Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan RS DANAS OBILJEŽAV DANA REPUBLIKE
Dodik Dodik: Ne vjerujemo u odluke Ustavnog suda BiH Republika Srpska je svojim zakonom i sprovedenim referendumom pokazala šta je volja srpskog naroda, rekao je Dodik
Dan - novi portal
P
red­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­rad Do­dik po­ru­čio je da to što su Bo­šnja­ci za­tra­ži­li ospo­ra­va­nje Za­ko­na o Da­nu Re­pu­bli­ke Srp­ske ne mo­že i ne­će one­mo­gu­ći­ti da 9. ja­nu­ar bu­de Dan Re­pu­bli­ke.
Ne vje­ru­je­mo u od­lu­ke Ustav­nog su­da BiH ko­ji je po­li­tič­ki i stvo­ren je da bi pre­su­đi­vao Re­pu­bli­ci Srp­skoj, is­ta­kao je Do­dik.
Do­dik je iz­ja­vio da je jed­na od am­ba­sa­do­r­ki u BiH upu­ti­la pi­smo u ko­jem na­vo­di da RS tre­ba da od­u­sta­ne od obi­lje­ža­va­nja 9. ja­nu­a­ra kao Da­na RS, što je, po nje­go­voj ocje­ni, ne­pri­hva­tlji­vo.
„To bi isto bi­lo kao ka­da bih ja na­pi­sao u nje­noj ze­mlji da oni tre­ba da od­u­sta­nu od obi­lje­ža­va­nja svog da­na”, re­kao je Do­dik no­vi­na­ri­ma, pre­no­si Fe­na. Do­dik je na­veo da ni­je ri­ječ o am­ba­sa­dor­ki SAD u BiH, ali ni­je že­lio da pre­ci­zi­ra o ko­me se ra­di jer će se, ka­ko je na­veo, o to­me ka­sni­je vo­di­ti po­le­mi­ka.
Na­vo­di se da je Do­dik oci­je­nio da je Ustav­ni sud BiH, ko­ji je ra­ni­je ospo­rio kao ne­u­sta­van 9. ja­nu­ar kao Dan RS, po­li­tič­ki sud ko­ji je od­lu­ke do­nio pre­gla­sa­va­njem i zlo­u­po­tre­bom.
„Re­pu­bli­ka Srp­ska je svo­jim za­ko­nom i spro­ve­de­nim re­fe­ren­du­mom po­ka­za­la šta je vo­lja srp­skog na­ro­da”, re­kao je Do­dik, do­da­ju­ći da su se da­nas u Ba­nja­lu­ci oku­pi­li svi srp­ski pred­stav­ni­ci vla­sti na svim ni­vo­i­ma bez ob­zi­ra na po­li­tič­ku pri­pad­nost.
Na­vo­di se da je Do­dik po­ru­čio da su „sa­mo na­iv­ni mo­gli da vje­ru­ju da će vo­lja jed­nog na­ro­da kroz isto­rij­sku te­žnju za slo­bo­dom i stva­ra­njem RS mo­ći da se po­ni­šti jed­nom ad­mi­ni­stra­tiv­nom mje­rom”.
Do­dik je oci­je­nio da se „raz­vio je­dan no­vi srp­ski pa­tri­o­ti­zam pre­ma RS, da on po­sto­ji pre­ma Sr­bi­ji i da ne­ma pa­tri­o­ti­zma za BiH, kao i da ga ni­je bi­lo ni on­da ka­da je ona bi­la u sa­sta­vu so­ci­ja­li­stič­ke Ju­go­sla­vi­je”.
„Za­u­sta­vi­li smo na­me­ta­nja vi­so­kog pred­stav­ni­ka i sprem­ni smo da vra­ti­mo ote­te nad­le­žno­sti, što će bi­ti te­ško, ali vra­ća­nje ustav­nih nad­le­žno­sti RS je glav­ni po­li­tič­ki cilj”, na­veo je Do­dik.
Do­dik je po­no­vio da „srp­ski na­rod ima pra­vo da obi­lje­ža­va 9. ja­nu­ar kao Dan RS, jer je ona ta­da na­sta­la i vje­ru­je da će do na­red­ne go­di­ne u sva­koj op­šti­ni u tom en­ti­te­tu po­sto­ja­ti trg ili uli­ca ko­ji će no­si­ti na­ziv 9. ja­nu­ar.
Re­pu­bli­ka Srp­ska da­nas obi­lje­ža­va Dan Re­pu­bli­ke, a tim po­vo­dom su na gro­blju „Sve­ti Pan­te­li­ja” u Ba­nja­lu­ci po­lo­že­ni vi­jen­ci na Spo­me­nik pa­lim bor­ci­ma Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Na spo­men-obi­ljež­je cvi­je­će su po­lo­ži­li pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Srp­ske Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer­ka Želj­ka Cvi­ja­no­vić, pred­sjed­nik Na­rod­ne skup­šti­ne Ne­delj­ko Ču­bri­lo­vić.
Po­la­ga­nju vi­je­na­ca pri­su­stvo­va­li su mi­ni­star ra­da i bo­rač­ko-in­va­lid­ske za­šti­te Srp­ske Mi­len­ko Sa­va­no­vić, srp­ski član Pred­sjed­ni­štva BiH Mla­den Iva­nić i de­le­ga­ci­ja pred­stav­ni­ka Srp­ske u Sa­vje­tu mi­ni­sta­ra, ko­ju će pred­vo­di­ti mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va BiH Igor Cr­na­dak.
Pla­ni­ra­no je po­la­ga­nje vi­je­na­ca i na Tr­gu pa­lih bo­ra­ca NOR-a, na Spo­men-ko­stur­ni­ci na Grad­skom gro­blju, kao i cvi­je­će na grob­ni­cu 12 ba­nja­luč­kih be­ba.
U okvi­ru obi­lje­ža­va­nja Da­na Re­pu­bli­ke da­nas će bi­ti odr­ža­na sjed­ni­ca Se­na­ta Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja Da­na Re­pu­bli­ke, u Sla­ti­ni kod Lak­ta­ša, da­nas će bi­ti otvo­ren no­vi smje­štaj­ni kom­pleks Za­vo­da za fi­zi­kal­nu me­di­ci­nu i re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Dr Mi­ro­slav Zo­to­vić”.
Iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka Srp­ske sa­op­šte­no je da će u ga­le­ri­ji Aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti Re­pu­bli­ke Srp­ske od 19 ča­so­va bi­ti otvo­re­na iz­lo­žba dje­la Sre­te­na Sto­ja­no­vi­ća.


