Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-01-04 GRANIČNI SPOR SA SLOVENIJOM SE MOŽE RIJEŠITI BILATERALNIM DOGOVOROM Brisel poziva Zagreb i Ljubljanu da nastave dijalog Mi smo na poziciji da nećemo i ne povlačimo nikakve jednostrane poteze, a ako druga strana bude stvarno krenula sa povlačenjem nekih jednostranih poteza, hrvatske institucije će za to naći odgovor, poručio je Božinović
Dan - novi portal
Evrop­ska ko­mi­si­ja još jed­nom je po­zva­la Slo­ve­ni­ju i Hr­vat­sku da na­sta­ve di­ja­log i iz­bjeg­nu bi­lo ka­kvo dje­lo­va­nje ko­je mo­že da uti­če na bi­la­te­ral­ne raz­go­vo­re. EK je po­na­vi­la da je Bri­sel spre­man da po­mog­ne u spro­vo­đe­nju rje­še­nja ar­bi­tra­že na slo­ve­nač­ko-hr­vat­skoj gra­ni­ci.
– Ko­mi­si­ja opet po­zi­va obje stra­ne da na­sta­ve di­ja­log na svim ni­vo­i­ma na kon­struk­ti­van, eks­pe­di­ti­van i ne­dvo­smi­slen na­čin i da iz­bjeg­nu sva­ku ak­ci­ju ko­ja mo­že da na­ne­se šte­tu tre­nut­nim bi­la­te­ral­nim pre­go­vo­ri­ma – iz­ja­vi­la je Mi­na An­dre­e­va, port­pa­rol EK, pre­no­si slo­ve­nač­ka agen­ci­ja STA.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Ko­mi­si­ja je sprem­na da do­ri­ne­se ili da olak­ša pro­ces ka­ko bi se naj­bo­lje im­ple­men­ti­ra­la ko­nač­na od­lu­ka ar­bi­tra­žnog tri­bu­na­la i do­da­la da će EK na­sta­vi­ti da raz­go­va­ra o tom pro­ble­mu.
Me­đu­tim, ka­ko na­gla­si­la An­dre­e­va, to za­vi­si od raz­vo­ja do­ga­đa­ja, bu­du­ći da od 19. de­cem­bra, od su­sre­ta slo­ve­nač­kog i hr­vat­skog pre­mi­je­ra Mi­ra Ce­ra­ra i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća u Bri­se­lu, ni­je bi­lo na­pret­ka.
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Hr­vat­ske Da­vor Bo­ži­no­vić iz­ja­vio je da se gra­nič­ni spor sa Slo­ve­ni­jom mo­že ri­je­ši­ti sa­mo bi­la­te­ral­nim do­go­vo­rom, te da Za­greb ne­će po­vla­či­ti jed­no­stra­ne po­te­ze.
Bo­ži­no­vić je na­po­me­nuo da će Hr­vat­ska zna­ti da na­đe od­go­vor kre­ne li dru­ga stra­na sa po­vla­če­njem jed­no­stra­nih po­te­za, pre­no­se me­di­ji.
„Mi smo na po­zi­ci­ji da ne­će­mo i ne po­vla­či­mo ni­ka­kve jed­no­stra­ne po­te­ze, a ako dru­ga stra­na bu­de stvar­no kre­nu­la sa po­vla­če­njem ne­kih jed­no­stra­nih po­te­za, hr­vat­ske in­sti­tu­ci­je će za to na­ći od­go­vor”, po­ru­čio je Bo­ži­no­vić, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ka­ko hr­vat­ski MUP pla­ni­ra da re­a­gu­je na ka­zne ko­je Slo­ve­ni­ja na­ja­vlju­je za hr­vat­ske ri­ba­re u Pi­ran­skom za­li­vu.
Slo­ve­ni­ja je 30. de­cem­bra po­če­la da pri­mje­nju­je ar­bi­tra­žnu od­lu­ku o gra­ni­ci sa Hr­vat­skom u Pi­ran­skom za­li­vu i tog da­na se ta­mo po­ja­vio slo­ve­nač­ki pa­trol­ni brod na ko­me se pr­vi put na­la­zio i in­spek­tor.
Ar­bi­tra­žni sud za gra­nič­ni spor iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je od­lu­čio je 29. ju­na da oko tri če­tvr­ti­ne Pi­ran­skog za­li­va pri­pa­da Slo­ve­ni­ji i da ta ze­mlja do­bi­ja ko­ri­dor do me­đu­na­rod­nih vo­da.
