Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vradžbine su kad Brnabićku postaviš za premijera * Promjene počinju smjenama direktora * EU da se izjasni o regularnosti izbora * Kalić oslobođen zbog grešaka tužilaštva * Makron preuzima tron od Merkel * EU ostaje kratkih rukava * Ako zovu iz banke, umro sam
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MILOŠ KONATAR, FUNKCIONER POKRETA URA :
Mora se otkloniti svaka sumnja u umiješanost IRF-a u izborne zloupotrebe DPS-a i njegovih političkih satelita.

Vic Dana :)

Dva grobara, posle napornog dana, sjede uz pivo. Kaže jedan drugom:
– Uf, danas smo sahranjivali jednog od 150 kila, izmori nas...
Drugi odgovara:
– Ma nije to ništa, mi danas sahranjivali nečiju taštu, narod je toliko aplaudirao da smo je tri puta vadili na bis!

Juče mi bila familija iz Beča, donijeli neki keks od euro i po, dvije čokolade i 200 grama kafe a pojeli i popili moju penziju i pola ženine plate!

Dolazi Perica iz škole i pita ga otac:
-Sine, kako si prošao u školi?
-Tata ti si fudbaler, pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor sa prvim razredom na godinu dana.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2018-01-05 SNAŽAN PRITISAK AMERIKE DA SE RIJEŠI SPOR IZMEĐU GRČKE I MAKEDONIJE
Skoplje i Atina u američkom sendviču Amerika i EU na ovaj način žele da spriječe dalju penetraciju Rusije u ovom djelu Balkana i spriječe eventualnu destabilizaciju
Dan - novi portal
SKO­PLjE – Ja­nu­ar i fe­bru­ar će oči­gled­no bi­ti od­lu­ču­ju­ći za da­lju sud­bi­nu ime­na Re­pu­bli­ke Ma­ke­do­ni­je. Su­de­ći po iz­ja­va­ma pre­mi­je­ra Grč­ke i Ma­ke­do­ni­je i nji­ho­vih naj­bli­žih sa­rad­ni­ka iz re­sor­nih mi­ni­star­sta­va spolj­nih po­slo­va, SAD vr­še sna­žan pri­ti­sak na ove dvi­je su­sjed­ne ze­mlje da spor ri­je­še što pri­je, ka­ko bi Ma­ke­do­ni­ja na jul­skom sa­mi­tu NA­TO-a po­sta­la rav­no­prav­na čla­ni­ca Ali­jan­se.
Ame­ri­ka ne kri­je da joj se žu­ri da na ovaj na­čin spri­je­či sve sna­žni­ji uti­caj Ru­si­je na ma­lu bal­kan­sku dr­ža­vi­cu pre­ko ko­je po­ku­ša­va da uti­če na po­li­ti­ku dru­gih bal­kan­skih ze­ma­lja u ovom re­gi­o­nu.
U Grč­koj je za­vr­še­no bo­žić­no pra­zno­va­nje, pa je pre­mi­jer Alek­sis Ci­pras ove ne­dje­lje odr­žao sa­sta­nak užeg ka­bi­ne­ta grč­ke vla­de na ko­me je je­di­no pi­ta­nje bi­lo rje­ša­va­nje spo­ra sa su­sjed­nom Ma­ke­do­ni­jom oko ime­na. Pri­je to­ga, za vri­je­me no­vo­go­di­šnjih pra­zni­ka. Ci­pras je te­le­fo­nom raz­go­va­rao sa ma­ke­don­skim pre­mi­e­rom Zo­ra­nom Za­e­vim ko­ji je no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke pro­veo u So­lu­nu na po­ziv gra­do­na­čel­ni­ka So­lu­na.
Evrop­ska uni­ja sa ve­li­kom pa­žnjom pra­ti raz­voj do­ga­đa­ja. Nje­mač­ka agen­ci­ja DPA po­zi­va­ju­ći se na grč­ke di­plo­mat­ske iz­vo­re ta­ko­đe op­ti­mi­stič­ki pro­cje­nju­je rje­še­nje ovog spo­ra i po­ten­ci­ra na sna­žan ame­rič­ki pri­ti­sak na obje ze­mlje da pri­o­na­đu kom­pro­mi­sno rje­še­nje. Grč­ki šef di­plo­ma­ti­je je po­sli­je sa­stan­ka ka­bi­ne­ta iz­ja­vio, ka­ko su pre­ni­je­li grč­ki me­di­ji da je stav nji­ho­ve di­plo­ma­ti­je da se pro­na­đe pri­hva­tlji­vo slo­že­no ime za sve­u­kup­nu upo­tre­bu, bez da­lje ela­bo­ra­ci­je.