Pro­sla­vu će obez­bje­đi­va­ti 700 po­li­ca­ja­ca

BA­NjA­LU­KA – Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srp­ske Dra­gan Lu­kač iz­ja­vio je da će da­na­šnju pro­sla­vu Da­na Re­pu­bli­ke u Ba­nja­lu­ci obez­bje­đi­va­ti vi­še od 700 po­li­ca­ja­ca.
Lu­kač je re­kao Sr­ni da će 500 po­li­ca­ja­ca uče­stvo­va­ti u sve­ča­nom de­fi­leu u ko­jem će bi­ti vi­še od 2.000 lju­di.
On je na­veo da su pred­u­ze­te sve bez­bjed­no­sne mje­re i iz­vr­še­ne sve pri­pre­me za cen­tral­no obi­lje­ža­va­nje Da­na Re­pu­bli­ke u Ba­nja­lu­ci.
Pod­sje­tiv­ši da će Dan Re­pu­bli­ke bi­ti obi­lje­žen ši­rom Srp­ske, Lu­kač je na­gla­sio da će po­li­ci­ja bi­ti pri­prav­na.
On ka­že da ne­ma ni­ka­kvih bez­bjed­no­snih pri­jet­nji ko­je bi mo­gle da na­ru­še da­na­šnje sve­ča­no­sti u Ba­nja­lu­ci ili bi­lo gdje u Srp­skoj.
Lu­kač je po­zvao gra­đa­ne da do­đu u Ba­nja­lu­ku i pri­su­stvu­ju sve­ča­nom obi­lje­ža­va­nju Da­na Re­pu­bli­ke Srp­ske na mi­ran, do­sto­jan­stven i bez­bje­dan na­čin.
„Ga­ran­tu­je­mo svi­ma bez­bjed­nost. Po­li­ci­ja će sve ura­di­ti da obi­lje­ža­va­nje pro­tek­ne mir­no i do­sto­jan­stve­no”, po­ru­čio je Lu­kač.


Ku­zma­no­vić: Sna­žan pri­ti­sak na Srp­sku

BA­NjA­LU­KA – Pot­pred­sjed­nik Se­na­ta Re­pu­bli­ke Srp­ske Raj­ko Ku­zma­no­vić is­ta­kao je ju­če u Ba­nja­lu­ci da je unu­tra­šnja po­li­ti­ka in­sti­tu­ci­ja Srp­ske i ogrom­nog di­je­la stra­na­ka iz ovog en­ti­te­ta kon­struk­tiv­na i usmje­re­na ka eko­nom­skom raz­vo­ju Re­pu­bli­ke.
Ku­zma­no­vić je re­kao da je, s dru­ge stra­ne, pro­blem u svjet­skoj po­li­ti­ci ko­ja sna­žno pri­ti­ska Srp­sku i di­ri­gu­je ka­ko će se ona raz­vi­ja­ti.
„Ta po­li­ti­ka ne mo­že bi­ti si­gur­na, jer ono što je, već su­tra ni­je. To stva­ra od­re­đe­ne pro­ble­me. Me­ta­fo­rič­no, ta po­li­ti­ka ima ma­lo sun­ča­nih pe­ri­o­da, a pu­no je ma­gle, vje­tra... Mi po­dr­ža­va­mo po­li­ti­ku in­sti­tu­ci­ja Srp­ske”, re­kao je Ku­zma­no­vić no­vi­na­ri­ma, na­kon sjed­ni­ce Se­na­ta ko­ja je odr­ža­na u okvi­ru obi­lje­ža­va­nja 9. ja­nu­a­ra – Da­na Re­pu­bli­ke Srp­ske.
Na­po­me­nuo je da je u eko­no­mi­ji Srp­ske mno­go to­ga ura­đe­no u po­sled­njim go­di­na­ma, što da­je na­du da se ide na­pri­jed.
Ku­zma­no­vić, ko­ji je i pred­sjed­nik Aka­de­mi­je na­u­ka i umjet­no­sti Re­pu­bli­ke Srp­ske (ANURS), re­kao je da je po­bolj­šan op­šti am­bi­jent pri­vre­đi­va­nja, da je po­ras­tao do­ma­ći bru­to do­ma­ći pro­iz­vod, kao i iz­voz, da se in­ve­sti­ci­je na­sta­vlja­ju.
On je do­dao da Srp­ska uspje­šno gra­di ško­le, zdrav­stve­ne usta­no­ve, pu­te­ve i dru­gu in­fra­struk­tu­ru.
„Tre­ba for­mi­ra­ti ne­ko­li­ko rad­nih gru­pa unu­tar Se­na­ta ko­je će da­ti kon­kret­ne pred­lo­ge in­sti­tu­ci­ja­ma Srp­ske za sve ove obla­sti”, re­kao je Ku­zma­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"