bal­kan­skog re­gi­o­na, ne­go na taj pro­stor gle­da kao na svo­je su­sjed­stvo. Sma­tra da je šte­ta što je iz­gu­blje­na šan­sa da se re­gi­on kon­so­li­du­je unu­tar NA­TO sa­ve­za, a ka­da je ri­ječ o od­no­si­ma iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske - vje­ru­je da će oni osta­ti ,,za­mr­znu­ti”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"