Me­đu­tim, u grč­koj vla­di ni­je po­stig­nut kon­sen­zus ka­ko da se okon­ča spor. Pa­nos Ka­me­nos, ak­tu­el­ni mi­ni­star od­bra­ne i li­der po­li­tič­ke par­ti­je Ne­za­vi­sni Gr­ci, ko­ja je u ko­a­li­ci­ji sa le­vi­čar­skom Si­ri­zom Alek­si­sa Ci­pra­sa upor­no tra­ži da se u no­vom ime­nu sje­ver­nog su­sje­da ne po­mi­nje Ma­ke­do­ni­ja. Ova­kav nje­gov stav mo­že da de­sta­bi­li­zu­je vla­du u Ati­ni, po­seb­no što Ka­me­nos i nje­go­va par­ti­ja uži­va­ju ve­li­ki ugled i ima­ju naj­vi­še pri­sta­li­ca u sje­ver­noj grč­koj pro­vin­ci­ji Ma­ke­do­ni­ja. No­va De­mo­kra­ti­ja je sprem­na da po­dr­ži od­lu­ku Ci­pra­sa sa­mo pod uslo­vom da ona do­bi­je ze­le­no svje­tlo i od par­ti­je Ne­za­vi­sni Gr­ci. Grč­ki list „To Vi­ma” pro­cje­nju­ju da će Ka­me­nos, ipak, po­pu­sti­ti na kra­ju i do­zvo­li­ti upo­tre­bu ter­mi­na Ma­ke­do­ni­ja u ne­ka­kvoj slo­že­ni­ci za no­vo ime sje­ver­nog su­sje­da, a taj za­klju­čak iz­vo­de na osno­vu nje­go­ve iz­jve da on ima pu­no po­vje­re­nje u mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Ko­zi­ja­sa da će pro­na­ći kom­pro­mis ko­ji će za­do­vo­lji­ti in­te­re­se Grč­ke. On je ujed­no kri­ti­ko­vao opo­zi­ci­ju što „vu­če ruč­nu koč­ni­cu za rje­še­nje ovog spo­ra”.
Me­đu­tim, u sje­ver­noj grč­koj pro­vin­ci­ji se na­ja­vlju­je for­mi­ra­nje no­ve po­li­tič­ke par­ti­je ko­ja je pro­tiv bi­lo ka­kve upo­tre­be ter­mi­na Ma­ke­do­ni­ja. U te­škoj po­zi­ci­ji je i ma­ke­don­ski pre­mi­jer Zo­ran Za­ev jer sva­ki pred­log za rje­še­nje spo­ra u Ma­ke­do­ni­ji mo­ra da se ve­ri­fi­ku­je na re­fe­ren­du­mu gra­đa­na. Ilu­stra­ci­je ra­di, pre­ma po­sled­njem is­tra­ži­va­nju me­đu Ma­ke­don­ci­ma i Al­ban­ci­ma, sa­mo 15,6 pro­ce­na­ta Ma­ke­do­na­ca je za pro­mje­nu ime­na, a 81 pro­ce­nat Al­ba­na­ca sma­tra da ime mo­ra da se pro­mi­je­ni ra­di rje­še­nja spo­ra sa Grč­kom.
Iako ni grč­ki ni ma­ke­don­ski zva­nič­ni­ci jav­no ne iz­ja­vlju­ju, Ber­lin i Va­šing­ton ne kri­ju da vr­še pri­ti­sak na Sko­plje i Ati­nu i tra­že „no­vu di­na­mi­ku” u rje­ša­va­nju spo­ra. To, ipak, ne zna­či da će se spor ri­je­ši­ti pre­ko no­ći jer, pri­je sve­ga, za no­vo rje­še­nje tre­ba pri­pre­mi­ti gra­đa­ne obje ze­mlje. Po­sred­nik UN u rje­ša­va­nju ovog spo­ra Me­tju Ni­mic po­či­nje idu­će ne­dje­lje in­ten­ziv­ne kon­sul­ta­ci­je sa obje stra­ne, a po­sje­tu re­gi­o­nu je na­ja­vio i ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a. U me­di­ji­ma u obje ze­mlje kao rje­še­nje spo­ra se pred­la­že od­red­ni­ca is­pred ime­na Ma­ke­do­ni­ja, na pri­mjer: Gor­nja, Sje­ver­na, ili No­va Ma­ke­do­ni­ja.
Oči­gled­no je da po­če­tak No­ve go­di­ne ozna­ča­va i po­če­tak ma­ra­ton­skih kon­sul­ta­ci­ja i u Sko­plju i u Ati­ni ko­je bi mo­ra­le da se za­vr­še do po­čet­ka ju­la kad tre­ba da se odr­ži sa­mit NA­TO.
Grč­ki list „Eka­ti­me­ri­ni” pi­še da je do­šao tre­nu­tak isti­ne, da je de­ce­nij­ski spor na­nio šte­tu u obje ze­mlje i da vi­še ne­ma od­la­ga­nja rje­še­nja. Ci­je­na ni­je­su bi­li sa­mo lo­ši bi­la­te­ral­ni od­no­si iz­me­đu Sko­plja i Ati­ne ne­go su ima­li od­raz i na unu­tra­šnje po­li­tič­koj sce­ni. U obje ze­mlje je de­ce­nij­ski spor pod­hra­nji­vao na­ci­o­na­li­zam ko­ji je spre­ča­vao pro­na­la­že­nje kom­pro­mi­snog rje­še­nja.
Kraj ova­kve epo­he je na­ja­vio ma­ke­don­ski pre­me­ir Za­ev, ko­ji ka­že da će vla­da uklo­ni­ti ta­ble sa na­zi­vom „Auto­put Alek­san­dar Ve­li­ki” i „Aero­drom Alek­san­dar Ma­ke­don­ski” i da pre­ki­da iz­grad­nju an­tič­kih obje­ka­ta u okvi­ru pro­jek­ta „Sko­plje 2014”.
A.Pi­sa­rev