Vla­sti Slo­ve­ni­je od­lu­či­le da spro­vo­de ar­bi­tra­žnu od­lu­ku na­kon is­te­ka še­sto­mje­seč­nog ro­ka za nje­nu pri­pre­mu i bu­du­ći da je u slo­ve­nač­kom par­la­men­tu usvo­jen set „za­ko­na za spro­vo­đe­nje”.
Hr­vat­ska, ko­ja je pri­je sa­op­šta­va­nja od­lu­ke iza­šla iz po­stup­ka ar­bi­tra­že, i da­lje ne pri­zna­je od­lu­ku su­da, za ko­ju sma­tra da je po­stup­kom slo­ve­nač­kih pred­stav­ni­ka ko­rum­pi­ra­na.
Nje­mač­ki kon­zer­va­tiv­ni dnev­ni list Die Welt se ras­pi­sao o gra­nič­nom spo­ru iz­me­đu Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, ko­ji sma­tra po­sve bi­zar­nim, ali upo­zo­ra­va da bi od nje­ga naj­vi­še ko­ri­sti mo­gli ima­ti za­go­vor­ni­ci ne­li­be­ral­ne de­mo­kra­ti­je unu­tar EU-a, po­put ma­đar­skog pre­mi­je­ra Vik­to­ra Or­ba­na i polj­skog ul­tra­kon­zer­va­tiv­nog li­de­ra Ja­ro­sla­va Ka­činj­skog.
Die Welt pi­še da se Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja „već go­di­na­ma že­sto­ko na­te­žu oko ne­ko­li­ko kva­drat­nih me­ta­ra mo­ra”, i to čak ne oko li­je­pih ja­dran­skih pla­ža ne­go o „pod­ruč­ju na ko­jem lo­vi ne­ko­li­ko ri­ba­ra”. Zbog raz­gra­ni­če­nja u ma­lom Pi­ran­skom za­li­vu „dva su­sje­da idu opa­snim smje­rom kon­fron­ta­ci­je”, a vječ­na sva­đa bi sa­da mo­gla eska­li­ra­ti zbog od­lu­ke Slo­ve­ni­je da im­ple­men­ti­ra me­đu­na­rod­nu ar­bi­tra­žnu od­lu­ku o raz­gra­ni­če­nju dvi­je dr­ža­ve.
„Hr­vat­ska je do da­na­šnjeg da­na ima­la sko­ro dvi­je go­di­ne da pri­zna ar­bi­tra­žnu od­lu­ku, pre­ma ko­joj Slo­ve­ni­ji pri­pa­da­ju dvi­je tre­ći­ne za­li­va, ali hr­vat­ska vla­da se od­lu­či­la da će arbi­tra­žu sve­u­kup­no ig­no­ri­sa­ti. Hr­vat­ska je već pri­je dvi­je go­di­ne u znak pro­te­sta is­tu­pi­la iz ar­bi­tra­žnog pro­ce­sa”, pod­sje­ća nje­mač­ki list i na­vo­di da je hr­vat­ski ar­gu­ment za ta­kav po­tez bi­la ne­pra­vil­nost u ar­bi­tra­žnom pro­ce­su.
S ob­zi­rom na to da ze­mlje na­sta­le ras­pa­dom Ju­go­sla­vi­je ni­su sa­me u sta­nju bi­la­te­ral­nim do­go­vo­rom ri­je­ši­ti svo­je pro­ble­me oko gra­ni­ca, ako to ni­je mo­gu­će ni me­đu­na­rod­nom ar­bi­tra­žom, ci­je­li pro­ces pri­bli­ža­va­nja Evrop­skoj uni­ji bi se mo­gao pre­tvo­ri­ti u se­ri­ju blo­ka­da.
„Upu­će­ni u bri­sel­ska gi­ba­nja su za­bri­nu­ti da bi in­si­sti­ra­nje Evrop­ske ko­mi­si­je na pri­zna­va­nju ar­bi­tra­že u Hr­vat­skoj mo­glo bi­ti in­ter­pre­ti­ra­no kao jed­no­stra­na po­dr­ška Slo­ve­ni­ji, te Hr­vat­sku još vi­še gur­nu­ti u sa­vez s na­ci­o­na­li­sti­ma iz Ma­đar­ske i Polj­ske”, za­klju­ču­je Die Welt i za­vr­ša­va kon­sta­ta­ci­jom da bi ta­kav raz­voj do­ga­đa­ja „du­go­roč­no pred­sta­vljao po­sta­vlja­nje eks­plo­zi­va pod ci­je­li evrop­ski pro­jekt”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"