Za­gla­vlje­ni u bal­kan­sko bla­to

Grč­ki list „Ka­ti­me­ri­ni” u op­šir­noj ana­li­zi pi­še „oče­ku­ju nas te­ški ko­ra­ci ko­ji vo­de ka re­še­nju i po­ten­ci­ra da se po­ja­ča­va pri­ti­sak ne sa­mo Ame­ri­ke ne­go i EU, po­seb­no Nje­mač­ke ko­ja za­jed­no sa SAD že­li brz ula­zak ne sa­mo Ma­ke­do­ni­je u NA­TO ne­go i osta­lih ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na ko­je su iz­lo­že­ne ri­zi­ku od de­sta­bi­li­za­ci­je i ru­ske pe­ne­tra­ci­je.
„Vri­je­me za re­še­nje spo­ra je krat­ko, ne sa­mo zbog sa­mi­ta NA­TO u ju­lu, ne­go i zbog či­nje­ni­ce da i Grč­ka i Ma­ke­do­ni­ja idu­će 2019 go­di­ne ula­ze u iz­bor­ni pred­sejd­nič­ki ci­klus” pi­še „Ka­ti­me­ri­ni”.
Grč­ki mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ni­kos Ko­zi­jas je po­sli­je sa­stan­ka ka­bi­ne­ta dao ohra­bru­ju­ću iz­ja­vu za grč­ke me­di­ju­me da oče­ku­je po­dig­nu­tu ram­pu za ula­zak Ma­ke­do­ni­je u NA­TO na pred­sto­je­ćem jul­skom sa­mi­tu.
– Oče­ku­jem do­bar do­go­vor sa sje­ver­nim su­sje­dom i nji­hov pri­jem u NA­TO i po­če­tak pre­go­vo­ra za član­stvo u EU. Grč­ka že­li da ri­je­ši de­ce­nij­ski spor oko ime­na sa ovom ze­mljom i na taj na­čin će­mo svi pri­do­ni­je­ti do­bro­bi­ti Bal­ka­na. Mi­slim da će 2018. bi­ti go­di­na u ko­joj će mno­ga de­ce­nij­ska pi­ta­nja ko­ja su za­gla­vlje­na u bal­kan­sko bla­to bi­ti ri­je­še­na – ka­že Ko­zi­jas.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"